Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Kvalita aktív

Európsky bankový dohľad venuje kvalite bankových aktív veľkú pozornosť, pretože ich nízka kvalita negatívne vplýva na kapitál bánk a tým aj na ich celkový stav.

„Oneskorené vykazovanie a nedostatočné riadenie klesajúcej kvality aktív by mohlo ľahko na pomerne dlhý čas zaplniť súvahy bánk problémovými úvermi, a sťažiť tak možnosti bánk pri podporovaní životaschopných klientov a rýchlejšieho hospodárskeho oživenia.“

Andrea Enria, predseda Rady pre dohľad

Čo máme na mysli kvalitou aktív?

Úvery poskytované podnikom a domácnostiam pre banky predstavujú aktíva. Úroky, ktoré z týchto aktív získavajú, sú pre banky jedným z hlavných zdrojov príjmu a zisku, zatiaľ čo riziko ich nesplatenia je ich hlavným rizikom. Čím je kreditné riziko vyššie, tým nižšia je kvalita úveru, t. j. kvalita aktíva. Pri znížení kvality aktív musia banky držať viac kapitálu na pokrytie súvisiaceho kreditného rizika a zároveň na vyrovnanie očakávaných strát musia tvoriť vyšší objem opravných položiek.

Kvalita aktív

V čase hospodárskej krízy je kvalita aktív zásadnou otázkou, pretože mnohí dlžníci úvery prestávajú splácať a objem problémových úverov rastie. V záujme obmedzenia strát a negatívnych účinkov na stav bánk a ich schopnosť úverovania musia banky nepretržite dodržiavať spoľahlivé úverové kritériá a aktívne monitorovať kvalitu aktív a riešiť otázku problémových úverov.

Kvalita aktív v rámci výkonu dohľadu

Problémové úvery

Banky musia úver zaradiť medzi problémové, ak je v omeškaní 90 dní a viac alebo ak jeho splatenie považujú za nepravdepodobné. Problémové úvery sú pre banky i orgány dohľadu jednou zo zásadných otázok.

Viac informácií

Kreditné riziko: najnovšie hodnotenia orgánov dohľadu

Orgány rizika hodnotia riziká ohrozujúce kapitál bánk každoročne v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Jedným z hlavných hodnotených prvkov je i kreditné riziko. Viac informácií o minuloročnom hodnotení kreditného rizika.

Viac informácií

Krízové opatrenia

Poskytovaním úverov banky plnia kľúčovú úlohu v zabezpečovaní chodu hospodárstva. ECB v záujme nepretržitého poskytovania bankových úverov podnikom i domácnostiam počas krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu prijala viacero podporných opatrení.

Viac informácií

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)