Menu

Årsavgifter totalt

ECB tar ut en årlig tillsynsavgift från alla banker under tillsyn för att täcka kostnaderna för banktillsyn.

De totala årliga avgifterna beräknas på basis av de faktiska kostnader som är kända när ECB:s finansräkenskaper avslutas för det berörda året. Detta innebär att det totala beloppet för årliga tillsynsavgifter och ECB:s beslut därom kommer att publiceras i mars följande år, samtidigt med ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten.

ECB:s beslut om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet 2020

Avgiften för 2020 kommer att tas ut under andra kvartalet 2021.

Kapitel 6 i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten innehåller förklarande information om faktiska utgifter och personalkostnader för ECB:s tillsynsuppgifter samt en beskrivning av ramverket för tillsynsavgifter för rapporteringsperioden. Här anges även de beräknade årliga kostnaderna för nästa avgiftsperiod.

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten

Vad täcker avgiften?

Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet täcker ECB:s utgifter för tillsynsuppgifterna för den relevanta avgiftsperioden, dvs. för just det året. Det består av:

  • de totala årliga utgifterna för respektive avgiftsperiod
  • för avgiftsperioden 2020 gäller också att överskottet från 2019 återbetalas.

I det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet ingår även:

  • alla belopp som återbetalas eller krävs in i samband med artikel 7 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter relaterat till ändringar, som t.ex. tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd, eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller vice versa
  • alla avgifter för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat indrivas
  • alla räntebetalningar som tagits emot från den avgiftsskyldige vid sena betalningar.

Årsutgifter totalt

ECB:s årsutgifter för banktillsyn består främst av kostnader som har direkt anknytning till tillsynsuppgifterna:

  • direkt tillsyn av betydande banker eller bankgrupper: mestadels kostnader i samband med de gemensamma tillsynsgrupperna och inspektioner på plats
  • övervakning av tillsyn av mindre betydande banker eller bankgrupper: kostnader relaterade till övervakningsaktiviteter
  • utförande av horisontella uppgifter och specialtjänster: kostnader förknippade med aktiviteter som t.ex. tillsynsnämndens sekretariats arbete, makrotillsynsuppgifter, statistiktjänster och avdelade juridiska tjänster.

Varje kategori av uppgifter omfattar även kostnader som är indirekt relaterade till ECB:s tillsynsuppgifter, t.ex. gemensamma tjänster som tillhandahålls av ECB:s stödjande affärsområden, bl.a. lokaler, personalförvaltning och IT-tjänster.

Överskott eller underskott – gäller enbart 2020

Det totala beloppet som ECB tar ut måste täcka, men inte överskrida, ECB:s utgifter för tillsynsrelaterade uppgifter inom den relevanta avgiftsperioden. Fram till och med avgiftsperioden 2019 tog ECB ut en avgift baserat på en beräkning av kostnaderna för respektive avgiftsperiod och därför kan ett överskott eller underskott förekomma mellan det debiterade beloppet och de faktiska utgifterna. Överskottet eller underskottet från föregående år kan dras av från eller läggas till det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för följande år. Det innebär att även om avgiften för 2020 års avgiftsperiod ska tas ut baserat på de faktiska kostnaderna kommer överskottet från 2019 års avgiftsperiod fortfarande att behöva dras av från 2020 års avgift.

I slutet av 2019 uppgick ECB:s utgifter för tillsynsuppgifter till 537,0 miljoner euro. Det var 4 procent mindre än beräknat, vilket gav ett överskott på 22,0 miljoner euro jämfört med de beräknade utgifterna för det året. Det kommer att dras från det totala belopp som kommer att tas ut för 2020.

Från och med avgiftsperioden 2021 kommer det inte längre att förekomma något sådant överskott eller underskott.

Årsbokslut för ECB

Andra justeringar

Varje bank eller bankgrupp under tillsyn måste betala avgift för året eller för en del av året, under vilken de står under tillsyn. När det sker en ändring i en banks eller bankgrupps situation efter att ECB har färdigställt den individuella tillsynsavgiften, beaktas den justeringen i det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för nästa avgiftsperiod. En ändrad situation omfattar tillstånd för nya banker under tillsyn, indragning av tillstånd, eller ändring av status från betydande till mindre betydande eller vice versa.

Ändrad situation

ECB vidtar alla nödvändiga åtgärder för att samla in tillsynsavgifter från banker eller bankgrupper som står under tillsyn. Dröjsmålsränta på sena betalningar och belopp som inte har kunnat indrivas kommer att beaktas vid fastställande av det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter för följande år.

Övriga justeringar uppgick till en nettoersättning på 1,0 miljon euro och är inräknade i den årliga tillsynsavgiften för 2020.

Totala årliga tillsynsavgifter för avgiftsperioden 2020

Den totala årliga tillsynsavgiften för avgiftsperioden 2020 uppgår till 514,3 miljoner euro (se tabell nedan). Det är en minskning på 61,7 miljoner euro jämfört med 576,0 miljoner euro för 2019.

 
Totalt att ta ut 2020
Totalt som togs ut 2019
Totalt som togs ut 2018
Tillsynsavgifter totalt* 514,3 576,0 474,8
Faktiska utgifter 535,3 559,0 502,5
Överskott/underskott från föregående år -22,0 15,3 -27,9
Andra justeringar 1,0 1,7 0,2

* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna i tabellerna kan avvika från summan av delsummorna på grund av avrundning.

De minskade utgifterna under 2020 beror på effekterna som coronaviruspandemin (covid-19) hade på tillsynsverksamheten. Ytterligare information om banktillsynsavgifterna 2020 samt om prognosen för 2021 finns i kapitel 6 i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2020.

Hur mycket betalar varje kategori av bank?

Beloppet som tas ut genom årliga tillsynsavgifter beror på om enheten eller bankgruppen som står under tillsyn är betydande eller mindre betydande och följaktligen även till vilken grad enheten granskas av ECB.

 
Avgifter för betydande institut 2020
Avgifter för mindre betydande institut 2020
Totalsumma
Tillsynsavgifter totalt* 476,5 37,8 514,3
Beräknade årsutgifter 499,1 36,2 535,3
Överförda överskott/underskott -23,1 1,1 -22,0
Andra justeringar 0,5 0,5 1,0

* Alla belopp är i miljoner euro. Totalsummorna i tabellerna kan avvika från summan av delsummorna på grund av avrundning.