Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

I tillsynsprioriteringarna fastslås fokusområden för tillsynen under 2020. De bygger på en bedömning av de viktigaste utmaningarna som banker under tillsyn i nuläget ställs inför inom ekonomi, lagstiftning och tillsyn.

ECB:s banktillsyn har, tillsammans med de nationella behöriga myndigheterna, identifierat orsaker till risker för banksektorn. Arbetet har baserats på information från de gemensamma tillsynsgrupperna, ECB:s makro- och mikrotillsynsanalyser samt rapporter från internationella organ. De viktigaste riskfaktorer som fastställts för banksektorn är: i) utmaningar gällande ekonomi, politik och hållbarhet i skuldnivåer i euroområdet, ii) affärsmodellens hållbarhet, iii) cyberbrottslighet och IT-brister. Andra viktiga riskfaktorer är: genomföranderisker i samband med bankers strategier för nödlidande lån, kreditkravslättnader, priskorrigering på finansmarknader, försummelse/penningtvätt/terrorismfinansiering, Brexit, globala utsikter och geopolitiska osäkerheter, reaktion på reglering samt risker relaterade till klimatförändringarna.[1]

För att säkerställa att banker effektivt kan ta itu med dessa viktiga utmaningar har ECB:s banktillsyn reviderat sina tillsynsprioriteringar. Tillsynen, som under åren efter inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) inriktades på att återställa sundheten i balansräkningarna, har gradvis fått allt större fokus på bankernas framtida motståndskraft och hållbarheten i deras affärsmodeller. Tillsynsprioriteringarna har därför anpassats till de högre prioritetsnivåerna:

  • Fortsatt reparation av balansräkningar.
  • Stärkt motståndskraft inför framtiden.
  • Andra prioriteringar.

De prioriterade tillsynsaktiviteterna har omgrupperats under dessa områden.

1 Fortsatt reparation av balansräkningar

Uppföljning av vägledningen om nödlidande lån (NPL)

Trots de framsteg som har gjorts med att minska stocken av NPL i euroområdet är nivåerna på nödlidande lån fortfarande höga i internationell jämförelse. ECB:s banktillsyn kommer därför att fortsätta sina ansträngningar för att åtgärda NPL-stocken och förhindra att nya nödlidande lån byggs upp framöver. Samarbetet kommer att fortsätta med berörda institut för att följa upp bankspecifika tillsynsförväntningar inom en harmoniserad ram. Målet är att fortsätta minska ackumulerade risker och att uppnå konsistent täckning för NPL-stock och NPL-flöde på medellång sikt.

Uppföljning av internmetoder (IRB)

Arbetet kommer att fortsätta för att säkerställa att de internmetoder som bankerna använder för att beräkna sina lagstadgade kapitalkrav är adekvata. Efter de inspektioner på plats som hölls under den riktade granskningen av interna modeller (TRIM) kommer fokus nu att ligga på att rätta till konstaterade brister. Vad gäller kreditriskmodeller kommer instituten dessutom att behöva genomföra omfattande tillsynsaktiviteter i syfte att hantera kraven i EBA:s IRB-reparationsprogram[2].

Handelsrisk och tillgångsvärderingar

Inspektionerna på plats med förstärkt fokus på aspekter av handels- och marknadsrisk kommer att fortsätta framöver. Framför allt kommer inspektioner att genomföras på banker med exponering mot komplexa instrument som värderats till verkligt värde. Djupdykningar och fokuserade analyser kan göras i syfte att skräddarsy omfattningen av uppdrag på plats så att de inriktas på relevanta riskområden.

2 Stärkt motståndskraft inför framtiden

ECB:s banktillsyn kommer att genomföra ett antal tillsynsaktiviteter i syfte att stärka bankernas motståndskraft. De viktigaste av dessa anges nedan.

Kriterier för emissionsgarantier och exponeringarnas kvalitet (t.ex. fastigheter och finansiering med hög belåningsgrad)

ECB:s banktillsyn kommer att fortsätta att bedöma kvaliteten på bankers kriterier för emissionsgarantier. Baserat på den insamling av data som syftar till att identifiera separata riskförekomster kommer ECB:s banktillsyn att göra en uppföljningsanalys inriktad på att få en djupare förståelse för bankers praxis och förfaranden för låneutgivning. Beroende på vad som framkommer kan bankspecifika åtgärder övervägas. Vidare kommer kvaliteten på exponeringar i specifika tillgångsklasser att undersökas genom särskilda inspektioner på plats, t.ex. på områden som kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter och finansiering med hög belåningsgrad.

Kapital- och likviditetshantering, IKU och ILU och ytterligare integrering i ÖUP

Den interna kapitalutvärderingen (IKU) och den interna likviditetsutvärderingen (ILU) är viktiga instrument som kreditinstituten använder för att hantera risker. ECB:s banktillsyn kommer att fortsätta att arbeta för att förbättra bankernas IKU och ILU genom att främja en gemensam tolkning av ECB:s förväntningar på dem. Därutöver kommer bankernas IKU att stå i fokus för särskilda inspektioner på plats. Arbete kommer också att fortgå för att förbättra transparensen kring riskfaktorer i pelare 2-kapitalkrav.

Affärsmodellernas hållbarhet

Lönsamheten för banker i euroområdet är fortsatt under press från det ekonomiska klimatet, de låga räntorna, de ackumulerade belastningarna och konkurrensen från banker och icke-banker. Vidare innebär digitaliseringen stora utmaningar för bankerna, men skapar samtidigt möjligheter till effektivitetsvinster och nya affärer. ECB:s banktillsyn kommer därför att fortsätta att granska bankers affärsmodeller och lönsamhet, även i ljuset av ökad digitalisering, och denna granskning kompletteras av horisontella analyser.

IT- och cyberrisk

ECB:s banktillsyn kommer att fortsätta att bedöma vilka IT- och cyberrisker som bankerna står inför genom att utföra inspektioner på plats och övervaka dessa risker som del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Därutöver kommer betydande banker att fortsätta att rapportera större cyberincidenter till ECB inom ramen för SSM-rapportering av cyberincidenter.

EU-omfattande (vartannat år) och/eller ECB-omfattande stresstestövningar

Nästa stresstest för betydande banker kommer att genomföras 2020. Det kommer att bestå av två kompletterande aktiviteter: ett urval av stora betydande banker kommer att delta i ett EU-omfattande stresstest som samordnas av Europeiska bankmyndigheten. Parallellt härmed kommer ECB att genomföra ytterligare ett stresstest för de övriga betydande banker som inte deltar i det EU-omfattande testet. Utfallet av dessa båda aktiviteter kommer att ingå i underlaget för ÖUP. Stresstestet syftar även till att uppmana bankerna att stärka sin egen stresstestnings- och riskhanteringskapacitet.

Styrning

Ett viktigt utfall av tillsynsarbetet under 2019 har varit insikten om att ytterligare förbättringar fortfarande behövs i bankernas styrningsramverk. Styrning kommer följaktligen att stå i centrum för banktillsynen också under 2020. Eftersom tillsynen är övergripande till sin karaktär kommer den att fokusera på om bankerna uppfyller styrningsförväntningarna inom ramen för var och en av ovanstående aktiviteter som syftar till att stärka deras framtida motståndskraft. Beroende på respektive tillsynsaktivitet kommer tillsynsmyndigheterna att utvärdera styrningsaspekterna från flera olika perspektiv, inbegripet styrelsefunktion och organisatoriskt ramverk, interna kontrollfunktioner samt sammanställning av och kvalitet på data. Deras samlade utvärdering kompletterar därigenom de gemensamma tillsynsgruppernas styrningsbedömning inom ramen för ÖUP.

3 Andra prioriteringar

Uppföljning av Brexitarbetet

Brexit förblir en fråga av hög prioritet för ECB:s banktillsyn. ECB förväntar sig att bankerna vidtar förberedelser inför alla eventualiteter och slutför genomförandet av beredskapsåtgärder för en hård Brexit. Tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna kommer ECB att fortsätta att följa upp hur bankerna genomför sina Brexitplaner för att säkerställa att tillsynsförväntningarna uppfylls. Detta inbegriper bankernas arbete för att inom överenskomna tidsfrister genomföra sina målinriktade verksamhetsmodeller i euroområdet.

Den ovan beskrivna översikten över risker och tillsynsprioriteringar ska inte ses som fullständig. Andra aktiviteter än de som uttryckligen beskrivits här, t.ex. implementering av IFRS 9, genomförs på löpande basis. Andra tillsynsaktiviteter kan också komma att krävas på enskild banknivå, speciellt anpassade till kreditinstitutens specifika riskprofiler. Tillsynsprioriteringarna är dock ett viktigt verktyg för att samordna tillsynen mellan olika banker och se till att den är adekvat harmoniserad, proportionerlig och effektiv, och bidrar på så vis till lika spelregler och förstärker tillsynseffekten.

© Europeiska centralbanken, 2019

Postadress 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0

Webbplats www.bankingsupervision.europa.eu

Alla rättigheter förbehålls. Återgivning för undervisningsändamål och icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att källan anges.

För specifik terminologi hänvisas till SSM glossary (finns endast på engelska).

HTML ISBN 978-92-899-3940-9, ISSN 2599-8528, doi:10.2866/978343 QB-BZ-19-001-SV-Q

  1. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/ra/html/ssm.ra2020~a9164196cc.sv.html
  2. IRB-reparationsprogrammet avser en regelbunden utvärdering av internmetoden (IRB) som resulterar i ett antal lagstadgade tekniska standarder och riktlinjer för bedömningsmetoden för IRB, definition av fallissemang, beräkning av riskparametrar och behandling av fallerade tillgångar och kreditriskreducering.
Visselblåsning