Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodovanie

Ako orgán bankového dohľadu Európskej únie môže ECB v oblasti dohľadu prijímať viacero rozhodnutí, ktoré sú pre banky v rámci jednotného mechanizmu dohľadu právne záväzné.

Rozhodnutia v oblasti dohľadu:

  • rozhodovanie o stanovovaní prudenciálnych požiadaviek,
  • schvaľovanie znižovania vlastných zdrojov,
  • nastavenie mikro a makroprudenciálnych kapitálových požiadaviek („rezerv“),
  • rozhodovanie o statuse významnosti dohliadaných bánk,
  • udeľovanie a odoberanie bankových povolení,
  • posudzovanie nadobudnutí a prevodov kvalifikovaných účastí,
  • rozhodovanie o vhodnosti všetkých členov riadiaceho orgánu pre riadiace aj dozorné funkcie,
  • ukladanie sankcií a donucovacích opatrení významným bankám.

ECB je viazaná požiadavkami riadneho postupu, čo znamená, že musí zdôvodňovať svoje rozhodnutia a musí poskytnúť adresátom právo na vypočutie a právo na prístup ku všetkým dokumentom, ktoré získala, vypracovala alebo zhromaždila počas postupu vo veci dohľadu (tzv. „dohľadový spis“).

Povinnosť zdôvodňovať rozhodnutia

Súčasťou rozhodnutia dohľadu ECB musí byť jasné zdôvodnenie s uvedením všetkých zásadných skutočností, právnych dôvodov a aspektov dohľadu, o ktoré sa rozhodnutie opiera.

Právo na vypočutie

Adresáti návrhov rozhodnutí ECB, ktorých práva by tieto rozhodnutia mohli ohroziť, k nim môžu pred ich prijatím vzniesť pripomienky. Toto právo adresátovi umožňuje reagovať na skutkovú a právnu analýzu ECB a zároveň zabezpečuje, že ECB pri prijímaní rozhodnutí vychádza z kompletného súboru informácií. Na predloženie pripomienok má adresát rozhodnutia spravidla dva týždne. Za mimoriadnych okolností sa však táto lehota môže skrátiť na tri pracovné dni.

Právo na prístup k dohľadovému spisu

V rámci svojho práva na obhajobu majú účastníci postupu ECB vo veci dohľadu právo na prístup k dohľadovému spisu pred prijatím rozhodnutia, ktoré ich môže negatívne ovplyvniť. Prístup k spisu je možný od začatia postupu vo veci dohľadu až po konečné rozhodnutie. Toto právo podlieha ochrane obchodného tajomstva tretích strán a nevzťahuje sa na dôverné informácie.

Akým spôsobom sa rozhodnutia prijímajú?

Rada pre dohľad ako vnútorný orgán ECB vypracúva návrhy rozhodnutí, ktoré Rada guvernérov prijíma v rámci postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu. Ak Rada guvernérov v rámci stanovenej časovej lehoty nevznesie žiadne námietky, rozhodnutia sa považujú za prijaté.

Ďalšie rozhodnutia o všeobecnom rámci (napr. nariadenie o rámci SSM) Rada guvernérov prijíma mimo postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu.

Zásada oddelenia funkcií

V záujme predchádzania stretom záujmov medzi menovopolitickou funkciou a funkciou dohľadu ECB zaručuje oddelenie cieľov, rozhodovacích procesov a úloh. 

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)