Menu

Skupni znesek letnih nadomestil

ECB zaračunava letna nadomestila za nadzor vsem nadzorovanim bankam, da pokrije stroške, povezane z bančnim nadzorom.

Skupni znesek letnih nadomestil temelji na dejanskih stroških bančnega nadzora, ki so znani po zaključku finančnih računov ECB za leto, za katero se plačuje nadomestilo. To pomeni, da se skupni znesek letnih nadomestil za nadzor in s tem povezan sklep ECB objavita marca naslednje leto, hkrati z letnim poročilom ECB o nadzornih dejavnostih.

Sklep ECB o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2020

Nadomestilo za nadzor v letu 2021 bo zaračunano v drugem četrtletju 2022.

V 6. poglavju letnega poročila ECB o nadzornih dejavnostih so pojasnila o dejanskih izdatkih in številu zaposlenih na področju nadzorniških nalog ECB ter opis okvira nadomestil v danem poročevalskem obdobju. Naveden je tudi ocenjeni znesek letnih stroškov za naslednje obdobje zaračunavanja nadomestila.

Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih

Kaj pokriva letno nadomestilo?

Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor pokriva izdatke, ki jih ima ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami v obdobju zaračunavanja nadomestila, tj. v posameznem letu. Znesek zajema:

  • skupne izdatke za dano obdobje zaračunavanja nadomestil
  • vse zneske, ki so bili v skladu s členom 7 uredbe ECB o nadomestilih za nadzor prejeti ali vrnjeni zaradi sprememb, kot so izdaja dovoljenja novi nadzorovani banki, odvzem dovoljenja ali sprememba statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno;
  • vse zneske nadomestil iz prejšnjih obdobij, ki jih ni bilo mogoče izterjati;
  • vse zamudne obresti, prejete od zavezancev za plačilo nadomestila.

Skupni letni izdatki

Letni izdatki ECB v zvezi z bančnim nadzorom obsegajo predvsem stroške, ki so neposredno povezani z njenimi nadzorniškimi nalogami. Te so:

  • neposredni nadzor pomembnih bank ali bančnih skupin: predvsem stroški za skupne nadzorniške skupine in inšpekcijske preglede na kraju samem;
  • pregled nad nadzorom manj pomembnih bank ali bančnih skupin: stroški za dejavnosti pregleda nad izvajanjem nadzora;
  • izvajanje horizontalnih nalog in specializiranih storitev: stroški, ki so povezani z dejavnostmi, kot so delo sekretariata Nadzornega odbora, makrobonitetne naloge, statistične storitve in pravne storitve.

V vsako kategorijo nalog so vključeni tudi stroški, ki so z nadzorniškimi nalogami ECB povezani posredno, npr. za skupne storitve, ki jih opravljajo podporne službe ECB, namreč prostori, kadrovska služba ter storitve informacijske tehnologije.

Presežek ali primanjkljaj – velja samo za leto 2020

Skupni zaračunani znesek mora pokriti, a ne preseči, izdatke, ki jih je v obdobju zaračunavanja nadomestila imela ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami. Do obdobja zaračunavanja nadomestila 2019 je ECB zaračunavala nadomestila na podlagi ocenjenih stroškov v danem obdobju, zato je med zbranim zneskom in dejanskimi izdatki nastajal presežek ali primanjkljaj. Ta se je odštel oziroma prištel skupnemu znesku letnih nadomestil za nadzor za naslednje leto. To pomeni, da so bila nadomestila za obdobje 2020 sicer zaračunana na podlagi dejanskih stroškov, vendar pa je bilo od nadomestil za nadzor v letu 2020 še vedno treba odšteti presežek iz leta 2019.

Ob koncu leta 2019 so stroški ECB za nadzorniške naloge znašali 537,0 milijona EUR. To je bilo za 4% manj kot predvideno, zato je nastal presežek v višini 22,0 milijona EUR glede na ocenjene izdatke za to leto. Ta se je odštel od skupnega zneska, ki je bil zaračunan za leto 2020.

Od obdobja zaračunavanja nadomestila 2021 dalje takšnega presežka ali primanjkljaja ne bo več.

Zaključni račun ECB

Druge prilagoditve

Vsaka nadzorovana banka ali bančna skupina mora plačati nadomestilo za leto ali del leta, v katerem je bila nadzirana. Če se okoliščine banke ali bančne skupine spremenijo, potem ko je ECB zanjo že dokončala individualno obvestilo o nadomestilu, se prilagoditev upošteva v skupnem znesku letnih nadomestil za naslednje obdobje zaračunavanja nadomestila. Spremembe okoliščin obsegajo izdajo dovoljenja novim nadzorovanim bankam, odvzem dovoljenja ali spremembo statusa nadzorovanega subjekta iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno.

Sprememba okoliščin

ECB sprejme vse potrebne ukrepe, da od nadzorovanih bank in bančnih skupin zbere nadomestila za nadzor. Prejete zamudne obresti in vsi zneski, ki jih ni bilo mogoče izterjati, se upoštevajo pri določanju skupnega zneska letnih nadomestil za naslednje leto.

Druge prilagoditve so povzročile neto vračilo v višini 1,0 milijona EUR in so bile vključene v letno nadomestilo za nadzor za leto 2020.

Skupno letno nadomestilo za nadzor za obdobje zaračunavanja nadomestila 2020

Za leto 2020 je skupno letno nadomestilo za nadzor, ki je bilo zaračunano, znašalo 514,3 milijona EUR (glej tabelo spodaj). To je za 61,7 milijona EUR manj kot v letu 2019, ko je skupni zaračunani znesek nadomestil znašal 576,0 milijona EUR.

Skupni zaračunani znesek
Obdobje zaračunavanja nadomestila 2020
Obdobje zaračunavanja nadomestila 2019
Obdobje zaračunavanja nadomestila 2018
Skupno nadomestilo za nadzor* 514,3 576,0 474,8
Dejanski stroški 535,3 559,0 502,5
Presežek/primanjkljaj iz prejšnjega leta –22,0 15,3 –27,9
Druge prilagoditve 1,0 1,7 0,2

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Izdatki so se v letu 2020 zmanjšali zaradi vpliva pandemije koronavirusa (COVID-19) na nadzorne dejavnosti. Nadaljnje podrobnosti o nadomestilih za bančni nadzor v letu 2020 ter obeti za leto 2021 so predstavljeni v poglavju 6 Letnega poročila ECB o nadzornih dejavnostih 2020.

Koliko plača vsaka kategorija bank?

Znesek, ki se zbere z letnimi nadomestili za nadzor, je odvisen od tega, ali je nadzorovani subjekt ali bančna skupina pomemben (pomembna institucija) ali manj pomemben (manj pomembna institucija), ter posledično od tega, kako podrobno ga nadzira ECB.

 
Nadomestila za pomembne institucije 2020
Nadomestila za manj pomembne institucije 2020
Skupaj
Skupno nadomestilo za nadzor* 476,5 37,8 514,3
Ocenjeni letni izdatki 499,1 36,2 535,3
Preneseni presežek/primanjkljaj –23,1 1,1 –22,0
Druge prilagoditve 0,5 0,5 1,0

* Vsi zneski so v milijonih EUR. Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.