Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Päätöksenteko

EKP on Euroopan unionin pankkivalvonta­viranomainen. Yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvien maiden pankkien on noudatettava EKP:n valvontapäätöksiä.

EKP:n toimivaltaan kuuluvat esimerkiksi

  • valvontavaatimukset
  • pankkien pääoman muutosten arviointi
  • monet pääomavaatimukset
  • valvottavien pankkien merkittävyyden arviointi
  • pankkitoimilupien myöntäminen ja peruminen
  • pankkien suuromistajien arviointi
  • pankkien johdon sopivuusarviointi
  • sääntöjen noudattamisen valvonta ja siihen liittyvät seuraamukset.

EKP:n on perusteltava päätöksensä ja annettava pankeille mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Pankeilla on päätöksenteon aikana myös oikeus saada nähtäväkseen valvonnan yhteydessä kootut tiedot.

Päätökset perustellaan

EKP:n kuuluu esittää päätöstensä tueksi selkeät perustelut (tilannekuvaus, lainopilliset perusteet ja pankkivalvonnan näkökulma).

Pankeilla on mahdollisuus esittää kommentteja

Jos päätösluonnoksessa pyritään rajoittamaan esimerkiksi pankkien oikeuksia, näille annetaan mahdollisuus esittää oma kantansa, ennen kuin päätös hyväksytään EKP:ssä. EKP:llä ei välttämättä esimerkiksi ole tiedossaan kaikkia päätökseen vaikuttavia näkökohtia, ja pankeilla voi olla lisättävää EKP:ssä tehtyyn tilannearvioon ja oikeudelliseen analyysiin. Kommentointiin on periaatteessa varattu kaksi viikkoa, mutta jos päätöksenteolla on kiire, pankkeja voidaan pyytää esittämään kantansa kolmen seuraavan arkipäivän kuluessa.

Valvontatiedot ovat pankkien saatavilla

Jos EKP:n päätöksellä voi olla kielteisiä vaikutuksia, valvonnan yhteydessä koottuihin tietoihin saa tutustua ja niitä voi käyttää tukena kommentteja laadittaessa, kunnes päätös katsotaan lopulliseksi. EKP:n on kuitenkin pidettävä osa tiedoista salassa, sillä esimerkiksi muiden pankkien liiketoiminta­salaisuuksien on oltava turvassa pankkivalvonnassa.

Miten päätökset tehdään?

Pankkivalvontaa EKP:ssä johtava valvontaelin valmistelee päätökset EKP:n neuvostolle. Jos EKP:n neuvosto ei vastusta päätösluonnosta, päätös katsotaan hyväksytyksi.

Pankkivalvonnan toiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä voidaan tehdä EKP:n neuvostossa ilman valvontaelimen luonnostelemaa ehdotusta.

Pankkivalvonnan tietoja ei käytetä rahapolitiikassa

Tavoitteena on, etteivät pankkivalvonnan tarpeet pääse vaikuttamaan rahapoliittisten tehtävien hoitoon eikä päinvastoin, joten sekä käytännön työ että päätöksenteko on järjestetty erikseen. 

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä