Skupni znesek letnih nadomestil

ECB zaračunava letno nadomestilo za nadzor vsem nadzorovanim bankam, da pokrije stroške, povezane z bančnim nadzorom.

Skupni znesek letnih nadomestil se objavi vsako leto do 30. aprila v sklepu ECB.

V letnem poročilu ECB o nadzornih aktivnostih so informacije o dejanskih izdatkih in številu zaposlenih na področju nadzorniških nalog ECB ter opis okvira nadzorniških nadomestil v danem poročevalskem obdobju.

Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih

Kaj pokriva letno nadomestilo?

Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor pokriva izdatke, ki jih ima ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami v obdobju zaračunavanja nadomestil, tj. v posameznem letu. Znesek zajema:

  • ocenjene skupne letne izdatke v danem letu
  • morebitni presežek (ali primanjkljaj) iz preteklega leta, ki se vrne (ali zaračuna)

Skupni znesek zajema tudi naslednje:

  • vse zneske, ki so bili v skladu s členom 7 uredbe ECB o nadomestilih za nadzor prejeti ali vrnjeni zaradi sprememb, kot so izdaja dovoljenja novi nadzorovani banki, odvzem dovoljenja ali sprememba statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno;
  • vse zneske nadomestil iz prejšnjih obdobij, ki jih ni bilo mogoče izterjati;
  • vse zamudne obresti, prejete od zavezanca za plačilo nadomestila.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor
Sprememba statusa

Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor za obdobje zaračunavanja nadomestil

Za leto 2019 znaša skupni znesek letnih nadomestil za nadzor 576,0 milijona EUR (glej tabelo spodaj). To je za 101,2 milijona EUR več kot v letu 2018, ko je znašal 474,8 milijona EUR.

Več kot 40% povečanja ocene letnega nadomestila za nadzor je posledica zaračunavanja nadomestil na podlagi ocenjenih stroškov. Za razliko od prejšnjih let, ko je bančni nadzor v ECB iz prejšnjega v naslednje leto prenašal presežek (s čimer se je skupni znesek letnih nadomestil zmanjšal), se je leto 2018 končalo s 15,3 milijona EUR primanjkljaja, ki bo prenesen v naslednje leto in upoštevan v oceni skupnega zneska za leto 2019.

 
Ocenjeni letni izdatki 2019
Ocenjeni letni izdatki 2018
Ocenjeni letni izdatki 2017
Skupno nadomestilo za nadzor* 576,0 474,8 425,0
Ocenjeni izdatki 559,0 502,5 464,7
Presežek/primanjkljaj iz prejšnjega leta 15,3 –27,9 –41,1
Druge prilagoditve 1,7 0,2 1,4

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Skupni letni izdatki

Letni izdatki ECB za bančni nadzor obsegajo predvsem stroške, ki so neposredno povezani z njenimi nadzorniškimi nalogami. Te naloge so naslednje:

  • neposredni nadzor pomembnih bank ali bančnih skupin: predvsem stroški za skupne nadzorniške skupine in inšpekcijske preglede na kraju samem;
  • pregled nad nadzorom manj pomembnih bank ali bančnih skupin: stroški za dejavnosti pregleda nad delovanjem sistema;
  • izvajanje horizontalnih nalog in specializiranih storitev: stroški, ki so povezani z dejavnostmi, kot so delo sekretariata Nadzornega odbora, makrobonitetne naloge, statistične storitve in pravne storitve.

Vključeni so tudi stroški, ki so z nadzorniškimi nalogami ECB povezani posredno, npr. storitve, ki jih opravljajo podporne službe ECB: prostori, kadrovska služba ter storitve informacijske tehnologije.

Stroški za vsako skupino dejavnosti zajemajo ustrezen delež skupnih storitev, ki jih zagotavljajo podporne službe ECB.

V proračunu predvideni izdatki za redne naloge so se stabilizirali. Vendar pa je v letu 2019 zaradi zunanjih dejavnikov, zlasti izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, treba povečati število zaposlenih. Svet ECB je za leto 2019 odobril povečanje za 90 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa za osnovna poslovna področja bančnega nadzora v ECB in 18 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa za poslovna področja, ki zagotavljajo skupne storitve za naloge v zvezi z bančnim nadzorom. Od 90 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa jih je skoraj polovica povezanih s kadrovskimi potrebami zaradi brexita, ostali pa zlasti z zaposlitvijo kadrov za dejavnosti stresnega testiranja, ki so jih pred tem izvajali zunanji svetovalci.

Kot je prikazano v spodnji tabeli, je glavni razlog za povečanje izdatkov neposredni nadzor pomembnih bank.

 
Ocenjeni izdatki
2019
Ocenjeni izdatki
2018
Dejanski izdatki 2018
Dejanski izdatki 2017
Izdatki za naloge bančnega nadzora* 559,0 502,5 517,8 436,7
Neposredni nadzor pomembnih bank 336,2 283,4 304,8 242,9
Pregled nad nadzorom manj pomembnih bank 33,2 27,1 28,7 24,0
Horizontalne naloge in specializirane storitve 189,6 192,0 184,4 169,8

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Organigram
Nadzor pobliže: Kaj je ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov?

Presežek ali primanjkljaj

Skupni znesek, ki ga zaračuna ECB, mora pokriti izdatke, ki jih je v obdobju zaračunavanja nadomestil imela ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami, vendar jih ne sme preseči. Ker sklep ECB o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor temelji na oceni, lahko nastane presežek ali primanjkljaj kot razlika med zneskom zbranih nadomestil in dejanskimi izdatki. Morebitni presežek ali primanjkljaj iz preteklega leta se odšteje oziroma prišteje skupnemu znesku letnih nadomestil za nadzor za naslednje leto.

Ob koncu leta 2018 so stroški ECB za nadzorniške naloge znašali 517,8 milijona EUR. To je bilo za 3% več, kot je bilo ocenjeno, zaradi česar je nastal primanjkljaj v višini 15,3 milijona EUR glede na ocenjene izdatke za to leto. Primanjkljaj je vključen v skupni znesek, ki bo zaračunan v letu 2019.

Zaključni račun ECB

Druge prilagoditve

Vsaka nadzorovana banka ali bančna skupina mora plačati nadomestilo za leto ali del leta, v katerem je bila nadzorovana. Če se status banke ali bančne skupine spremeni potem, ko je ECB zanjo že dokončala individualno obvestilo o nadomestilu, se prilagoditev upošteva v skupnem znesku letnih nadomestil za naslednje obdobje zaračunavanja nadomestil. Status se lahko spremeni zaradi izdaje dovoljenja novim nadzorovanim bankam, odvzema dovoljenja ali zaradi spremembe statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno.

Sprememba statusa

ECB sprejme vse potrebne ukrepe, da od nadzorovanih bank in bančnih skupin zbere nadomestila za nadzor. Prejete zamudne obresti in vsi zneski, ki jih ni bilo mogoče izterjati, se upoštevajo pri določanju skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor za naslednje leto.

Druge prilagoditve glede na prejšnje obdobje zaračunavanja nadomestil, ki so vključene v oceno letnega nadomestila za nadzor v letu 2019, znašajo 1,7 milijona EUR.

Koliko plača vsaka kategorija bank?

Znesek, ki se zbere z letnimi nadomestili za nadzor, je odvisen od tega, ali je nadzorovani subjekt pomemben (pomembna institucija) ali manj pomemben (manj pomembna institucija), ter posledično od tega, v kolikšni meri ga nadzoruje ECB.

Med dejanskimi izdatki za naloge bančnega nadzora v letu 2018 in zneskom, ki je bil zaračunan za to leto, obstaja primanjkljaj v višini 15,3 milijona EUR. Banke bodo tako poleg nadomestila za leto 2019 morale plačati tudi 15,3 milijona EUR, kolikor jim je bilo v letu 2018 zaračunano premalo.

 
Nadomestila za pomembne institucije ali
bančne skupine v letu 2019
Nadomestila za manj pomembne institucije ali
bančne skupine v letu 2019
Skupaj
Skupno nadomestilo za nadzor* 524,2 51,8 576,0
Ocenjeni letni izdatki 508,7 50,3 559,0
Preneseni presežek/primanjkljaj 14,0 1,4 15,3
Druge prilagoditve 1,6 0,1 1,7

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.