Skupni znesek letnega nadomestila

ECB zaračunava letno nadomestilo za nadzor vsem nadzorovanim bankam, da pokrije stroške, povezane z bančnim nadzorom.

Skupni znesek letnega nadomestila se objavi vsako leto do 30. aprila v sklepu ECB.

V letnem poročilu ECB o nadzornih aktivnostih so informacije o dejanskih izdatkih in številu zaposlenih na področju nadzorniških nalog ECB ter opis okvira nadzorniških nadomestil v danem poročevalskem obdobju.

Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih

Kaj pokriva letno nadomestilo?

Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor pokriva izdatke, ki jih ima ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami v obdobju zaračunavanja nadomestil, tj. v posameznem letu. Znesek zajema:

 • ocenjene skupne letne izdatke v danem letu
 • morebitni presežek (ali primanjkljaj) iz preteklega leta, ki se vrne (ali zaračuna)

Skupni znesek zajema tudi naslednje:

 • vse zneske, ki so bili v skladu s členom 7 uredbe ECB o nadomestilih za nadzor prejeti ali vrnjeni zaradi sprememb, kot so izdaja dovoljenja novi nadzorovani banki, odvzem dovoljenja ali sprememba statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno;
 • vse zneske nadomestil iz prejšnjih obdobij, ki jih ni bilo mogoče izterjati;
 • vse zamudne obresti, prejete od zavezanca za plačilo nadomestila.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor
Sprememba statusa

Skupno letno nadomestilo za nadzor za obdobje zaračunavanja nadomestila

Za leto 2018 znaša skupno letno nadomestilo 474,8 milijona EUR. To je za 49,8 milijona EUR več kot v letu 2017, ko je znašalo 425 milijonov EUR. Kot je prikazano v spodnji tabeli, je ena četrtina povečanja posledica dejstva, da je bil iz prejšnjega obdobja prenesen manjši presežek kot lani. Večina povečanja je povezana z novimi nalogami, ki so predstavljene v prednostnih nalogah nadzora v letu 2018:

 
Ocenjeni letni izdatki 2018
Ocenjeni letni izdatki 2017
Ocenjeni letni izdatki 2016
Skupno nadomestilo za nadzor* 474,8 425,0 404,5
Ocenjeni izdatki 502,5 464,7 423,2
Presežek/primanjkljaj iz prejšnjega leta –27,9 –41,1 –18,9
Druge prilagoditve 0,2 1,4 0,2

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Skupni letni izdatki

Letni izdatki ECB v zvezi z bančnim nadzorom obsegajo predvsem stroške, ki so neposredno povezani z njenimi nadzorniškimi nalogami. Te naloge so naslednje:

 • neposredni nadzor pomembnih bank ali bančnih skupin: predvsem stroški za skupne nadzorniške skupine in inšpekcijske preglede na kraju samem;
 • pregled nad nadzorom manj pomembnih bank ali bančnih skupin: stroški za dejavnosti pregleda nad delovanjem sistema;
 • izvajanje horizontalnih nalog in specializiranih storitev: stroški, ki so povezani z dejavnostmi, kot so delo sekretariata Nadzornega odbora, makrobonitetne naloge, statistične storitve in pravne storitve.

Vključeni so tudi stroški, ki so z nadzorniškimi nalogami ECB povezani posredno, npr. storitve, ki jih opravljajo podporne službe ECB: prostori, kadrovska služba ter storitve informacijske tehnologije.

Stroški za vsako skupino dejavnosti zajemajo ustrezen delež skupnih storitev, ki jih zagotavljajo podporne službe ECB.

 
Ocenjeni izdatki
2018
Ocenjeni izdatki
2017
Dejanski izdatki 2017
Dejanski izdatki 2016
Skupno nadomestilo za nadzor* 502,5 464,7 436,7 382,2
Neposredni nadzor pomembnih bank 283,4 279,0 242,9 192,0
Pregled nad nadzorom manj pomembnih bank 27,1 24,1 24,0 24,8
Horizontalne naloge in specializirane storitve 192,0 161,5 169,8 165,4

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Organigram

Kaj pokrivajo letni izdatki?

Nadomestilo se nadzorovanim bankam ali bančnim skupinam zaračuna letno na podlagi ocene stroškov, ki jih bo ECB v danem letu predvidoma imela z izvajanjem nadzorniških nalog. Ocenjeni stroški se razdelijo v tri glavne kategorije:

 • plače in zaslužki: osebni prejemki, nadure, nadomestila in pozaposlitveni zaslužki zaposlenih v bančnem nadzoru in skupnih službah;
 • najemnine in vzdrževanje stavb: stroški začasnega in trajnega najema poslovnih prostorov, vsa popravila, vzdrževanje in stroški storitev v zvezi s prostori ECB;
 • drugi izdatki iz poslovanja: svetovanje, IT-storitve, statistične storitve, amortizacija osnovnih sredstev (razen stavb in opreme), potni stroški in usposabljanja.

Ocenjeni znesek letnih izdatkov za obdobje zaračunavanja nadomestila:

 
Ocenjeni izdatki
2018
Ocenjeni izdatki
2017
Dejanski izdatki 2017
Dejanski izdatki 2016
Izdatki za naloge bančnega nadzora* 502,5 464,7 436,7 382,2
Plače in zaslužki 247,6 208,6 215,0 180,7
Najemnine in vzdrževanje stavb 53,9 55,0 53,0 58,1
Drugi izdatki iz poslovanja 201,0 201,1 168,8 143,4

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Medtem ko so se izdatki za redni bančni nadzor večinoma stabilizirali, so se ocenjeni letni izdatki za tokratno obdobje povečali zaradi zunanjih dejavnikov, kot sta izstop Združenega kraljestva iz EU in nadzorniški stresni testi za pomembne institucije v letu 2018, ki se izvajajo vsako drugo leto. Te dejavnosti vplivajo tako na število zaposlenih v bančnem nadzoru ECB kot tudi na stroške najemanja zunanjih svetovalcev za pomoč pri teh projektih.

Poleg tega je leta 2017 evropski bančni nadzor na ravni celotnega sistema začel izvajati pristop, po katerem se bo v prihodnjih letih povečalo število čezmejnih in mešanih inšpekcijskih skupin. Zaradi tega se je že povečalo število inšpektorjev iz pristojnih nacionalnih organov, ki so bili napoteni v ECB, kar pomeni tudi višje potne stroške zanje. Večletni ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov (TRIM) se v letu 2018 nadaljuje, njegov proračun pa je glede na leto 2017 ostal stabilen. In končno, ker število zaposlenih, ki delajo v bančnem nadzoru, vztrajno narašča, se povečuje tudi obseg skupnih storitev, ki jih opravljajo podporne službe ECB.

Nadzor pobliže Kaj je ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov?

Kot je razvidno iz zgornje tabele, so v primerjavi z letom 2017 vsa povečanja stroškov povezana s kategorijo plače in zaslužki. Ocenjeni izdatki v skupini drugi izdatki iz poslovanja, ki so bili v letu 2017 glavni razlog za to, da je bila poraba nižja od pričakovane, so ostali razmeroma stabilni glede na sklep za leto 2017, čeprav se v letu 2018 uvajajo nove dejavnosti in storitve (kot je opisano zgoraj).

Presežek ali primanjkljaj

Skupni zaračunani znesek mora pokriti izdatke, ki jih je v obdobju zaračunavanja nadomestil imela ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami, vendar jih ne sme preseči. Sklep ECB o skupnem znesku letnega nadomestila za nadzor temelji na oceni, zato se lahko pojavi presežek ali primanjkljaj kot razlika med zbranim obsegom nadomestil in dejansko nastalimi izdatki. Morebitni presežek ali primanjkljaj iz preteklega leta se odšteje oziroma prišteje skupnemu znesku letnega nadomestila za nadzor za naslednje leto.

Ob koncu leta 2017 so stroški ECB za nadzorniške naloge znašali 436,7 milijona EUR. To je bilo za 6% manj kot predvideno, zaradi česar je nastal presežek v višini 27,9 milijona EUR glede na ocenjene izdatke za to leto. Ta presežek je vključen v skupni znesek, ki bo zaračunan v letu 2018.

Letni računovodski izkazi ECB

Druge prilagoditve

Vsaka nadzorovana banka ali bančna skupina mora plačati nadomestilo za leto ali del leta, v katerem je bila nadzorovana. Če se status banke ali bančne skupine spremeni potem, ko je ECB zanjo že pripravila obvestilo o nadomestilu, se prilagoditev upošteva v skupnem znesku letnega nadomestila za naslednje obdobje zaračunavanja nadomestila. Spremembe statusa vključujejo izdajo dovoljenja novim nadzorovanim bankam, odvzem dovoljenja ali spremembo statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno.

Sprememba statusa

ECB sprejme vse potrebne ukrepe, da od nadzorovanih bank in bančnih skupin zbere nadomestila za nadzor. Prejete zamudne obresti in vsi zneski, ki jih ni bilo mogoče zbrati, se upoštevajo pri določanju skupnega zneska letnega nadomestila za nadzor za naslednje leto.

Druge prilagoditve glede na leto 2017, ki so vključene v oceno letnega nadomestila za nadzor v letu 2018, znašajo 0,2 milijona EUR. Zajemajo predvsem povračila nadomestil manj pomembnim bankam.

Koliko plača vsaka kategorija bank?

Znesek, ki se zbere z letnimi nadomestili za nadzor, je odvisen od tega, ali je nadzorovani subjekt pomemben ali manj pomemben ter s tem, v kolikšni meri ga nadzoruje ECB.

Med dejanskimi izdatki za naloge bančnega nadzora v letu 2017 in zneskom, ki je bil zaračunan za to leto obstaja neto presežek v višini 27,9 milijona EUR. Zajema pomembne in manj pomembne banke, pri čemer je pri prvih nastal presežek zaračunanih nad dejanskimi izdatki v višini 30,2 milijona EUR, pri drugih pa primanjkljaj v višini 2,3 milijona EUR. Manj pomembne banke bodo tako morale v letu 2018 plačati dodatnih 2,3 milijona EUR, za kolikor so jim bila v letu 2017 zaračunana prenizka nadomestila.

 
Nadomestila za pomembne institucije ali
bančne skupine v letu 2018
Nadomestila za manj pomembne institucije ali
bančne skupine v letu 2018
Skupaj
Skupno nadomestilo za nadzor* 428,5 46,3 474,8
Ocenjeni letni izdatki 458,6 43,9 502,5
Preneseni presežek/primanjkljaj –30,2 –2,3 –27,9
Druge prilagoditve 0,1 0,1 0,3

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.