Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma

EKP kehtestab oma järelevalvekulude katteks iga-aastase järelevalvetasu kõigile järelevalve alla kuuluvatele pankadele.

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma avaldatakse EKP otsuses iga aasta 30. aprilliks.

EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlev aastaaruanne sisaldab teavet EKP järelevalveülesannete täitmisega seotud tegelike kulude ja vajaliku personali kohta ning annab ülevaate järelevalvetasude raamistikust asjassepuutuval aruandeperioodil.

EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlev aastaaruanne

Millised kulud katab järelevalvetasu?

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma katab EKP järelevalveülesannete täitmisega seotud kulud asjaomasel tasuperioodil ehk konkreetsel aastal. Järelevalvetasu hõlmab:

  • kõnealusel aastal tehtavate kulutuste hinnangulist kogusummat,
  • eelnenud aasta võimalikku ülejääki (või puudujääki), mis tagastatakse (või nõutakse täiendavalt sisse).

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma sisaldab ka:

  • summasid, mis on saadud või tagastatud järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikli 7 kontekstis seoses muutustega, nagu tegevusloa andmine uutele järelevalve alla kuuluvatele pankadele, tegevuslubade kehtetuks tunnistamine või järelevalvestaatuse muutumine,
  • eelnevatel tasuperioodidel laekumata jäänud tasusid,
  • hilinenud maksete eest tasuvõlgnikult laekunud intressimakseid.

EKP määrus järelevalvetasude kohta
Järelevalvestaatuse muutumine

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma asjaomasel tasuperioodil

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma 2019. aasta tasuperioodi eest on 576,0 miljonit eurot (vt allolev tabel). See on 101,2 miljoni euro võrra rohkem kui 2018. aastal, mil järelevalvetasud ulatusid 474,8 miljoni euroni.

Enam kui 40% iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kasvust tuleneb kuluprognoosil põhineva järelevalvetasu sissenõudmisest. Kui varasematel aastatel kandis EKP pangandusjärelevalve üle eelnenud aastate ülejäägi (mis vähendas järelevalvetasu kogusummat), siis 2018. aasta lõppes 15,3 miljoni euro suuruse puudujäägiga, mis kantakse üle ja kajastub 2019. aasta järelevalvetasude prognoosis.

 
Aastakulude prognoos 2019. aastaks
Aastakulude prognoos 2018. aastaks
Aastakulude prognoos 2017. aastaks
Järelevalvetasude kogusumma* 576,0 474,8 425,0
Prognoositud kulud 559,0 502,5 464,7
Ülejääk/puudujääk eelmisest aastast 15,3 –27,9 –41,1
Muud kohandused 1,7 0,2 1,4

* Tabelites on esitatud summad miljonites eurodes; summad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.

Iga-aastaste kulude kogusumma

EKP iga-aastased pangajärelevalvega seotud kulutused hõlmavad peamiselt kulusid, mis on otseselt seotud järelevalveülesannete täitmisega:

  • oluliste pankade või pangagruppide otsene järelevalve: peamiselt ühiste järelevalverühmade ja kohapealsete kontrollidega seotud kulud,
  • vähem oluliste pankade või pangagruppide järelevalve kontrollimine: kontrollimisega seotud kulud,
  • horisontaalsed ülesanded ja eriteenused: järelevalvenõukogu sekretariaadi töö, makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülesannete, statistika- ja õigusteenustega seotud kulud.

Kogusumma hõlmab ka EKP järelevalveülesannetega kaudselt seotud kulusid, näiteks neid, mis on seotud EKP tugistruktuuride pakutavate ühiste teenustega (sh kinnisvarahaldus, personalijuhtimine ja IT-teenused).

Iga pangagrupi kohta esitatud kulud hõlmavad EKP tugistruktuuride pakutavaid ühiseid teenuseid.

Korrapäraste ülesannete täitmisega seotud kulude eelarve on stabiliseerunud. Ressursside suurendamine 2019. aastal on siiski vajalik välistegurite, peamiselt Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise tõttu. EKP nõukogu kiitis heaks töötajate arvu suurendamise 2019. aastal 90 täistööaja ekvivalendi võrra EKP pangandusjärelevalve peamistes tegevusvaldkondades ja 18 täistööaja ekvivalendi võrra järelevalvega seotud ülesannete täitmiseks ühiseid teenuseid pakkuvates tegevusvaldkondades. 90 täistööaja ekvivalendist peaaegu pool tuleneb Brexitiga seotud personalivajadusest ja ülejäänu seondub varem väliskonsultantide teostatud stressitestimiseks vajalike ressurssidega.

Nagu järgmisest tabelist ilmneb, on kulude kasv seotud peamiselt oluliste pankade otsese järelevalvega.

 
Prognoositud kulud
2019. aastal
Prognoositud kulud
2018. aastal
Tegelikud kulud 2018. aastal
Tegelikud kulud 2017. aastal
Pangandusjärelevalve ülesannetega seotud kulud* 559,0 502,5 517,8 436,7
Oluliste pankade otsene järelevalve 336,2 283,4 304,8 242,9
Vähem oluliste pankade järelevalve kontrollimine 33,2 27,1 28,7 24,0
Horisontaalsed ülesanded ja eriteenused 189,6 192,0 184,4 169,8

* Tabelites on esitatud summad miljonites eurodes; summad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.

Struktuur
Mis on sisemudelite sihipärane läbivaatamine?

Ülejääk või puudujääk

EKP kehtestatud tasude kogusumma peab katma, kuid ei tohi ületada EKP poolt asjassepuutuval tasuperioodil järelevalveülesannete täitmisel kantud kulusid. Kuna EKP otsus iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma kohta põhineb hinnangulisel kalkulatsioonil, võib tasude ja EKP tegelike kulutuste erinevuse tulemusel tekkida üle- või puudujääk. Eelnenud aastal tekkinud võimalik üle- või puudujääk arvatakse vastavalt järgmise aasta järelevalvetasust maha või lisatakse sellele.

2018. aasta lõpus olid EKP järelevalveülesannetega seotud kulud 517,8 miljonit eurot. See oli prognoositust 3% rohkem ehk 2018. aastaks prognoositud kuludega võrreldes oli puudujääk 15,3 miljonit eurot. See summa lisatakse 2019. aasta järelevalvetasude kogusummale.

EKP raamatupidamise aastaaruanne

Muud kohandused

Iga järelevalve alla kuuluv pank või pangagrupp peab maksma tasu selle aasta või perioodi eest, mille jooksul tema üle järelevalvet teostati. Kui panga või pangagrupi olukorras toimub muutus pärast seda, kui EKP on tema järelevalvetasu maksmise teate lõplikult vormistanud, kajastub see muutus järgmiseks tasuperioodiks kehtestatava järelevalvetasu kogusummas. Muutused hõlmavad tegevusloa andmist uutele pankadele, tegevuslubade kehtetuks tunnistamist ning järelevalvestaatuse muutust (olulised pangad või pangagrupid muutuvad vähem oluliseks ning vastupidi).

Järelevalvestaatuse muutumine

EKP võtab kõik vajalikud meetmed järelevalve alla kuuluvatelt pankadelt ja pangagruppidelt järelevalvetasude kogumiseks. Hilinenud maksetelt saadud viivistasusid ja laekumata jäänud summasid võetakse arvesse järgneva aasta järelevalvetasu kogusumma kindlaksmääramisel.

Varasemate tasuperioodidega seotud muud kohandused, mis on arvestatud 2019. aastaks prognoositud järelevalvetasude kogusumma hulka, moodustavad 1,7 miljonit eurot.

Järelevalvetasu suurus panga kategooria järgi

Iga-aastase järelevalvetasu summa sõltub sellest, kas järelevalve alla kuuluv üksus on oluline (oluline krediidiasutus) või vähem oluline (vähem oluline krediidiasutus), ehk EKP poolt teostatava järelevalve ulatusest.

 
Oluliste krediidiasutuste või pangagruppide
2019. aasta järelevalvetasud
Vähem oluliste krediidiasutuste või pangagruppide
2019. aasta järelevalvetasud
Kokku
Järelevalvetasude kogusumma* 524,2 51,8 576,0
Aastakulude prognoos 508,7 50,3 559,0
Üle kantud ülejääk/puudujääk 14,0 1,4 15,3
Muud kohandused 1,6 0,1 1,7

* Tabelites on esitatud summad miljonites eurodes; summad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.