Valoarea totală a taxelor anuale

BCE percepe o taxă anuală de supraveghere tuturor băncilor supravegheate pentru a acoperi costurile suportate în legătură cu supravegherea bancară.

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere se publică până la data de 30 aprilie a fiecărui an, în cadrul unei decizii a BCE.

Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere conține informații privind cheltuielile efective și dotarea cu personal pentru atribuțiile de supraveghere ale BCE și prezintă cadrul referitor la taxele de supraveghere pentru perioada de raportare respectivă.

Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere

Ce acoperă taxa?

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere acoperă cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere pentru perioada de taxare relevantă, mai exact pentru anul respectiv. Aceasta constă în:

  • cheltuielile anuale totale estimate pentru anul respectiv;
  • excedentul (sau deficitul) din anul precedent, dacă există, care va fi rambursat (sau perceput).

De asemenea, valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere include:

  • orice sume primite sau rambursate în contextul articolului 7 din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere în legătură cu schimbările, precum autorizarea unor bănci supravegheate noi, retragerea autorizației sau modificări ale statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers;
  • orice taxe legate de perioade de taxare anterioare care nu au putut fi colectate;
  • orice dobânzi primite pentru întârzieri la plată ale debitorului taxei.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere
Modificarea situației

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru perioada de taxare

În ceea ce privește perioada de taxare 2019, valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere este de 576,0 milioane EUR (conform tabelului de mai jos). Aceasta reprezintă o creștere cu 101,2 milioane EUR față de valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere percepute în 2018, care s-au cifrat la 474,8 milioane EUR.

Peste 40% din majorarea taxei anuale de supraveghere estimate se datorează perceperii taxei de supraveghere pe baza unor costuri estimate. Spre deosebire de anii precedenți, în care Supravegherea bancară a BCE a reportat excedentele din anii anteriori (fapt care a condus la reducerea taxei totale), anul 2018 s-a încheiat cu un deficit de 15,3 milioane EUR, care va fi reportat și care figurează în taxa estimată pentru 2019.

 
Cheltuieli anuale estimate 2019
Cheltuieli anuale estimate 2018
Cheltuieli anuale estimate 2017
Taxa totală de supraveghere* 576,0 474,8 425,0
Cheltuieli estimate 559,0 502,5 464,7
Excedent/deficit din anul precedent 15,3 -27,9 -41,1
Alte ajustări 1,7 0,2 1,4

* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.

Cheltuieli anuale totale

Cheltuielile anuale ale BCE cu supravegherea bancară constau, în principal, în costuri legate direct de atribuțiile sale de supraveghere:

  • supravegherea directă a băncilor sau grupurilor bancare semnificative: în principal costuri asociate echipelor comune de supraveghere și inspecțiilor la fața locului;
  • monitorizarea supravegherii băncilor sau grupurilor bancare mai puțin semnificative: costuri asociate activităților de monitorizare;
  • îndeplinirea atribuțiilor orizontale și serviciile specializate: costuri asociate activităților precum lucrările Secretariatului Consiliului de supraveghere, atribuții macroprudențiale, servicii statistice și servicii juridice dedicate.

De asemenea, acestea includ costuri legate indirect de atribuțiile de supraveghere ale BCE, precum servicii partajate furnizate de compartimentele auxiliare ale BCE, inclusiv sedii, gestionarea resurselor umane și servicii IT.

Pentru fiecare grupare, costurile raportate includ alocarea serviciilor partajate furnizate de compartimentele de sprijin ale BCE.

Cheltuielile prevăzute în buget pentru atribuțiile periodice s-au stabilizat. Totuși, pentru 2019 este necesară o majorare a resurselor, ca urmare a unor factori externi, în special a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Consiliul guvernatorilor a aprobat o creștere a numărului de membri ai personalului în anul 2019, cu 90 de posturi echivalente celor cu normă întreagă pentru compartimentele de bază ale Supravegherii bancare a BCE și cu 18 posturi echivalente celor cu normă întreagă pentru compartimentele care oferă servicii comune pentru atribuțiile legate de supraveghere. Dintre cele 90 de posturi echivalente celor cu normă întreagă, aproape jumătate se datorează necesarului de personal aferent Brexit, restul fiind asociate în principal internalizării resurselor pentru derularea activităților de testare la stres care erau asigurate anterior de consultanți externi.

Astfel cum se indică în tabelul de mai jos, creșterea cheltuielilor se datorează în principal supravegherii directe a băncilor semnificative.

 
Cheltuieli estimate
2019
Cheltuieli estimate
2018
Cheltuieli efective 2018
Cheltuieli efective 2017
Cheltuieli pentru atribuțiile de supraveghere bancară* 559,0 502,5 517,8 436,7
Supravegherea directă a băncilor semnificative 336,2 283,4 304,8 242,9
Monitorizarea băncilor mai puțin semnificative 33,2 27,1 28,7 24,0
Atribuții orizontale și servicii specializate 189,6 192,0 184,4 169,8

* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.

Organigramă
Supravegherea explicată. Ce reprezintă analiza țintită a modelelor interne?

Excedent sau deficit

Valoarea totală percepută de BCE trebuie să acopere, fără a depăși, cheltuielile suportate de aceasta în perioada de taxare relevantă în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere. Întrucât decizia BCE privind valoarea totală a taxelor de supraveghere se bazează pe o estimare, poate fi înregistrat un excedent sau un deficit între suma colectată și cheltuielile suportate efectiv. Excedentul sau deficitul din anul anterior, dacă există, se deduce din valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru anul următor sau se adaugă la aceasta.

La sfârșitul anului 2018, cheltuielile BCE pentru atribuțiile de supraveghere s-au ridicat la 517,8 milioane EUR. Această valoare a fost superioară cu 3% cifrei estimate, generând un deficit de 15,3 milioane EUR, comparativ cu cheltuielile estimate pentru anul respectiv. Această sumă este inclusă în suma totală care urmează să fie percepută în 2019.

Conturile anuale ale BCE

Alte ajustări

Fiecare bancă supravegheată sau grup bancar supravegheat trebuie să plătească o taxă pentru anul sau partea din an în care face obiectul supravegherii. În cazul în care situația unei bănci sau a unui grup bancar cunoaște modificări după finalizarea de către BCE a comunicării individuale a taxei de supraveghere, ajustarea va fi reflectată în valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere aferente următoarei perioade de taxare. Modificările situației includ autorizarea unor bănci supravegheate noi, retragerea autorizației sau modificări ale statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers.

Modificarea situației

BCE ia toate măsurile necesare pentru colectarea taxelor de supraveghere de la băncile și grupurile bancare supravegheate. La determinarea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere pentru anul următor se iau în calcul dobânzile percepute pentru întârzieri la plată sau orice sume care nu au putut fi colectate.

Celelalte ajustări legate de perioadele de taxare anterioare – care au fost incorporate în estimarea taxei anuale de supraveghere pentru 2019 – se ridică la 1,7 milioane EUR.

Cât plătește fiecare categorie de bănci?

Suma recuperată prin intermediul taxelor anuale de supraveghere depinde de statutul entității supravegheate (instituții semnificative sau mai puțin semnificative) și, prin urmare, de gradul în care aceasta este verificată de BCE.

 
Taxele aplicate instituțiilor sau
grupurilor bancare semnificative în 2019
Taxele aplicate instituțiilor sau
grupurilor bancare mai puțin semnificative în 2019
Total
Taxa totală de supraveghere* 524,2 51,8 576,0
Cheltuieli anuale estimate 508,7 50,3 559,0
Excedent/deficit reportat 14,0 1,4 15,3
Alte ajustări 1,6 0,1 1,7

* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Ca urmare a rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.