Menu

Cielené hodnotenie interných modelov

Cielené hodnotenie interných modelov (targeted review of internal models – TRIM) je rozsiahle hodnotenie, ktoré v rokoch 2016 až 2020 uskutočňuje ECB v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Jeho cieľom je zmenšiť mieru nekonzistentnosti a neopodstatnenej variability používania interných modelov bánk na výpočet rizikovo vážených aktív.

V rámci hodnotenia TRIM sa popri podrobnej metodickej činnosti (ktorej výsledkom bolo zverejnenie všeobecných zásad ECB týkajúcich sa interných modelov) vykoná približne 200 hodnotení interných modelov na mieste.

Viac informácií o hodnotení TRIM

Zúčastnené banky sú o hodnotení pravidelne informované. Priebežne boli zverejňované aj aktuálne informácie o zisteniach hodnotenia TRIM (v angličtine):