Celkové roční poplatky

ECB vyměřuje roční poplatek za dohled všem dohlíženým bankám na pokrytí svých nákladů souvisejících s bankovním dohledem.

Celková částka ročních poplatků za dohled se zveřejňuje každý rok nejpozději 30. dubna formou rozhodnutí ECB.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu obsahuje informace o skutečných výdajích na úkoly dohledu a jejich personálním obsazení a popisuje rámec poplatků za dohled pro dané vykazovací období.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu

Co poplatek pokrývá?

Celková výše ročních poplatků za dohled pokrývá výdaje ECB na její úkoly týkající se dohledu za příslušné období placení poplatku, tedy za daný rok. Zahrnuje:

 • odhadovaný celkový objem ročních výdajů za daný rok a
 • případně přebytek (či schodek) z předešlého roku, který bude navrácen (či zaúčtován).

Celkový objem ročních poplatků za dohled dále zahrnuje:

 • částky obdržené či vrácené v návaznosti na článek 7 nařízení ECB o poplatcích za dohled v souvislosti se změnami, jako je povolení k činnosti nové dohlížené bance, odnětí povolení k činnosti nebo změna statusu z významné na méně významnou či naopak,
 • jakékoli poplatky v souvislosti s předchozími obdobími placení poplatku, které nebylo možné vybrat,
 • jakékoli úrokové platby obdržené za pozdní platbu od poplatníka.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled
Změna stavu

Celkový roční poplatek za dohled za období placení poplatku

Roční poplatek za dohled za období placení poplatku dosahuje pro rok 2018 celkem 474,8 mil. EUR. Oproti celkovým ročním poplatkům za dohled ve výši 425 mil. EUR, které byly vyměřeny v roce 2017, se jedná o nárůst o 49,8 mil. EUR. Jak je zřejmé z níže uvedené tabulky, jedna čtvrtina nárůstu odhadovaného ročního poplatku za dohled vyplývá z menšího převedeného přebytku než v předchozím období placení poplatku. Zbytek nárůstu výdajů souvisí především s novými úkoly, které jsou vysvětleny v prioritách dohledu na rok 2018:

 
Odhad ročních výdajů pro rok 2018
Odhad ročních výdajů pro rok 2017
Odhad ročních výdajů pro rok 2016
Roční poplatek za dohled celkem* 474,8 425,0 404,5
Odhadované výdaje 502,5 464,7 423,2
Přebytek/schodek z předešlého roku -27,9 -41,1 -18,9
Další korekce 0,2 1,4 0,2

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Celkové roční výdaje

Roční výdaje ECB za bankovní dohled zahrnují v prvé řadě náklady přímo související s jejími úkoly v oblasti dohledu:

 • přímý dohled nad významnými bankami nebo bankovními skupinami – sestává především z nákladů společných týmů dohledu a kontrol na místě,
 • dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými bankami či bankovními skupinami – sestává z nákladů spojených s činností dozoru,
 • provádění horizontálních úkolů a specializovaných služeb – sestává z nákladů spojených s činnostmi, jako je práce sekretariátu Rady dohledu, makroobezřetnostní úkoly, statistické služby a speciální právní služby.

Zahrnují také náklady, které s úkoly ECB týkajícími se dohledu souvisejí nepřímo, například náklady na sdílené služby poskytované podpůrnými organizačními složkami ECB, např. v oblasti správy majetku, řízení lidských zdrojů a informačních technologií.

Pro každou skupinu zahrnují vykázané náklady rozdělení sdílených služeb poskytovaných podpůrnými organizačními složkami ECB.

 
Odhadované výdaje
pro rok 2018
Odhadované výdaje
pro rok 2017
Skutečné výdaje v roce 2017
Skutečné výdaje v roce 2016
Výdaje na úkoly v oblasti bankovního dohledu* 502,5 464,7 436,7 382,2
Přímý dohled nad významnými bankami 283,4 279,0 242,9 192,0
Dozor nad méně významnými bankami 27,1 24,1 24,0 24,8
Horizontální úkoly a specializované služby 192,0 161,5 169,8 165,4

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Organizační struktura

Co zahrnují roční výdaje?

Dohlíženým bankám či bankovním skupinám je jednou ročně účtován poplatek na základě odhadu nákladů ECB na její úkoly dohledu za daný rok, které jsou rozčleněny do třech hlavních kategorií:

 • mzdy a požitky: odměny, přesčasy, příspěvky a požitky po skončení pracovního poměru pro pracovníky dohledu a zaměstnance sdílených služeb,
 • nájemné a údržba budov: náklady na trvalý i přechodný nájem prostor budov, stejně jako veškeré náklady na opravy, údržbu a provoz týkající se budov a příslušenství ECB,
 • další provozní výdaje: výdaje na poradenství, služby IT, statistické služby, odpisy stálých aktiv (nesouvisejících s budovami a příslušenstvím), služební cesty a školení aj.
 
Odhadované výdaje
pro rok 2018
Odhadované výdaje
pro rok 2017
Skutečné výdaje v roce 2017
Skutečné výdaje v roce 2016
Výdaje na úkoly v oblasti bankovního dohledu* 502,5 464,7 436,7 382,2
Mzdy a požitky 247,6 208,6 215,0 180,7
Nájemné a údržba budov 53,9 55,0 53,0 58,1
Další provozní výdaje 201,0 201,1 168,8 143,4

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Zatímco výdaje na obvyklé úkoly v oblasti bankovního dohledu se obecně ustálily, vnější faktory jako např. vystoupení Spojeného království z EU a v roce 2018 pořádané zátěžové testy významných institucí související s dohledem, uskutečňované každé dva roky, vedly ke zvýšení odhadovaných ročních výdajů pro aktuální období placení poplatku. Tyto činnosti měly vliv jak na množství pracovníků ECB v oblasti bankovního dohledu, tak na náklady na najímání externích konzultantů pro pomoc s projekty.

Evropský bankovní dohled v roce 2017 také zavedl systémový přístup s cílem zvýšit počet kontrol prováděných přeshraničními a smíšenými týmy v následujících letech. To vedlo k nárůstu počtu kontrolorů vyslaných vnitrostátními příslušnými orgány do ECB a souvisejících nákladů na služební cesty. Rozpočet projektu víceletého cíleného přezkumu interních modelů (TRIM) pokračuje v roce 2018 ve stabilní výši v porovnání s rokem 2017. S tím, jak roste počet pracovníků v oblasti bankovního dohledu, narůstá i poptávka po sdílených službách poskytovaných podpůrnými organizačními složkami ECB.

Dohled: O čem je řeč... Co je to cílený přezkum interních modelů?

Jak lze vidět výše, nárůst nákladů oproti rozhodnutí ECB z roku 2017 se týká výhradně kategorie mezd a požitků. Odhad dalších provozních výdajů, který má hlavní podíl na tom, že se v roce 2017 utratilo méně, než se očekávalo, zůstává oproti rozhodnutí z roku 2017 v obdobné výši, a to navzdory novým činnostem a službám, které byly v roce 2018 zavedeny (jak je popsáno výše).

Přebytek nebo schodek

Celková částka, kterou ECB vybere, musí pokrývat, avšak nepřekračovat, výdaje ECB v daném období placení poplatku, které ECB vznikly v souvislosti s výkonem jejích úkolů v oblasti dohledu. Jelikož rozhodnutí ECB o celkové výši ročních poplatků za dohled vychází z odhadu, může při srovnání vybrané částky a skutečných výdajů dojít ke vzniku přebytku či schodku. Pokud dojde ke vzniku takového přebytku či schodku, příslušná částka se odečte nebo přičte k celkové částce ročních poplatků za dohled pro následující rok.

Na konci roku 2017 dosahovaly výdaje ECB za úkoly v oblasti dohledu 436,7 mil. EUR. Uvedená částka byla o 6 % nižší než částka odhadovaná, v důsledku čehož vznikl přebytek ve výši 27,9 mil. EUR v porovnání s výdaji odhadovanými pro daný rok. Tato částka je zahrnuta do celkové částky vyměřené pro rok 2018.

Roční účetní závěrka ECB

Další korekce

Každá dohlížená banka nebo bankovní skupina musí platit poplatek za rok nebo jeho část, kdy probíhá její dohled. V případech, kdy se poté, co ECB uzavře příslušnou výzvu k zaplacení poplatku za dohled, změní stav banky nebo bankovní skupiny, úprava se zohlední v celkové výši ročních poplatků za dohled pro následující období. Změny stavu zahrnují povolení k činnosti novým dohlíženým bankám, odnětí povolení k činnosti nebo změny statusu z významné na méně významnou či naopak.

Změna stavu

ECB podniká všechny nezbytné kroky, aby od dohlížených bank a bankovních skupin vybrala poplatky za dohled. Úroky z prodlení a jakékoli jiné částky, které se vybrat nepodaří, budou zohledněny při stanovení celkové výše ročních poplatků za dohled pro následující rok.

Další korekce vztahující se k období placení poplatku za rok 2017, které byly zahrnuty do odhadu ročního poplatku za dohled pro rok 2018, činí 0,2 mil. EUR. Tyto korekce se z velké části týkají vracení poplatků za dohled méně významným bankám.

Kolik musí zaplatit jednotlivé kategorie bank?

Výše vybíraného ročního poplatku za dohled závisí na tom, zda je dohlížený subjekt významný, nebo méně významný, a tudíž na rozsahu, v němž je kontrolován ze strany ECB.

Mezi skutečnými výdaji vynaloženými na úkoly v oblasti bankovního dohledu v roce 2017 a částkou vybranou v tomto roce je čistý přebytek ve výši 27,9 mil. EUR. Tato částka zahrnuje významné a méně významné banky: zatímco u významných bank pod přímým dohledem vznikl přebytek 30,2 mil. EUR, u méně významných bank byl výsledkem schodek ve výši 2,3 mil. EUR. Méně významné banky tedy budou muset k poplatku za dohled za rok 2018 zaplatit o 2,3 mil. EUR více, neboť v roce 2017 jim byl vyměřen poplatek příliš nízký.

 
Poplatky pro významné instituce nebo
bankovní skupiny za rok 2018
Poplatky pro méně významné instituce nebo
bankovní skupiny za rok 2018
Celkem
Roční poplatek za dohled celkem* 428,5 46,3 474,8
Odhad ročních výdajů 458,6 43,9 502,5
Převedený přebytek/schodek -30,2 2,3 -27,9
Další korekce 0,1 0,1 0,3

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.