Menu

Celkové roční poplatky

ECB vyměřuje roční poplatek za dohled všem dohlíženým bankám na pokrytí svých nákladů souvisejících s bankovním dohledem.

Celkové roční poplatky jsou stanoveny na základě skutečných nákladů, které jsou známy po účetní závěrce ECB za daný rok. To znamená, že celková výše ročních poplatků za dohled a související rozhodnutí ECB budou zveřejněny v březnu následujícího roku souběžně s výroční zprávou ECB o činnosti dohledu.

Rozhodnutí ECB o celkové výši ročních poplatků za dohled 2020

Poplatek za rok 2021 bude vyměřen ve druhém čtvrtletí roku 2022.

Kapitola 6 výroční zprávy ECB o činnosti dohledu obsahuje vysvětlující informace o skutečných nákladech a personálním obsazení v souvislosti s úkoly dohledu ECB a popisuje rámec poplatků za dohled pro dané vykazovací období. Obsahuje rovněž odhad ročních nákladů pro další období placení poplatku.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu

Co poplatek pokrývá?

Celková výše ročních poplatků za dohled pokrývá náklady ECB na její úkoly dohledu za příslušné období placení poplatku, tedy za daný rok. Zahrnuje:

  • celkové roční náklady za příslušné období placení poplatku,
  • veškeré částky obdržené či vrácené v návaznosti na článek 7 nařízení ECB o poplatcích za dohled v souvislosti se změnami, jako je povolení k činnosti nové dohlížené banky, odnětí povolení k činnosti nebo změna statusu z významné na méně významnou či naopak,
  • veškeré poplatky za předchozí období placení poplatku, které nebylo možné vybrat, a
  • veškeré úrokové platby obdržené za pozdní platbu od poplatníka.

Celkové roční náklady

Roční náklady ECB za bankovní dohled zahrnují zejména náklady přímo související s jejími úkoly v oblasti dohledu, kterými jsou:

  • přímý dohled nad významnými bankami či bankovními skupinami – sestává především z nákladů spojených se společnými týmy dohledu a s kontrolami na místě,
  • dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými bankami či bankovními skupinami – sestává z nákladů spojených s činností dozoru,
  • provádění horizontálních úkolů a specializovaných služeb – sestává z nákladů spojených s činnostmi, jako je práce sekretariátu Rady dohledu, makroobezřetnostní úkoly, statistické služby a speciální právní služby.

Každá kategorie úkolů zahrnuje také náklady, které s úkoly ECB týkajícími se dohledu souvisejí nepřímo, včetně nákladů na sdílené služby poskytované podpůrnými organizačními složkami ECB, např. v oblasti správy majetku, řízení lidských zdrojů a informačních technologií.

Přebytek nebo schodek – vztahuje se pouze k roku 2020

Celková částka, kterou ECB vyměří, musí pokrývat, avšak nepřekračovat, náklady v daném období placení poplatku, které ECB vznikly v souvislosti s výkonem jejích úkolů v oblasti dohledu. Do období placení poplatku 2019 včetně vyměřovala ECB poplatek na základě odhadovaných nákladů za období placení poplatku, což vedlo k přebytku nebo schodku mezi vybranou částkou a skutečnými náklady. Přebytek se odečetl od celkové částky ročních poplatků za dohled pro následující rok a schodek se k ní přičetl. To znamená, že i když byl poplatek za období placení poplatku 2020 vyměřen na základě skutečně vynaložených nákladů, ještě z něj byl odečten přebytek za období placení poplatku 2019.

Na konci roku 2019 dosahovaly náklady ECB na úkoly v oblasti dohledu 537,0 mil. EUR. To bylo o 4 % méně, než se odhadovalo, v důsledku čehož vznikl v porovnání s náklady odhadovanými pro daný rok přebytek ve výši 22,0 mil. EUR. Tato částka byla odečtena od celkové částky vyměřené pro rok 2020.

Od období placení poplatku 2021 již takové přebytky nebo schodky nevzniknou.

Roční účetní závěrka ECB

Další úpravy

Každá dohlížená banka nebo bankovní skupina musí platit poplatek za rok nebo jeho část, kdy je nad ní vykonáván dohled. V případech, kdy se poté, co ECB připravila příslušnou výzvu k zaplacení poplatku za dohled, změní status banky nebo bankovní skupiny, se úprava zohlední v celkové výši ročních poplatků za dohled pro následující období placení poplatku. Změny statusu zahrnují udělení povolení k činnosti novým dohlíženým bankám, odnětí povolení k činnosti nebo změny statusu z významné na méně významnou či naopak.

Změna statusu

ECB podniká všechny nezbytné kroky k tomu, aby od dohlížených bank a bankovních skupin poplatky za dohled vybrala. Obdržené úroky z prodlení a veškeré další částky, které nebylo možné vybrat, budou zohledněny při stanovení celkové výše ročních poplatků za dohled pro následující rok.

Další úpravy dosáhly náhrad v čisté výši 1,0 mil. EUR, které byly zahrnuty v ročním poplatku za dohled pro rok 2020.

Celkový roční poplatek za dohled za období placení poplatku 2020

Za období placení poplatku 2020 byl vyměřen celkový roční poplatek za dohled 514,3 mil. EUR (viz tabulka níže). Oproti celkovému ročnímu poplatku za dohled ve výši 576,0 mil. EUR, který byl vyměřen v roce 2019, se jednalo o pokles o 61,7 mil. EUR.

Celková vyměřená částka
Období placení poplatku 2020
Období placení poplatku 2019
Období placení poplatku 2018
Poplatek za dohled celkem* 514,3 576,0 474,8
Skutečné náklady 535,3 559,0 502,5
Přebytek/schodek z předešlého roku -22,0 15,3 -27,9
Další korekce 1,0 1,7 0,2

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Pokles nákladů v roce 2020 souvisí s dopady koronavirové pandemie (COVID-19) na činnost dohledu. Další informace o poplatcích za bankovní dohled za rok 2020 a výhled pro rok 2021 jsou k dispozici v kapitole 6 výroční zprávy ECB o činnosti dohledu za rok 2020.

Kolik platí jednotlivé kategorie bank?

Výše vybíraného ročního poplatku za dohled závisí na tom, zda jsou dohlížený subjekt nebo bankovní skupina významné (významná instituce, SI) nebo méně významné (méně významná instituce, LSI), a tudíž na rozsahu, v němž jsou ze strany ECB kontrolovány.

 
Poplatky vyměřené SI za rok 2020
Poplatky vyměřené LSI za rok 2020
Celkem
Poplatek za dohled celkem* 476,5 37,8 514,3
Odhad ročních nákladů 499,1 36,2 535,3
Převedený přebytek/schodek -23,1 1,1 -22,0
Další korekce 0,5 0,5 1,0

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.