Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Celkové roční poplatky

ECB vyměřuje roční poplatek za dohled všem dohlíženým bankám na pokrytí svých nákladů souvisejících s bankovním dohledem.

Celkové roční poplatky jsou stanoveny na základě skutečných nákladů, které jsou známy po účetní závěrce ECB za daný rok. To znamená, že celková výše ročních poplatků za dohled a související rozhodnutí ECB budou zveřejněny v březnu následujícího roku souběžně s výroční zprávou ECB o činnosti dohledu.

Rozhodnutí ECB o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2022

Poplatek za rok 2022 byl vyměřen ve druhém čtvrtletí roku 2023.

Kapitola 6 výroční zprávy ECB o činnosti dohledu obsahuje vysvětlující informace o skutečných nákladech a personálním obsazení v souvislosti s úkoly dohledu ECB a popisuje rámec poplatků za dohled pro dané vykazovací období. Zahrnuje rovněž odhad ročních nákladů pro další období placení poplatku.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu

Co poplatek pokrývá?

Celková částka ročních poplatků za dohled pokrývá náklady ECB na její úkoly týkající se dohledu za leden až prosinec příslušného období placení poplatku. Celková částka ročních poplatků za dohled zahrnuje:

  • celkové roční náklady za příslušné období placení poplatku,
  • veškeré částky obdržené či vrácené podle článku 7 nařízení ECB o poplatcích za dohled v souvislosti se změnami, jako je povolení k činnosti nové dohlížené banky, odnětí povolení k činnosti a změna statusu z významné na méně významnou či naopak,
  • veškeré nedobytné poplatky za předchozí období placení poplatku a
  • veškeré úrokové platby obdržené za pozdní platbu od poplatníka.
Nařízení ECB o poplatcích za dohled Změna situace

Celkové roční náklady

Roční náklady ECB za bankovní dohled zahrnují zejména náklady přímo související s jejími úkoly v oblasti dohledu, kterými jsou:

  • přímý dohled nad významnými bankami či bankovními skupinami – jedná se především o náklady spojené se společnými týmy dohledu a s kontrolami na místě,
  • dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými bankami či bankovními skupinami – jedná se především o náklady spojené s činností dozoru,
  • provádění horizontálních úkolů a specializovaných služeb – sestává z nákladů spojených s činnostmi, jako je práce sekretariátu Rady dohledu, makroobezřetnostní úkoly, statistické služby a speciální právní služby.

Každá kategorie úkolů zahrnuje také náklady, které s úkoly ECB týkajícími se dohledu souvisejí nepřímo, včetně nákladů na sdílené služby poskytované podpůrnými organizačními složkami ECB, např. v oblasti správy majetku, řízení lidských zdrojů a informačních technologií.

Organizační struktura Roční účetní závěrka ECB

Úpravy celkových ročních nákladů

Každá dohlížená banka nebo bankovní skupina musí platit poplatek za rok nebo jeho část, kdy je nad ní vykonáván dohled. V případech, kdy se změní stav banky nebo bankovní skupiny poté, co ECB připravila příslušnou výzvu k zaplacení poplatku za dohled, zohlední se související úprava v celkové výši ročních poplatků za dohled pro následující období placení poplatku. Změny stavu zahrnují udělení povolení k činnosti novým dohlíženým bankám, odnětí povolení k činnosti a změny statusu z významné na méně významnou či naopak.

Změna situace

ECB podniká všechny nezbytné kroky k tomu, aby od dohlížených bank a bankovních skupin poplatky za dohled vybrala. Obdržené úroky z prodlení a veškeré další nedobytné částky budou zohledněny při stanovení celkové výše ročních poplatků za dohled pro následující rok.

Za rok 2022 byla u celkových ročních nákladů provedena celková čistá úprava ve výši -96 265 EUR. Její součástí je částka 37 690 EUR související s přepočty za předchozí období placení poplatku a částka -133 955 EUR z titulu přijatých úroků z prodlení.

Celkový roční poplatek za dohled za období placení poplatku 2022

Za období placení poplatku 2022 činí celkový roční poplatek za dohled 593,7 mil. EUR (viz tabulka níže). Oproti celkovým ročním poplatkům za dohled ve výši 577,5 mil. EUR, které byly vyměřeny v roce 2021, se jedná o nárůst o 16,2 mil. EUR.

Celková vyměřená částka Období placení poplatku 2022 Období placení poplatku 2021 Období placení poplatku 2020**
Poplatek za dohled celkem* 593,7 577,5 514,3
Roční náklady 593,8 577,5 535,3
Úpravy ročních nákladů -0,1 -0,0 1,0
* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.
** Částka vyměřená za rok 2020 byla upravena o přebytek ve výši 22,0 mil. EUR, neboť poplatek za rok 2019 byl vypočten na základě odhadovaných nákladů. 

Tento nárůst nákladů v roce 2022 souvisí s růstem skutečných ročních nákladů v důsledku stávajícího postupného návratu k běžnější úrovni aktivity bankovního dohledu. Zejména souvisí s přímým dohledem nad významnými institucemi, přičemž počet kontrol na místě se vrátil na úroveň před pandemií. Nárůst nákladů na horizontální úkoly a specializované služby lze přičíst probíhajícímu vývoji informačních systémů zaměřených na bankovní dohled a jejich zdokonalování. Další informace o poplatcích za dohled za rok 2022 a výhled pro rok 2023 jsou k dispozici v kapitole 6 výroční zprávy ECB o činnosti dohledu za rok 2022

Kolik platí jednotlivé kategorie bank?

Výše vybíraného ročního poplatku za dohled závisí na tom, zda jsou dohlížený subjekt nebo bankovní skupina významné (významná instituce, SI) nebo méně významné (méně významná instituce, LSI), a tudíž na rozsahu, v němž jsou ze strany ECB kontrolovány.

  Poplatky vyměřené SI za rok 2022 Poplatky vyměřené LSI za rok 2022 Celkem
Poplatek za dohled celkem* 566,7 27,0 593,7
Roční náklady 566,8 27,0 593,8
Úpravy ročních nákladů -0,1 -0,0 -0,1
* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)