Visas metinis mokestis

Visiems prižiūrimiems bankams ECB taiko metinį priežiūros mokestį, kad padengtų su bankų priežiūra susijusias išlaidas.

Kasmet iki balandžio 30 d. ECB priima sprendimą, kuriame paskelbia visą metinio priežiūros mokesčio sumą.

Ką padengia mokestis?

Visa metinio priežiūros mokesčio suma padengiamos išlaidos, susijusios su atitinkamo mokestinio laikotarpio, t. y. konkrečių metų, ECB priežiūros uždaviniais. Ją sudaro:

 • visa atitinkamų metų metinių išlaidų suma,
 • jei yra, praėjusiais metais susidariusi permoka arba nepriemoka (skirtumas atitinkamai grąžinamas arba jį prašoma sumokėti).

Į visą metinio priežiūros mokesčio sumą taip pat įeina:

 • visos pagal ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnį gautos arba grąžintos sumos, susijusios su pasikeitimais, pavyzdžiui, bankams neseniai suteiktais veiklos leidimais, veiklos leidimų panaikinimu ar statuso pasikeitimu iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai,
 • visi ankstesnių mokestinių laikotarpių mokesčiai, kurie nebuvo renkami,
 • mokesčio subjekto mokami delspinigiai už pavėluotus mokėjimus.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

Statuso pasikeitimas

Visos metinės išlaidos

ECB metines išlaidas bankų priežiūrai visų pirma sudaro išlaidos, tiesiogiai susijusios su jo priežiūros uždaviniais:

 • tiesiogine svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra,
 • stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra,
 • horizontaliųjų uždavinių vykdymu ir specializuotų paslaugų teikimu.

Į jas įskaitomos ir su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais netiesiogiai susijusios išlaidos, pavyzdžiui, išlaidos pagalbinių ECB veiklos sričių teikiamoms paslaugoms: patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo, informacinių technologijų (IT) ir kt.

Organizacinė struktūra

Kas sudaro metines išlaidas?

Prižiūrimiems bankams ir bankų grupėms kasmet apskaičiuojamas mokestis pagal tų metų sąnaudas priežiūros uždaviniams vykdyti. Jas sudaro trys pagrindinės kategorijos:

 • darbo užmokestis ir kitos išmokos,
 • nuoma ir pastatų priežiūra,
 • kitos veiklos išlaidos.

Darbo užmokestis ir kitos išmokos apima priežiūros srities darbuotojų ir bendras paslaugas teikiančių padalinių darbuotojų atlyginimą, užmokestį už viršvalandžius, kitas išmokas ir išmokas pasibaigus darbo santykiams. Kitas veiklos išlaidas sudaro konsultacijų, IT paslaugų, statistikos paslaugų, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (išskyrus patalpas), komandiruočių ir mokymų išlaidos.

Permoka arba nepriemoka

Visa ECB taikomų mokesčių suma turi būti padengiamos, bet neviršijamos atitinkamu mokestiniu laikotarpiu ECB patirtos su priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos. Kadangi ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos grindžiamas apytiksliu skaičiavimu, tarp surinktos mokesčių sumos ir faktinių išlaidų gali susidaryti skirtumas. Praėjusių metų permoka arba nepriemoka, jei susidaro, atitinkamai nuskaičiuojama nuo bendros ateinančių metų priežiūros mokesčių sumos arba prie jos pridedama.

ECB metinės finansinės ataskaitos

Kiti koregavimai

Visi prižiūrimi bankai arba bankų grupės privalo mokėti mokestį už metus ar metų dalį, kai jie buvo prižiūrimi. Kai banko arba bankų grupės statusas pasikeičia ECB jau parengus individualius pranešimus apie mokestį, bus atitinkamai koreguojama kito mokestinio laikotarpio bendra metinio priežiūros mokesčio suma. Statuso pasikeitimas apima veiklos leidimų išdavimą naujiems bankams, veiklos leidimų panaikinimą arba statuso pasikeitimą iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai.

Statuso pasikeitimas

ECB imasi visų reikiamų priemonių, kad iš prižiūrimų bankų ir bankų grupių surinktų priežiūros mokesčius. Nustatant ateinančių metų visą metinių priežiūros mokesčių sumą atsižvelgiama į delspinigius ir visas sumas, kurios nebuvo renkamos.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaitoje pateikiama informacija apie faktines išlaidas priežiūros uždaviniams vykdyti ir aprašoma ataskaitinio laikotarpio priežiūros mokesčių sistema.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaita