Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Årsavgifter totalt

ECB tar ut en årlig tillsynsavgift från alla banker under tillsyn för att täcka kostnaderna för banktillsyn.

De totala årliga avgifterna beräknas på basis av de faktiska kostnader som är kända när ECB:s finansräkenskaper avslutas för det berörda året. Detta innebär att det totala beloppet för årliga tillsynsavgifter och ECB:s beslut därom kommer att publiceras i mars följande år, samtidigt med ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten.

ECB:s beslut om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet 2023

Avgiften för 2023 togs ut under andra kvartalet 2024.

Kapitel 6 i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten innehåller förklarande information om faktiska utgifter och personalkostnader för ECB:s tillsynsuppgifter samt en beskrivning av ramverket för tillsynsavgifter för rapporteringsperioden. Här anges även de beräknade årliga kostnaderna för nästa avgiftsperiod.

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten

Vad täcker avgiften?

Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet täcker ECB:s utgifter för tillsynsuppgifterna från januari till december under den relevanta avgiftsperioden. Det består av:

  • de totala årliga utgifterna för respektive avgiftsperiod
  • alla belopp som återbetalas eller krävs in i enlighet med artikel 7 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter relaterat till ändringar, t.ex. tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller vice versa
  • alla avgifter för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat indrivas
  • alla räntebetalningar som tagits emot från den avgiftsskyldige vid sena betalningar.
ECB:s förordning om tillsynsavgifter Ändrad situation

Årsutgifter totalt

ECB:s årsutgifter för banktillsyn består främst av kostnader som har direkt anknytning till tillsynsuppgifterna:

  • direkt tillsyn av betydande banker eller bankgrupper: mestadels kostnader i samband med de gemensamma tillsynsgrupperna och inspektioner på plats
  • övervakning av tillsyn av mindre betydande banker eller bankgrupper: kostnader relaterade till övervakningsaktiviteter
  • utförande av horisontella uppgifter och specialtjänster: kostnader förknippade med aktiviteter som t.ex. arbetet i tillsynsnämndens sekretariat, makrotillsynsuppgifter, statistiktjänster och särskilda juridiska tjänster.

Varje kategori av uppgifter omfattar även kostnader som är indirekt relaterade till ECB:s tillsynsuppgifter, t.ex. gemensamma tjänster som tillhandahålls av ECB:s stödjande affärsområden, bl.a. lokaler, personalförvaltning och IT-tjänster.

Organisation Årsbokslut för ECB

Justeringar av totala årliga utgifter

Varje bank eller bankgrupp under tillsyn måste betala avgift för det år eller för den del av året som den står under tillsyn. När det sker en ändring i en banks eller bankgrupps situation efter det att ECB har färdigställt den individuella tillsynsavgiften, beaktas den justeringen i det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för nästa avgiftsperiod. En ändrad situation omfattar tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller vice versa.

Ändrad situation

ECB vidtar alla nödvändiga åtgärder för att samla in tillsynsavgifter från banker eller bankgrupper som står under tillsyn. Dröjsmålsränta på sena betalningar och belopp som inte har kunnat indrivas kommer att beaktas vid fastställande av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för följande år.

För 2023 gjordes en samlad nettojustering på 220 129 euro av den totala årliga utgiften. Den består av 402 266 euro relaterat till omberäkningar av tidigare avgiftsperioder och -182,137 euro för erhållen dröjsmålsränta.

Totala årliga tillsynsavgifter för avgiftsperioden 2023

Den totala årliga tillsynsavgiften för avgiftsperioden 2023 uppgår till 653,7 miljoner euro (se tabell nedan). Det är en ökning på 60,0 miljoner euro jämfört med 593,7 miljoner euro för 2022.

Uttaget totalt

Avgiftsperiod 2023

Avgiftsperiod 2022

Avgiftsperiod 2021

Tillsynsavgifter totalt*

653,7

593,7

577,5

Årliga utgifter

653,5

593,8

577,5

Justeringar till årliga utgifter

0,2

-0,1

-0,0

* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna kan avvika från summan av delsummorna på grund av avrundning.

De ökade utgifterna 2023 beror på en ökning av de faktiska årliga utgifterna beroende på att verksamheten inom banktillsynen gradvis håller på att återgå till mer normala nivåer. Främst avser detta direkt tillsyn av betydande institut, där antalet inspektioner på plats har återgått till samma nivåer som före pandemin. De ökade kostnaderna för övergripande uppgifter och specialtjänster beror på det pågående arbetet med att utveckla och förbättra de särskilda IT-systemen för banktillsyn. Ytterligare information om banktillsynsavgifterna 2023 samt om prognosen för 2024 finns i kapitel 6 i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2023

Hur mycket betalar varje kategori av bank?

Beloppet som tas ut genom årliga tillsynsavgifter beror på om enheten eller bankgruppen som står under tillsyn är betydande eller mindre betydande och följaktligen även på i vilken grad enheten granskas av ECB.

 

Avgifter för betydande institut 2023

Avgifter för mindre betydande institut 2023

Summa
Tillsynsavgifter totalt*

626,5

27,2

653,7

Årliga utgifter

626,3

27,2

653,5

Justeringar till årliga utgifter

0,2

-0,0

0,2

* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna kan avvika från summan av delsummorna på grund av avrundning.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning