Visa metinių priežiūros mokesčių suma

Visiems prižiūrimiems bankams ECB taiko metinį priežiūros mokestį, kad padengtų su bankų priežiūra susijusias sąnaudas.

Visa metinių priežiūros mokesčių suma nustatoma pagal faktiškai patirtas sąnaudas. Jos tampa žinomos uždarius atitinkamus finansinius metus. Tai reiškia, kad visa metinių priežiūros mokesčių suma ir atitinkamas ECB sprendimas skelbiami kitų metų kovo mėn., tuo pačiu metu kaip ir ECB priežiūros veiklos metų ataskaita.

Mokestis už 2020 m. bus renkamas 2021 m., sąskaitos bus teikiamos 2021 m. antrąjį ketvirtį.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaitos 6 dalyje pateikiamas paaiškinimas apie faktines išlaidas ir darbuotojų skaičių ECB priežiūros uždaviniams vykdyti. Šioje dalyje taip pat aprašoma ataskaitinio laikotarpio priežiūros mokesčių sistema ir nurodoma numatoma kito mokestinio laikotarpio metinių išlaidų suma.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaita

Ką padengia mokestis?

Visa metinio priežiūros mokesčio suma padengiamos išlaidos, susijusios su atitinkamo mokestinio laikotarpio, t. y. konkrečių metų, ECB priežiūros uždaviniais. Ją sudaro:

  • visa atitinkamo mokestinio laikotarpio metinių išlaidų suma;
  • konkrečiai 2020 m. mokestiniam laikotarpiui – perteklius iš 2019 m. (šia suma bus sumažintas mokestis).

Į visą metinio priežiūros mokesčio sumą taip pat įeina:

  • visos pagal ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnį gautos arba grąžintos sumos, susijusios su pasikeitimais, pavyzdžiui, suteikus veiklos leidimą naujam prižiūrimam bankui, panaikinus veiklos leidimą ar pasikeitus banko statusui (iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai);
  • visi su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susiję mokesčiai, kurių nebuvo įmanoma surinkti;
  • mokesčio subjekto sumokėti delspinigiai už pavėluotus mokėjimus.

Visos metinės išlaidos

ECB metines išlaidas bankų priežiūrai visų pirma sudaro sąnaudos, tiesiogiai susijusios su jo priežiūros uždaviniais:

  • tiesiogine svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra – daugiausia jungtinių priežiūros grupių ir patikrinimų vietoje sąnaudos;
  • stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra – su priežiūros stebėsenos veikla susijusios sąnaudos;
  • horizontaliųjų uždavinių vykdymu ir specializuotų paslaugų teikimu – sąnaudos, susijusios su Priežiūros valdybos sekretoriato darbu, makroprudencinėmis funkcijomis, statistikos paslaugomis ir specializuotomis teisės srities paslaugomis.

Į kiekvieną uždavinių kategoriją įskaitomos ir su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais netiesiogiai susijusios sąnaudos, pavyzdžiui, sąnaudos, tenkančios ECB pagalbinių padalinių teikiamoms paslaugoms: patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo, informacinių technologijų (IT) ir kt.

Perviršis ar deficitas – taikoma tik 2020 m.

Visa ECB taikomų mokesčių suma turi būti pakankama, bet ne didesnė, negu reikia atitinkamu mokestiniu laikotarpiu ECB patirtoms su priežiūros uždaviniais susijusioms išlaidoms padengti. Iki 2019 m., įskaitant ir 2019 m. mokestinį laikotarpį, ECB skirdavo mokestį, pagrįstą išlaidų mokestiniu laikotarpiu sąmata; palyginus surinktą sumą ir faktinių patirtų išlaidų sumą, susidarydavo perteklius arba deficitas. Ankstesnių metų perteklius arba deficitas atitinkamai būdavo nuskaičiuojamas nuo bendros ateinančių metų priežiūros mokesčių sumos arba prie jos pridedamas. Tai reiškia, kad nors mokestis už 2020 m. mokestinį laikotarpį bus skirtas tada, kai bus žinomos faktinės išlaidos, perteklių iš 2019 m. mokestinio laikotarpio vis tiek reikės nuskaičiuoti nuo 2020 m. mokesčio sumos.

2019 m. pabaigoje su priežiūra susijusios ECB išlaidos sudarė 537,0 mln. eurų. Ši suma buvo 4 % mažesnė, negu buvo numatyta, todėl susidarė 22,0 mln. eurų perteklius, palyginti su tų metų išlaidų sąmata. Jis bus nuskaičiuotas nuo bendros 2020 m. mokėtinų mokesčių sumos.

Pradedant 2021 m. mokestiniu laikotarpiu tokio pertekliaus ar deficito nebebus.

ECB metinės ataskaitos

Kiti koregavimai

Visi prižiūrimi bankai arba bankų grupės privalo mokėti mokestį už metus ar metų dalį, kai jie buvo prižiūrimi. Kai banko arba bankų grupės padėtis pasikeičia ECB jau parengus individualius pranešimus apie mokestį, atitinkamai koreguojama kito mokestinio laikotarpio visa metinio priežiūros mokesčio suma. Statuso pasikeitimas apima veiklos leidimų išdavimą naujiems prižiūrimiems bankams arba bankų grupėms, veiklos leidimų panaikinimą arba statuso pasikeitimą iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai.

Padėties pasikeitimas

ECB imasi visų reikiamų priemonių, kad iš prižiūrimų bankų ir bankų grupių surinktų priežiūros mokesčius. Nustatant ateinančių metų visą metinių priežiūros mokesčių sumą atsižvelgiama į delspinigius ir visas sumas, kurių nebuvo įmanoma surinkti.

Kitų su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusių koregavimų suma dar nėra žinoma, todėl į juos neatsižvelgiama rengiant 2020 m. metinių priežiūros mokesčių sąmatą.

Visa numatyta metinio priežiūros mokesčio suma už 2020 m. mokestinį laikotarpį

2020 m. mokestiniam laikotarpiui buvo paskaičiuota apie 581,7 mln. eurų surinktina metinio priežiūros mokesčio suma (žr. toliau pateiktą lentelę). Tai yra 5,7 mln. eurų daugiau negu 2019 m. surinkta visa metinio priežiūros mokesčio suma (576,0 mln. eurų).

Priešingai negu 2018 m., į kuriuos buvo perkeltas deficitas, palyginus numatytą ir faktinę mokesčių už 2019 m. sumas susidarė 22,0 mln. eurų perteklius – jis bus perkeltas į 2020 m. mokestinį laikotarpį. 2020 m. mokestinis laikotarpis bus paskutinis laikotarpis, kai bus perkeliamas perteklius ar deficitas, susidaręs dėl ankstesniems laikotarpiams numatytų ECB taikomo priežiūros mokesčio sumų.

2020 m. išlaidų sąmata
2019 m. išlaidų sąmata
2018 m. išlaidų sąmata
Visas priežiūros mokestis* 581,7 576,0 474,8
Numatomos išlaidos 603,7 559,0 502,5
Iš ankstesnių metų perkeltas perteklius / deficitas –22,0 15,3 –27,9
Kiti koregavimai Dar nežinoma 1,7 0,2

* Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Bendros sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.

Didesnės išlaidos susijusios su tiesiogine svarbių bankų priežiūra. Su bankų priežiūra susijusių mokesčių 2020 m. perspektyva aprašyta ECB priežiūros veiklos 2019 metų ataskaitos 6.1 dalyje.

Kiek moka kiekvienos kategorijos bankai?

Metiniais priežiūros mokesčiais susigrąžinamos sumos dydis priklauso nuo to, ar prižiūrimas subjektas arba bankų grupė yra priskirti prie svarbių įstaigų ar prie mažiau svarbių įstaigų kategorijos, nes tai lemia ECB atliekamos priežiūros nuodugnumą.

Svarbių įstaigų mokesčiai 2020 m.
Mažiau svarbių įstaigų mokesčiai 2020 m.
Iš viso
Visas priežiūros mokestis* 521,27 60,5 581,7
Metinių išlaidų sąmata 544,3 59,4 603,7
Perkeltas perteklius / deficitas –23,1 1,1 –22,0
Kiti koregavimai Dar nežinoma Dar nežinoma Dar nežinoma

* Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Bendros sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.