Årsavgifter totalt

ECB tar ut en årlig tillsynsavgift från alla banker under tillsyn. Detta görs för att täcka kostnaderna för banktillsyn.

Det totala årliga avgiftsbeloppet offentliggörs den 30 april varje år i ett beslut av ECB.

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten innehåller information om faktiska utgifter och personalkostnader för ECB:s tillsynsuppgifter samt en beskrivning av ramverket för tillsynsavgifter för rapporteringsperioden.

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten

Vad täcker avgiften?

Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet täcker ECB:s utgifter för tillsynsuppgifterna för den relevanta avgiftsperioden, dvs. för just det året. Det består av

 • de beräknade totala årsutgifterna
 • eventuellt överskott (eller underskott) från föregående år, som ska återbetalas (eller krävas in)

I det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet ingår även

 • alla belopp som återbetalas eller krävas in i enlighet med artikel 7 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter relaterat till ändringar, som t.ex. tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd, eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller vice versa
 • alla avgifter för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat indrivas
 • alla räntebetalningar som tagits emot från den avgiftsskyldiga vid sena betalningar

ECB:s förordning om tillsynsavgifter
Ändrad situation

Totala årliga tillsynsavgifter för avgiftsperioden

Den totala årliga tillsynsavgiften för avgiftsperioden 2018 uppgår till 474,8 miljoner euro. Det är en ökning på 49,8 miljoner euro jämfört med tillsynsavgiften på 425 miljoner euro för 2017. Som visas i tabellen nedan, beror en fjärdedel av ökningen på att ett mindre överskott överförts än i föregående avgiftsperiod. Utgiftsökningen beror främst på nya uppgifter som förklaras i prioriteringarna för SSM 2018:

Beräknade årsutgifter 2018
Beräknade årsutgifter 2017
Beräknade årsutgifter 2016
Tillsynsavgifter totalt* 474,8 425,0 404,5
Beräknade utgifter 502,5 464,7 423,2
Överskott/underskott från föregående år -27,9 -41,1 -18,9
Övriga justeringar 0,2 1,4 0,2

* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

Årsutgifter totalt

ECB:s årsutgifter för banktillsyn består främst av kostnader som har direkt anknytning till tillsynsuppgifterna:

 • direkt tillsyn av betydande banker eller bankgrupper: mestadels kostnader i samband med de gemensamma tillsynsgrupperna och inspektioner på plats
 • övervakning av tillsyn av mindre betydande banker eller bankgrupper: kostnader relaterade till övervakningsaktiviteter
 • utförande av horisontella uppgifter och specialtjänster: kostnader förknippade med aktiviteter som t.ex. tillsynsnämndens sekretariats arbete, makrotillsynsuppgifter, statistiktjänster och avdelade juridiska tjänster

De omfattar även kostnader som är indirekt relaterade till ECB:s tillsynsuppgifter, t.ex. gemensamma tjänster som tillhandahålls av ECB:s stödjande affärsområden, inkl. lokalhyra, kostnader för HR och IT-tjänster.

För varje gruppering innefattar den rapporterade kostnaden fördelningen av de gemensamma tjänster som tillhandahålls av ECB:s stödjande affärsområden.

Beräknad utgift
2018
Beräknad utgift
2017
Faktisk utgift 2017
Faktisk utgift 2016
Tillsynsavgifter totalt* 502,5 464,7 436,7 382,2
Direkt tillsyn av betydande banker 283,4 279,0 242,9 192,0
Övervakning av mindre betydande banker 27,1 24,1 24,0 24,8
Horisontella uppgifter och specialtjänster 192,0 161,5 169,8 165,4

* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

Organisationsschema

Vad täcker de årliga utgifterna?

Banker eller bankgrupper under tillsyn debiteras årligen utifrån en uppskattning av ECB:s kostnader för tillsynsuppgifterna det året uppdelat i tre huvudkategorier:

 • löner och förmåner: ersättning, övertid, arvoden och förmåner efter avslutad tjänstgöring för tillsynsmyndigheter och personal på de gemensamma tjänsteenheterna
 • lokalhyra och underhåll av fastigheter: kostnad för hyra av både permanenta och tillfälliga fastigheter samt alla reparations-, underhålls- och tjänstekostnader relaterade till ECB:s lokaler
 • övriga driftkostnader: kostnader som t.ex. konsulttjänster, IT-tjänster, statistiktjänster, avskrivningar av anläggningstillgångar (utöver lokaler), affärsresor och utbildning

Beräknad utgift
2018
Beräknad utgift
2017
Faktisk utgift 2017
Faktisk utgift 2016
Utgifter för banktillsynsuppgifter* 502,5 464,7 436,7 382,2
Löner och förmåner 247,6 208,6 215,0 180,7
Lokalhyra och underhåll 53,9 55,0 53,0 58,1
Övriga driftskostnader 201,0 201,1 168,8 143,4

* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

Utgifterna för regelbundna banktillsynsuppgifter har stabiliserats, men externa faktorer som t.ex. Storbritanniens utträde från EU och 2018 års stresstest för betydande banker (vilket genomförs vartannat år) har lett till en ökning i de beräknade årsutgifterna för avgiftsperioden. Dessa faktorer påverkar både antalet personer som arbetar inom ECB:s banktillsyn och kostnaderna för externa konsulter vid projekten.

Vidare lanserade den europeiska banktillsynen under 2017 ett systemomfattande arbete i syfte att öka antalet inspektioner med gränsöverskridande och blandade team under de kommande åren. Detta har lett till en ökning i antalet inspektörer som lånats ut från nationella behöriga myndigheter till ECB, samt relaterade resekostnader. Under 2018 fortskrider projektet med den fleråriga riktade granskningen av interna modeller (TRIM) och budgeten förblir stabil jämfört med 2017. Avslutningsvis finns det en ökad efterfrågan på gemensamma tjänster som tillhandahålls av ECB:s stödjande affärsområden, eftersom antalet personer som arbetar med banktillsyn fortsätter att växa.

Tillsyn. Hur fungerar det? Vad är den riktade granskningen av interna modeller?

Alla kostnadsökningar relaterar till kategorin löner och förmåner jämfört med ECB:s beslut från 2017. Beräkningen av de övriga driftskostnaderna, som var den främsta drivkraften bakom underutnyttjandet 2017, har förblivit stabil jämfört med beslutet 2017 trots nya aktiviteter och tjänster som tillkommit under 2018 (se beskrivning ovan).

Överskott eller underskott

Det totala beloppet som ECB tar ut måste täcka, men inte överskrida, ECB:s utgifter för tillsynsrelaterade uppgifter inom den relevanta avgiftsperioden. Eftersom ECB:s beslut om de totala årliga tillsynsavgifterna baseras på en beräkning kan ett överskott eller underskott uppstå mellan det debiterade beloppet och de faktiska utgifterna. I förekommande fall kan överskott eller underskott från föregående år dras av från eller läggas till det totala beloppet för årliga tillsynsavgifter för följande år.

I slutet av 2017 uppgick ECB:s utgifter för tillsynsuppgifter till 436,7 miljoner euro. Det var 6 % mindre än beräknat, vilket gav ett överskott på 27,9 miljoner euro jämfört med de beräknade utgifterna för det året. Detta belopp inkluderas i det totalbelopp som ska tas ut 2018.

Årsbokslut för ECB

Övriga justeringar

Varje bank eller bankgrupp under tillsyn måste betala avgift för året eller för en del av året, under vilken de står under tillsyn. När det sker en ändring i en banks eller bankgrupps situation efter att ECB har färdigställt den individuella tillsynsavgiften, beaktas den justeringen i det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för nästa avgiftsperiod. En ändrad situation omfattar tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd, eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller vice versa.

Ändrad situation

ECB vidtar alla nödvändiga åtgärder för att samla in tillsynsavgifter från banker eller bankgrupper som står under tillsyn. Dröjsmålsränta på sena betalningar och belopp som inte har kunnat indrivas kommer att beaktas vid fastställande av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för följande år.

De övriga justeringarna som rör 2017 års avgiftsperiod, vilka har tagits i beaktande i 2018 års beräkning av tillsynsavgifter, uppgår till 0,2 miljoner euro. Dessa justeringar är främst återbetalningar av tillsynsavgifter till mindre betydande banker.

Hur mycket betalar varje kategori av bank?

Beloppet som tas ut genom årliga tillsynsavgifter beror på om enheten som står under tillsyn är betydande eller ej och följaktligen även till vilken grad den granskas av ECB.

Det finns ett nettoöverskott på 27,9 miljoner euro mellan de faktiska utgifterna för banktillsynsuppgifter 2017 och det belopp som togs ut i avgifter det året. Denna siffra gäller både betydande och mindre betydande banker. För betydande banker under direkt tillsyn fanns ett överskott på 30,2 miljoner euro, och för mindre betydande banker fanns ett underskott på 2,3 miljoner euro. Därför kommer mindre betydande banker att behöva betala resterande 2,3 miljoner euro utöver 2018 års avgift.

Avgifter för betydande institut eller
bankgrupper 2018
Avgifter för mindre betydande institut eller
bankgrupper 2018
Totalt
Tillsynsavgifter totalt* 428,5 46,3 474,8
Beräknade årsutgifter 458,6 43,9 502,5
Överförda överskott/underskott -30,2 2,3 -27,9
Övriga justeringar 0,1 0,1 0,3

* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.