Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Ďalší krok na ceste k lepšej Európe: budovanie bankového dohľadu

Úvaha predsedníčky Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) Danièle Nouyovej, zverejnená 30. septembra 2014 vo viacerých európskych periodikách.

O niekoľko týždňov Európa v rámci budovania bankovej únie vkročí do novej éry bankového dohľadu: 4. novembra 2014 začne Európska centrálna banka (ECB) vykonávať priamy dohľad nad 120 najväčšími bankovými skupinami v eurozóne, ktoré predstavujú viac ako 85 % bankových aktív, a nepriamy dohľad nad približne 3 400 menšími inštitúciami. V spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu je naším cieľom prehĺbiť dôveru občanov a trhov v odolnosť bánk, na ktoré dohliadame. Zároveň chceme finančnému sektoru pomôcť plniť jeho najdôležitejšiu úlohu v modernej spoločnosti: financovať reálnu ekonomiku, hospodársky rast a v konečnom dôsledku tak podporovať tvorbu pracovných miest. Banky môžu túto úlohu riadne plniť len s dôverou obyvateľstva a trhov.

V ECB si uvedomujeme, že na zvýšenie dôvery občanov a trhov v banky je nevyhnutné, aby každému bolo jasné, ako svoju činnosť vykonávame a čím sa pri nej riadime. Na tento účel sme vydali príručku, ktorá podrobne opisuje zásady a postupy výkonu bankového dohľadu. V tejto súvislosti by som rada spomenula niekoľko základných prvkov, na ktorých je príručka postavená.

Osobne sa zaručujem za to, že náš dohľad bude prísny a spravodlivý. V prípade potreby sa nebudeme zdráhať byť dotieraví. Staneme sa skutočne celoeurópskym orgánom dohľadu, pôsobiacim bez národnej zaujatosti či predsudkov. V tomto duchu budeme konať na všetkých úrovniach našej organizácie, ale predovšetkým v spoločných dohliadacích tímoch, ktoré sú stredobodom nového jednotného mechanizmu dohľadu. Ich úlohou bude vykonávať každodenný dohľad nad jednotlivými bankami. Na čele každého tímu stojí koordinátor z ECB, ktorý nesmie pochádzať z krajiny, v ktorej má dohliadaná banka svoje sídlo. Vedúcim tímu zodpovedného za dohľad nad Crédit Agricole bude napríklad Nemec, v prípade Unicredit to bude Francúz, a v prípade ABN AMRO Španiel. Takéto usporiadanie má vniesť do problematiky dohľadu nový uhol pohľadu a zabrániť národnej zaujatosti. Spoločné dohliadacie tímy ako celok spoja zamestnancov a poznatky národných orgánov dohľadu (t. j. príslušných vnútroštátnych orgánov) a ECB. To znamená, že budú ťažiť zo skúseností osemnástich, resp. onedlho devätnástich krajín eurozóny. Členovia spoločných dohliadacích tímov budú v jednotlivých tímoch postupne rotovať, čo je ďalšie opatrenie, ktoré má zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre všetky banky a využitie skúseností zo všetkých členských štátov.

Spoločné dohliadacie tímy budú v ich činnosti podporovať nezávislé audítorské tímy (tímy vykonávajúce previerky na mieste) poverené zberom podrobných informácií priamo od expozitúr a pobočiek bánk. ECB zavedie aj ohlasovací mechanizmus, ktorý má motivovať a pomáhať osobám s informáciami o možných porušeniach príslušných právnych predpisov EÚ zo strany bánk pri ich oznamovaní ECB. Takéto oznámenia o porušeniach predpisov predstavujú účinný nástroj na odhaľovanie porušení pravidiel podnikania.

Naši odborníci na donucovacie prostriedky a sankcie budú v duchu transparentného vyšetrovania a rozhodovania prešetrovať údajné porušenia zo strany bánk týkajúce sa priamo uplatniteľného práva EÚ, vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich smernice EÚ alebo nariadení a rozhodnutí ECB, ktoré zistí príslušný dohliadací tím počas každodenného dohľadu. V prípade potvrdenia porušení regulačných požiadaviek a potreby penalizácie úverových inštitúcií alebo ich vedenia môžeme bankám ukladať administratívne sankcie až do výšky 10 % ich celkového ročného obratu za predchádzajúci hospodársky rok.

Všetky príslušné vnútroštátne orgány všetkých členských štátov majú svoje zastúpenie a hlas v Rade pre dohľad. Všetky hlasy majú rovnakú váhu. Aj táto skutočnosť zaručuje všetkým bankám v celom systéme rovnaké zaobchádzanie na základe jednotného súboru pravidiel a bez národnej zaujatosti. Výmenou za to, že sa teraz stali súčasťou celoeurópskeho tímu dohľadu, dokážu národné orgány dohľadu ovplyvňovať dohľad nad bankami v iných krajinách a podieľať sa rozhodnutiach Rady guvernérov. Ešte dôležitejšie je však to, že získajú prehľad o vývoji a trendoch v zahraničných bankách, skôr než sa prípadne objavia aj na ich domácom trhu. V ECB vo Frankfurte disponujeme oddeleniami, ktoré sa venujú výlučne analýze takýchto horizontálnych údajov, čo nám umožňuje aplikovať systém včasného varovania.

Ide o jeden z prvých prínosov jednotného dohľadu: v rámci komplexného hodnotenia, t. j. hodnotenia súvah a záťažových testov, ktoré vykonávame v rámci príprav na spustenie jednotného mechanizmu dohľadu 4. novembra, získavame informácie o cezhraničných trendoch v rámci celého európskeho bankového systému. Národné orgány dohľadu, ktoré ako také analyzujú oveľa užší súbor dát, by takéto trendy dokázali rozpoznať oveľa ťažšie.

Je tiež pozitívne, že niekoľko krajín, ktorých menou nie je euro, už zjavne zvažuje možnosť požiadať ECB o to, aby vykonávala priamy dohľad aj nad ich bankami. S touto možnosťou počíta aj nariadenie o SSM. Hoci je tento vývoj ešte len v začiatkoch, svedčí o tom, že už teraz sa nám darí získavať dôveru zainteresovaných strán v celej Európe.

Môžem sľúbiť, že ECB dokáže raz a navždy eliminovať riziko ďalšej finančnej krízy? To žiaľ nemôžem. Som však jednoznačne presvedčená o tom, že doteraz neexistovala lepšie vybavená európska inštitúcia, ktorá by toto riziko dokázala minimalizovať. Jednotný mechanizmus dohľadu ako súčasť ECB predstavuje vplyvnú a nezávislú silu v jadre európskeho bankového systému. Keď vidím, ako pracovníci dohľadu z 28 rôznych krajín spolu budujú túto organizáciu, prehlbuje to moju vieru v to, že budujeme niečo historické, vďaka čomu sa Európa stane lepším miestom na podnikanie a úspech.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)