Η στοχευμένη αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγμάτων

Η στοχευμένη αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγμάτων (targeted review of internal models – TRIM) είναι ένα έργο μεγάλης κλίμακας το οποίο εκτελείται από την ΕΚΤ, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), και καλύπτει τη χρονική περίοδο 2016-2020. Σκοπός της TRIM είναι να περιοριστεί η ασυνέπεια και η άσκοπη μεταβλητότητα κατά τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων από τις τράπεζες για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού τους (risk-weighted assets - RWA).

Η TRIM συνδυάζει την εκπόνηση λεπτομερούς μεθοδολογικού έργου (το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση του οδηγού της ΕΚΤ για τα εσωτερικά υποδείγματα) με τη διενέργεια περίπου 200 επιτόπιων διερευνήσεων εσωτερικών υποδειγμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για την TRIM

Πληροφορίες για το έργο παρέχονται σε τακτική βάση στις τράπεζες που συμμετέχουν. Επίσης, έχουν δημοσιευθεί ενδιάμεσα επικαιροποιημένα αποτελέσματα των διερευνήσεων TRIM: