Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Celkové roční poplatky

ECB vyměřuje roční poplatek za dohled všem dohlíženým bankám na pokrytí svých nákladů souvisejících s bankovním dohledem.

Celkové roční poplatky jsou stanoveny na základě skutečných nákladů, které jsou známy po účetní závěrce ECB za daný rok. To znamená, že celková výše ročních poplatků za dohled a související rozhodnutí ECB budou zveřejněny v březnu následujícího roku souběžně s výroční zprávou ECB o činnosti dohledu.

Rozhodnutí ECB o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2023

Poplatek za rok 2023 bude vyměřen ve druhém čtvrtletí roku 2024.

Kapitola 6 výroční zprávy ECB o činnosti dohledu obsahuje vysvětlující informace o skutečných nákladech a personálním obsazení v souvislosti s úkoly dohledu ECB a popisuje rámec poplatků za dohled pro dané vykazovací období. Zahrnuje rovněž odhad ročních nákladů pro další období placení poplatku.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu

Co poplatek pokrývá?

Celková částka ročních poplatků za dohled pokrývá náklady ECB na její úkoly týkající se dohledu za leden až prosinec příslušného období placení poplatku. Celková částka ročních poplatků za dohled zahrnuje:

  • celkové roční náklady za příslušné období placení poplatku,
  • veškeré částky obdržené či vrácené podle článku 7 nařízení ECB o poplatcích za dohled v souvislosti se změnami, jako je povolení k činnosti nové dohlížené banky, odnětí povolení k činnosti a změna statusu z významné na méně významnou či naopak,
  • veškeré nedobytné poplatky za předchozí období placení poplatku
  • a veškeré úrokové platby obdržené za pozdní platbu od poplatníka.
Nařízení ECB o poplatcích za dohled Změna situace

Celkové roční náklady

Roční náklady ECB za bankovní dohled zahrnují zejména náklady přímo související s jejími úkoly v oblasti dohledu, kterými jsou:

  • přímý dohled nad významnými bankami či bankovními skupinami – jedná se především o náklady spojené se společnými týmy dohledu a s kontrolami na místě,
  • dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými bankami či bankovními skupinami – jedná se především o náklady spojené s činností dozoru,
  • provádění horizontálních úkolů a specializovaných služeb – sestává z nákladů spojených s činnostmi, jako je práce sekretariátu Rady dohledu, makroobezřetnostní úkoly, statistické služby a speciální právní služby.

Každá kategorie úkolů zahrnuje také náklady, které s úkoly ECB týkajícími se dohledu souvisejí nepřímo, včetně nákladů na sdílené služby poskytované podpůrnými organizačními složkami ECB, např. v oblasti správy majetku, řízení lidských zdrojů a informačních technologií.

Organizační struktura Roční účetní závěrka ECB

Úpravy celkových ročních nákladů

Každá dohlížená banka nebo bankovní skupina musí platit poplatek za rok nebo jeho část, kdy je nad ní vykonáván dohled. V případech, kdy se změní stav banky nebo bankovní skupiny poté, co ECB připravila příslušnou výzvu k zaplacení poplatku za dohled, zohlední se související úprava v celkové výši ročních poplatků za dohled pro následující období placení poplatku. Změny stavu zahrnují udělení povolení k činnosti novým dohlíženým bankám, odnětí povolení k činnosti a změny statusu z významné na méně významnou či naopak.

Změna situace

ECB podniká všechny nezbytné kroky k tomu, aby od dohlížených bank a bankovních skupin poplatky za dohled vybrala. Obdržené úroky z prodlení a veškeré další nedobytné částky budou zohledněny při stanovení celkové výše ročních poplatků za dohled pro následující rok.

Za rok 2023 byla u celkových ročních nákladů provedena celková čistá úprava ve výši 220 129 EUR. Její součástí je částka 402 266 EUR související s přepočty za předchozí období placení poplatku a částka −182 137 EUR z obdržených úroků z prodlení.

Celkový roční poplatek za dohled za období placení poplatku v roce 2023

Za období placení poplatku v roce 2023 činí celkový roční poplatek za dohled 653,7 mil. EUR (viz tabulka níže). Oproti celkovým ročním poplatkům za dohled ve výši 593,7 mil. EUR, které byly vyměřeny v roce 2022, se jedná o nárůst o 60,0 mil. EUR.

Celková vyměřená částka

Období placení poplatku 2023

Období placení poplatku 2022

Období placení poplatku 2021

Poplatek za dohled celkem*

653,7

593,7

577,5

Roční náklady

653,5

593,8

577,5

Úpravy ročních nákladů

0,2

−0,1

−0,0

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Tento nárůst nákladů v roce 2023 souvisí s růstem skutečných ročních nákladů v důsledku zvyšování personálních nákladů, kromě toho se jednalo o první rok po pandemii, kdy se aktivity bankovního dohledu vrátily na běžnou úroveň, což vedlo ke zvýšení nákladů v téměř všech nákladových kategoriích. Kromě toho odráží také zavedení nových služeb IT souvisejících s dohledovými technologiemi a dopady inflace a vysokých cen za energie. Další informace o poplatcích za dohled za rok 2023 a výhled pro rok 2024 jsou k dispozici v kapitole 6 výroční zprávy ECB o činnosti dohledu za rok 2023

Kolik platí jednotlivé kategorie bank?

Výše vybíraného ročního poplatku za dohled závisí na tom, zda jsou dohlížený subjekt nebo bankovní skupina významné (významná instituce, SI) nebo méně významné (méně významná instituce, LSI), a tudíž na rozsahu, v němž jsou ze strany ECB kontrolovány.

 

Poplatky vyměřené významným institucím za rok 2023

Poplatky vyměřené méně významným institucím za rok 2023

Celkem
Poplatek za dohled celkem*

626,5

27,2

653,7

Roční náklady

626,3

27,2

653,5

Úpravy ročních nákladů

0,2

−0,0

0,2

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)