Valoarea totală a taxelor anuale

BCE percepe o taxă anuală de supraveghere tuturor băncilor supravegheate pentru a acoperi costurile suportate în legătură cu supravegherea bancară.

Valoarea totală a taxelor anuale se bazează pe costurile efective suportate, care sunt cunoscute după încheierea conturilor pentru anul respectiv. Aceasta înseamnă că valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere și decizia BCE conexă vor fi publicate în luna martie a anului următor, concomitent cu Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere.

Taxa pentru anul 2020 va fi percepută în 2021 și facturată în trimestrul II 2021.

Capitolul 6 din Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere conține informații explicative privind cheltuielile efective și dotarea cu personal pentru atribuțiile de supraveghere ale BCE și prezintă cadrul privind taxele de supraveghere pentru perioada de raportare respectivă. Acesta conține și valoarea estimată a costurilor anuale pentru perioada de taxare următoare.

Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere

Ce acoperă taxa?

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere acoperă cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere pentru perioada de taxare relevantă, mai exact pentru anul respectiv. Aceasta constă în:

  • cheltuielile anuale totale pentru perioada de taxare respectivă;
  • numai pentru perioada de taxare 2020, surplusul din 2019 care va fi rambursat.

De asemenea, valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere include:

  • orice sume primite sau rambursate în contextul articolului 7 din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere în legătură cu schimbările, precum autorizarea unor bănci supravegheate noi, retragerea autorizației sau modificări ale statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers;
  • orice taxe legate de perioade de taxare anterioare care nu au putut fi colectate;
  • orice dobânzi primite pentru întârzieri la plată ale debitorului taxei.

Cheltuieli anuale totale

Cheltuielile anuale ale BCE cu supravegherea bancară constau, în principal, în costuri legate direct de atribuțiile sale de supraveghere:

  • supravegherea directă a băncilor sau grupurilor bancare semnificative: în principal costuri asociate echipelor comune de supraveghere și inspecțiilor la fața locului;
  • monitorizarea supravegherii băncilor sau grupurilor bancare mai puțin semnificative: costuri asociate activităților de monitorizare;
  • îndeplinirea atribuțiilor orizontale și serviciile specializate: costuri asociate unor activități precum lucrările Secretariatului Consiliului de supraveghere, atribuții macroprudențiale, servicii statistice și servicii juridice dedicate.

De asemenea, fiecare categorie de atribuții include costuri legate indirect de atribuțiile de supraveghere ale BCE, precum servicii comune furnizate de departamentele de suport ale BCE, inclusiv serviciile privind sediul, administrarea resurselor umane și tehnologia informației (IT).

Surplus sau deficit – se aplică numai pentru anul 2020

Valoarea totală percepută de BCE trebuie să acopere, fără a depăși, cheltuielile suportate de aceasta în perioada de taxare relevantă în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere. Până în perioada de taxare 2019 inclusiv, BCE a perceput o taxă bazată pe o estimare a costurilor pentru perioada de taxare, ceea ce genera un surplus sau un deficit între suma colectată și cheltuielile efective suportate. Surplusul sau deficitul din anul anterior se deducea din valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru anul următor sau se adăuga acesteia. Aceasta înseamnă că, deși taxa pentru perioada de taxare 2020 va fi percepută după ce vor fi cunoscute costurile efective, va fi încă necesară deducerea surplusului aferent perioadei de taxare 2019 din taxa pentru 2020.

La sfârșitul anului 2019, cheltuielile BCE pentru atribuțiile de supraveghere se ridicau la 537,0 milioane EUR, sumă cu 4% inferioară celei estimate, rezultând un surplus de 22,0 milioane EUR față de cheltuielile estimate pentru anul respectiv. Acesta va fi dedus din valoarea totală care urmează a fi percepută pentru anul 2020.

Începând cu perioada de taxare 2021, acest surplus sau deficit nu va mai exista.

Conturile anuale ale BCE

Alte ajustări

Fiecare bancă supravegheată sau grup bancar supravegheat trebuie să plătească o taxă pentru anul sau partea din an în care face obiectul supravegherii. În cazul în care situația unei bănci sau a unui grup bancar cunoaște modificări după finalizarea de către BCE a comunicării individuale a taxei de supraveghere, ajustarea va fi reflectată în valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere aferente perioadei de taxare următoare. Modificările situației includ autorizarea unor bănci supravegheate noi, retragerea autorizației sau modificări ale statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers.

Modificarea situației

BCE ia toate măsurile necesare pentru colectarea taxelor de supraveghere de la băncile și grupurile bancare supravegheate. La determinarea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere pentru anul următor se iau în calcul dobânzile percepute pentru întârzieri la plată sau orice sume care nu au putut fi colectate.

Alte ajustări legate de perioadele de taxare anterioare nu se cunosc încă și, prin urmare, nu au fost luate în considerare în estimarea taxei anuale de supraveghere pentru 2020.

Taxa anuală totală estimată de supraveghere pentru perioada de taxare 2020

Pentru perioada de taxare 2020, taxa anuală totală estimată de supraveghere care urmează a fi percepută este de aproximativ 581,7 milioane EUR (a se vedea tabelul de mai jos). Aceasta reprezintă o creștere cu 5,7 milioane EUR față de taxa anuală totală de supraveghere percepută în 2019, care s-a ridicat la 576,0 milioane EUR.

Spre deosebire de deficitul reportat pentru 2018, estimarea din 2019 a generat un surplus de 22,0 milioane EUR, care va fi reportat în perioada de taxare 2020. Perioada de taxare 2020 va fi ultima care va fi afectată de un surplus sau un deficit față de sumele estimate utilizate pentru perioadele anterioare la perceperea taxei de supraveghere a BCE.

 
Cheltuieli anuale estimate 2020
Cheltuieli anuale estimate 2019
Cheltuieli anuale estimate 2018
Taxa totală de supraveghere* 581,7 576,0 474,8
Cheltuieli estimate 603,7 559,0 502,5
Surplus/deficit din anul precedent -22,0 15,3 -27,9
Alte ajustări Nu se cunosc încă 1,7 0,2

* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Ca urmare a rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.

Creșterea cheltuielilor se datorează supravegherii directe a băncilor semnificative. Perspectivele taxelor de supraveghere bancară pentru 2020 pot fi consultate în Secțiunea 6.1 din Raportul anual 2019 al BCE privind activitățile de supraveghere.

Cât plătește fiecare categorie de bănci?

Suma recuperată prin intermediul taxelor anuale de supraveghere depinde de statutul entității supravegheate sau al grupului bancar supravegheat (instituție semnificativă sau mai puțin semnificativă) și, prin urmare, de gradul în care aceasta este verificată de BCE.

 
Taxe pentru instituțiile semnificative – 2020
Taxe pentru instituțiile mai puțin semnificative – 2020
Total
Taxa totală de supraveghere* 521,27 60,5 581,7
Cheltuieli anuale estimate 544,3 59,4 603,7
Surplus/deficit reportat -23,1 1,1 -22,0
Alte ajustări Nu se cunosc încă Nu se cunosc încă Nu se cunosc încă

* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Ca urmare a rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.