Menu


Päätöksenteko

EU:ssa pankkivalvontaviranomaisena toimiva EKP voi tehdä valvontapäätöksiä, jotka ovat oikeudellisesti sitovia yhteiseen pankkivalvontamekanismiin osallistuville pankeille.

Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi

  • mikro- ja makrotason vakavaraisuusvaatimusten (puskureiden) määrittäminen
  • valvottavien pankkien määrittäminen merkittäviksi tai vähemmän merkittäviksi
  • pankkien toimilupien myöntäminen tai peruminen
  • pankkiryhmien merkittävien omistusosuuksien hankintojen ja luovutusten arviointi
  • täytäntöönpanotoimien ja seuraamusten määrääminen merkittäville pankeille

Miten päätökset tehdään?

EKP:n sisäinen valvontaelin valmistelee päätösluonnokset EKP:n neuvoston hyväksyttäviksi vastustamattajättämismenettelyn mukaisesti. Jos EKP:n neuvosto ei määrätyn ajan kuluessa vastusta päätösluonnosta, se katsotaan hyväksytyksi.

Outline of the Non-Objection Procedure in the SSM

EKP:n neuvosto tekee myös pankkivalvonnan yleisiä järjestelyitä koskevat päätökset (esimerkiksi YVM-kehysasetukseen perustuvat). Niihin ei sovelleta vastustamattajättämismenettelyä.

Eriyttämisperiaate

Eturistiriitojen välttämiseksi EKP pitää rahapoliittisten tehtäviensä hoidon erillään valvontatehtävistään. EKP:n neuvosto käsittelee valvontatehtäviin liittyviä asioita erillisissä kokouksissa.