Visa metinių priežiūros mokesčių suma

Visiems prižiūrimiems bankams ECB taiko metinį priežiūros mokestį, kad padengtų su bankų priežiūra susijusias išlaidas.

Kasmet iki balandžio 30 d. ECB priima sprendimą, kuriame paskelbia visą metinio priežiūros mokesčio sumą.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaitoje pateikiama informacija apie faktines išlaidas priežiūros uždaviniams vykdyti ir jiems vykdyti skirtų darbuotojų skaičių, taip pat aprašoma ataskaitinio laikotarpio priežiūros mokesčių sistema.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaita

Ką padengia mokestis?

Visa metinio priežiūros mokesčio suma padengiamos išlaidos, susijusios su atitinkamo mokestinio laikotarpio, t. y. konkrečių metų, ECB priežiūros uždaviniais. Ją sudaro:

 • visa numatoma atitinkamų metų metinių išlaidų suma,
 • perteklius arba deficitas (jei susidarė) iš praėjusių metų (ta suma atitinkamai bus sumažintas arba padidintas kitų metų mokestis).

Į visą metinio priežiūros mokesčio sumą taip pat įeina:

 • visos pagal ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnį gautos arba grąžintos sumos, susijusios su pasikeitimais, pavyzdžiui, suteikus veiklos leidimą naujam prižiūrimam bankui, panaikinus veiklos leidimą ar pasikeitus banko statusui (iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai),
 • visi su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susiję mokesčiai, kurių nebuvo įmanoma surinkti,
 • mokesčio subjekto sumokėti delspinigiai už pavėluotus mokėjimus.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių
Statuso pasikeitimas

Visa metinio priežiūros mokesčio suma už mokestinį laikotarpį

2018 mokestiniams metams nustatyta visa metinio priežiūros mokesčio suma – 474,8 mln. eurų. Tai yra 49,8 mln. eurų daugiau, negu buvo surinkta 2017 m. (425 mln. eurų). Kaip matyti iš lentelės, ketvirtadalis metinio priežiūros mokesčio padidėjimo susidarė dėl mažesnio perkelto pertekliaus negu ankstesnį mokestinį laikotarpį. Likusi išlaidų padidėjimo dalis daugiausia susijusi su naujais uždaviniais, nurodytais 2018 m. priežiūros prioritetų apraše.

 
2018 m. išlaidų sąmata
2017 m. išlaidų sąmata
2016 m. išlaidų sąmata
Visas priežiūros mokestis* 474,8 425,0 404,5
Numatomos išlaidos 502,5 464,7 423,2
Iš praėjusių metų perkeltas perteklius / deficitas –27,9 –41,1 –18,9
Kiti koregavimai 0,2 1,4 0,2

*Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Dėl suapvalinimo bendros sumos gali nesutapti.

Visos metinės išlaidos

ECB metines išlaidas bankų priežiūrai visų pirma sudaro išlaidos, tiesiogiai susijusios su jo priežiūros uždaviniais:

 • tiesiogine svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra – daugiausia jungtinių priežiūros grupių ir patikrinimų vietoje išlaidos;
 • stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra – su priežiūros stebėsenos veikla susijusios išlaidos;
 • horizontaliųjų uždavinių vykdymu ir specializuotų paslaugų teikimu – išlaidos, susijusios su Priežiūros valdybos sekretoriato darbu, makroprudencinėmis funkcijomis, statistikos paslaugomis ir specializuotomis teisės srities paslaugomis.

Į jas įskaitomos ir su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais netiesiogiai susijusios išlaidos, pavyzdžiui, išlaidos pagalbinių ECB veiklos sričių teikiamoms paslaugoms: patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo, informacinių technologijų (IT) ir kt.

Į kiekvieną išlaidų grupę įtraukiamos ir ECB pagalbinių padalinių išlaidos jų suteiktoms bendroms paslaugoms.

 
2018 m.
išlaidų sąmata
2017 m.
išlaidų sąmata
2017 m. faktinės išlaidos
2016 m. faktinės išlaidos
Su bankų priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos* 502,5 464,7 436,7 382,2
Tiesioginė svarbių bankų priežiūra 283,4 279,0 242,9 192,0
Mažiau svarbių bankų priežiūros stebėsena 27,1 24,1 24,0 24,8
Horizontalieji uždaviniai ir specializuotos paslaugos 192,0 161,5 169,8 165,4

*Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Dėl suapvalinimo bendros sumos gali nesutapti.

Organizacinė struktūra

Kas sudaro metines išlaidas?

Prižiūrimiems bankams ir bankų grupėms kasmet apskaičiuojamas mokestis pagal tų metų išlaidas priežiūros uždaviniams vykdyti. Jos skirstomos į tris pagrindines kategorijas:

 • darbo užmokestis ir kitos išmokos: priežiūros srities darbuotojų ir bendras paslaugas teikiančių padalinių darbuotojų atlyginimai, užmokestis už viršvalandžius, kitos išmokos ir išmokos pasibaigus darbo santykiams;
 • nuoma ir pastatų priežiūra: ilgalaikės ar trumpalaikės biuro patalpų nuomos išlaidos, visos ECB pastatų remonto, priežiūros ir su tuo susijusių paslaugų išlaidos;
 • kitos veiklos išlaidos: konsultacijų, IT paslaugų, statistikos paslaugų, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (išskyrus patalpas), komandiruočių ir mokymų išlaidos.

 
2018 m.
išlaidų sąmata
2017 m.
išlaidų sąmata
2017 m. faktinės išlaidos
2016 m. faktinės išlaidos
Su bankų priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos* 502,5 464,7 436,7 382,2
Darbo užmokestis ir kitos išmokos 247,6 208,6 215,0 180,7
Nuoma ir pastatų priežiūra 53,9 55,0 53,0 58,1
Kitos veiklos išlaidos 201,0 201,1 168,8 143,4

*Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Dėl suapvalinimo bendros sumos gali nesutapti.

Nors su įprastiniais bankų priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos iš esmės nusistovėjo, šio mokestinio laikotarpio metinių išlaidų sąmata šiek tiek didesnė dėl tam tikrų išorinių veiksnių – Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES ir 2018 m. numatomo kas dvejus metus vykdomo svarbių įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis. Šie veiksniai turės poveikio bankų priežiūrą vykdančių ECB darbuotojų skaičiui ir išorės konsultantų samdymo šiai veiklai vykdyti išlaidoms.

Be to, 2017 m. Europos bankų priežiūra parengė visai sistemai bendrą metodiką, pagal kurią ateityje patikrinimus vykdys daugiau tarptautinių ir mišrių grupių. Dėl to į ECB kviečiama daugiau patikrinimus vykdančių NKI atstovų, todėl didėja su tuo susijusios kelionių išlaidos. 2018 m. tęsiamas daugiametis tikslinės vidaus modelių peržiūros projektas, tačiau jo biudžetas išlieka stabilus, palyginti su 2017 m. Galiausiai, kadangi toliau didėja bankų priežiūros srities darbuotojų skaičius, didėja ir ECB pagalbinių padalinių teikiamų bendrų paslaugų poreikis.

Priežiūra iš arčiau. Kas yra tikslinė vidaus modelių peržiūra?

Kaip matyti iš lentelės, palyginti su 2017 m. didėja tik darbo užmokesčio ir kitų išmokų kategorijos išlaidos. Kitų išlaidų (kurių 2017 m. faktiškai buvo patirta mažiau, negu buvo numatyta) sąmata nepasikeitė, palyginti su 2017 m. sprendimu, nepaisant to, kad 2018 m. pradėta vykdyti nauja veikla ir pradėtos teikti naujos paslaugos (kaip paaiškinta pirmiau).

Perteklius arba deficitas

Visa ECB taikomų mokesčių suma turi būti pakankama, bet ne didesnė, negu reikia atitinkamu mokestiniu laikotarpiu ECB patirtoms su priežiūros uždaviniais susijusios išlaidoms padengti. Kadangi ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos grindžiamas sąmata, surinkta mokesčių suma ir faktinės išlaidos gali skirtis. Praėjusių metų perteklius arba deficitas, jei susidaro, atitinkamai nuskaičiuojamas nuo bendros ateinančių metų priežiūros mokesčių sumos arba prie jos pridedamas.

2017 m. pabaigoje su priežiūra susijusios ECB išlaidos sudarė 436,7 mln. eurų. Ši suma buvo 6 % mažesnė, negu buvo numatyta, todėl susidarė 27,9 mln. eurų perteklius, palyginti su tų metų išlaidų sąmata. Ši suma įskaityta į visą 2018 m. surinktiną mokesčių sumą.

ECB metinės finansinės ataskaitos

Kiti koregavimai

Visi prižiūrimi bankai arba bankų grupės privalo mokėti mokestį už metus ar metų dalį, kai jie buvo prižiūrimi. Kai banko arba bankų grupės padėtis pasikeičia ECB jau parengus individualius pranešimus apie mokestį, atitinkamai koreguojama kito mokestinio laikotarpio bendra metinio priežiūros mokesčio suma. Statuso pasikeitimas apima veiklos leidimų išdavimą naujiems bankams arba bankų grupėms, veiklos leidimų panaikinimą arba statuso pasikeitimą iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai.

Statuso pasikeitimas

ECB imasi visų reikiamų priemonių, kad iš prižiūrimų bankų ir bankų grupių surinktų priežiūros mokesčius. Nustatant ateinančių metų visą metinių priežiūros mokesčių sumą atsižvelgiama į delspinigius ir visas sumas, kurių nebuvo įmanoma surinkti.

Kitų su 2017 m. mokestiniu laikotarpiu susijusių koregavimų, į kuriuos atsižvelgta rengiant 2018 m. metinių priežiūros mokesčių sąmatą, suma sudaro 0,2 mln. eurų. Šie koregavimai daugiausia susiję su sumokėto priežiūros mokesčio dalies grąžinimu mažiau svarbiems bankams.

Kiek moka kiekvienos kategorijos bankai?

Metiniais priežiūros mokesčiais susigrąžinamos sumos dydis priklauso nuo to, ar prižiūrimas subjektas yra priskirtas prie svarbių ar prie mažiau svarbių įstaigų kategorijos, nes tai lemia ECB atliekamos priežiūros nuodugnumą.

Tarp faktinių 2017 m. bankų priežiūros išlaidų ir tais metais surinktos mokesčių sumos susidarė 27,9 mln. eurų perteklius. Tai bendra svarbių ir mažiau svarbių bankų suma: iš tiesiogiai prižiūrimų svarbių bankų surinkta mokesčio suma buvo 30,2 mln. eurų perteklinė, o mažiau svarbių bankų mokesčio atveju susidarė 2,3 mln. eurų deficitas. Todėl mažiau svarbūs bankai, mokėdami priežiūros mokestį už 2018 m., turės papildomai sumokėti 2,3 mln. eurų, kad būtų padengtas už 2017 m. susidaręs deficitas.

 
2018 m. mokestis svarbioms įstaigoms
ar bankų grupėms
2018 m. mokestis mažiau svarbioms įstaigoms
ar bankų grupėms
Iš viso
Visas priežiūros mokestis* 428,5 46,3 474,8
Metinių išlaidų sąmata 458,6 43,9 502,5
Perkeltas perteklius/ deficitas –30,2 2,3 –27,9
Kiti koregavimai 0,1 0,1 0,3

*Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Dėl suapvalinimo bendros sumos gali nesutapti.