Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma

EKP kehtestab oma järelevalvekulude katteks iga-aastase järelevalvetasu kõigile järelevalve alla kuuluvatele pankadele.

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma avaldatakse EKP otsuses iga aasta 30. aprilliks.

Millised kulud katab järelevalvetasu?

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma katab EKP järelevalveülesannete täitmisega seotud kulud asjaomasel tasuperioodil ehk konkreetsel aastal. Järelevalvetasu hõlmab:

 • kõnealusel aastal tehtavate kulutuste hinnangulist kogusummat,
 • eelnenud aasta võimalikku ülejääki (või puudujääki), mis tagastatakse või nõutakse täiendavalt sisse.

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma sisaldab ka:

 • summasid, mis on saadud või tagastatud järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikli 7 kontekstis seoses muutustega (nt tegevusloa andmine uutele järelevalve alla kuuluvatele pankadele, tegevuslubade kehtetuks tunnistamine või järelevalvestaatuse muutumine),
 • eelnevatel tasuperioodidel laekumata jäänud tasusid,
 • hilinenud maksete eest tasuvõlgnikult laekunud intressimakseid.

EKP määrus järelevalvetasude kohta

Järelevalvestaatuse muutumine

Iga-aastaste kulude kogusumma

EKP iga-aastased pangajärelevalvega seotud kulutused hõlmavad peamiselt kulusid, mis on otseselt seotud järelevalveülesannete täitmisega:

 • oluliste pankade ja pangagruppide otsene järelevalve,
 • vähem oluliste pankade ja pangagruppide järelevalve kontrollimine,
 • horisontaalsed ülesanded ja eriteenused.

Kogusumma hõlmab ka EKP järelevalveülesannetega kaudselt seotud kulusid, näiteks neid, mis on seotud EKP tugistruktuuride pakutavate ühiste teenustega (sh kinnisvarahaldus, personalijuhtimine ja IT-teenused).

Struktuur

Mida hõlmavad iga-aastased kulud?

Järelevalve alla kuuluvad pangad ja pangagrupid peavad igal aastal maksma tasu hinnangulise kalkulatsiooni alusel EKP järelevalveülesannete täitmisega kaasnevate kulude kohta asjassepuutuval aastal. Kulud jaotatakse kolme põhikategooriasse:

 • palgad ja hüvitised,
 • hoonete rentimise ja haldamisega seotud kulud,
 • muud tegevuskulud.

Palkade ja hüvitiste alla kuuluvad järelevalve- ja ühiste teenuste töötajatele makstavad tasud, ületunnitasud, muud tasud ja pensionihüvitised. Muude tegevuskulude kategooria hõlmab selliseid kulusid nagu konsultatsioonid, IT-teenused, statistikateenused, põhivara (v.a hoonetega seotud) amortisatsioonikulu ning tööreisid ja koolitus.

Ülejääk ja puudujääk

EKP kehtestatud tasude kogusumma peab katma, kuid ei tohi ületada EKP poolt asjassepuutuval tasuperioodil järelevalveülesannete täitmisel kantud kulusid. Kuna EKP otsus iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma kohta põhineb hinnangulisel kalkulatsioonil, võib tasude ja EKP tegelike kulutuste erinevuse tulemusel tekkida üle- või puudujääk. Eelnenud aastal tekkinud võimalik üle- või puudujääk arvatakse vastavalt järgmise aasta järelevalvetasust maha või lisatakse sellele.

EKP finantsaruanne

Muud kohandused

Iga järelevalve alla kuuluv pank või pangagrupp peab maksma tasu selle aasta või perioodi eest, mille jooksul tema üle järelevalvet teostati. Kui panga või pangagrupi olukorras toimub muutus pärast seda, kui EKP on tema järelevalvetasu maksmise teate lõplikult vormistanud, kajastub see muutus järgmiseks tasuperioodiks kehtestatava järelevalvetasu kogusummas. Muutused hõlmavad tegevusloa andmist uutele pankadele, tegevuslubade kehtetuks tunnistamist ning järelevalvestaatuse muutust (olulised pangad või pangagrupid muutuvad vähem oluliseks ning vastupidi).

Järelevalvestaatuse muutumine

EKP võtab kõik vajalikud meetmed järelevalve alla kuuluvatelt pankadelt ja pangagruppidelt järelevalvetasude kogumiseks. Hilinenud maksetelt saadud viivistasusid ja laekumata jäänud summasid võetakse arvesse järgneva aasta järelevalvetasu kogusumma kindlaksmääramisel.

EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlev aastaaruanne sisaldab teavet järelevalveülesannete täitmisega seotud tegelike kulude kohta ning annab ülevaate järelevalvetasude raamistikust asjassepuutuval aruandeperioodil.

EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlev aastaaruanne