Årsavgifter totalt

ECB tar ut en årlig tillsynsavgift från alla banker under tillsyn. för att täcka kostnaderna för banktillsyn.

Det totala årliga avgiftsbeloppet offentliggörs den 30 april varje år i ett ECB-beslut.

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten innehåller information om faktiska utgifter och personalkostnader för ECB:s tillsynsuppgifter samt en beskrivning av ramverket för tillsynsavgifter för rapporteringsperioden.

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten

Vad täcker avgiften?

Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet täcker ECB:s utgifter för tillsynsuppgifterna för den relevanta avgiftsperioden, dvs. för just det året. Det består av

  • de beräknade totala årsutgifterna
  • eventuellt överskott (eller underskott) från föregående år, som ska återbetalas (eller krävas in)

I det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet ingår även

  • alla belopp som återbetalas eller krävas in i samband med artikel 7 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter relaterat till ändringar, som t.ex. tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd, eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller vice versa
  • alla avgifter för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat indrivas
  • alla räntebetalningar som tagits emot från den avgiftsskyldige vid sena betalningar

ECB:s förordning om tillsynsavgifter
Ändrad situation

Totala årliga tillsynsavgifter för avgiftsperioden

Den totala årliga tillsynsavgiften för avgiftsperioden 2019 uppgår till 576,0 miljoner euro (se tabell nedan). Det är en ökning på 101,2 miljoner euro jämfört med 474,8 miljoner euro för 2018.

Mer än 40 procent av ökningen i den beräknade årliga tillsynsavgiften beror på uttag av tillsynsavgift baserat på kostnadsuppskattning. I motsats till tidigare år när ECB:s banktillsyn förde över överskott från tidigare år (vilket minskade den totala avgiften) avslutades 2018 med ett underskott på 15,3 miljoner euro vilket kommer att föras över till den beräknade tillsynsavgiften för 2019.

 
Beräknade årsutgifter 2019
Beräknade årsutgifter 2018
Beräknade årsutgifter 2017
Tillsynsavgifter totalt* 576,0 474,8 425,0
Beräknade utgifter 559,0 502,5 464,7
Överskott/underskott från föregående år 15,3 -27,9 -41,1
Övriga justeringar 1,7 0,2 1,4

* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

Årsutgifter totalt

ECB:s årsutgifter för banktillsyn består främst av kostnader som har direkt anknytning till tillsynsuppgifterna:

  • direkt tillsyn av betydande banker eller bankgrupper: mestadels kostnader i samband med de gemensamma tillsynsgrupperna och inspektioner på plats
  • övervakning av tillsyn av mindre betydande banker eller bankgrupper: kostnader relaterade till övervakningsaktiviteter
  • utförande av horisontella uppgifter och specialtjänster: kostnader förknippade med aktiviteter som t.ex. tillsynsnämndens sekretariats arbete, makrotillsynsuppgifter, statistiktjänster och avdelade juridiska tjänster

De omfattar även kostnader som är indirekt relaterade till ECB:s tillsynsuppgifter, t.ex. gemensamma tjänster som tillhandahålls av ECB:s stödjande affärsområden, bl.a. lokaler, personalförvaltning och IT-tjänster.

För varje gruppering innefattar den rapporterade kostnaden fördelningen av de gemensamma tjänster som tillhandahålls av ECB:s stödjande affärsområden.

De budgeterade utgifterna för regelbundna uppgifter har stabiliserat sig. Ökade resurser kommer dock att behövas för 2019 beroende på externa faktorer, främst Storbritanniens EU-utträde. ECB-rådet godkände en ökning av personalstyrkan med 90 heltidsanställda för ECB:s banktillsyns kärnaffärsområden samt 18 heltidsekvivalenter för affärsområden som tillhandahåller tjänster till banktillsynen. Av dessa 90 heltidsekvivalenter avser nästan hälften Brexit-relaterade personalbehov och återstoden huvudsakligen en internalisering av resurser för stresstestning, som tidigare tillhandahölls genom externt konsultstöd.

Som framgår av nedanstående tabell beror de högre utgifterna främst på direkt tillsyn av betydande banker.

 
Beräknad utgift
2019
Beräknad utgift
2018
Faktisk utgift 2018
Faktisk utgift 2017
Utgifter för banktillsynsuppgifter* 559,0 502,5 517,8 436,7
Direkt tillsyn av betydande banker 336,2 283,4 304,8 242,9
Övervakning av mindre betydande banker 33,2 27,1 28,7 24,0
Horisontella uppgifter och specialtjänster 189,6 192,0 184,4 169,8

* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

Organisationsschema
Tillsyn. Hur fungerar det? Vad är den riktade granskningen av interna modeller (TRIM)?

Överskott eller underskott

Det totala beloppet som ECB tar ut måste täcka, men inte överskrida, ECB:s utgifter för tillsynsrelaterade uppgifter inom den relevanta avgiftsperioden. Eftersom ECB:s beslut om de totala årliga tillsynsavgifterna baseras på en beräkning kan ett överskott eller underskott förekomma mellan det debiterade beloppet och de faktiska utgifterna. I förekommande fall kan överskottet eller underskottet från föregående år dras av från eller läggas till det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för följande år.

I slutet av 2018 uppgick ECB:s utgifter för tillsynsuppgifter till 517,8 miljoner euro. Det var 3 procent mer än beräknat, vilket gav ett underskott på 15,3 miljoner euro jämfört med de beräknade utgifterna för det året. Detta belopp inkluderas i det totalbelopp som ska tas ut 2019.

Årsbokslut för ECB

Övriga justeringar

Varje bank eller bankgrupp under tillsyn måste betala avgift för året eller för en del av året, under vilken de står under tillsyn. När det sker en ändring i en banks eller bankgrupps situation efter att ECB har färdigställt den individuella tillsynsavgiften, beaktas den justeringen i det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för nästa avgiftsperiod. En ändrad situation omfattar tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd, eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller vice versa.

Ändrad situation

ECB vidtar alla nödvändiga åtgärder för att samla in tillsynsavgifter från banker eller bankgrupper som står under tillsyn. Dröjsmålsränta på sena betalningar och belopp som inte har kunnat indrivas kommer att beaktas vid fastställande av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för följande år.

De övriga justeringarna som rör tidigare avgiftsperioder, vilka har tagits i beaktande i 2019 års beräkning av tillsynsavgifter, uppgår till 1,7 miljoner euro.

Hur mycket betalar varje kategori av bank?

Beloppet som tas ut genom årliga tillsynsavgifter beror på om enheten som står under tillsyn är betydande eller mindre betydande och följaktligen även till vilken grad den granskas av ECB.

 
Avgifter för betydande institut eller
bankgrupper 2019
Avgifter för mindre betydande institut eller
bankgrupper 2019
Totalt
Tillsynsavgifter totalt* 524,2 51,8 576,0
Beräknade årsutgifter 508,7 50,3 559,0
Överförda överskott/underskott 14,0 1,4 15,3
Övriga justeringar 1,6 0,1 1,7

* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.