Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Lēmumu pieņemšana

Kā Eiropas Savienības banku uzraugs ECB var pieņemt virkni uzraudzības lēmumu, kas ir juridiski saistoši Vienotajā uzraudzības mehānismā iesaistītajām bankām.

Piemēram:

  • pieņemt lēmumu par prudenciālo prasību noteikšanu;
  • apstiprināt pašu kapitāla samazinājumu;
  • noteikt mikroprudenciālās un makroprudenciālās prasības (rezerves);
  • pieņemt lēmumu par uzraudzīto banku nozīmīguma statusu;
  • izsniegt vai anulēt atļaujas banku darbībai;
  • vērtēt būtiskas līdzdalības iegūšanu un atsavināšanu;
  • pieņemt lēmumu par visu vadības struktūras locekļu piemērotību gan vadības, gan uzraudzības funkcijām;
  • īstenot izpildes nodrošināšanas pasākumus un sankcijas attiecībā pret nozīmīgām bankām.

ECB ir saistošas pienācīga procesa prasības, kas nozīmē, ka tai jāpamato savi lēmumi un jānodrošina adresātiem tiesības tikt uzklausītiem un piekļūt visiem dokumentiem, ko tā ieguvusi, sagatavojusi vai apkopojusi uzraudzības procedūras laikā (uzraudzības lietas materiāliem).

Pienākums pamatot lēmumus

ECB uzraudzības lēmumiem nepieciešams pietiekams pamatojums, kurā atspoguļoti lēmuma pamatā esošie būtiskie fakti, juridiskie iemesli uz uzraudzības apsvērumi.

Tiesības tikt uzklausītam

ECB lēmumu projektu adresātiem, kuru tiesības šie lēmumi ietekmētu negatīvi, pirms lēmuma apstiprināšanas tiek sniegta iespēja izteikt komentārus. Šīs tiesības ne vien ļauj adresātam atbildēt uz ECB faktisko un juridisko analīzi, bet arī nodrošina, ka ECB lēmumu pieņemšana balstās uz pilnu informācijas kopumu. Principā adresātam tiek piešķirtas divas nedēļas, taču konkrētos apstākļos šo periodu var saīsināt līdz trim darbdienām.

Tiesības piekļūt uzraudzības lietas materiāliem

Saistībā ar tiesībām uz aizstāvību ECB uzraudzības procedūras pusēm ir tiesības piekļūt uzraudzības lietas materiāliem, pirms tiek pieņemts lēmums, kas tās var ietekmēt negatīvi. Piekļūt lietas materiāliem iespējams no uzraudzības procedūras sākšanas līdz galīgā lēmuma pieņemšanai. Uz šīm tiesībām attiecas trešo personu komercnoslēpumu aizsardzība, un tās neattiecas uz konfidenciālu informāciju.

Kā tiek pieņemti lēmumi?

Uzraudzības valde, kas ir ECB iekšēja struktūra, sagatavo lēmumu projektus, kurus ECB Padome pieņem, pamatojoties uz iebildumu neizteikšanas procedūru. Ja Padome noteiktā laikposmā neizsaka iebildumus, lēmumu uzskata par pieņemtu.

Taču citus lēmumus par vispārējo regulējumu Padome pieņem, neizmantojot lēmumu neizteikšanas procedūru (piemērs – VUM pamatregula).

Nošķirtības princips

Lai novērstu interešu konfliktu starp monetārās politikas un uzraudzības uzdevumiem, ECB nodrošina mērķu, lēmumu pieņemšanas procesu un uzdevumu nošķirtību. 

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana