Årsavgifter totalt

ECB tar ut en årlig tillsynsavgift från alla banker under tillsyn för att täcka sina kostnader för banktillsyn.

Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet offentliggörs den 30 april varje år i ett ECB-beslut.

Vad täcker avgiften?

Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet täcker ECB:s utgifter i samband med dess tillsynsuppgifter för den aktuella avgiftsperioden, dvs. för det året. Beloppet omfattar

 • de beräknade totala utgifterna för det året,
 • eventuellt överskott (eller underskott) från föregående år som ska återbetalas (eller tas ut).

Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet omfattar dessutom

 • belopp som erhållits eller återbetalats inom ramen för artikel 7 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter i samband med förändringar, såsom beviljande av tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller tvärtom,
 • alla avgifter för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat inkasseras,
 • alla räntebetalningar som har erhållits för försenad betalning från den avgiftsskyldige.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

Förändrad situation

Årliga utgifter totalt

ECB:s årliga utgifter för banktillsyn består i första hand av kostnader som har ett direkt samband med dess tillsynsuppgifter:

 • direkt tillsyn av betydande banker eller bankgrupper,
 • övervakning av tillsynen av mindre betydande banker eller bankgrupper,
 • genomförande av övergripande uppgifter och specialtjänster.

De omfattar även kostnader som har ett indirekt samband med ECB:s tillsynsuppgifter, såsom gemensamma tjänster som tillhandahålls av ECB:s stödavdelningar, inklusive för lokaler, personal och IT-tjänster.

Organisationsschema

Vad täcker de årliga utgifterna?

Avgift tas årligen ut från banker eller bankgrupper under tillsyn med hjälp av en uppskattning av ECB:s kostnader för utförande av dess tillsynsuppgifter just det året, uppdelat i tre huvudkategorier:

 • Löner och förmåner
 • Lokalhyra och underhåll
 • Andra driftskostnader

Löner och förmåner omfattar ersättning, övertid, traktamenten och förmåner efter avslutad anställning för tillsynspersonal och personal vid de gemensamma serviceenheterna. I driftskostnader ingår kostnader som konsulttjänster, IT-tjänster, statistiktjänster, avskrivningar av anläggningstillgångar (utom lokaler), resor och utbildning.

Överskott eller underskott

Det totala avgiftsbelopp som ECB tar ut måste täcka, men får inte överskrida, ECB:s utgifter i samband med tillsynsuppgifterna under den aktuella avgiftsperioden. ECB:s beslut om de totala årliga tillsynsavgifterna baseras på en uppskattning och det kan därför uppstå ett överskott eller underskott mellan det infordrade beloppet och de faktiska utgifterna. Ett eventuellt överskott eller underskott från föregående år dras av från eller läggs till det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för året efter.

ECB:s årsbokslut

Övriga justeringar

Varje bank eller bankgrupp under tillsyn måste betala en avgift för det år, eller den del av ett år, som den står under tillsyn. Om situationen för en bank eller bankgrupp förändras efter det att ECB har slutfört den aktuella avgiftsavin, kommer justeringen att återspeglas i det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för nästa avgiftsperiod. Med förändrad situation avses tillstånd för nya banker, indragning av tillstånd eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller tvärtom.

Förändrad situation

ECB vidtar alla åtgärder som behövs för att samla in tillsynsavgifter från banker och bankgrupper som står under tillsyn. Upplupen ränta på sena betalningar och belopp som inte kunnat inkasseras kommer att beaktas vid fastställandet av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för nästa år.

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten innehåller information om tillsynsuppgifter och beskriver ramverket för tillsynsavgifter för den rapporteringsperioden.

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten