Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Λήψη αποφάσεων

Ως η ευρωπαϊκή αρχή εποπτείας, η ΕΚΤ μπορεί να λαμβάνει εποπτικές αποφάσεις οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές για τις τράπεζες στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Αυτές οι αποφάσεις αφορούν μεταξύ άλλων:

  • τον καθορισμό μικροπροληπτικών και μακροπροληπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων («κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας»)
  • τον προσδιορισμό της σημασίας των εποπτευόμενων τραπεζών
  • τη χορήγηση ή την ανάκληση αδειών λειτουργίας τραπεζών
  • την αξιολόγηση της απόκτησης και της διάθεσης ειδικών συμμετοχών από τις τράπεζες
  • την επιβολή μέτρων και κυρώσεων σε σημαντικές τράπεζες

Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις;

Το Εποπτικό Συμβούλιο, ως εσωτερικό όργανο της ΕΚΤ, συντάσσει σχέδια αποφάσεων, τις οποίες εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας μη διατύπωσης αντίρρησης. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατυπώσει αντίρρηση εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου, τότε η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

Εκτός αυτού, άλλες αποφάσεις σχετικά με το γενικό πλαίσιο (π.χ. ο κανονισμός για το πλαίσιο του ΕΕΜ) λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός της διαδικασίας μη διατύπωσης αντίρρησης.

Αρχή διαχωρισμού καθηκόντων

Για την αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των αρμοδιοτήτων νομισματικής πολιτικής και των εποπτικών αρμοδιοτήτων, η ΕΚΤ διασφαλίζει τον διαχωρισμό των αντίστοιχων στόχων, διαδικασιών λήψης αποφάσεων και καθηκόντων. Αυτό προϋποθέτει μεταξύ άλλων τον αυστηρό διαχωρισμό των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Whistleblowing