Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Skupno letno nadomestilo

ECB zaračunava letna nadomestila za nadzor vsem nadzorovanim bankam, da pokrije stroške bančnega nadzora.

Skupni znesek letnih nadomestil se izračuna na podlagi dejanskih stroških bančnega nadzora, ki so znani po zaključku finančnih računov ECB za leto, za katero se plačuje nadomestilo. To pomeni, da se skupni znesek in z njim povezan sklep ECB objavita marca naslednje leto, hkrati z letnim poročilom ECB o nadzornih dejavnostih.

Sklep ECB o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2022

Nadomestilo za nadzor v letu 2022 je bilo zaračunano v drugem četrtletju 2023.

V 6. poglavju letnega poročila ECB o nadzornih dejavnostih so pojasnila o dejanskih izdatkih in številu zaposlenih na področju nadzorniških nalog. Opisan je tudi okvir nadomestil v danem poročevalskem obdobju. Poleg tega je naveden ocenjeni znesek letnih stroškov za naslednje obdobje zaračunavanja nadomestila.

Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih

Kaj pokriva letno nadomestilo?

Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor pokriva izdatke, ki jih ima ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami v obdobju od januarja do decembra posameznega obdobja zaračunavanja nadomestil. Zajema naslednje:

  • skupne letne izdatke za dano obdobje zaračunavanja nadomestil;
  • vse zneske, ki so bili v skladu s členom 7 uredbe ECB o nadomestilih za nadzor prejeti ali vrnjeni zaradi sprememb, kot so izdaja dovoljenja novi nadzorovani banki, odvzem dovoljenja in sprememba statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno;
  • vse zneske nadomestil iz prejšnjih obdobij, ki jih ni bilo mogoče izterjati;
  • vse zamudne obresti, prejete od zavezancev za plačilo nadomestila.
Uredba ECB o nadomestilih za nadzor Sprememba okoliščin

Skupni letni izdatki

Letni izdatki ECB za bančni nadzor obsegajo predvsem stroške, ki so neposredno povezani z njenimi nadzorniškimi nalogami. Te naloge so:

  • neposredni nadzor pomembnih bank ali bančnih skupin: predvsem stroški za skupne nadzorniške skupine in inšpekcijske preglede na kraju samem;
  • spremljanje nadzora manj pomembnih bank ali bančnih skupin, ki ga izvajajo pristojni nacionalni organi: stroški za dejavnosti pregleda nad izvajanjem nadzora;
  • izvajanje horizontalnih nalog in specializiranih storitev: stroški z dejavnostmi, kot so delo sekretariata Nadzornega odbora, makrobonitetne naloge, statistične storitve in pravne storitve.

V vsako kategorijo nalog so vključeni tudi stroški, ki so z nadzorniškimi nalogami ECB povezani posredno, npr. za skupne storitve, ki jih opravljajo podporne službe ECB (prostori, kadrovska služba ter storitve informacijske tehnologije).

Organigram Zaključni račun ECB

Prilagoditev skupnih letnih izdatkov

Vsaka nadzorovana banka ali bančna skupina mora plačati nadomestilo za leto ali del leta, v katerem je bila nadzirana. Če se okoliščine banke ali bančne skupine spremenijo, potem ko je ECB zanjo že dokončala individualno obvestilo o nadomestilu, se prilagoditev upošteva v skupnem znesku letnih nadomestil za naslednje obdobje zaračunavanja nadomestil. Spremembe okoliščin obsegajo izdajo dovoljenja novim nadzorovanim bankam, odvzem dovoljenja in spremembo statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno.

Sprememba okoliščin

ECB sprejme vse potrebne ukrepe, da od nadzorovanih bank in bančnih skupin zbere nadomestila za nadzor. Prejete zamudne obresti in vsi zneski, ki jih ni bilo mogoče izterjati, se upoštevajo pri določanju skupnega zneska letnih nadomestil za naslednje leto.

Za leto 2022 so bili skupni letni izdatki neto prilagojeni za skupno 96.265 EUR. To obsega 37.690 EUR zaradi preračuna nadomestil za prejšnja obdobja zaračunavanja nadomestil in –133.955 EUR prejetih zamudnih obresti.

Skupno letno nadomestilo za nadzor za obdobje zaračunavanja nadomestil 2022

Za leto 2022 znaša skupno letno nadomestilo za nadzor, ki bo zaračunano, 593,7 milijona EUR (glej tabelo spodaj). To je za 16,2 milijona EUR več kot v letu 2021, ko je znašalo 577,5 milijona EUR.

Skupni zaračunani znesek Obdobje zaračunavanja nadomestil 2022 Obdobje zaračunavanja nadomestil 2021 Obdobje zaračunavanja nadomestil 2020**
Skupno nadomestilo za nadzor* 593,7 577,5 514,3
Letni izdatki 593,8 577,5 535,3
Prilagoditev letnih izdatkov –0,1 –0,0 1,0
* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
** Znesek, zaračunan za leto 2020, je bil prilagojen za presežek v višini 22,0 milijona EUR, saj je bilo nadomestilo za leto 2019 izračunano na podlagi ocenjenih stroškov. 

Povečanje je posledica zvišanja dejanskih letnih izdatkov zaradi nadaljnjega postopnega vračanja k bolj normalni ravni aktivnosti v bančnem nadzoru. Predvsem so se zvišali izdatki za neposredni nadzor pomembnih institucij, kjer se je število inšpekcijskih pregledov na kraju samem vrnilo na raven pred pandemijo. Stroški za horizontalne naloge in specializirane storitve so se povečali zaradi nadaljnjega razvoja in izboljševanja informacijskih sistemov, ki so namenjeni bančnemu nadzoru. Nadaljnje podrobnosti o nadomestilih za bančni nadzor v letu 2022 ter obeti za leto 2023 so predstavljeni v 6. poglavju Letnega poročila ECB o nadzornih dejavnostih 2022

Koliko plača vsaka kategorija bank?

Znesek, ki se zbere z letnimi nadomestili za nadzor, je odvisen od tega, ali je nadzorovani subjekt ali bančna skupina pomemben (pomembna institucija) ali manj pomemben (manj pomembna institucija), ter posledično od tega, kako podrobno ga nadzira ECB.

  Nadomestila za pomembne institucije 2022 Nadomestila za manj pomembne institucije 2022 Skupaj
Skupno nadomestilo za nadzor* 566,7 27,0 593,7
Letni izdatki 566,8 27,0 593,8
Prilagoditev letnih izdatkov –0,1 –0,0 –0,1
* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo