Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Вземане на решения

В качеството си на орган на Европейския съюз за банков надзор ЕЦБ може да приема редица надзорни решения, които са правно обвързващи за банките, обхванати от единния надзорен механизъм.

Те включват:

  • решения за определяне на пруденциални изисквания
  • одобряване на намалявания на собствения капитал
  • определяне на микропруденциални и макропруденциални капиталови изисквания („буфери“)
  • решения за категоризиране на поднадзорните банки като значими
  • издаване или отнемане на лицензи за банкова дейност
  • оценяване на придобивания на квалифицирани дялови участия или разпореждания с тях
  • решения относно пригодността на всички членове на ръководния орган, както в ръководна, така и в надзорна функция
  • налагане на мерки за привеждане в изпълнение и санкции на значими банки

ЕЦБ е задължена да спазва изисквания за законосъобразност на процедурите. Това означава, че тя трябва да обосновава решенията си и да дава на адресатите право на изслушване и право на достъп до всички документи, които е получила, съставила или събрала по време на надзорната процедура („надзорното досие“).

Задължение за обосноваване на решенията

Надзорните решения на ЕЦБ трябва да бъдат съпроводени от ясна обосновка, в която се представят обуславящите ги съществени факти, правни основания и надзорни съображения.

Право на изслушване

Адресатите на проекторешенията на ЕЦБ, чиито права биха били неблагоприятно засегнати от тях, получават възможност да представят становище по решенията, преди те да бъдат приети. Освен че дава възможност на адресата да представи коментари по фактологичния и правния анализ на ЕЦБ, това право гарантира, че ЕЦБ взема решенията си въз основа на пълната информация. По принцип адресатът разполага с две седмици, но при особени обстоятелства този срок може да бъде съкратен до три работни дни.

Право на достъп до надзорното досие

Като част от правото си на защита страните по надзорна процедура на ЕЦБ имат право на достъп до надзорното досие, преди да бъде прието решение, което би могло да ги засегне неблагоприятно. Достъпът до досието е възможен от откриването на надзорната процедура до приемането на окончателно решение. Това право е предмет на защита на търговските тайни на трети страни и не обхваща поверителната информация.

Как се вземат решенията?

Надзорният съвет, като вътрешен орган на ЕЦБ, подготвя проектите за решения, които се приемат от Управителния съвет съгласно процедурата при липса на възражения. Ако Управителният съвет не възрази в рамките на определен период от време, решението се счита за прието.

Наред с това други решения по общата рамка (напр. Рамковия регламент за ЕНМ) се приемат от Управителния съвет, без да се прилага процедурата при липса на възражения.

Принцип на разделение

За да не се допуснат конфликти на интереси между отговорностите по паричната политика и надзора, ЕЦБ осигурява разделение на целите, задачите и процесите на вземане на решения. 

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал