Celkové ročné poplatky

ECB na krytie svojich nákladov spojených s výkonom bankového dohľadu od všetkých dohliadaných bánk vyberá ročný poplatok za dohľad.

Celková výška ročných poplatkov za dohľad sa zverejňuje každý rok do 30. apríla formou rozhodnutia ECB.

Čo sa z poplatkov hradí?

Z celkových ročných poplatkov za dohľad sa kryjú výdavky ECB spojené s výkonom dohľadu za dané účtovné obdobie, t. j. za daný rok. Ich výška sa určuje na základe:

 • celkových odhadovaných výdavkov za daný rok a
 • prípadného prebytku (resp. deficitu) za predchádzajúci rok, ktorý sa refunduje (resp. dofakturuje).

Súčasťou celkových ročných poplatkov za dohľad sú aj:

 • sumy prijaté či refundované v zmysle článku 7 nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad v súvislosti so zmenami, napr. udelením licencie novým dohliadaným bankám či bankovým skupinám, odobratím licencie alebo zmenou postavenia z významnej na menej významnú inštitúciu a naopak,
 • všetky nevybraté poplatky za predchádzajúce účtovné obdobia a
 • všetky prijaté úroky z omeškania poplatníka.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad

Zmena postavenia

Celkové ročné výdavky

Ročné výdavky ECB na bankový dohľad tvoria predovšetkým náklady priamo spojené s jej úlohami v oblasti dohľadu:

 • priamy dohľad nad významnými bankami a bankovými skupinami,
 • monitorovanie dohľadu nad menej významnými bankami a bankovými skupinami a
 • horizontálne úlohy a špecializované služby.

Ich súčasťou sú aj náklady, ktoré sú nepriamo spojené s úlohami ECB v oblasti dohľadu, napr. náklady na služby podporných odborov ECB vrátane prevádzky priestorov, riadenia ľudských zdrojov a IT služieb.

Organizačná štruktúra

Čo ročné výdavky pokrývajú?

Dohliadaným bankám a bankovým skupinám sa účtuje ročný poplatok na základe odhadovaných nákladov ECB na výkon úloh dohľadu v danom roku, ktoré sa členia na tri hlavné kategórie:

 • platy a dávky,
 • prenájom a údržba budov,
 • ostatné prevádzkové výdavky.

Platy a dávky zahŕňajú platy zamestnancov dohľadu a zamestnancov podporných služieb vrátane nadčasov, prídavkov a dávok po skončení pracovného pomeru. Medzi ostatné prevádzkové výdavky patria náklady na poradenské, IT a štatistické služby, odpisovanie fixných aktív (iných než budov a príslušenstva), služobné cesty a vzdelávanie.

Prebytok/deficit

Celková suma poplatkov vyúčtovaných ECB musí pokryť (nie prekročiť) výdavky, ktoré jej vznikli v danom účtovnom období v spojitosti s úlohami v oblasti dohľadu. Vzhľadom na to, že rozhodnutie ECB o celkových ročných poplatkoch za dohľad vychádza z odhadov, v dôsledku rozdielov medzi vybratými poplatkami a skutočnými výdavkami môže vzniknúť prebytok či deficit. Prípadný prebytok alebo deficit z predchádzajúceho roka sa odpočítava, resp. pripočítava k celkovej výške ročných poplatkov za dohľad v nasledujúcom roku.

Ročná účtovná závierka ECB

Iné úpravy

Každá dohliadaná banka alebo banková skupina je povinná uhradiť poplatok za rok, resp. časť roka, počas ktorej podlieha dohľadu. V prípade zmeny postavenia banky alebo bankovej skupiny, ktorá nastane po finalizácii jej platobného výmeru zo strany ECB, bude zodpovedajúcim spôsobom upravená celková výška ročných poplatkov za dohľad v nasledujúcom účtovnom období. Medzi zmeny postavenia patrí udelenie licencie novým dohliadaným bankám, odobratie licencie alebo zmena postavenia z významnej na menej významnú inštitúciu a naopak.

Zmena postavenia

ECB uskutočňuje všetky kroky potrebné na výber poplatkov za dohľad od dohliadaných bánk a bankových skupín. Prijaté úroky z omeškania a všetky nezaplatené sumy sa zohľadňujú pri stanovovaní celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad v nasledujúcom roku.

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu obsahuje údaje o skutočnej výške výdavkov na plnenie úloh dohľadu i informácie o platnom rámci poplatkov za dohľad za dané účtovné obdobie.

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu