Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Odločanje

Kot bančni nadzornik v Evropski uniji lahko ECB sprejme številne nadzorniške odločitve, ki so pravno zavezujoče za banke v enotnem mehanizmu nadzora.

Te odločitve so naslednje:

  • določanje zahtev za skrbno in varno poslovanje bank
  • izdajaje soglasij za zmanjšanja kapitala
  • določanje mikro- in makrobonitetnih kapitalskih zahtev (»blažilnikov«)
  • razvrščanje bank med pomembne ali manj pomembne
  • izdajanje in odvzemanje dovoljenj za opravljanje bančnih storitev
  • ocenjevanje pridobitev in odsvojitev kvalificiranih deležev
  • ugotavljanje primernosti vseh članov upravljalnega organa bank v vodstveni in nadzorni funkciji
  • sprejemanje ukrepov, s katerimi se uveljavljajo pravila, in sankcij proti nadzorovanim bankam

ECB zavezujejo zahteve o ustreznem postopanju, kar pomeni, da mora svoje odločitve obrazložiti ter naslovnikom dati pravico do izjave in pravico do dostopa do vseh dokumentov, ki jih je pridobila, pripravila ali sestavila med nadzorniškim postopkom (»nadzorniški spis«).

Dolžnost obrazložitve odločitev

Vsaki nadzorniški odločitvi ECB mora bit priložena jasna obrazložitev, ki vsebuje pomembna dejstva, pravne razloge in nadzorniške dejavnike, na katerih temelji odločitev.

Pravica do izjave

Naslovniki osnutka odločitve ECB, ki bi negativno vplivala na njihove pravice, imajo možnost, da odločitev pred sprejetjem komentirajo. Poleg tega, da preverijo, ali so bile v postopku upoštevane vse pomembne informacije, se lahko tako tudi odzovejo na zaključke stvarne in pravne analize ECB. Za to imajo načeloma dva tedna časa, vendar se lahko v posebnih okoliščinah ta rok skrajša na tri delovne dni.

Pravica do dostopa do nadzorniškega spisa

Stranke v nadzorniškem postopku ECB imajo kot del pravice do obrambe pravico do dostopa do nadzorniškega spisa, preden je sprejeta odločitev, ki bi lahko nanje negativno vplivala. Dostop do spisa je mogoč od začetka nadzorniškega postopka do dokončne odločitve. Ta pravica je omejena z varstvom poslovnih skrivnosti tretjih oseb in ne velja za zaupne informacije.

Kako se odločitve sprejemajo?

Nadzorni odbor kot interni organ ECB pripravi osnutek odločitve, ki jo nato sprejme Svet ECB po postopku z neugovarjanjem. To pomeni, da se odločitev šteje za sprejeto, če ji Svet ECB v določenem času ne ugovarja.

Ostale odločitve o splošnem nadzornem okviru (npr. okvirna uredbo o enotnem mehanizmu nadzora (EMN)) sprejema Svet ECB zunaj postopka z neugovarjanjem.

Načelo ločenosti

Da ne bi prihajalo do konflikta interesov med denarno politiko in nadzorom, ECB zagotavlja ločenost ciljev, postopkov odločanja in nalog med tema dvema področjema. 

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo