Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорните приоритети определят централните теми за надзора през 2020 г. Те се опират на оценка на най-важните предизвикателства пред поднадзорните банки в сегашната икономическа, регулаторна и надзорна среда.

Банковият надзор в ЕЦБ определи източниците на риск в банковия сектор в сътрудничество с националните компетентни органи въз основа на информация от съвместните надзорни екипи (СНЕ), микропруденциални и макропруденциални анализи на ЕЦБ и доклади на международни органи. Идентифицирани са следните основни двигатели на риска в банковия сектор: I) предизвикателства в еврозоната – икономически, политически и свързани с устойчивостта на дълга, ii) устойчивост на бизнес моделите и iii) киберпрестъпност и недостатъци, свързани с информационните технологии. Други значими двигатели на риска са: рискът за изпълнението, свързан със стратегиите на банките за необслужваните кредити (НОК); разхлабване на стандартите за кредитиране; преразглеждане на цените на финансовите пазари; неправомерни действия/изпиране на пари/финансиране на терористична дейност; Брекзит; глобални перспективи и геополитическа несигурност; реакция на регулации; рискове, свързани с климатични промени.[1]

За да бъде сигурно, че банките предприемат ефикасни мерки по тези ключови проблеми, банковият надзор в ЕЦБ подложи на преглед надзорните си приоритети. Докато в годините след създаването на единния надзорен механизъм (ЕНМ) от решаващо значение беше възстановяването на доброто състояние на балансите, впоследствие центърът на внимание на надзора постепенно се измести и обхвана бъдещата устойчивост на банките и на техните бизнес модели. Затова надзорните приоритети бяха съгласувани с областите с най-висок приоритет:

  • по-нататъшно подобряване на балансите;
  • укрепване на бъдещата устойчивост;
  • други приоритети.

Съобразно с тези области бяха прегрупирани приоритетните надзорни дейности.

1 По-нататъшно подобряване на балансите

Последващи действия по практическите указания за НОК

Въпреки постигнатия напредък в намаляването на обема на необслужваните кредити в еврозоната настоящото агрегирано равнище на НОК остава високо в сравнение с други държави. Затова банковият надзор в ЕЦБ ще продължи усилията си за справяне с натрупаните НОК и за недопускане на ново натрупване в бъдеще. Той ще продължи да работи със засегнатите институции и ще проследи изпълнението на надзорните очаквания за всяка отделна банка според хармонизирана рамка. Целта е да се поддържа напредък в ограничаването на наследените рискове и да се постигне последователно обхващане на наличностите и потоците на НОК в средносрочен план.

Последващи действия по вътрешнорейтинговите модели

Ще продължи работата за осигуряване на задоволително качество на вътрешните модели, които банките използват за изчисляване на регулаторните капиталови изисквания към тях. След проверките на място, извършени по време на целевия преглед на вътрешните модели (ЦПВМ), вниманието ще бъде съсредоточено върху това да се поправят установените недостатъци. Наред с това за моделите за кредитен риск ще бъдат необходими значителни надзорни дейности в институциите, за да се изпълнят изискванията на програмата на ЕБО за усъвършенстване на вътрешнорейтинговия подход[2].

Риск, свързан с търговията, и оценки на активи

Ще продължат мисиите на място с подчертан акцент върху аспектите на пазарния риск и риска, свързан с търговията. По-специално, ще бъдат извършени проверки в банки с експозиции на сложни инструменти, оценявани по справедлива стойност. Възможно е да се проведат задълбочени проучвания и целенасочени анализи, за да се приспособи обхватът на мисиите на място към релевантните области на риск.

2 Укрепване на бъдещата устойчивост

Банковият надзор в ЕЦБ ще проведе редица надзорни дейности, насочени към укрепване на устойчивостта на банките. Най-важните от тях са изброени по-долу.

Критерии за отпускане на кредити и качество на експозициите (напр. недвижими имоти, финансиране с ливъридж)

Банковият надзор в ЕЦБ ще продължи да оценява качеството на критериите на банките за отпускане на кредити. Въз основа на широкообхватно събиране на данни, чиято цел е да се установят областите на риск, банковият надзор в ЕЦБ ще извърши проследяващ анализ, за да се запознае по-задълбочено с практиките и процесите на банките за иницииране на кредити. В зависимост от констатациите е възможно да се обмислят специфични за всяка отделна банка действия. Освен това ще се изследва качеството на експозициите към определени класове активи чрез нарочни проверки на място в области като търговски имоти, жилищни имоти и финансиране с ливъридж.

Управление на капитала и ликвидността, ВААК и ВААЛ, по-нататъшно интегриране в ПНПО

Вътрешните анализи на адекватността на капитала и на ликвидността (ВААК и ВААЛ) са основни инструменти за управление на риска за кредитните институции. Банковият надзор в ЕЦБ ще продължи да работи за усъвършенстване на ВААК и ВААЛ на банките, като се стреми те да разбират по един и същи начин очакванията на ЕЦБ към тях. Освен това ВААК на банките ще бъде в центъра на нарочни проверки на място. Ще продължи и работата по подобряване на прозрачността за двигателите на риска във връзка с капиталовите изисквания по Стълб II.

Устойчивост на бизнес моделите

Рентабилността на банките в еврозоната все още е под натиск от страна на икономическите условия, ниските лихвени проценти, наследени проблеми и конкуренция от страна на други банки и небанкови институции. В допълнение към това цифровизацията изправя банките пред значителни предизвикателства, а в същото време носи възможности за подобряване на ефективността и нов бизнес. Ето защо банковият надзор в ЕЦБ ще продължи да оценява бизнес моделите на банките и тяхната рентабилност, включително с оглед на нарастващата цифровизация, и ще допълва тези оценки с хоризонтални анализи.

ИТ риск и киберриск

Банковият надзор в ЕЦБ ще продължи да оценява рисковете, свързани с информационните технологии, и киберрисковете за банките, като извършва проверки на място и като наблюдава тези рискове в рамките на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО). В допълнение към това значимите банки ще съобщават на ЕЦБ за всички големи киберинциденти в рамките на процедурата на докладване на киберинциденти в ЕНМ.

Стрес тестове – за целия ЕС (на две години) и провеждани от ЕЦБ

Следващите надзорни стрес тестове за значимите банки ще се проведат през 2020 г. Ще бъдат направени два допълващи се стрес теста. Извадка от големите значими банки ще участва в стрес теста за целия ЕС, координиран от Европейския банков орган. Успоредно с това ЕЦБ ще проведе допълнителен стрес тест за останалите значими банки, които не участват в стрес теста за целия ЕС. Резултатът от двата стрес теста ще се използва в ПНПО. Стрес тестовете също така изпълняват ролята на стимул банките да подобрят капацитета си за собствени стрес тестове и за управление на риска.

Управление

Една от важните констатации от надзорната работа през 2019 г. беше, че все още е необходимо по-нататъшно усъвършенстване на рамките за управление на банките. Ето защо управлението остава в центъра на вниманието на надзора през 2020 г. Като се има предвид, че управлението е пресечна точка на всички дейности, надзорниците ще насочат вниманието си към това изпълняват ли банките очакванията в контекста на всяка от гореизброените дейности за укрепване на бъдещата устойчивост. В зависимост от съответната надзорна дейност те ще подложат на оценка аспекти на управлението от различни ъгли, включително функциониране и организационна рамка на управителния съвет, звена за вътрешен контрол, агрегиране и качество на данните. По този начин те ще допълнят текущата оценка на управлението, която СНЕ извършват като част от ПНПО.

3 Други приоритети

Проследяващи действия във връзка с Брекзит

Брекзит запазва високия си приоритет за банковия надзор в ЕЦБ. ЕЦБ очаква банките да се подготвят за всички възможни сценарии и да завършат въвеждането на извънредни мерки за в случай на Брекзит без сделка. Съвместно с националните надзорни органи ЕЦБ ще продължи да наблюдава осъществяването на плановете на банките за Брекзит и как те изпълняват надзорните очаквания. Това включва напредъка на банките към целите им по отношение на операционните модели в еврозоната в договорените срокове.

Описаните по-горе рискове и надзорните приоритети не бива да се разглеждат като изчерпателен списък. Текущо се извършват и дейности, различни от изрично посочените тук, например дейности, свързани с прилагането на МСФО 9. Освен това на равнище отделна банка може да бъдат необходими различни надзорни дейности, съобразени със специфичния рисков профил на кредитната институция. Въпреки това надзорните приоритети са важен инструмент за координиране на надзорните действия за всички банки по подходящо хармонизиран, пропорционален и ефикасен начин, допринасящ за създаването на условия за равнопоставеност и засилващ надзорния ефект.

© Европейска централна банка, 2019

Пощенски адрес 60640 Frankfurt am Main, Germany
Телефон +49 69 1344 0

Уебсайт www.bankingsupervision.europa.eu

Всички права запазени. Разрешава се възпроизвеждането с образователна и нетърговска цел при изрично позоваване на източника.

За специфичната терминология можете да използвате речника на ЕНМ (само на английски език).

HTML ISBN 978-92-899-3959-1, ISSN 2599-8625, doi: 10.2866/676617 QB-BZ-19-001-BG-Q

  1. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/ra/html/ssm.ra2020~a9164196cc.bg.html
  2. Програмата се отнася до регулаторен преглед на вътрешнорейтинговия подход, който води до редица регулаторни технически стандарти и насоки за методологията на оценка на този подход, определението за неизпълнение, оценката на параметрите на риска, третирането на активите в неизпълнение и редуцирането на кредитния риск.
Подайте сигнал