Skupni znesek letnih nadomestil

ECB zaračunava letno nadomestilo za nadzor vsem nadzorovanim bankam, da pokrije stroške, povezane z bančnim nadzorom.

Skupni znesek letnih nadomestil temelji na dejanskih stroških bančnega nadzora, ki so znani po zaključku računov za leto, za katero se plačuje nadomestilo. To pomeni, da se skupni znesek letnih nadomestil za nadzor in s tem povezan sklep ECB objavita marca naslednje leto, in sicer hkrati z letnim poročilom ECB o nadzornih dejavnostih.

Nadomestilo za leto 2020 bo zaračunano leta 2021, računi pa bodo izdani v drugem četrtletju 2021.

V 6. poglavju letnega poročila ECB o nadzornih dejavnostih so pojasnila o dejanskih izdatkih in številu zaposlenih na področju nadzorniških nalog ECB ter opis okvira nadzorniških nadomestil v danem poročevalskem obdobju. Naveden je tudi ocenjeni znesek letnih stroškov za naslednje obdobje zaračunavanja nadomestila.

Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih

Kaj pokriva letno nadomestilo?

Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor pokriva izdatke, ki jih ima ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami v obdobju zaračunavanja nadomestil, tj. v posameznem letu. Znesek zajema:

  • skupne izdatke za dano obdobje zaračunavanja nadomestila
  • samo za obdobje zaračunavanja nadomestila, ki zajema leto 2020, tudi presežek iz leta 2019, ki bo povrnjen.

Skupni znesek zajema tudi naslednje:

  • vse zneske, ki so bili v skladu s členom 7 uredbe ECB o nadomestilih za nadzor prejeti ali vrnjeni zaradi sprememb, kot so izdaja dovoljenja novi nadzorovani banki, odvzem dovoljenja ali sprememba statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno
  • vse zneske nadomestil iz prejšnjih obdobij, ki jih ni bilo mogoče izterjati
  • vse zamudne obresti, prejete od zavezanca za plačilo nadomestila.

Skupni letni izdatki

Letni izdatki ECB v zvezi z bančnim nadzorom obsegajo predvsem stroške, ki so neposredno povezani z njenimi nadzorniškimi nalogami. Te naloge so naslednje:

  • neposredni nadzor pomembnih bank ali bančnih skupin: predvsem stroški za skupne nadzorniške skupine in inšpekcijske preglede na kraju samem;
  • pregled nad nadzorom manj pomembnih bank ali bančnih skupin: stroški za dejavnosti pregleda nad izvajanjem nadzora;
  • izvajanje horizontalnih nalog in specializiranih storitev: stroški, ki so povezani z dejavnostmi, kot so delo sekretariata Nadzornega odbora, makrobonitetne naloge, statistične storitve in pravne storitve.

V vsako kategorijo nalog so vključeni tudi stroški, ki so z nadzorniškimi nalogami ECB povezani posredno, npr. za storitve, ki jih opravljajo podporne službe ECB, namreč prostori, kadrovska služba ter storitve informacijske tehnologije.

Presežek ali primanjkljaj – velja samo za leto 2020

Skupni zaračunani znesek mora pokriti izdatke, ki jih je v obdobju zaračunavanja nadomestila imela ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami, vendar jih ne sme preseči. Do obdobja zaračunavanja nadomestila 2019 je ECB zaračunavala nadomestila na podlagi ocene stroškov v danem obdobju, zaradi česar je med zbranim zneskom in dejanskimi izdatki nastajal presežek ali primanjkljaj. Ta se je odštel oziroma prištel skupnemu znesku letnih nadomestil za nadzor za naslednje leto. To pomeni, da bodo nadomestila za obdobje 2020 sicer zaračunana, ko bodo znani dejanski stroški, vseeno pa se bo od nadomestila za nadzor v letu 2020 še vedno odštel presežek iz leta 2019.

Ob koncu leta 2019 so stroški ECB za nadzorniške naloge znašali 537,0 milijona EUR. To je bilo za 4% manj kot predvideno, zaradi česar je nastal presežek v višini 22,0 milijona EUR glede na ocenjene izdatke za to leto. Ta se bo odštel od zneska, ki bo zaračunan za leto 2020.

Od obdobja zaračunavanja nadomestila 2021 dalje takšnega presežka ali primanjkljaja ne bo več.

Zaključni račun ECB

Druge prilagoditve

Vsaka nadzorovana banka ali bančna skupina mora plačati nadomestilo za leto ali del leta, v katerem je bila nadzorovana. Če se okoliščine banke ali bančne skupine spremenijo, potem ko je ECB zanjo že dokončala individualno obvestilo o nadomestilu, se prilagoditev upošteva v skupnem znesku letnih nadomestil za naslednje obdobje zaračunavanja nadomestila. Spremembe okoliščin obsegajo izdajo dovoljenja novim nadzorovanim bankam, odvzem dovoljenja ali spremembo statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno.

Sprememba okoliščin

ECB sprejme vse potrebne ukrepe, da od nadzorovanih bank in bančnih skupin zbere nadomestila za nadzor. Prejete zamudne obresti in vsi zneski, ki jih ni bilo mogoče izterjati, se upoštevajo pri določanju skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor za naslednje leto.

Druge prilagoditve v zvezi s prejšnjimi obdobji zaračunavanja nadomestila še niso znane in zato niso upoštevane v oceni nadomestil za nadzor v letu 2020.

Ocenjeno skupno letno nadomestilo za nadzor za obdobje zaračunavanja nadomestila 2020

Za leto 2020 znaša skupni ocenjeni znesek letnih nadomestil za nadzor približno 581,7 milijona EUR (glej tabelo spodaj). To je za 5,7 milijona EUR več kot v letu 2019, ko je skupni zaračunani znesek nadomestil znašal 576,0 milijona EUR.

Za razliko od primanjkljaja, ki je bil prenesen iz leta 2018, je na podlagi ocenjenih stroškov za leto 2019 nastal presežek v višini 22,0 milijona EUR, ki bo prenesen v obdobje zaračunavanja nadomestila 2020. Obdobje leta 2020 bo zadnje, v katerem bo obstajal presežek ali primanjkljaj zaradi ocen, ki so se za zaračunavanje nadomestil uporabljale v prejšnjih obdobjih.

 
Ocenjeni letni izdatki 2020
Ocenjeni letni izdatki 2019
Ocenjeni letni izdatki 2018
Skupno nadomestilo za nadzor* 581,7 576,0 474,8
Ocenjeni izdatki 603,7 559,0 502,5
Presežek/primanjkljaj iz prejšnjega leta –22,0 15,3 –27,9
Druge prilagoditve še ni znano 1,7 0,2

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Izdatki so se povečali zaradi neposrednega nadzora pomembnih bank. Predvidena nadomestila za nadzor v letu 2020 so predstavljena v razdelku 6.1 Letnega poročila ECB o nadzornih dejavnostih 2019.

Koliko plača vsaka kategorija bank?

Znesek, ki se zbere z letnimi nadomestili za nadzor, je odvisen od tega, ali je nadzorovani subjekt ali bančna skupina pomemben (pomembna institucija) ali manj pomemben (manj pomembna institucija), ter posledično od tega, v kolikšni meri ga nadzoruje ECB.

 
Nadomestila za pomembne institucije 2020
Nadomestila za manj pomembne institucije 2020
Skupaj
Skupno nadomestilo za nadzor* 521,27 60,5 581,7
Ocenjeni letni izdatki 544,3 59,4 603,7
Preneseni presežek/primanjkljaj –23,1 1,1 –22,0
Druge prilagoditve še ni znano še ni znano še ni znano

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.