Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Iga-aastase tasu kogusumma

EKP kehtestab oma järelevalvekulude katteks iga-aastase järelevalvetasu kõigile järelevalve alla kuuluvatele pankadele.

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma tugineb tegelikele kuludele, mis selguvad pärast asjaomast aastat käsitleva EKP finantsaruande koostamist. See tähendab, et järelevalvetasude kogusumma ja seonduv EKP otsus avaldatakse aruandeaastale järgneva aasta märtsis samal ajal EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva aastaaruandega.

EKP 2022. aasta otsus iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma kohta

2022. aasta järelevalvetasud koguti pankadelt 2023. aasta teises kvartalis.

EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva aastaaruande 6. peatükk sisaldab selgitavat teavet EKP järelevalveülesannete täitmisega seotud tegelike kulude ja selles osalevate töötajate kohta ning annab ülevaate järelevalvetasude raamistikust asjaomasel aruandeperioodil. Ühtlasi avaldatakse seal järgmise tasuperioodi aastakulude prognoos.

EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlev aastaaruanne

Milliseid kulusid katab järelevalvetasu?

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma katab EKP järelevalveülesannete täitmisega seotud kulud asjaomase tasuperioodi jaanuarist detsembrini. Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma hõlmab järgmist:

  • aastased kogukulud asjaomase tasuperioodi kohta,
  • summad, mis on saadud või tagastatud järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikli 7 kohaselt seoses muutustega (nt tegevusloa andmine uutele järelevalve alla kuuluvatele pankadele, tegevuslubade kehtetuks tunnistamine või järelevalvestaatuse muutumine),
  • eelnevatel tasuperioodidel laekumata jäänud tasud,
  • tasuvõlgnikult hilinenud maksete eest laekunud intressimaksed.
EKP määrus järelevalvetasude kohta Panga olukorra muutumine

Iga-aastaste kulude kogusumma

EKP iga-aastased pangajärelevalvega seotud kulutused hõlmavad peamiselt kulusid, mis on otseselt seotud järelevalveülesannete täitmisega:

  • oluliste pankade või pangagruppide otsene järelevalve: peamiselt ühiste järelevalverühmade ja kohapealsete kontrollidega seotud kulud,
  • vähem oluliste pankade või pangagruppide järelevalve kontrollimisega seotud kulud,
  • horisontaalsed ülesanded ja eriteenused: järelevalvenõukogu sekretariaadi töö ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülesannetega ning statistika- ja õigusteenustega seotud kulud.

Iga ülesannete kategooria hõlmab ka EKP järelevalveülesannetega kaudselt seotud kulusid, näiteks neid, mis on seotud EKP tugistruktuuride pakutavate ühiste teenustega (sh kinnisvarahaldus, personalijuhtimine ja IT-teenused).

Struktuur EKP raamatupidamise aastaaruanne

Iga-aastaste kogukulude kohandused

Iga järelevalve alla kuuluv pank või pangagrupp peab maksma tasu selle aasta või perioodi eest, mille jooksul tema üle järelevalvet teostati. Kui panga või pangagrupi olukorras toimub muutus pärast seda, kui EKP on tema järelevalvetasu maksmise teate lõplikult vormistanud, kajastub see muutus järgmiseks tasuperioodiks kehtestatava järelevalvetasu kogusummas. Muutused hõlmavad tegevusloa andmist uutele järelevalve alla kuuluvatele pankadele, tegevuslubade kehtetuks tunnistamist ja järelevalvestaatuse muutust (olulised pangad või pangagrupid muutuvad vähem oluliseks ning vastupidi).

Panga olukorra muutumine

EKP võtab kõik vajalikud meetmed järelevalve alla kuuluvatelt pankadelt ja pangagruppidelt järelevalvetasude kogumiseks. Hilinenud maksetelt saadud viivistasusid ja laekumata jäänud summasid võetakse arvesse järgneva aasta järelevalvetasu kogusumma kindlaksmääramisel.

2022. aastal tehti iga-aastase järelevalvetasu netokorrektsioon summas –96 265 eurot. See hõlmab ümberarvutusi seoses eelmiste tasuperioodidega (37 690 eurot) ja hilinenud maksete eest tasutud viiviseid (–133 955 eurot).

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma 2022. aasta tasuperioodil

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma 2022. aasta tasuperioodi eest oli 593,7 miljonit eurot (vt allolev tabel). See on 16,2 miljoni euro võrra rohkem kui 2021. aastal, mil järelevalvetasud ulatusid 577,5 miljoni euroni.

Kogusumma 2022. aasta tasuperiood 2021. aasta tasuperiood 2020. aasta tasuperiood**
Järelevalvetasude kogusumma* 593,7 577,5 514,3
Aastakulud 593,8 577,5 535,3
Aastakulude kohandused –0,1 –0,0 1,0
* Kõik summad on miljonites eurodes. Summad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
** 2020. aasta järelevalvetasu kohandati 22,0 miljoni euro suuruse ülejäägiga, kuna 2019. aasta järelevalvetasu arvutati kuluprognoosi alusel. 

Kulude kasv 2022. aastal on seotud tegelike aastakulude suurenemisega tulenevalt pangandusjärelevalve jätkuvast järkjärgulisest naasmisest tavapärasele tegevustasemele. Eelkõige on see seotud otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutustega, kuna kohapealsete kontrollide arv on taas pandeemiaeelsel tasemel. Horisontaalsete ülesannete ja eriteenuste kulude suurenemine on tingitud pangandusjärelevalve IT-süsteemide pidevast arengust ja täiustamisest. Täiendavat teavet 2022. aasta järelevalvetasude ja 2023. aasta prognooside kohta saab EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva 2022. aasta aruande 6. peatükist. 

Järelevalvetasu suurus panga kategooria järgi

Iga-aastase järelevalvetasu summa sõltub sellest, kas järelevalve alla kuuluv üksus või pangagrupp on oluline (oluline krediidiasutus) või vähem oluline (vähem oluline krediidiasutus), ehk EKP poolt teostatava järelevalve ulatusest.

  Oluliste krediidiasutuste järelevalvetasud 2022. aastal Vähem oluliste krediidiasutuste järelevalvetasud 2022. aastal Kokku
Järelevalvetasude kogusumma* 566,7 27,0 593,7
Aastakulud 566,8 27,0 593,8
Aastakulude kohandused –0,1 –0,0 –0,1
* Kõik summad on miljonites eurodes. Summad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine