Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Årsavgifter totalt

ECB tar ut en årlig tillsynsavgift från alla banker under tillsyn för att täcka kostnaderna för banktillsyn.

De totala årliga avgifterna beräknas på basis av de faktiska kostnader som är kända när ECB:s finansräkenskaper avslutas för det berörda året. Detta innebär att det totala beloppet för årliga tillsynsavgifter och ECB:s beslut därom kommer att publiceras i mars följande år, samtidigt med ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten.

ECB:s beslut om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet 2021

Avgiften för 2022 kommer att tas ut under andra kvartalet 2023.

Kapitel 6 i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten innehåller förklarande information om faktiska utgifter och personalkostnader för ECB:s tillsynsuppgifter samt en beskrivning av ramverket för tillsynsavgifter för rapporteringsperioden. Här anges även de beräknade årliga kostnaderna för nästa avgiftsperiod.

Årsrapport om tillsynsverksamheten

Vad täcker avgiften?

Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet täcker ECB:s utgifter för tillsynsuppgifterna från januari till december under den relevanta avgiftsperioden. Det består av:

  • de totala årliga utgifterna för respektive avgiftsperiod
  • alla belopp som återbetalas eller krävs in i enlighet med artikel 7 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter relaterat till ändringar, t.ex. tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller vice versa
  • alla avgifter för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat indrivas
  • alla räntebetalningar som tagits emot från den avgiftsskyldige vid sena betalningar.
ECB:s förordning om tillsynsavgifter Ändrad situation

Årsutgifter totalt

ECB:s årsutgifter för banktillsyn består främst av kostnader som har direkt anknytning till tillsynsuppgifterna:

  • direkt tillsyn av betydande banker eller bankgrupper: mestadels kostnader i samband med de gemensamma tillsynsgrupperna och inspektioner på plats
  • övervakning av tillsyn av mindre betydande banker eller bankgrupper: kostnader relaterade till övervakningsaktiviteter
  • utförande av horisontella uppgifter och specialtjänster: kostnader förknippade med aktiviteter som t.ex. arbetet i tillsynsnämndens sekretariat, makrotillsynsuppgifter, statistiktjänster och särskilda juridiska tjänster.

Varje kategori av uppgifter omfattar även kostnader som är indirekt relaterade till ECB:s tillsynsuppgifter, t.ex. gemensamma tjänster som tillhandahålls av ECB:s stödjande affärsområden, bl.a. lokaler, personalförvaltning och IT-tjänster.

Organisation Årsbokslut för ECB

Andra justeringar

Varje bank eller bankgrupp under tillsyn måste betala avgift för det år eller för den del av året som de står under tillsyn. När det sker en ändring i en banks eller bankgrupps situation efter det att ECB har färdigställt den individuella tillsynsavgiften, beaktas den justeringen i det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för nästa avgiftsperiod. En ändrad situation omfattar tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller vice versa.

Ändrad situation

ECB vidtar alla nödvändiga åtgärder för att samla in tillsynsavgifter från banker eller bankgrupper som står under tillsyn. Dröjsmålsränta på sena betalningar och belopp som inte har kunnat indrivas kommer att beaktas vid fastställande av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för följande år.

För 2021 gjordes inga omberäkningar av ”andra justeringar” för tidigare avgiftsperioder. En nettojustering på –47 552 euro avser mottagen dröjsmålsränta, som återbetalats till enskilda banker.

Totala årliga tillsynsavgifter för avgiftsperioden 2021

Den totala årliga tillsynsavgiften för avgiftsperioden 2021 uppgick till 577,5 miljoner euro (se tabell nedan). Detta var en ökning på 63,1 miljoner euro jämfört med 514,3 miljoner euro för 2020.

Uttaget totalt Avgiftsperiod 2021 Avgiftsperiod 2020 Avgiftsperiod 2019
Tillsynsavgifter totalt* 577,5 514,3 576,0
Faktiska utgifter 577,5 535,3 559,0
Överskott/underskott från föregående år** –22,0 15,3
Andra justeringar –0,0 1,0 1,7
* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna i tabellerna kan avvika från summan av delsummorna på grund av avrundning.
** Det belopp som togs ut för 2020 justerades med ett överskott på 22,0 miljoner euro, eftersom 2019 års avgift beräknades på grundval av beräknade kostnader. Inga sådana justeringar kommer att göras från och med avgiftsperioden 2021.

De ökade utgifterna under 2021 beror på en ökning av de faktiska årliga utgifterna, främst på grund av ökade IT-utgifter, samt på en tidigare nedrevidering av 2020 års tillsynsavgift eftersom överskottet från 2019 års avgiftsperiod har dragits av från 2020 års avgift. Ytterligare information om banktillsynsavgifterna 2021 samt om prognosen för 2022 finns i kapitel 6 i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2021.

Hur mycket betalar varje kategori av bank?

Beloppet som tas ut genom årliga tillsynsavgifter beror på om enheten eller bankgruppen som står under tillsyn är betydande eller mindre betydande och följaktligen även till vilken grad enheten granskas av ECB.

  Avgifter för betydande institut 2021 Avgifter för mindre betydande institut 2021 Totalt
Tillsynsavgifter totalt* 546,1 31,4 577,5
Årliga utgifter 546,1 31,4 577,5
Andra justeringar -0,0 -0,0 -0,0
* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna i tabellerna kan avvika från summan av delsummorna på grund av avrundning.

Alla sidor i detta avsnitt

Whistleblowing