Valoarea totală a taxelor anuale

BCE percepe o taxă anuală de supraveghere tuturor băncilor supravegheate pentru a acoperi costurile suportate în legătură cu supravegherea bancară.

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere se publică până la data de 30 aprilie a fiecărui an, în cadrul unei decizii a BCE.

Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere conține informații privind cheltuielile efective și dotarea cu personal pentru atribuțiile de supraveghere ale BCE și prezintă cadrul referitor la taxele de supraveghere pentru perioada de raportare respectivă.

Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere

Ce acoperă taxa?

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere acoperă cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere pentru perioada de taxare relevantă, și anume pentru anul respectiv. Aceasta constă în:

 • cheltuielile anuale totale estimate pentru anul respectiv;
 • excedentul (sau deficitul) din anul precedent, dacă există, care va fi rambursat (sau perceput).

De asemenea, valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere include:

 • orice sume primite sau rambursate în contextul articolului 7 din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere în legătură cu schimbările, precum autorizarea unor bănci supravegheate noi, retragerea autorizației sau modificări ale statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers;
 • orice taxe legate de perioade de taxare anterioare care nu au putut fi colectate;
 • orice dobânzi primite pentru întârzieri la plată ale debitorului taxei.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere
Modificarea situației

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru perioada de taxare

Pentru perioada de taxare 2018, taxa anuală de supraveghere se ridică la 474,8 milioane EUR. Aceasta reprezintă o creștere cu 49,8 milioane EUR față de valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere percepute în 2017, care s-au cifrat la 425 de milioane EUR. După cum se arată în tabelul de mai jos, un sfert din majorarea taxei anuale de supraveghere estimate se datorează reportării unui excedent inferior celui din perioada de taxare precedentă. Soldul majorării cheltuielilor s-a referit cu precădere la noi atribuții, astfel cum s-a explicat în prioritățile în materie de supraveghere pentru anul 2018.

 
Cheltuieli anuale estimate 2018
Cheltuieli anuale estimate 2017
Cheltuieli anuale estimate 2016
Taxa totală de supraveghere* 474,8 425,0 404,5
Cheltuieli estimate 502,5 464,7 423,2
Excedent/deficit din anul precedent -27,9 -41,1 -18,9
Alte ajustări 0,2 1,4 0,2

* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.

Cheltuieli anuale totale

Cheltuielile anuale ale BCE cu supravegherea bancară constau, în principal, în costuri legate direct de atribuțiile sale de supraveghere:

 • supravegherea directă a băncilor sau grupurilor bancare semnificative: în principal costuri asociate echipelor comune de supraveghere și inspecțiilor la fața locului;
 • monitorizarea supravegherii băncilor sau grupurilor bancare mai puțin semnificative: costuri asociate activităților de monitorizare;
 • îndeplinirea atribuțiilor orizontale și serviciile specializate: costuri asociate activităților precum lucrările Secretariatului Consiliului de supraveghere, atribuții macroprudențiale, servicii statistice și servicii juridice dedicate.

De asemenea, acestea includ costuri legate indirect de atribuțiile de supraveghere ale BCE, precum servicii partajate furnizate de compartimentele auxiliare ale BCE, inclusiv sedii, gestionarea resurselor umane și servicii IT.

Pentru fiecare grupare, costurile raportate includ alocarea serviciilor partajate furnizate de compartimentele de sprijin ale BCE.

 
Cheltuieli estimate
2018
Cheltuieli estimate
2017
Cheltuieli efective 2017
Cheltuieli efective 2016
Cheltuieli pentru atribuțiile de supraveghere bancară* 502,5 464,7 436,7 382,2
Supravegherea directă a băncilor semnificative 283,4 279,0 242,9 192,0
Monitorizarea băncilor mai puțin semnificative 27,1 24,1 24,0 24,8
Atribuții orizontale și servicii specializate 192,0 161,5 169,8 165,4

* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.

Organigramă

Ce acoperă cheltuielile anuale?

Băncilor sau grupurilor bancare supravegheate li se percepe anual o taxă pe baza unei estimări a costurilor BCE aferente îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere ale acesteia în anul respectiv, repartizate în trei categorii principale:

 • salarii și beneficii: remunerațiile, plata orelor suplimentare, alocațiile și costurile legate de beneficiile postangajare ale personalului aferent funcției de supraveghere și ale celui aferent serviciilor partajate;
 • chirii și întreținerea clădirilor: costul închirierii spațiilor atât pe bază permanentă, cât și pe bază temporară și toate costurile pentru reparații, întreținere și servicii legate de sediile BCE;
 • alte cheltuieli de exploatare: cheltuieli precum cele legate de consultanță, servicii IT, servicii statistice, amortizarea imobilizărilor corporale (altele decât cele legate de sediu), deplasări profesionale și formare.
 
Cheltuieli estimate
2018
Cheltuieli estimate
2017
Cheltuieli efective 2017
Cheltuieli efective 2016
Cheltuieli pentru atribuțiile de supraveghere bancară* 502,5 464,7 436,7 382,2
Salarii și beneficii 247,6 208,6 215,0 180,7
Chirie și întreținerea sediilor 53,9 55,0 53,0 58,1
Alte cheltuieli de exploatare 201,0 201,1 168,8 143,4

* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.

Deși, în general, cheltuielile pentru atribuțiile periodice de supraveghere bancară s-au stabilizat, o serie de factori externi, precum retragerea Regatului Unit din UE și testările la stres bienale în scopul supravegherii din 2018 pentru instituțiile semnificative, au condus la o majorare a cheltuielilor anuale estimate pentru perioada de taxare actuală. Aceste activități au un impact atât asupra numărului de persoane care lucrează în domeniul supravegherii bancare la BCE, cât și asupra costurilor angajării de consultanți externi care să ofere asistență în cadrul proiectelor.

De asemenea, în 2017 supravegherea bancară europeană a inițiat o abordare la nivel de sistem pentru a spori numărul inspecțiilor efectuate de echipe transfrontaliere și echipe mixte în următorii ani. Aceasta a condus la o majorare a numărului de inspectori de la ANC detașați la BCE, precum și a costurilor asociate legate de deplasări profesionale. Proiectul multianual de analiză țintită a modelelor interne (targeted review of internal models – TRIM) continuă în 2018, bugetul menținându-se stabil comparativ cu anul 2017. Întrucât numărul de persoane care lucrează în domeniul supravegherii bancare continuă să crească, există o cerere sporită de servicii partajate furnizate de compartimentele de sprijin ale BCE.

Supravegherea explicată. Ce reprezintă analiza țintită a modelelor interne?

După cum se arată, comparativ cu Decizia BCE din 2017, toate majorările costurilor se referă la categoria salariilor și beneficiilor. Estimarea altor cheltuieli de exploatare, care au constituit principalul determinant al cheltuielilor nerealizate din 2017, s-a menținut stabilă comparativ cu decizia din 2017, în pofida introducerii unor activități și servicii noi în anul 2018 (după cum s-a explicat mai sus).

Excedent sau deficit

Valoarea totală percepută de BCE trebuie să acopere, fără a depăși, cheltuielile suportate de aceasta în perioada de taxare relevantă în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere. Întrucât decizia BCE privind valoarea totală a taxelor de supraveghere se bazează pe o estimare, poate fi înregistrat un excedent sau un deficit între suma colectată și cheltuielile suportate efectiv. Excedentul sau deficitul din anul anterior, dacă există, se deduce din valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru anul următor sau se adaugă la aceasta.

La sfârșitul anului 2017, cheltuielile BCE pentru atribuțiile de supraveghere s-au cifrat la 436,7 milioane EUR, respectiv au fost cu 6% sub estimări, generând un excedent de 27,9 milioane EUR, comparativ cu cheltuielile estimate pentru anul respectiv. Această sumă este inclusă în suma totală care urmează să fie percepută în 2018.

Conturile anuale ale BCE

Alte ajustări

Fiecare bancă supravegheată sau grup bancar supravegheat trebuie să plătească o taxă pentru anul sau partea din an în care face obiectul supravegherii. În cazul în care situația unei bănci sau a unui grup bancar cunoaște modificări după finalizarea de către BCE a comunicării individuale a taxei de supraveghere, ajustarea va fi reflectată în valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere aferente următoarei perioade de taxare. Modificările situației includ autorizarea unor bănci supravegheate noi, retragerea autorizației sau modificări ale statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers.

Modificarea situației

BCE ia toate măsurile necesare pentru colectarea taxelor de supraveghere de la băncile și grupurile bancare supravegheate. La determinarea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere pentru anul următor se iau în calcul dobânzile percepute pentru întârzieri la plată sau orice sume care nu au putut fi colectate.

Celelalte ajustări legate de perioada de taxare 2017, care au fost incorporate în estimarea taxei anuale de supraveghere pentru 2018, se ridică la 0,2 milioane EUR. Aceste ajustări se referă cu precădere la rambursări ale taxelor de supraveghere efectuate în favoarea unor bănci mai puțin semnificative.

Cât plătește fiecare categorie de bănci?

Suma recuperată prin intermediul taxelor anuale de supraveghere depinde de statutul entității supravegheate (semnificativă sau mai puțin semnificativă) și, prin urmare, de măsura în care aceasta este verificată atent de BCE.

A fost înregistrat un excedent net de 27,9 milioane EUR între cheltuielile efective suportate pentru atribuțiile de supraveghere bancară în 2017 și suma percepută în anul respectiv. Această cifră se referă la băncile semnificative și cele mai puțin semnificative: în timp ce pentru băncile semnificative aflate sub supraveghere directă a fost consemnat un excedent în valoare de 30,2 milioane EUR, suma percepută băncilor mai puțin semnificative a reprezentat un deficit de 2,3 milioane EUR din valoarea totală. Prin urmare, băncile mai puțin semnificative vor trebui să plătească 2,3 milioane EUR în plus față de taxa pentru anul 2018, întrucât au fost subtaxate în 2017.

 
Taxele aplicate instituțiilor sau
grupurilor bancare semnificative în 2018
Taxele aplicate instituțiilor sau
grupurilor bancare mai puțin semnificative în 2018
Total
Taxa totală de supraveghere* 428,5 46,3 474,8
Cheltuieli anuale estimate 458,6 43,9 502,5
Excedent/deficit reportat -30,2 2,3 -27,9
Alte ajustări 0,1 0,1 0,3

* Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.