Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Otsuste tegemine

EKP, kes vastutab Euroopa pangandusjärelevalve eest, võib vastu võtta mitmesuguseid järelevalveotsuseid, mis on ühtse järelevalvemehhanismi reguleerimisalasse kuuluvate pankade jaoks siduvad.

Otsused hõlmavad järgmist:

  • mikro- ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve kapitalinõuded (puhvrid)
  • järelevalve alla kuuluvate pankade olulisuse määramine
  • pankade tegevusload ja nende kehtetuks tunnistamine
  • hinnangud oluliste osaluste omandamisele ja võõrandamisele
  • jõustamismeetmete ja sanktsioonide kehtestamine pankadele

Kuidas otsuseid tehakse?

Järelevalvenõukogu kui EKP siseorgan koostab otsuste eelnõud, mille EKP nõukogu võtab vastu kooskõlas vastuväidete mitteesitamise menetlusega. See tähendab, et kui EKP nõukogu ei esita kindlaksmääratud aja jooksul oma vastuväiteid, loetakse otsus vastuvõetuks.

Üldist raamistikku (nt ühtse järelevalvemehhanismi raammäärust) puudutavad otsused võtab EKP nõukogu vastu väljaspool vastuväidete mitteesitamise menetlust.

Lahususe põhimõte

Selleks et vältida huvide konflikti järelevalveülesannete täitmise ja rahapoliitika rakendamise vahel, tagab EKP eesmärkide, otsustamismenetluste ja ülesannete lahususe. Lahususe põhimõtet kohaldatakse rangelt ka EKP nõukogu istungite puhul.

Kõik selle jaotise teemad

Whistleblowing