Celkové roční poplatky

ECB vyměřuje roční poplatek za dohled všem dohlíženým bankám na pokrytí svých nákladů souvisejících s bankovním dohledem.

Celková částka ročních poplatků za dohled se zveřejňuje každý rok nejpozději 30. dubna formou rozhodnutí ECB.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu obsahuje informace o skutečných výdajích na úkoly dohledu a jejich personálním obsazení a popisuje rámec poplatků za dohled pro dané vykazovací období.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu

Co poplatek pokrývá?

Celková výše ročních poplatků za dohled pokrývá výdaje ECB na její úkoly týkající se dohledu za příslušné období placení poplatku, tedy za daný rok. Zahrnuje:

  • odhadovaný celkový objem ročních výdajů za daný rok a
  • případně přebytek (či schodek) z předešlého roku, který bude navrácen (či naúčtován).

Celkový objem ročních poplatků za dohled dále zahrnuje:

  • částky obdržené či vrácené v návaznosti na článek 7 nařízení ECB o poplatcích za dohled v souvislosti se změnami, jako je povolení k činnosti nové dohlížené bance, odnětí povolení k činnosti nebo změna statusu z významné na méně významnou či naopak,
  • jakékoli poplatky v souvislosti s předchozími obdobími placení poplatku, které nebylo možné vybrat, a
  • jakékoli úrokové platby obdržené za pozdní platbu od poplatníka.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled
Změna stavu

Celkový roční poplatek za dohled za období placení poplatku

Za období placení poplatku 2019 činí celkový roční poplatek za dohled 576,0 mil. EUR (viz tabulka níže). Oproti celkovým ročním poplatkům za dohled ve výši 474.8 mil. EUR, které byly vyměřeny v roce 2018, se jedná o nárůst o 101,2 mil. EUR.

Více než 40 % z tohoto nárůstu odhadu ročního poplatku za dohled připadá na vyměření poplatku za dohled na základě odhadu nákladů. Na rozdíl od předchozích let, kdy bankovní dohled ECB převáděl přeplatky z minulých let (čím se celkový poplatek snížil), rok 2018 skončil schodkem 15,3 mil. EUR, který se převede do dalšího období a zohlední se v odhadu poplatku za rok 2019.

 
Odhad ročních výdajů pro rok 2019
Odhad ročních výdajů pro rok 2018
Odhad ročních výdajů pro rok 2017
Roční poplatek za dohled celkem* 576,0 474,8 425,0
Odhadované výdaje 559,0 502,5 464,7
Přebytek/schodek z předešlého roku 15,3 -27,9 -41,1
Další korekce 1,7 0,2 1,4

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Celkové roční výdaje

Roční výdaje ECB za bankovní dohled zahrnují v prvé řadě náklady přímo související s jejími úkoly v oblasti dohledu, kterými jsou:

  • přímý dohled nad významnými bankami nebo bankovními skupinami – sestává především z nákladů společných týmů dohledu a kontrol na místě,
  • dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými bankami či bankovními skupinami – sestává z nákladů spojených s činností dozoru,
  • provádění horizontálních úkolů a specializovaných služeb – sestává z nákladů spojených s činnostmi, jako je práce sekretariátu Rady dohledu, makroobezřetnostní úkoly, statistické služby a speciální právní služby.

Zahrnují také náklady, které s úkoly ECB týkajícími se dohledu souvisejí nepřímo, například náklady na sdílené služby poskytované podpůrnými organizačními složkami ECB, např. v oblasti správy majetku, řízení lidských zdrojů a informačních technologií.

Pro každou skupinu zahrnují vykázané náklady rozdělení sdílených služeb poskytovaných podpůrnými organizačními složkami ECB.

Rozpočtové výdaje na běžné úkoly se stabilizovaly. Nárůst zdrojů pro rok 2019 je však nezbytný v důsledku vnějších faktorů – především z důvodu odchodu Spojeného království z Evropské unie. Rada guvernérů schválila pro rok 2019 navýšení ekvivalentu plného pracovního úvazku (EPPÚ) o 90 v základních organizačních složkách bankovního dohledu ECB a o 18 EPPÚ v organizačních složkách, které poskytují sdílené služby při plnění úkolů souvisejících s SSM. Z uvedených 90 EPPÚ téměř polovina připadá na personální obsazení z důvodu brexitu a zbytek souvisí především s internalizací zdrojů pro činnosti spojené se zátěžovým testováním, které dříve poskytovala externí poradenská podpora.

Jak je uvedeno v tabulce níže, růst nákladů souvisí především s přímým dohledem nad významnými bankami.

 
Odhadované výdaje
pro rok 2019
Odhadované výdaje
pro rok 2018
Skutečné výdaje v roce 2018
Skutečné výdaje v roce 2017
Výdaje na úkoly v oblasti bankovního dohledu* 559,0 502,5 517,8 436,7
Přímý dohled nad významnými bankami 336,2 283,4 304,8 242,9
Dozor nad méně významnými bankami 33,2 27,1 28,7 24,0
Horizontální úkoly a specializované služby 189,6 192,0 184,4 169,8

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Organizační struktura
Dohled. O čem je řeč... Co je to cílený přezkum interních modelů?

Přebytek nebo schodek

Celková částka, kterou ECB vyměří, musí pokrývat, avšak nepřekračovat, výdaje ECB v daném období placení poplatku, které ECB vznikly v souvislosti s výkonem jejích úkolů v oblasti dohledu. Jelikož rozhodnutí ECB o celkové výši ročních poplatků za dohled vychází z odhadu, může při srovnání vybrané částky a skutečných výdajů dojít ke vzniku přebytku či schodku. Pokud dojde ke vzniku takového přebytku či schodku, příslušná částka se odečte nebo přičte k celkové částce ročních poplatků za dohled pro následující rok.

Na konci roku 2018 dosahovaly výdaje ECB na úkoly v oblasti dohledu 517,8 mil. EUR. Uvedená částka byla o 3 % vyšší než částka odhadovaná, v důsledku čehož vznikl schodek ve výši 15,3 mil. EUR v porovnání s výdaji odhadovanými pro daný rok. Tato částka je zahrnuta do celkové částky vyměřené pro rok 2019.

Roční účetní závěrka ECB

Další korekce

Každá dohlížená banka nebo bankovní skupina musí platit poplatek za rok nebo jeho část, kdy probíhá její dohled. V případech, kdy se poté, co ECB připravila příslušnou výzvu k zaplacení poplatku za dohled, změní stav banky nebo bankovní skupiny, úprava se zohlední v celkové výši ročních poplatků za dohled pro následující období placení poplatku. Změny stavu zahrnují povolení k činnosti novým dohlíženým bankám, odnětí povolení k činnosti nebo změny statusu z významné na méně významnou či naopak.

Změna stavu

ECB podniká všechny nezbytné kroky, aby od dohlížených bank a bankovních skupin vybrala poplatky za dohled. Obdržené úroky z prodlení a jakékoli jiné částky, které se vybrat nepodaří, budou zohledněny při stanovení celkové výše ročních poplatků za dohled pro následující rok.

Další korekce vztahující se k předchozím obdobím placení poplatku, které byly zahrnuty do odhadu ročního poplatku za dohled pro rok 2019, činí 1,7 mil. EUR.

Kolik musí zaplatit jednotlivé kategorie bank?

Výše vybíraného ročního poplatku za dohled závisí na tom, zda je dohlížený subjekt významný (významná instituce), nebo méně významný (méně významná instituce), a tudíž na rozsahu, v němž je kontrolován ze strany ECB.

 
Poplatky pro významné instituce nebo
bankovní skupiny pro rok 2019
Poplatky pro méně významné instituce nebo
bankovní skupiny pro rok 2019
Celkem
Roční poplatek za dohled celkem* 524,2 51,8 576,0
Odhad ročních výdajů 508,7 50,3 559,0
Převedený přebytek/schodek 14,0 1,4 15,3
Další korekce 1,6 0,1 1,7

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.