Celkové roční poplatky

ECB vyměřuje roční poplatek za dohled všem dohlíženým bankám na pokrytí nákladů souvisejících s bankovním dohledem.

Celková částka ročních poplatků za dohled se zveřejňuje každý rok nejpozději 30. dubna formou rozhodnutí ECB.

Co poplatek pokrývá?

Celková výše ročních poplatků za dohled pokrývá výdaje ECB na její úkoly týkající se dohledu za příslušné období placení poplatku, tedy za daný rok. Zahrnuje:

 • odhadovaný celkový objem ročních výdajů za daný rok a
 • případně přebytek (či schodek) z předešlého roku, který bude navrácen (či zaúčtován).

Celkový objem ročních poplatků za dohled tedy zahrnuje:

 • částky obdržené či vrácené v návaznosti na článek 7 nařízení ECB o poplatcích za dohled v souvislosti se změnami, jako je povolení k činnosti nové dohlížené bance, odnětí povolení k činnosti nebo změny statusu z významné na méně významnou či naopak,
 • jakékoli poplatky v souvislosti s předchozími obdobími placení poplatku, které nebyly vybírány,
 • jakékoli úrokové platby obdržené za pozdní platbu od poplatníka.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled

Změna situace

Celkové roční výdaje

Roční výdaje ECB za bankovní dohled zahrnují v prvé řadě náklady přímo související s jejími úkoly v oblasti dohledu:

 • přímým dohledem nad významnými bankami či bankovními skupinami,
 • dozorem nad výkonem dohledu nad méně významnými bankami či bankovními skupinami a
 • prováděním horizontálních úkolů a specializovaných služeb.

Zahrnují také náklady, které s úkoly ECB týkajícími se dohledu souvisejí nepřímo, například náklady za sdílené služby poskytované podpůrnými organizačními složkami ECB, např. v oblasti správy majetku, řízení lidských zdrojů a informačních technologií.

Organizační struktura

Co roční výdaje pokrývají?

Dohlíženým bankám nebo bankovním skupinám je každoročně účtován poplatek, přičemž se použije odhad nákladů ECB na plnění úkolů dohledu v daném roce, přičemž jej lze rozdělit do tří hlavních kategorií:

 • mzdy a požitky
 • nájemné a údržba budov
 • další provozní výdaje

Mzdy a požitky zahrnují odměny, přesčasy, příspěvky a požitky po skončení pracovního poměru pro pracovníky dohledu a zaměstnance sdílených služeb. Provozní výdaje zahrnují náklady, jako je poradenství, služby IT, statistické služby, odpisy stálých aktiv (jiných než budovy a příslušenství), služební cesty a školení.

Přebytek či schodek

Celková částka vyměřená Evropskou centrální bankou musí pokrývat jí vzniklé výdaje v příslušném období placení poplatku ve vztahu k jejím úkolům dohledu, avšak nesmí je přesáhnout. Jelikož je rozhodnutí ECB o celkových poplatcích za dohled založené na odhadu, může vzniknout přebytek či schodek mezi vybranou částkou a skutečnými výdaji. Případný přebytek či schodek z předešlého roku se odečte či přičte k celkové částce ročních poplatků za dohled v následujícím roce.

Roční účetní závěrka ECB

Další korekce

Každá dohlížená banka nebo bankovní skupina musí platit poplatek za rok nebo jeho část, kdy probíhá její dohled. Dojde-li ke změnám situace banky či bankovní skupiny poté, co ECB dokončila jednotlivou výzvu k zaplacení poplatku, korekce bude zohledněna v celkové částce ročních poplatků za dohled pro příští období placení poplatku. Změny situace zahrnují povolení k činnosti nové dohlížené bance, odnětí povolení k činnosti nebo změny statusu z významné na méně významnou či naopak.

Změna situace

ECB přijímá všechny nezbytné kroky k výběru poplatků za dohled od dohlížených bank nebo bankovních skupin. Úroky z prodlení a případné částky, které nebyly vybírány, budou zohledněny při rozhodování o celkové částce ročních poplatků za dohled v následujícím roce.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu obsahuje informace o skutečných výdajích na úkoly dohledu a popisuje rámec poplatků za dohled pro dané vykazovací období.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu