Menu

Visa metinių priežiūros mokesčių suma

Visiems prižiūrimiems bankams ECB taiko metinį priežiūros mokestį, kad padengtų su bankų priežiūra susijusias išlaidas.

Visa metinių priežiūros mokesčių suma nustatoma pagal faktines išlaidas. Jos tampa žinomos uždarius ECB atitinkamų finansinių metų sąskaitas. Tai reiškia, kad visa metinių priežiūros mokesčių suma ir atitinkamas ECB sprendimas bus paskelbti kitų metų kovo mėn., tuo pačiu metu kaip ECB priežiūros veiklos metų ataskaita.

2020 m. ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos

Mokestis už 2020 m. bus renkamas 2021 m. antrąjį ketvirtį.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaitos 6 skyriuje pateikiamas paaiškinimas apie faktines išlaidas ir darbuotojų skaičių ECB priežiūros uždaviniams vykdyti, taip pat aprašoma ataskaitinio laikotarpio priežiūros mokesčių sistema. Šioje dalyje taip pat pateikiama numatoma kito mokestinio laikotarpio metinių išlaidų suma.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaita

Ką padengia mokestis?

Visa metinių priežiūros mokesčių suma padengiamos išlaidos, susijusios su atitinkamo mokestinio laikotarpio, t. y. konkrečių metų, ECB priežiūros uždaviniais. Ją sudaro:

  • visa atitinkamo mokestinio laikotarpio metinių išlaidų suma;
  • konkrečiai 2020 metų mokestiniam laikotarpiui – perteklius iš 2019 metų (šia suma bus sumažintas mokestis).

Į visą metinio priežiūros mokesčio sumą taip pat įeina:

  • visos pagal ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnį gautos arba grąžintos sumos, susijusios su pasikeitimais, pavyzdžiui, išdavus veiklos leidimą naujam prižiūrimam bankui, panaikinus veiklos leidimą ar pasikeitus banko statusui (iš svarbaus į mažiau svarbų ar atvirkščiai);
  • visi su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susiję mokesčiai, kurių nebuvo įmanoma surinkti;
  • mokesčio subjekto sumokėti delspinigiai už pavėluotus mokėjimus.

Visos metinės išlaidos

ECB metines išlaidas bankų priežiūrai visų pirma sudaro sąnaudos, tiesiogiai susijusios su jo priežiūros uždaviniais:

  • tiesiogine svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra – daugiausia jungtinių priežiūros grupių ir patikrinimų vietoje sąnaudos;
  • stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra – su priežiūros stebėsenos veikla susijusios sąnaudos;
  • horizontaliųjų uždavinių vykdymu ir specializuotų paslaugų teikimu – sąnaudos, susijusios su Priežiūros valdybos sekretoriato darbu, makroprudencinėmis funkcijomis, statistikos paslaugomis ir specializuotomis teisės srities paslaugomis.

Į kiekvieną uždavinių kategoriją įskaitomos ir su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais netiesiogiai susijusios sąnaudos, pavyzdžiui, sąnaudos, tenkančios ECB pagalbinių padalinių teikiamoms paslaugoms: patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo, informacinių technologijų (IT) ir kt.

Perteklius ar deficitas – taikoma tik 2020 m.

Visa ECB taikomų mokesčių suma turi būti pakankama, bet ne didesnė, negu reikia atitinkamu mokestiniu laikotarpiu ECB patirtoms su priežiūros uždaviniais susijusioms išlaidoms padengti. Iki 2019 m. mokestinio laikotarpio, įskaitant ir tuos metus, ECB taikė mokestį, pagrįstą išlaidų mokestiniu laikotarpiu sąmata; palyginus surinktą sumą ir faktinių patirtų išlaidų sumą, susidarydavo perteklius arba deficitas. Ankstesnių metų perteklius arba deficitas atitinkamai būdavo nuskaičiuojamas nuo bendros ateinančių metų priežiūros mokesčių sumos arba prie jos pridedamas. Tai reiškia, kad nors mokestis už 2020 m. mokestinius metus skiriamas jau žinant faktines išlaidas, perteklių iš 2019 m. mokestinio laikotarpio vis tiek reikės nuskaičiuoti nuo 2020 m. mokesčio sumos.

2019 m. pabaigoje su priežiūra susijusios ECB išlaidos sudarė 537,0 mln. eurų. Ši suma buvo 4 % mažesnė, negu buvo numatyta, todėl susidarė 22,0 mln. eurų perteklius, palyginti su tų metų išlaidų sąmata. Jis bus nuskaičiuotas nuo bendros 2020 m. mokėtinų mokesčių sumos.

Pradedant 2021 m. mokestiniu laikotarpiu tokio pertekliaus ar deficito nebebus.

ECB metinės ataskaitos

Kiti koregavimai

Visi prižiūrimi bankai arba bankų grupės privalo mokėti mokestį už metus ar metų dalį, kurią jie buvo prižiūrimi. Jei banko arba bankų grupės padėtis pasikeičia ECB jau parengus individualius pranešimus apie mokestį, atitinkamai koreguojama kito mokestinio laikotarpio visa metinio priežiūros mokesčio suma. Statuso pasikeitimas apima veiklos leidimų išdavimą naujiems prižiūrimiems bankams arba bankų grupėms, veiklos leidimų panaikinimą arba statuso pasikeitimą iš svarbaus į mažiau svarbų ar atvirkščiai.

Statuso pasikeitimas

ECB imasi visų reikiamų priemonių, kad iš prižiūrimų bankų ir bankų grupių surinktų priežiūros mokesčius. Nustatant ateinančių metų visą metinių priežiūros mokesčių sumą atsižvelgiama į delspinigius ir visas sumas, kurių nebuvo įmanoma surinkti.

Atlikus kitus koregavimus susidarė grąžintina 1,0 mln. eurų grynoji suma, įtraukta į 2020 m. metinių priežiūros mokesčių sumą.

Visa metinio priežiūros mokesčio suma už 2020 m. mokestinį laikotarpį

Už 2020 m. mokestinį laikotarpį iš viso apskaičiuota 514,3 mln. eurų metinio priežiūros mokesčio suma (žr. toliau pateiktą lentelę). Ji yra 61,7 mln. eurų mažesnė negu 2019 m. surinkta visa metinio priežiūros mokesčio suma (576,0 mln. eurų).

 
2020 m. surinktina suma
2019 m. surinkta suma
2018 m. surinkta suma
Visas priežiūros mokestis* 514,3 576,0 474,8
Faktinės išlaidos 535,3 559,0 502,5
Iš ankstesnių metų perkeltas perteklius / deficitas –22,0 15,3 –27,9
Kiti koregavimai 1,0 1,7 0,2

* Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Bendros sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.

2020 m. patirtos išlaidos yra mažesnės dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos poveikio priežiūros veiklai. Išsamesnės informacijos apie 2020 m. su bankų priežiūra susijusius mokesčius ir 2021 m. perspektyvą pateikta ECB priežiūros veiklos 2020 metų ataskaitos 6 dalyje.

Kiek moka kiekvienos kategorijos bankai?

Metiniais priežiūros mokesčiais susigrąžinamos sumos dydis priklauso nuo to, ar prižiūrimas subjektas arba bankų grupė yra priskirti prie svarbių įstaigų (SĮ) ar prie mažiau svarbių įstaigų (MSĮ) kategorijos, nes tai lemia ECB atliekamos priežiūros nuodugnumą.

 
SĮ mokesčiai 2020 m.
MSĮ mokesčiai 2020 m.
Išš viso
Visas priežiūros mokestis* 476,5 37,8 514,3
Metinių išlaidų sąmata 499,1 36,2 535,3
Perkeltas perteklius / deficitas –23,1 1,1 –22,0
Kiti koregavimai 0,5 0,5 1,0

* Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Bendros sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.