Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Visas metinis mokestis

Visiems prižiūrimiems bankams ECB taiko metinį priežiūros mokestį, kad padengtų su bankų priežiūra susijusias savo išlaidas.

Visa metinių priežiūros mokesčių suma nustatoma pagal faktines išlaidas. Jos tampa žinomos uždarius ECB atitinkamų finansinių metų sąskaitas. Tai reiškia, kad visa metinių priežiūros mokesčių suma ir atitinkamas ECB sprendimas bus paskelbti kitų metų kovo mėn., tuo pačiu metu kaip ECB priežiūros veiklos metų ataskaita.

2023 m. ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos

Mokestis už 2023 m. rinktas 2024 m. antrąjį ketvirtį.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaitos 6 skyriuje pateikiamas paaiškinimas apie faktines išlaidas ir darbuotojų skaičių ECB priežiūros uždaviniams vykdyti, taip pat aprašoma ataskaitinio laikotarpio priežiūros mokesčių sistema. Šioje dalyje taip pat nurodyta numatoma kito mokestinio laikotarpio metinių išlaidų suma.

ECB priežiūros veiklos metų ataskaita

Ką padengia mokestis?

Visa metinių priežiūros mokesčių suma padengiamos ECB išlaidos, susijusios su konkretaus mokestinio laikotarpio, t. y. atitinkamų metų sausio–gruodžio mėn., ECB vykdytais priežiūros uždaviniais. Į visą metinio priežiūros mokesčio sumą įeina:

  • visa atitinkamo mokestinio laikotarpio metinių išlaidų suma;
  • visos pagal ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnį gautos arba grąžintos sumos, susijusios su pasikeitimais, pavyzdžiui, išdavus veiklos leidimą naujam prižiūrimam bankui, panaikinus veiklos leidimą ir pasikeitus banko statusui (iš svarbaus į mažiau svarbų ar atvirkščiai);
  • visi su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susiję mokesčiai, kurių nebuvo įmanoma surinkti;
  • mokesčio subjekto sumokėti delspinigiai už pavėluotus mokėjimus.
ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių Padėties pasikeitimas

Visos metinės išlaidos

ECB metines išlaidas bankų priežiūrai visų pirma sudaro sąnaudos, tiesiogiai susijusios su jo priežiūros uždaviniais:

  • tiesiogine svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra – daugiausia jungtinių priežiūros grupių ir patikrinimų vietoje sąnaudos;
  • stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių bankų ar bankų grupių priežiūra – su priežiūros stebėsenos veikla susijusios sąnaudos;
  • horizontaliųjų uždavinių vykdymu ir specializuotų paslaugų teikimu – sąnaudos, susijusios su Priežiūros valdybos sekretoriato darbu, makroprudencinėmis funkcijomis, statistikos paslaugomis ir specializuotomis teisės srities paslaugomis.

Į kiekvieną uždavinių kategoriją įskaitomos ir su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais netiesiogiai susijusios sąnaudos, pavyzdžiui, sąnaudos, tenkančios ECB pagalbinių padalinių teikiamoms paslaugoms: patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo, informacinių technologijų (IT) ir kt.

Organizacinė struktūra ECB metinės ataskaitos

Visos metinių išlaidų sumos koregavimas

Visi prižiūrimi bankai arba bankų grupės privalo mokėti mokestį už metus ar metų dalį, kurią jie buvo prižiūrimi. Jei banko arba bankų grupės padėtis pasikeičia ECB jau parengus individualius pranešimus apie mokestį, atitinkamai koreguojama kito mokestinio laikotarpio visa metinio priežiūros mokesčio suma. Padėties pasikeitimas apima veiklos leidimų išdavimą naujiems prižiūrimiems bankams arba bankų grupėms, veiklos leidimų panaikinimą ir statuso pasikeitimą iš svarbaus į mažiau svarbų ar atvirkščiai.

Padėties pasikeitimas

ECB imasi visų reikiamų priemonių, kad iš prižiūrimų bankų ir bankų grupių surinktų priežiūros mokesčius. Nustatant ateinančių metų visą metinių priežiūros mokesčių sumą atsižvelgiama į delspinigius ir visas sumas, kurių nebuvo įmanoma surinkti.

2023 m. visos metinių išlaidų sumos grynasis koregavimas buvo 220 129 eurų dydžio. Šią sumą sudarė 402 266 eurų suma dėl su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusių perskaičiavimų ir −182 137 eurų gautų delspinigių suma.

Visa metinio priežiūros mokesčio suma už 2023 m. mokestinį laikotarpį

Už 2023 m. mokestinį laikotarpį iš viso apskaičiuota 653,7 mln. eurų dydžio metinio priežiūros mokesčio suma (žr. toliau pateiktą lentelę). Tai yra 60,0 mln. eurų daugiau negu 2022 m. surinkta visa metinio priežiūros mokesčio suma (593,7 mln. eurų).

Visa surinkta suma

2023 m. mokestinis laikotarpis

2022 m. mokestinis laikotarpis

2021 m. mokestinis laikotarpis

Visas priežiūros mokestis*

653,7

593,7

577,5

Metinės išlaidos

653,5

593,8

577,5

Metinių išlaidų koregavimas

0,2

−0,1

−0,0

* Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Bendros sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.

2023 m. padidėjusios išlaidos yra susijusios su faktinių metinių išlaidų padidėjimu dėl to, kad pamažu grįžtama prie įprastesnio bankų priežiūros veiklos lygio. Visų pirma tai susiję su tiesiogine svarbių įstaigų priežiūra, nes patikrinimų vietoje skaičius sugrįžo į priešpandeminį lygį. Išaugusias horizontaliųjų uždavinių ir specializuotų paslaugų išlaidas galima sieti su tebevykstančia bankų priežiūrai skirtų IT sistemų plėtra ir tobulinimu. Išsamesnės informacijos apie 2023 m. priežiūros mokesčius ir 2024 m. perspektyvą pateikta ECB priežiūros veiklos 2023 metų ataskaitos 6 dalyje. 

Kiek moka kiekvienos kategorijos bankai?

Metiniais priežiūros mokesčiais susigrąžinamos sumos dydis priklauso nuo to, ar prižiūrimas subjektas arba bankų grupė yra priskirti prie svarbių įstaigų (SĮ) ar prie mažiau svarbių įstaigų (MSĮ) kategorijos, nes tai lemia ECB atliekamos priežiūros nuodugnumą.

 

SĮ mokesčiai 2023 m.

MSĮ mokesčiai 2023 m.

Iš viso
Visas priežiūros mokestis*

626,5

27,2

653,7

Metinės išlaidos

626,3

27,2

653,5

Metinių išlaidų koregavimas

0,2

−0,0

0,2

* Visos sumos nurodytos milijonais eurų. Bendros sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus