Celkové roční poplatky

ECB vyměřuje roční poplatek za dohled všem dohlíženým bankám na pokrytí svých nákladů souvisejících s bankovním dohledem.

Celkové roční poplatky jsou stanoveny na základě skutečných vynaložených nákladů, které jsou známy po uzavření účtů za daný rok. To znamená, že celková výše ročních poplatků za dohled a související rozhodnutí ECB budou zveřejněny v březnu následujícího roku, souběžně s výroční zprávou ECB o činnosti dohledu.

Poplatek za rok 2020 bude vyměřen v roce 2021 a fakturace proběhne ve druhém čtvrtletí 2021.

Kapitola 6 výroční zprávy ECB o činnosti dohledu obsahuje vysvětlující informace o skutečných nákladech na úkoly dohledu ECB a personálním obsazení a popisuje rámec poplatků za dohled pro dané vykazovací období. Obsahuje rovněž odhad ročních nákladů za další období placení poplatku.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu

Co poplatek pokrývá?

Celková výše ročních poplatků za dohled pokrývá náklady ECB na její úkoly týkající se dohledu za příslušné období placení poplatku, tedy za daný rok. Zahrnuje:

  • celkové roční náklady za příslušné období placení poplatku
  • pouze za období placení poplatku 2020 také přeplatek z roku 2019, který bude vrácen.

Celkový objem ročních poplatků za dohled dále zahrnuje:

  • částky obdržené či vrácené v návaznosti na článek 7 nařízení ECB o poplatcích za dohled v souvislosti se změnami, jako je povolení k činnosti nové dohlížené banky, odnětí povolení k činnosti nebo změna statusu z významné na méně významnou či naopak,
  • veškeré poplatky za předchozí období placení poplatku, které nebylo možné vybrat, a
  • veškeré úrokové platby obdržené za pozdní platbu od poplatníka.

Celkové roční náklady

Roční náklady ECB za bankovní dohled zahrnují v prvé řadě náklady přímo související s jejími úkoly v oblasti dohledu, kterými jsou:

  • přímý dohled nad významnými bankami nebo bankovními skupinami – sestává především z nákladů společných týmů dohledu a kontrol na místě,
  • dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými bankami či bankovními skupinami – sestává z nákladů spojených s činností dozoru,
  • provádění horizontálních úkolů a specializovaných služeb – sestává z nákladů spojených s činnostmi, jako je práce sekretariátu Rady dohledu, makroobezřetnostní úkoly, statistické služby a speciální právní služby.

Každá kategorie úkolů zahrnuje také náklady, které s úkoly ECB týkajícími se dohledu souvisejí nepřímo, včetně nákladů na sdílené služby poskytované podpůrnými organizačními složkami ECB, např. v oblasti správy majetku, řízení lidských zdrojů a informačních technologií.

Přebytek, nebo schodek – vztahuje se pouze k roku 2020

Celková částka, kterou ECB vyměří, musí pokrývat, avšak nepřekračovat, náklady v daném období placení poplatku, které ECB vznikly v souvislosti s výkonem jejích úkolů v oblasti dohledu. Do období placení poplatku 2019 včetně vyměřovala ECB poplatek na základě odhadovaných nákladů za období placení poplatku, což vedlo k přebytku nebo schodku mezi vybranou částkou a skutečně vynaloženými náklady. Pokud došlo ke vzniku takového přebytku či schodku, příslušná částka se odečetla nebo přičetla k celkové částce ročních poplatků za dohled pro následující rok. To znamená, že i když bude poplatek za období placení poplatku 2020 vyměřen, jakmile budou známy skutečné náklady, ještě bude třeba z poplatku za rok 2020 odečíst přebytek za období placení poplatku 2019.

Na konci roku 2019 dosahovaly náklady ECB na úkoly v oblasti dohledu 537,0 mil. EUR. Uvedená částka byla o 4 % nižší než částka odhadovaná, v důsledku čehož vznikl v porovnání s výdaji odhadovanými pro daný rok přebytek ve výši 22,0 mil. EUR. Tato částka bude odečtena z celkové částky vyměřené pro rok 2020.

Od období placení poplatku 2021 již takové přebytky nebo schodky nevzniknou.

Roční účetní závěrka ECB

Další korekce

Každá dohlížená banka nebo bankovní skupina musí platit poplatek za rok nebo jeho část, kdy probíhá dohled nad ní. V případech, kdy se poté, co ECB připravila příslušnou výzvu k zaplacení poplatku za dohled, změní stav banky nebo bankovní skupiny, se úprava zohlední v celkové výši ročních poplatků za dohled pro následující období placení poplatku. Změny stavu zahrnují udělení povolení k činnosti novým dohlíženým bankám, odnětí povolení k činnosti nebo změny statusu z významné na méně významnou či naopak.

Změna stavu

ECB podniká všechny nezbytné kroky, aby od dohlížených bank a bankovních skupin vybrala poplatky za dohled. Obdržené úroky z prodlení a veškeré další částky, které se vybrat nepodařilo, budou zohledněny při stanovení celkové výše ročních poplatků za dohled pro následující rok.

Další úpravy týkající se předchozích období placení poplatku zatím nejsou známy a nejsou tedy v odhadu ročního poplatku za dohled pro rok 2020 zohledněny.

Odhadovaný celkový roční poplatek za dohled za období placení poplatku 2020

Za období placení poplatku 2020 činí odhadovaný celkový roční poplatek za dohled k vyměření přibližně 581,7 mil. EUR (viz tabulka níže). Oproti celkovým ročním poplatkům za dohled ve výši 576,0 mil. EUR, které byly vyměřeny v roce 2019, se jedná o nárůst o 5,7 mil. EUR.

Na rozdíl od schodku převedeného za rok 2018 vedl odhad pro rok 2019 k přebytku ve výši 22 mil. EUR, který bude převeden do období placení poplatku 2020. Období placení poplatku 2020 bude při vyměřování poplatku za dohled ECB posledním z období dotčených přebytkem nebo schodkem odhadovaných částek použitých pro předešlá období.

 
Odhad ročních nákladů pro rok 2020
Odhad ročních nákladů pro rok 2019
Odhad ročních nákladů pro rok 2018
Poplatek za dohled celkem* 581,7 576,0 474,8
Odhadované náklady 603,7 559,0 502,5
Přebytek/schodek z předešlého roku -22,0 15,3 -27,9
Další korekce Dosud neznámé 1,7 0,2

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Růst nákladů souvisí s přímým dohledem nad významnými bankami. Výhled týkající se poplatků za bankovní dohled v roce 2020 je k dispozici v části 6.1 výroční zprávy ECB o činnosti dohledu za rok 2019.

Kolik platí jednotlivé kategorie bank?

Výše vybíraného ročního poplatku za dohled závisí na tom, zda je dohlížený subjekt nebo bankovní skupina významná (významná instituce, SI), nebo méně významná (méně významná instituce, LSI), a tudíž na rozsahu, v němž je kontrolována ze strany ECB.

 
Poplatky za SI v roce 2020
Poplatky za LSI v roce 2020
Celkem
Poplatek za dohled celkem* 521,27 60,5 581,7
Odhad ročních nákladů 544,3 59,4 603,7
Převedený přebytek/schodek -23,1 1,1 -22,0
Další korekce Dosud neznámé Dosud neznámé Dosud neznámé

* Všechny částky jsou v mil. EUR. V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.