Visa metinių priežiūros mokesčių suma

Visiems prižiūrimiems bankams ECB taiko metinį priežiūros mokestį, kad padengtų su bankų priežiūra susijusias sąnaudas.

Kasmet iki balandžio 30 d. ECB priima sprendimą, kuriame paskelbia visą metinio priežiūros mokesčio sumą.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaitoje pateikiama informacija apie faktines išlaidas ir darbuotojų skaičių ECB priežiūros uždaviniams vykdyti, taip pat aprašoma ataskaitinio laikotarpio priežiūros mokesčių sistema.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaita

Ką padengia mokestis?

Visa metinio priežiūros mokesčio suma padengiamos išlaidos, susijusios su atitinkamo mokestinio laikotarpio, t. y. konkrečių metų, ECB priežiūros uždaviniais. Ją sudaro:

  • visa numatoma atitinkamų metų metinių išlaidų suma,
  • perteklius arba deficitas (jei susidarė) iš ankstesnių metų (ta suma atitinkamai bus sumažintas arba padidintas kitų metų mokestis).

Į visą metinio priežiūros mokesčio sumą taip pat įeina:

  • visos pagal ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnį gautos arba grąžintos sumos, susijusios su pasikeitimais, pavyzdžiui, suteikus veiklos leidimą naujam prižiūrimam bankui, panaikinus veiklos leidimą ar pasikeitus banko statusui (iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai),
  • visi su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susiję mokesčiai, kurių nebuvo įmanoma surinkti,
  • mokesčio subjekto sumokėti delspinigiai už pavėluotus mokėjimus.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių
Statuso pasikeitimas

Visa metinio priežiūros mokesčio suma už mokestinį laikotarpį

2019 m. mokestiniam laikotarpiui nustatyta visa metinio priežiūros mokesčio suma – 576,0 mln. eurų (žr. toliau pateiktą lentelę). Tai yra 101,2 mln. eurų daugiau negu 2018 m. surinkta priežiūros mokesčio suma (474,8 mln. eurų).

Daugiau kaip 40 % metinio priežiūros mokesčio padidėjimo susidarė dėl to, kad priežiūros mokestis nustatytas pagal numatomas sąnaudas. Priešingai nei ankstesniais metais, kai ECB Bankų priežiūros tarnyba perkeldavo perteklių (dėl kurio bendra mokesčio suma sumažėdavo), 2018 m. pabaigoje buvo susidaręs 15,3 mln. eurų deficitas – jis bus perkeltas ir įtrauktas į numatomą mokestį už 2019 m.

 
2019 m. išlaidų sąmata
2018 m. išlaidų sąmata
2017 m. išlaidų sąmata
Visas priežiūros mokestis* 576,0 474,8 425,0
Numatomos išlaidos 559,0 502,5 464,7
Iš ankstesnių metų perkeltas perteklius / deficitas 15,3 –27,9 –41,1
Kiti koregavimai 1,7 0,2 1,4

* Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Dėl apvalinimo lentelėje pateiktų atskirų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.

Visos metinės išlaidos

ECB metines išlaidas bankų priežiūrai visų pirma sudaro sąnaudos, tiesiogiai susijusios su jo priežiūros uždaviniais:

  • tiesiogine svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra – daugiausia jungtinių priežiūros grupių ir patikrinimų vietoje sąnaudos,
  • stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra – su priežiūros stebėsenos veikla susijusios sąnaudos,
  • horizontaliųjų uždavinių vykdymu ir specializuotų paslaugų teikimu – sąnaudos, susijusios su Priežiūros valdybos sekretoriato darbu, makroprudencinėmis funkcijomis, statistikos paslaugomis ir specializuotomis teisės srities paslaugomis.

Į jas įskaitomos ir su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais netiesiogiai susijusios sąnaudos, pavyzdžiui, sąnaudos, tenkančios ECB pagalbinių padalinių teikiamoms paslaugoms: patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo, informacinių technologijų (IT) ir kt.

Į kiekvieną sąnaudų grupę įtraukiamos ir ECB pagalbinių padalinių sąnaudos, tenkančios jų suteiktoms bendroms paslaugoms.

Biudžete numatytos išlaidos įprastinėms užduotims atlikti nusistovėjo, tačiau 2019 m. daugiau išteklių reikės dėl išorės veiksnių, visų pirma dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Valdančioji taryba pritarė, kad 2019 m. darbuotojų skaičius būtų padidintas 90 etato ekvivalentų pagrindiniuose ECB Bankų priežiūros tarnybos padaliniuose ir 18 etato ekvivalentų padaliniuose, kurie su priežiūra susijusioms užduotims vykdyti teikia bendras paslaugas. Beveik pusė iš 90 etato ekvivalentų yra susiję su darbuotojų poreikiu dėl Brexito, kita dalis daugiausia susijusi su tuo, kad testavimams nepalankiausiomis sąlygomis, anksčiau vykdytiems naudojantis išorės konsultantų paslaugomis, bus naudojami vidiniai personalo ištekliai.

Kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje, didesnės išlaidos visų pirma susijusios su tiesiogine svarbių bankų priežiūra.

 
2019 m. išlaidų
sąmata
2018 m. išlaidų
sąmata
2018 m.
faktinės išlaidos
2017 m.
faktinės išlaidos
Su bankų priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos* 559,0 502,5 517,8 436,7
Tiesioginė svarbių bankų priežiūra 336,2 283,4 304,8 242,9
Mažiau svarbių bankų priežiūros stebėsena 33,2 27,1 28,7 24,0
Horizontalieji uždaviniai ir specializuotos paslaugos 189,6 192,0 184,4 169,8

* Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Dėl apvalinimo lentelėje pateiktų atskirų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.

Organizacinė struktūra
Priežiūra – iš arčiau. Kas yra tikslinė vidaus modelių peržiūra?

Perteklius arba deficitas

Visa ECB taikomų mokesčių suma turi būti pakankama, bet ne didesnė, negu reikia atitinkamu mokestiniu laikotarpiu ECB patirtoms su priežiūros uždaviniais susijusioms išlaidoms padengti. Kadangi ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos grindžiamas sąmata, surinkta mokesčių suma ir faktinės išlaidos gali skirtis. Ankstesnių metų perteklius arba deficitas, jei susidaro, atitinkamai nuskaičiuojamas nuo bendros ateinančių metų priežiūros mokesčių sumos arba prie jos pridedamas.

2018 m. pabaigoje su priežiūra susijusios ECB išlaidos sudarė 517,8 mln. eurų. Ši suma buvo 3 % didesnė, negu buvo numatyta, todėl susidarė 15,3 mln. eurų deficitas, palyginti su tų metų išlaidų sąmata. Jis bus įtrauktas į visą 2019 m. mokėtinų mokesčių sumą.

ECB metinės ataskaitos

Kiti koregavimai

Visi prižiūrimi bankai arba bankų grupės privalo mokėti mokestį už metus ar metų dalį, kai jie buvo prižiūrimi. Kai banko arba bankų grupės padėtis pasikeičia ECB jau parengus individualius pranešimus apie mokestį, atitinkamai koreguojama kito mokestinio laikotarpio visa metinio priežiūros mokesčio suma. Statuso pasikeitimas apima veiklos leidimų išdavimą naujiems prižiūrimiems bankams arba bankų grupėms, veiklos leidimų panaikinimą arba statuso pasikeitimą iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai.

Statuso pasikeitimas

ECB imasi visų reikiamų priemonių, kad iš prižiūrimų bankų ir bankų grupių surinktų priežiūros mokesčius. Nustatant ateinančių metų visą metinių priežiūros mokesčių sumą atsižvelgiama į delspinigius ir visas sumas, kurių nebuvo įmanoma surinkti.

Kitų su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusių koregavimų, į kuriuos atsižvelgta rengiant 2019 m. metinių priežiūros mokesčių sąmatą, suma sudaro 1,7 mln. eurų.

Kiek moka kiekvienos kategorijos bankai?

Metiniais priežiūros mokesčiais susigrąžinamos sumos dydis priklauso nuo to, ar prižiūrimas subjektas yra priskirtas prie svarbių įstaigų ar prie mažiau svarbių įstaigų kategorijos, nes tai lemia ECB atliekamos priežiūros nuodugnumą.

 
2019 m. mokestis svarbioms
įstaigoms ar bankų grupėms
2019 m. mokestis mažiau svarbioms
įstaigoms ar bankų
grupėms
Iš viso
Visas priežiūros mokestis* 524,2 51,8 576,0
Metinių išlaidų sąmata 508,7 50,3 559,0
Perkeltas perteklius / deficitas 14,0 1,4 15,3
Kiti koregavimai 1,6 0,1 1,7

* Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Dėl apvalinimo lentelėje pateiktų atskirų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.