Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillgångskvalitet

Den europeiska banktillsynen kontrollerar noga kvaliteten på bankers tillgångar eftersom låg tillgångskvalitet påverkar bankers kapital och därmed även deras sundhet.

”Om tillgångskvaliteten försämras och detta bokförs med fördröjning eller hanteras på ett undermåligt sätt, kan bankernas balansräkningar snabbt komma att tyngas av nödlidande lån under ganska lång tid framöver. Det gör det svårare för bankerna att hjälpa livskraftiga kunder och stödja en snabbare ekonomisk återhämtning.”

– Andrea Enria, tillsynsnämndens ordförande

Vad menas med tillgångskvalitet?

Beviljade lån till företag och hushåll är tillgångar för banker. Räntorna som de tjänar på dessa tillgångar utgör en stor del av deras intäkter och vinst, och den största risken för dem är att lånen inte betalas tillbaka. Ju högre kreditrisken är, desto lägre är lånekvaliteten, eller ”tillgångskvaliteten”. När bankernas tillgångskvalitet sjunker måste de hålla mer kapital för att täcka den relaterade kreditrisken och bokföra större avsättningar för de förväntade förlusterna.

Tillgångskvalitet

I en ekonomisk kris är tillgångskvalitet en ytterst viktig fråga då många låntagare inte kan fullgöra sina åtaganden. Detta leder till att mängden nödlidande lån ökar. Banker måste alltid följa solida lånekriterier, aktivt övervaka tillgångskvaliteten och proaktivt hantera nödlidande lån för att dämpa både förluster och effekter på sin egen sundhet och utlåningskapacitet.

Tillsynsarbetet med tillgångskvalitet

Nödlidande lån

Banker måste klassificera lån som nödlidande om lånen är förfallna till betalning sedan 90 dagar eller om de bedömer att låntagaren sannolikt inte kommer att betala tillbaka. Nödlidande lån är en viktig fråga som banker och tillsynsmyndigheter måste hantera.

Ta reda på mer

Kreditrisk: de senaste tillsynsbedömningarna

Tillsynsmyndigheter bedömer bankers kapitalrisker varje år som en del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Kreditrisk utgör en central del i den bedömningen. Se förra årets kreditrisk­bedömning.

Ta reda på mer

Krisåtgärder

Bankernas kreditgivning spelar en viktig roll för att stimulera ekonomin. ECB har vidtagit flera lättnadsåtgärder så att bankerna kan fortsätta bevilja lån till företag och hushåll även under coronakrisen (covid-19).

Ta reda på mer

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning