SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynsprioriteterne fastsætter fokusområder for tilsynet i 2020. De tager udgangspunkt i en vurdering af de største udfordringer, som bankerne under tilsyn er konfronteret med under de nuværende økonomiske, lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige forhold.

ECB Banktilsyn har i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder identificeret kilder til risiko i banksektoren og i denne sammenhæng taget højde for bidrag fra de fælles tilsynsteam, ECB's mikro- og makroprudentielle analyser samt rapporter fra internationale organer. De vigtigste drivkræfter bag de risici, der er identificeret i banksektoren, er: i) økonomiske og politiske udfordringer samt udfordringer med hensyn til gældsholdbarheden i euroområdet, ii) forretningsmodellernes holdbarhed og iii) cyberkriminalitet og fejl i IT-systemer. Af andre betydelige drivkræfter kan nævnes: risikoen i tilknytning til bankernes NPL-strategier (non-performing loans), stadig lempeligere kreditstandarder, prisjusteringer på de finansielle markeder, forseelser/hvidvask af penge/terrorfinansiering, brexit, de globale udsigter og den geopolitiske usikkerhed, reaktion på regulering samt risici relateret til klimaændringerne.[1]

For at sikre at bankerne effektivt tager fat på disse centrale udfordringer, har ECB Banktilsyn gennemgået de tilsynsmæssige prioriteter. Hvor genskabelsen af sunde balancer var afgørende i årene efter oprettelsen af Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM), har fokus for tilsynet nu gradvis forandret sig til at omfatte bankernes modstandskraft i fremtiden og holdbarheden af deres forretningsmodeller. Tilsynsprioriteterne er nu blevet bragt i overensstemmelse med følgende overordnede prioritetsområder

  • en fortsat forbedring af balancerne
  • styrkelse af den fremtidige modstandskraft
  • andre prioriteter.

De prioriterede tilsynsaktiviteter er blevet grupperet inden for disse områder.

1 En fortsat forbedring af balancerne

Opfølgning på NPL-vejledningen

Selvom der er gjort fremskridt med hensyn til at nedbringe NPL-beholdningen i euroområdet, er det nuværende samlede NPL-niveau stadig højt i forhold til internationale standarder. ECB Banktilsyn vil derfor fortsætte bestræbelserne på at håndtere NPL-beholdningen og forhindre, at nye NPL ophobes i fremtiden. Det vil fortsætte samarbejdet med de berørte institutter med henblik på at følge op på bankspecifikke tilsynsmæssige forventninger inden for harmoniserede rammer. Målet er at fastholde de fremskridt, der er sket med hensyn til at nedbringe gamle risici, og opnå en konsistent dækning af NPL-beholdningen og NPL-strømmen på mellemlangt sigt.

Opfølgning på interne ratingbaserede modeller

Arbejdet med at sikre at de interne modeller, som bankerne anvender til at beregne deres lovpligtige kapitalkrav, er tilstrækkelige, fortsætter. Efter undersøgelserne på stedet under den målrettede gennemgang af interne modeller (TRIM) sættes der fokus på at afhjælpe de identificerede mangler. Hvad angår kreditrisikomodeller, vil institutterne desuden blive bedt om at gennemføre betydelige tilsynsaktiviteter for at leve op til kravene i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds IRB-reparationsprogram[2].

Handelsrisiko og værdiansættelse af aktiver

Tilsynene på stedet med øget fokus på handels- og markedsrisikoaspekter fortsætter. Inspektionerne bliver gennemført i banker, der er eksponeret over for komplekse instrumenter, som er værdiansat til markedsværdi. For at skræddersy omfanget af tilsynene på stedet til relevante risikoområder, kan der blive gennemført dybdegående undersøgelser og fokuserede analyser.

2 Styrkelse af den fremtidige modstandskraft

ECB Banktilsyn vil gennemføre en række tilsynsaktiviteter, som har til formål at styrke bankernes modstandskraft. De vigtigste af disse aktiviteter er behandlet nedenfor.

Kvaliteten af kreditbevillingskriterier og eksponeringer (fx fast ejendom og gearet finansiering)

ECB Banktilsyn vil fortsat vurdere kvaliteten af bankernes kreditbevillingskriterier. På baggrund af den omfattende indsamling af data, som havde til formål at opspore lommer af risici, vil ECB Banktilsyn foretage en opfølgende analyse med henblik på at opnå en dybere forståelse af bankernes kreditvurderingspraksis og lånebevillingsprocesser. Bankspecifikke tiltag vil blive overvejet ud fra resultaterne af denne analyse. Desuden vil kvaliteten af eksponeringer i specifikke aktivklasser blive undersøgt i målrettede inspektioner på stedet på områder som fx erhvervsejendomme, boligejendomme og gearet finansiering.

Kapital- og likviditetsstyring, ICAAP og ILAAP og yderligere integration i SREP

Den interne procedure til vurdering af kapital- og likviditetsgrundlaget (ICAAP og ILAAP) er vigtige instrumenter i kreditinstitutternes risikostyring. ECB Banktilsyn vil fortsat arbejde for at forbedre bankernes ICAAP og ILAAP ved at fremme en fælles forståelse for ECB's forventninger til dem. Bankernes ICAAP bliver desuden fokus for målrettede inspektioner. Arbejdet med at øge gennemsigtigheden rundt om risikofaktorerne i søjle 2-kapitalkravene vil også fortsætte.

Forretningsmodellens holdbarhed

De økonomiske forhold, de lave renter, nedarvede problemer og konkurrencen fra banker og ikke-banker sætter fortsat indtjeningen i bankerne under pres. Digitaliseringen er desuden en stor udfordring for bankerne, samtidig med at den giver mulighed for effektivitetsgevinster og nye forretninger. ECB Banktilsyn vil derfor fortsat vurdere bankernes forretningsmodeller og indtjening, også set i lyset af den øgede digitalisering, og suppleret af horisontale analyser.

IT- og cyberrisiko

ECB Banktilsyn vil fortsætte med at vurdere de IT- og cyberrisici, som bankerne er konfronteret med, i forbindelse med inspektioner på stedet og den overvågning af disse risici, der indgår i tilsynskontrol- og evalueringsprocessen (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Desuden vil signifikante institutter fortsat rapportere alle alvorlige cyberhændelser til ECB inden for SSM's procedure for rapportering af cyberhændelser.

Stresstest i hele EU (hvert andet år) og/eller ECB-stresstest

De næste stresstest som led i tilsynet med de signifikante institutter bliver gennemført i 2020. Der bliver udført to test, som supplerer hinanden. Et udvalg af store signifikante banker vil således deltage i den EU-dækkende stresstest, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed koordinerer. Parallelt hermed gennemfører ECB yderligere en stresstest for de resterende signifikante banker, som ikke deltager i den EU-dækkende stresstest. Resultatet af begge stresstest vil indgå i SREP. Stresstesten er også en opfordring til bankerne om at forbedre deres egen stresstest- og risikostyringskapacitet.

Governance

Et vigtigt resultat af tilsynsarbejdet i 2019 har været, at der stadig er behov for yderligere forbedringer af bankernes ledelsesstruktur. Derfor vil governance fortsat være i fokus i 2020. På grund af dens vidtrækkende effekt, vil tilsynsmyndighederne fokusere på, om bankerne overholder forventningerne på området i sammenhæng med hver enkel af de ovenstående aktiviteter med det formål at styrke den fremtidige modstandskraft. Tilsynsmyndighederne vil, alt efter hvilken tilsynsaktivitet der er tale om, vurdere governanceaspekter fra forskellige perspektiver, herunder bestyrelsens funktion og de organisatoriske rammer, interne kontrolfunktioner og dataaggregering og -kvalitet, og supplerer dermed de fælles tilsynsteams løbende vurdering af governance som led i SREP.

3 Andre prioriteter

Opfølgning på arbejdet i forbindelse med brexit

Brexit er fortsat et område, der prioriteres højt af ECB Banktilsyn. ECB forventer, at bankerne forbereder sig på alle mulige udfald af brexit og afslutter implementeringen af nødforanstaltninger i tilfælde af brexit uden en aftale. Sammen med de nationale tilsynsmyndigheder vil ECB fortsat overvåge, at bankerne fører deres brexitplaner ud i livet, og at de lever op til de tilsynsmæssige forventninger. Dette omfatter bankernes fremskridt i retning af at gennemføre deres målrettede virksomhedsmodeller (Target Operating Models) i euroområdet inden for de fastsatte frister.

De ovennævnte risici og tilsynsprioriteter bør ikke opfattes som en udtømmende liste. Aktiviteter ud over dem, der specifikt fremhæves her, fx aktiviteter i forbindelse med implementeringen af IFRS 9, gennemføres løbende. Endvidere kan det på bankniveau være nødvendigt at gennemføre forskellige tilsynsaktiviteter, som er tilpasset kreditinstitutternes specifikke risikoprofiler. Ikke desto mindre er tilsynsprioriteterne et vigtigt redskab til at koordinere tilsynsforanstaltninger på tværs af banker på en tilstrækkelig harmoniseret, forholdsmæssig og effektiv måde for herved at bidrage til lige vilkår og til at øge effekten af tilsynet.

© Den Europæiske Centralbank, 2019

Postadresse 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0

Websted www.bankingsupervision.europa.eu

Alle rettigheder forbeholdt. Kopiering til uddannelsesformål eller i ikke-kommercielt øjemed er tilladt, såfremt kilden angives.

For så vidt angår terminologien henvises til SSM glossary (findes kun på engelsk).

HTML ISBN 978-92-899-3942-3, ISSN 2599-8547, doi:10.2866/4180107 QB-BZ-18-001-DA-Q

  1. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/ra/html/ssm.ra2020~a9164196cc.da.html
  2. IRB-reparationsprogrammet henviser til en gennemgang af lovgivningen om den interne ratingbaserede metode (IRB-metoden), som fører til en række reguleringsmæssige tekniske standarder og retningslinjer om metoden til IRB-vurdering, definition af misligholdelse, estimering af risikoparametre og behandling af misligholdte aktiver samt kreditrisikoreduktion.
Whistleblowing