Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Вземане на решения

В качеството си на европейски орган за банков надзор ЕЦБ може да приема редица надзорни решения, които са правно обвързващи за банките съгласно единния надзорен механизъм.

Те включват:

  • определяне на микро- и макропруденциални капиталови изисквания („буфери“)
  • вземане на решения за значимостта на поднадзорните банки
  • издаване или отнемане на лицензи за банкова дейност
  • оценяване на извършвани от банките придобивания или разпореждания с квалифицирани дялови участия
  • налагане на принудителни мерки и санкции по отношение на значими банки

Как се вземат решенията?

Надзорният съвет, като вътрешен орган на ЕЦБ, подготвя проектите за решения, които се приемат от Управителния съвет съгласно процедурата при липса на възражения. Ако Управителният съвет не възрази в рамките на определен период от време, решението се счита за прието.

Наред с това други решения по общата рамка (напр. Рамковия регламент за ЕНМ) се приемат от Управителния съвет, без да се прилага процедурата при липса на възражения.

Принцип на разделение

За да предотврати конфликти на интереси между отговорностите по паричната политика и надзора, ЕЦБ осигурява разделение на целите, задачите и процесите на вземане на решения. Това включва строго разделяне на заседанията на Управителния съвет.

Всички страници в този раздел

Whistleblowing