Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Skupno letno nadomestilo

ECB zaračunava letno nadomestilo za nadzor vsem nadzorovanim bankam, da pokrije stroške bančnega nadzora.

Skupni znesek letnega nadomestila se izračuna na podlagi dejanskih stroškov bančnega nadzora, ki so znani po zaključku finančnih računov ECB za leto, za katero se plačuje nadomestilo. To pomeni, da se skupni znesek in sklep ECB o skupnem znesku objavita marca naslednje leto skupaj z letnim poročilom ECB o nadzornih dejavnostih.

Sklep ECB o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2023

Nadomestilo za nadzor v letu 2023 je bilo zaračunano v drugem četrtletju 2024.

V 6. poglavju letnega poročila ECB o nadzornih dejavnostih so pojasnila o dejanskih izdatkih in številu zaposlenih na področju bančnega nadzora ter opis okvira nadomestil v danem poročevalskem obdobju. Naveden je tudi ocenjeni znesek letnih stroškov za naslednje obračunsko obdobje.

Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih

Kaj pokriva letno nadomestilo?

Skupni znesek letnega nadomestila za nadzor pokriva izdatke, ki jih ima ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami v obdobju od januarja do decembra v posameznem obračunskem obdobju. Zajema naslednje:

  • skupne letne izdatke v danem obračunskem obdobju
  • vse zneske, ki so bili v skladu s členom 7 uredbe ECB o nadomestilih za nadzor prejeti ali vrnjeni zaradi sprememb, kot so izdaja dovoljenja novi nadzorovani banki, odvzem dovoljenja in sprememba statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno
  • vse zneske nadomestil iz prejšnjih obračunskih obdobij, ki jih ni bilo mogoče izterjati
  • vse zamudne obresti, prejete od zavezancev za plačilo nadomestila
Uredba ECB o nadomestilih za nadzor Sprememba okoliščin

Skupni letni izdatki

Letni izdatki ECB v zvezi z bančnim nadzorom obsegajo predvsem stroške, ki so neposredno povezani z nadzorniškimi nalogami. Te naloge so:

  • neposredni nadzor pomembnih bank ali bančnih skupin: predvsem stroški v zvezi s skupnimi nadzorniškimi skupinami in inšpekcijskimi pregledi na kraju samem
  • spremljanje nadzora manj pomembnih bank ali bančnih skupin, ki ga izvajajo pristojni nacionalni organi: stroški v zvezi s pregledom nad izvajanjem nadzora
  • izvajanje horizontalnih nalog in specializiranih storitev: stroški v zvezi z dejavnostmi, kot so delo sekretariata Nadzornega odbora, makrobonitetne naloge, statistične storitve in pravne storitve

V vsako kategorijo nalog so vključeni tudi stroški, ki so z nadzorniškimi nalogami ECB povezani posredno, npr. stroški v zvezi s skupnimi storitvami, ki jih opravljajo podporne službe ECB (upravljanje prostorov, kadrovska služba ter storitve informacijske tehnologije).

Organigram Zaključni račun ECB

Prilagoditev skupnih letnih izdatkov

Vsaka nadzorovana banka ali bančna skupina mora plačati nadomestilo za leto ali del leta, v katerem je bila nadzirana. Če se okoliščine banke ali bančne skupine spremenijo, potem ko je ECB že pripravila individualno obvestilo o nadomestilu, se prilagoditev upošteva v skupnem znesku letnega nadomestila za naslednje obračunsko obdobje. Spremembe okoliščin obsegajo izdajo dovoljenja novim nadzorovanim bankam, odvzem dovoljenja in spremembo statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno.

Sprememba okoliščin

ECB sprejme vse potrebne ukrepe, da od nadzorovanih bank in bančnih skupin izterja nadomestilo za nadzor. Prejete zamudne obresti in vsi zneski, ki jih ni bilo mogoče izterjati, se upoštevajo pri določanju skupnega zneska letnega nadomestila za naslednje leto.

Za leto 2023 so bili skupni letni izdatki neto prilagojeni za skupno 220.129 EUR. To obsega 402.266 EUR zaradi preračuna nadomestil za prejšnja obračunska obdobja in −182.137 EUR prejetih zamudnih obresti.

Skupno letno nadomestilo za nadzor za obračunsko obdobje 2023

Skupno letno nadomestilo za nadzor, zaračunano za leto 2023, znaša 653,7 milijona EUR (glej tabelo spodaj). To je za 60,0 milijona EUR več kot v letu 2022, ko je skupni zaračunani znesek letnega nadomestila znašal 593,7 milijona EUR.

Skupni zaračunani znesek

Obračunsko leto 2023

Obračunsko leto 2022

Obračunsko leto 2021

Skupno nadomestilo za nadzor*

653,7

593,7

577,5

Letni izdatki

653,5

593,8

577,5

Prilagoditev letnih izdatkov

0,2

−0,1

−0,0

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Višji izdatki v letu 2023 so povezani s povečanjem dejanskih letnih izdatkov, ker so se zvišali stroški v zvezi z zaposlenimi in ker so v bančnem nadzoru prvič po pandemiji aktivnosti potekale polno leto, kar je privedlo do višjih izdatkov v večini stroškovnih kategorij. Poleg tega so višji izdatki nastali tudi zaradi uvedbe novih IT storitev, povezanih z nadzorniško tehnologijo, ter zaradi učinkov inflacije in višjih cen energije. Nadaljnje podrobnosti o nadomestilih za nadzor v letu 2023 ter obeti za leto 2024 so predstavljeni v 6. poglavju v Letnem poročilu ECB o nadzornih dejavnostih 2023

Koliko plača vsaka kategorija bank?

Znesek, ki se zaračuna z letnim nadomestilom za nadzor, je odvisen od tega, ali je nadzorovani subjekt ali bančna skupina pomemben (pomembna institucija) ali manj pomemben (manj pomembna institucija), ter posledično od tega, kako podrobno ga nadzira ECB.

 

Nadomestila za pomembne institucije 2023

Nadomestila za manj pomembne institucije 2023

Skupaj
Skupno nadomestilo za nadzor*

626,5

27,2

653,7

Letni izdatki

626,3

27,2

653,5

Prilagoditev letnih izdatkov

0,2

−0,0

0,2

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo