Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Årsavgifter totalt

ECB tar ut en årlig tillsynsavgift från alla banker under tillsyn för att täcka kostnaderna för banktillsyn.

De totala årliga avgifterna beräknas på basis av de faktiska kostnader som är kända när ECB:s finansräkenskaper avslutas för det berörda året. Detta innebär att det totala beloppet för årliga tillsynsavgifter och ECB:s beslut därom kommer att publiceras i mars följande år, samtidigt med ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten.

ECB:s beslut om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet 2022

Avgiften för 2022 togs ut under andra kvartalet 2023.

Kapitel 6 i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten innehåller förklarande information om faktiska utgifter och personalkostnader för ECB:s tillsynsuppgifter samt en beskrivning av ramverket för tillsynsavgifter för rapporteringsperioden. Här anges även de beräknade årliga kostnaderna för nästa avgiftsperiod.

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten

Vad täcker avgiften?

Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet täcker ECB:s utgifter för tillsynsuppgifterna från januari till december under den relevanta avgiftsperioden. Det består av:

  • de totala årliga utgifterna för respektive avgiftsperiod
  • alla belopp som återbetalas eller krävs in i enlighet med artikel 7 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter relaterat till ändringar, t.ex. tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller vice versa
  • alla avgifter för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat indrivas
  • alla räntebetalningar som tagits emot från den avgiftsskyldige vid sena betalningar.
ECB:s förordning om tillsynsavgifter Ändrad situation

Årsutgifter totalt

ECB:s årsutgifter för banktillsyn består främst av kostnader som har direkt anknytning till tillsynsuppgifterna:

  • direkt tillsyn av betydande banker eller bankgrupper: mestadels kostnader i samband med de gemensamma tillsynsgrupperna och inspektioner på plats
  • övervakning av tillsyn av mindre betydande banker eller bankgrupper: kostnader relaterade till övervakningsaktiviteter
  • utförande av horisontella uppgifter och specialtjänster: kostnader förknippade med aktiviteter som t.ex. arbetet i tillsynsnämndens sekretariat, makrotillsynsuppgifter, statistiktjänster och särskilda juridiska tjänster.

Varje kategori av uppgifter omfattar även kostnader som är indirekt relaterade till ECB:s tillsynsuppgifter, t.ex. gemensamma tjänster som tillhandahålls av ECB:s stödjande affärsområden, bl.a. lokaler, personalförvaltning och IT-tjänster.

Organisation Årsbokslut för ECB

Justeringar av totala årliga utgifter

Varje bank eller bankgrupp under tillsyn måste betala avgift för det år eller för den del av året som den står under tillsyn. När det sker en ändring i en banks eller bankgrupps situation efter det att ECB har färdigställt den individuella tillsynsavgiften, beaktas den justeringen i det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för nästa avgiftsperiod. En ändrad situation omfattar tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller vice versa.

Ändrad situation

ECB vidtar alla nödvändiga åtgärder för att samla in tillsynsavgifter från banker eller bankgrupper som står under tillsyn. Dröjsmålsränta på sena betalningar och belopp som inte har kunnat indrivas kommer att beaktas vid fastställande av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för följande år.

För 2022, gjordes en samlad nettojustering på -96 265 € av den totala årliga utgiften. Den är sammansatt av 37 690 € relaterat till omberäkningar av tidigare avgiftsperioder och -133 955 € för erhållen dröjsmålsränta.

Totala årliga tillsynsavgifter för avgiftsperioden 2022

Den totala årliga tillsynsavgiften för avgiftsperioden 2022 uppgick till 593,7 miljoner euro (se tabell nedan). Det är en ökning på 16,2 miljoner € jämfört med 577,5 miljoner € för 2021.

Uttaget totalt Avgiftsperiod 2022 Avgiftsperiod 2021 Avgiftsperiod 2020**
Tillsynsavgifter totalt* 593,7 577,5 514,3
Årliga utgifter 593,8 577,5 535,3
Justeringar till årliga utgifter -0,1 -0,0 1,0
* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna i tabellerna kan avvika från summan av delsummorna på grund av avrundning.
** Det belopp som togs ut för 2020 justerades med ett överskott på 22,0 miljoner euro, eftersom 2019 års avgift beräknades på grundval av beräknade kostnader. 

De ökade utgifterna under 2022 beror på en ökning av de faktiska årliga utgifterna beroende på att verksamheten inom banktillsynen gradvis håller på att återgå till mer normala nivåer. Främst avser detta direkt tillsyn av betydande institut, där antalet inspektioner på plats har återgått till samma nivåer som före pandemin. De ökade kostnaderna för övergripande uppgifter och specialtjänster beror på det pågående arbetet med att utveckla och förbättra de särskilda IT-systemen för banktillsyn. Ytterligare information om banktillsynsavgifterna 2022 samt om prognosen för 2023 finns i kapitel 6 i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2022

Hur mycket betalar varje kategori av bank?

Beloppet som tas ut genom årliga tillsynsavgifter beror på om enheten eller bankgruppen som står under tillsyn är betydande eller mindre betydande och följaktligen även på i vilken grad enheten granskas av ECB.

  Avgifter för betydande institut 2022 Avgifter för mindre betydande institut 2022 Totalt
Tillsynsavgifter totalt* 566,7 27,0 593,7
Årliga utgifter 566,8 27,0 593,8
Justeringar till årliga utgifter -0,1 -0,0 -0,1
* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna i tabellerna kan avvika från summan av delsummorna på grund av avrundning.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning