Skupni znesek letnega nadomestila

ECB zaračunava letno nadomestilo za nadzor vsem nadzorovanim bankam, da si pokrije stroške, povezane z bančnim nadzorom.

Skupni znesek letnega nadomestila za nadzor se objavi vsako leto do 30. aprila v sklepu ECB.

Kaj pokriva letno nadomestilo?

Skupni znesek letnega nadomestila za nadzor pokriva izdatke, ki jih ima ECB v zvezi s svojimi nadzorniškimi nalogami v danem obdobju zaračunavanja nadomestila, tj. v danem letu. Zajema:

 • oceno skupnih letnih izdatkov za leto
 • morebitni presežek (ali primanjkljaj) iz preteklega leta, ki se vrne (ali zaračuna)

Skupni znesek letnega nadomestila za nadzor vključuje tudi:

 • vse zneske, prejete ali vrnjene v smislu člena 7 uredbe ECB o nadomestilih za nadzor, ki se nanašajo na spremembe, kot je na primer izdaja dovoljenja novi nadzorovani banki, odvzem dovoljenja ali sprememba statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno
 • vse zneske nadomestila, ki se nanašajo na pretekla obdobja zaračunavanja nadomestila in jih ni bilo mogoče izterjati
 • vse zamudne obresti, prejete od zavezanca za plačilo nadomestila

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor

Sprememba statusa

Skupni znesek letnih izdatkov

Letni izdatki ECB v zvezi z bančnim nadzorom obsegajo predvsem stroške, ki so neposredno povezani z njenimi nadzorniškimi nalogami. Sem sodijo:

 • neposredni nadzor pomembnih bank ali bančnih skupin
 • pregled nad nadzorom manj pomembnih bank ali bančnih skupin
 • opravljanje horizontalnih nalog in specializiranih storitev

Vključeni so tudi stroški, ki so posredno povezani z nadzorniškimi nalogami ECB, npr. storitve, ki jih opravljajo podporne službe ECB, vključno s prostori in človeškimi viri ter storitvami informacijske tehnologije (IT).

Organigram

Kaj pokrivajo letni izdatki?

Nadomestilo se nadzorovanim bankam ali bančnim skupinam zaračuna letno na podlagi ocene stroškov, ki jih bo ECB imela z izvajanjem nadzorniških nalog v danem letu. Razdelijo se v tri glavne kategorije:

 • plače in zaslužki
 • najemnina in vzdrževanje stavb
 • drugi izdatki iz poslovanja

Plače in zaslužki vključujejo osebne prejemke, nadure, nadomestila in stroške pozaposlitvenih zaslužkov zaposlenih v bančnem nadzoru in v skupnih službah. Izdatki iz poslovanja vključujejo stroške svetovanja, IT-storitev, statističnih storitev, amortizacije osnovnih sredstev (razen stavb in opreme), potnih stroškov in usposabljanja.

Presežek ali primanjkljaj

Skupni zaračunani znesek mora pokriti izdatke, ki jih je imela ECB v obdobju zaračunavanja nadomestila v zvezi z nadzorniškimi nalogami, vendar jih ne sme preseči. Sklep ECB o skupnem znesku letnega nadomestila za nadzor temelji na oceni, zato se lahko pojavi presežek ali primanjkljaj kot razlika med izterjanim zneskom in dejansko nastalimi izdatki. Morebitni presežek ali primanjkljaj iz preteklega leta se odšteje ali prišteje skupnemu znesku letnega nadomestila za nadzor za naslednje leto.

Letni računovodski izkazi ECB

Druge prilagoditve

Vsaka nadzorovana banka ali bančna skupina mora plačati nadomestilo za leto ali del leta, v katerem je bila nadzorovana. Če se status banke ali bančne skupine spremeni, potem ko ECB že pripravi obvestilo o nadomestilu, se prilagoditev upošteva v skupnem znesku letnega nadomestila za naslednje obdobje zaračunavanja nadomestila. Spremembe statusa vključujejo izdajo dovoljenja novim nadzorovanim bankam, odvzem dovoljenja ali spremembo statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno.

Sprememba statusa

ECB sprejme vse potrebne ukrepe, da od nadzorovanih bank in bančnih skupin izterja nadomestilo za nadzor. Prejete zamudne obresti in vsi zneski, ki jih ni bilo mogoče pobrati, se upoštevajo pri določanju skupnega zneska letnega nadomestila za nadzor za naslednje leto.

V letnem poročilu ECB o nadzornih aktivnostih so informacije o dejanskih izdatkih, povezanih z nadzorniškimi nalogami, in opis okvira nadzorniških nadomestil v zadevnem poročevalskem obdobju.

Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih