Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Visas metinis mokestis

Visiems prižiūrimiems bankams ECB taiko metinį priežiūros mokestį, kad padengtų su bankų priežiūra susijusias išlaidas.

Visa metinių priežiūros mokesčių suma nustatoma pagal faktines išlaidas. Jos tampa žinomos uždarius ECB atitinkamų finansinių metų sąskaitas. Tai reiškia, kad visa metinių priežiūros mokesčių suma ir atitinkamas ECB sprendimas bus paskelbti kitų metų kovo mėn., tuo pačiu metu kaip ECB priežiūros veiklos metų ataskaita.

2021 m. ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos

Mokestis už 2022 m. bus renkamas 2023 m. antrąjį ketvirtį.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaitos 6 skyriuje pateikiamas paaiškinimas apie faktines išlaidas ir darbuotojų skaičių ECB priežiūros uždaviniams vykdyti, taip pat aprašoma ataskaitinio laikotarpio priežiūros mokesčių sistema. Šioje dalyje taip pat nurodyta numatoma kito mokestinio laikotarpio metinių išlaidų suma.

Priežiūros veiklos metų ataskaita

Ką padengia mokestis?

Visa metinių priežiūros mokesčių suma padengiamos ECB išlaidos, susijusios su konkretaus mokestinio laikotarpio, t. y. atitinkamų metų sausio–gruodžio mėn., ECB priežiūros uždaviniais. Į visą metinio priežiūros mokesčio sumą įeina:

  • visa atitinkamo mokestinio laikotarpio metinių išlaidų suma;
  • visos pagal ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnį gautos arba grąžintos sumos, susijusios su pasikeitimais, pavyzdžiui, išdavus veiklos leidimą naujam prižiūrimam bankui, panaikinus veiklos leidimą ir pasikeitus banko statusui (iš svarbaus į mažiau svarbų ar atvirkščiai);
  • visi su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susiję mokesčiai, kurių nebuvo įmanoma surinkti;
  • mokesčio subjekto sumokėti delspinigiai už pavėluotus mokėjimus.
ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių Padėties pasikeitimas

Visos metinės išlaidos

ECB metines išlaidas bankų priežiūrai visų pirma sudaro sąnaudos, tiesiogiai susijusios su jo priežiūros uždaviniais:

  • tiesiogine svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra – daugiausia jungtinių priežiūros grupių ir patikrinimų vietoje sąnaudos;
  • stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra – su priežiūros stebėsenos veikla susijusios sąnaudos;
  • horizontaliųjų uždavinių vykdymu ir specializuotų paslaugų teikimu – sąnaudos, susijusios su Priežiūros valdybos sekretoriato darbu, makroprudencinėmis funkcijomis, statistikos paslaugomis ir specializuotomis teisės srities paslaugomis.

Į kiekvieną uždavinių kategoriją įskaitomos ir su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais netiesiogiai susijusios sąnaudos, pavyzdžiui, sąnaudos, tenkančios ECB pagalbinių padalinių teikiamoms paslaugoms: patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo, informacinių technologijų (IT) ir kt.

Organizacinė struktūra ECB metinės ataskaitos

Kiti koregavimai

Visi prižiūrimi bankai arba bankų grupės privalo mokėti mokestį už metus ar metų dalį, kurią jie buvo prižiūrimi. Jei banko arba bankų grupės padėtis pasikeičia ECB jau parengus individualius pranešimus apie mokėtiną sumą, atitinkamai koreguojama kito mokestinio laikotarpio visa metinio priežiūros mokesčio suma. Statuso pasikeitimas apima veiklos leidimų išdavimą naujiems prižiūrimiems bankams arba bankų grupėms, veiklos leidimų panaikinimą ir statuso pasikeitimą iš svarbaus į mažiau svarbų ar atvirkščiai.

Padėties pasikeitimas

ECB imasi visų reikiamų priemonių, kad iš prižiūrimų bankų ir bankų grupių surinktų priežiūros mokesčius. Nustatant ateinančių metų visą metinių priežiūros mokesčių sumą atsižvelgiama į delspinigius ir visas sumas, kurių nebuvo įmanoma surinkti.

2021 m. nebuvo atlikta jokių su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusių „kitų koregavimų“ perskaičiavimų. –47 552 eurų dydžio grynojo koregavimo, susijusio su gautais delspinigiais, suma grąžinta atskiriems bankams.

Visa metinio priežiūros mokesčio suma už 2021 m. mokestinį laikotarpį

Už 2021 m. mokestinį laikotarpį iš viso apskaičiuota 577,5 mln. eurų dydžio metinio priežiūros mokesčio suma (žr. toliau pateiktą lentelę). Ji yra 63,1 mln. eurų didesnė negu 2020 m. surinkta visa metinio priežiūros mokesčio suma (514,3 mln. eurų).

Visa surinkta suma 2021 m. mokestinis laikotarpis 2020 m. mokestinis laikotarpis 2019 m. mokestinis laikotarpis
Visas priežiūros mokestis* 577,5 514,3 576,0
Faktinės išlaidos 577,5 535,3 559,0
Iš ankstesnių metų perkeltas perteklius / deficitas** netaikoma –22,0 15,3
Kiti koregavimai –0,0 1,0 1,7
* Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Bendros sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
** Už 2020 m. surinkta mokesčių suma pakoreguota taikant 22,0 mln. eurų perteklių, nes 2019 m. mokestis apskaičiuotas remiantis numatomomis sąnaudomis. Pradedant 2021 m. mokestiniu laikotarpiu tokių koregavimų nebebus.

2021 m. padidėjusios išlaidos sietinos su faktinių metinių išlaidų padidėjimu visų pirma dėl padidėjusių IT išlaidų, taip pat su ankstesniu 2020 m. priežiūros mokesčio koregavimu jį sumažinant, nes iš 2020 m. mokesčio buvo atimtas 2019 m. mokestinio laikotarpio perteklius. Išsamesnės informacijos apie su bankų priežiūra susijusius mokesčius 2021 m., taip pat apie 2022 m. perspektyvą pateikta ECB priežiūros veiklos 2021 metų ataskaitos 6 dalyje.

Kiek moka kiekvienos kategorijos bankai?

Metiniais priežiūros mokesčiais susigrąžinamos sumos dydis priklauso nuo to, ar prižiūrimas subjektas arba bankų grupė yra priskirti prie svarbių įstaigų (SĮ) ar prie mažiau svarbių įstaigų (MSĮ) kategorijos, nes tai lemia ECB atliekamos priežiūros nuodugnumą.

  SĮ mokesčiai 2021 m. MSĮ mokesčiai 2021 m. Iš viso
Visas priežiūros mokestis* 546,1 31,4 577,5
Metinės išlaidos 546,1 31,4 577,5
Kiti koregavimai –0,0 –0,0 –0,0
* Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Bendros sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.

Visi šios dalies puslapiai

Whistleblowing