Menu

Jakość aktywów

Europejski nadzór bankowy bardzo uważnie obserwuje bankowe aktywa, ponieważ obniżenie ich jakości niekorzystnie wpływa na sytuację kapitałową i ogólną kondycję banków.

Ryzyko kredytowe

Jeśli pogorszenie się jakości aktywów zostaje uwzględnione zbyt późno lub w niewłaściwy sposób, kredyty zagrożone mogą szybko spowodować długotrwałe obciążenie bankowych bilansów. Przez to bankom jest trudniej obsługiwać solidnych klientów i wspierać szybsze ożywienie gospodarcze.

Andrea Enria, przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC

Co dokładnie rozumiemy przez jakość aktywów?

Kredyty udzielone firmom i gospodarstwom domowym dla banków są aktywami, a odsetki od tych aktywów – najważniejszą częścią ich przychodów i zysków. Dlatego ryzyko niespłacenia udzielonych kredytów (ryzyko kredytowe) jest dla banków głównym zagrożeniem. Wyższe ryzyko kredytowe przekłada się na spadek jakości kredytów, czyli niższą „jakość aktywów”. Gdy jakość aktywów się pogarsza, banki muszą zwiększyć kapitał na pokrycie podwyższonego ryzyka kredytowego i zaksięgować większe rezerwy na przewidywane straty.

Jakość aktywów

Na jakość aktywów trzeba zwracać szczególną uwagę w czasie kryzysu gospodarczego, ponieważ wielu kredytobiorców ma zaległości płatnicze, a przez to rośnie liczba kredytów zagrożonych. Aby ograniczać straty i ich wpływ na swoją kondycję, w tym zdolność do udzielania kredytów, banki muszą zawsze stosować rygorystyczne kryteria kredytowe, aktywnie obserwować jakość aktywów i podejmować działania dotyczące kredytów zagrożonych.

Nadzór nad jakością aktywów

Kredyty zagrożone

Kredyty zagrożone

Kredyt należy zakwalifikować jako zagrożony, jeśli jest on przeterminowany o ponad 90 dni lub jeśli bank stwierdza, że kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić zadłużenia. Kredyty zagrożone są poważnym wyzwaniem dla banków i organów nadzoru.

Więcej


Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe w aktualnych ocenach nadzorczych

Nadzorcy co roku oceniają ryzyka kapitałowe banków w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP). Zasadniczym elementem SREP jest ocena ryzyka kredytowego. Zob. zeszłoroczna ocena ryzyka kredytowego.

Więcej


Środki pomocy kryzysowej

Środki pomocy kryzysowej

Banki odgrywają bardzo ważną rolę, która polega na zasilaniu gospodarki kredytami. Żeby również w czasie kryzysu (COVID‑19) mogły udzielać kredytów firmom i gospodarstwom domowym, EBC udostępnił środki pomocy kryzysowej.

Więcej