Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Valoarea totală a taxelor anuale

Pentru a acoperi costurile suportate în legătură cu supravegherea bancară, BCE percepe o taxă anuală de supraveghere tuturor băncilor supravegheate.

Valoarea totală a taxelor anuale se bazează pe costurile suportate efectiv, care sunt cunoscute după încheierea conturilor financiare ale BCE pentru exercițiul financiar respectiv. Aceasta înseamnă că valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere și decizia corespunzătoare a BCE vor fi publicate în luna martie a anului următor, concomitent cu Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere.

Decizia BCE din 2021 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere

Taxa pentru anul 2022 va fi percepută în trimestrul II 2023.

Capitolul 6 din Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere oferă informații explicative privind cheltuielile efective și dotarea cu personal pentru atribuțiile de supraveghere ale BCE și descrie cadrul privind taxele de supraveghere pentru perioada de raportare respectivă. Acesta include, de asemenea, valoarea estimată a costurilor anuale pentru perioada de taxare următoare.

Raportul anual privind activitățile de supraveghere

Ce acoperă taxa?

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere acoperă cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere din ianuarie până în decembrie în perioada de taxare relevantă. Aceasta constă în:

  • cheltuielile anuale totale pentru perioada de taxare respectivă;
  • orice sume primite sau rambursate în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere în legătură cu schimbările, precum autorizarea unor bănci supravegheate noi, retragerea autorizației și modificări ale statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers;
  • orice taxe legate de perioade de taxare anterioare care nu au putut fi colectate;
  • orice dobânzi primite pentru întârzieri la plată ale debitorului taxei.
Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere Modificarea situației

Cheltuieli anuale totale

Cheltuielile anuale ale BCE cu supravegherea bancară constau, în principal, în costuri legate direct de atribuțiile sale de supraveghere:

  • supravegherea directă a băncilor sau grupurilor bancare semnificative: în principal costuri asociate echipelor comune de supraveghere și inspecțiilor la fața locului;
  • monitorizarea supravegherii băncilor sau grupurilor bancare mai puțin semnificative: costuri asociate activităților de monitorizare;
  • îndeplinirea atribuțiilor orizontale și serviciile specializate: costuri asociate unor activități precum lucrările Secretariatului Consiliului de supraveghere, atribuții macroprudențiale, servicii statistice și servicii juridice specifice.

De asemenea, fiecare categorie de atribuții include costuri legate indirect de atribuțiile de supraveghere ale BCE, precum servicii comune furnizate de departamentele de suport ale BCE, inclusiv servicii privind sediul, administrarea resurselor umane și tehnologia informației (IT).

Organigramă Conturile anuale ale BCE

Alte ajustări

Fiecare bancă supravegheată sau grup bancar supravegheat trebuie să plătească o taxă pentru anul sau partea din an în care face obiectul supravegherii. În momentul în care situația unei bănci sau a unui grup bancar cunoaște modificări după finalizarea de către BCE a comunicării individuale a taxei de supraveghere, ajustarea aferentă va fi reflectată în valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere aferente perioadei de taxare următoare. Modificările situației includ autorizarea unor bănci supravegheate noi, retragerea autorizației și modificări ale statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers.

Modificarea situației

BCE ia toate măsurile necesare pentru colectarea taxelor de supraveghere de la băncile și grupurile bancare supravegheate. La determinarea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere pentru anul următor se iau în calcul dobânzile percepute pentru întârzieri la plată sau orice sume care nu au putut fi colectate.

În anul 2021, nu au fost efectuate recalculări pentru a lua în considerare „alte ajustări” cu privire la perioadele de taxare anterioare. O ajustare netă în valoare de –47 552 EUR se referă la dobânzile încasate pentru plățile efectuate cu întârziere, care au fost rambursate băncilor individuale.

Taxa anuală totală de supraveghere pentru perioada de taxare 2021

Pentru perioada de taxare 2021, taxa anuală totală de supraveghere percepută a fost în valoare de 577,5 milioane EUR (a se vedea tabelul de mai jos). Aceasta a reprezentat o creștere cu 63,1 milioane EUR față de taxă anuală totală de supraveghere percepută în 2020, care s-a ridicat la 514,3 milioane EUR.

Total perceput Perioada de taxare 2021 Perioada de taxare 2020 Perioada de taxare 2019
Taxa totală de supraveghere* 577,5 514,3 576,0
Cheltuieli efective 577,5 535,3 559,0
Surplus/deficit din anul precedent** n/a -22,0 15,3
Alte ajustări -0,0 1,0 1,7
* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Ca urmare a rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
** Suma percepută pentru 2020 a fost ajustată cu un surplus de 22,0 de milioane EUR, taxa pentru anul 2019 fiind calculată pe baza costurilor estimate. Nu se vor efectua astfel de ajustări începând cu perioada de taxare 2021.

Creșterea cheltuielilor în anul 2021 este asociată unei majorări a cheltuielilor anuale efective care se datorează în principal cheltuielilor mai ridicate cu tehnologia informației, precum și unei ajustări anterioare în sens descendent a taxei de supraveghere pentru 2020 ca urmare a deducerii surplusului aferent perioadei de taxare 2019 din taxa pentru 2020. În Capitolul 6 din Raportul anual 2021 al BCE privind activitățile de supraveghere sunt disponibile detalii suplimentare privind taxele de supraveghere bancară în 2021, precum și perspectivele pentru 2022.

Cât plătește fiecare categorie de bănci?

Suma recuperată prin intermediul taxelor anuale de supraveghere depinde de statutul entității supravegheate sau al grupului bancar supravegheat (instituție semnificativă sau mai puțin semnificativă) și, prin urmare, de gradul în care aceasta este verificată de BCE.

  Taxe pentru instituțiile semnificative – 2021 Taxe pentru instituțiile mai puțin semnificative – 2021 Total
Taxa totală de supraveghere* 546,1 31,4 577,5
Cheltuieli anuale 546,1 31,4 577,5
Alte ajustări -0,0 -0,0 -0,0
* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Ca urmare a rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.

Toate paginile din această secțiune

Whistleblowing