Celkové ročné poplatky

ECB na krytie svojich nákladov spojených s výkonom bankového dohľadu od všetkých dohliadaných bánk vyberá ročný poplatok za dohľad.

Celková výška ročných poplatkov za dohľad sa zverejňuje každý rok do 30. apríla formou rozhodnutia ECB.

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu obsahuje údaje o skutočných výdavkoch a personálnych potrebách na plnenie úloh dohľadu ECB, ako aj informácie o platnom rámci poplatkov za dohľad za dané účtovné obdobie.

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu

Čo sa z poplatkov hradí?

Z celkových ročných poplatkov za dohľad sa kryjú výdavky ECB spojené s výkonom dohľadu za dané účtovné obdobie, t. j. za daný rok. Ich výška sa určuje na základe:

  • celkových odhadovaných výdavkov za daný rok a
  • prípadného prebytku (resp. deficitu) za predchádzajúci rok, ktorý sa refunduje (resp. doúčtuje).

Súčasťou celkových ročných poplatkov za dohľad sú aj:

  • sumy prijaté či refundované v zmysle článku 7 nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad v súvislosti so zmenami, napr. udelením licencie novým dohliadaným bankám, odobratím licencie alebo zmenou štatútu z významnej na menej významnú inštitúciu a naopak,
  • všetky nevybraté poplatky za predchádzajúce účtovné obdobia a
  • všetky prijaté úroky z omeškania poplatníka.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad
Zmena postavenia

Celkové ročné poplatky za dohľad za účtovné obdobie

Za účtovné obdobie 2019 celkové ročné poplatky za dohľad predstavujú 576,0 mil. € (bližšie v tabuľke). V porovnaní s celkovými ročnými poplatkami za rok 2018 vo výške 474,8 mil. € ide o nárast o 101,2 mil. €.

Viac než 40 % nárastu odhadovaných ročných poplatkov za dohľad tvoria poplatky za dohľad stanovené na základe odhadovaných nákladov. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď bankový dohľad ECB výšku celkových poplatkov redukoval prebytkami z minulých rokov, sa rok 2018 skončil schodkom vo výške 15,3 mil. €, ktorý sa prenáša do odhadu poplatkov za rok 2019.

 
Odhadované ročné výdavky za rok 2019
Odhadované ročné výdavky za rok 2018
Odhadované ročné výdavky za rok 2017
Celkové poplatky za dohľad* 576,0 474,8 425,0
Odhadované výdavky 559,0 502,5 464,7
Prebytok/deficit z predchádzajúceho roku 15,3 -27,9 -41,1
Iné úpravy 1,7 0,2 1,4

*Všetky údaje sú v mil. €. Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhlením.

Celkové ročné výdavky

Ročné výdavky ECB na bankový dohľad tvoria predovšetkým náklady priamo spojené s jej úlohami v oblasti dohľadu:

  • priamy dohľad nad významnými bankami a bankovými skupinami: ide najmä o náklady súvisiace so spoločnými dohliadacími tímami a previerkami na mieste,
  • monitorovanie dohľadu nad menej významnými bankami a bankovými skupinami: náklady spojené s aktivitami v oblasti monitorovania dohľadu a
  • horizontálne úlohy a špecializované služby: náklady spojené s činnosťami, ako je činnosť sekretariátu Rady pre dohľad, makroprudenciálne úlohy, štatistické služby a špecializované právne služby.

Ich súčasťou sú aj náklady, ktoré sú nepriamo spojené s úlohami ECB v oblasti dohľadu, napr. náklady na služby podporných odborov ECB vrátane prevádzky priestorov, riadenia ľudských zdrojov a IT služieb.

Zaznamenané náklady každej skupiny zahŕňajú alokáciu služieb podporných odborov ECB.

Výška rozpočtovaných nákladov na bežné úlohy sa ustálila. V roku 2019 je však v dôsledku vonkajších faktorov, najmä odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, potrebné zvýšenie ľudských zdrojov. Rada guvernérov na rok 2019 schválila zvýšenie personálneho obsadenia ťažiskových organizačných útvarov bankového dohľadu ECB v rozsahu zodpovedajúcom 90 zamestnancom na plný pracovný úväzok, spolu s ďalšími 18 miestami pre útvary zabezpečujúce zdieľané služby v rámci dohľadových úloh. Takmer polovica uvedených 90 miest je vyčlenená na pokrytie potrieb spojených s brexitom, zvyšok vyplýva najmä z internalizácie zdrojov na činnosti v rámci záťažového testovania, ktoré v minulosti vykonávali externí konzultanti.

Ako vidieť z nasledujúcej tabuľky, nárast výdavkov je v prvom rade spojený s priamym dohľadom nad významnými bankami.

 
Odhadované výdavky
2019
Odhadované výdavky
2018
Skutočné výdavky 2018
Skutočné výdavky 2017
Náklady vyplývajúce z úloh bankového dohľadu* 559,0 502,5 517,8 436,7
Priamy dohľad nad významnými bankami 336,2 283,4 304,8 242,9
Monitorovanie dohľadu nad menej významnými bankami 33,2 27,1 28,7 24,0
Horizontálne úlohy a špecializované služby 189,6 192,0 184,4 169,8

*Všetky údaje sú v mil. €. Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhlením.

Organizačná štruktúra
Dohľad. Kontext. Čo je účelom cieleného hodnotenia interných modelov?

Prebytok/deficit

Celková suma poplatkov vyúčtovaných ECB musí pokryť (nie prekročiť) výdavky, ktoré jej vznikli v danom účtovnom období v spojitosti s úlohami v oblasti dohľadu. Vzhľadom na to, že rozhodnutie ECB o celkových ročných poplatkoch za dohľad vychádza z odhadov, v dôsledku rozdielov medzi vybratými poplatkami a skutočnými výdavkami môže vzniknúť prebytok či deficit. Prípadný prebytok alebo deficit z predchádzajúceho roka sa odpočítava, resp. pripočítava k celkovej výške ročných poplatkov za dohľad v nasledujúcom roku.

Na konci roka 2018 náklady ECB na úlohy bankového dohľadu predstavovali 517,8 mil. €. V porovnaní s odhadmi na daný rok to bolo o 3 % viac, čo spôsobilo schodok vo výške 15,3 mil. €. Táto suma je zahrnutá do celkovej sumy účtovanej v roku 2019.

Ročná účtovná závierka ECB

Iné úpravy

Každá dohliadaná banka alebo banková skupina je povinná uhradiť poplatok za rok, resp. časť roka, počas ktorej podlieha dohľadu. V prípade zmeny postavenia banky alebo bankovej skupiny, ktorá nastane po finalizácii jej platobného výmeru zo strany ECB, bude zodpovedajúcim spôsobom upravená celková výška ročných poplatkov za dohľad v nasledujúcom účtovnom období. Medzi zmeny postavenia patrí udelenie licencie novým dohliadaným bankám, odobratie licencie alebo zmena štatútu z významnej na menej významnú inštitúciu a naopak.

Zmena postavenia

ECB uskutočňuje všetky kroky potrebné na výber poplatkov za dohľad od dohliadaných bánk a bankových skupín. Prijaté úroky z omeškania a všetky nezaplatené sumy sa zohľadňujú pri stanovovaní celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad v nasledujúcom roku.

Iné úpravy súvisiace s predchádzajúcimi účtovnými obdobiami, ktoré boli zakomponované do odhadu ročných poplatkov za dohľad za rok 2019, predstavujú 1,7 mil. €.

Aká je výška poplatkov jednotlivých kategórií bánk?

Suma vyzbieraná prostredníctvom ročných poplatkov za dohľad závisí od toho, či je dohliadaný subjekt významný (významné inštitúcie) alebo menej významný (menej významné inštitúcie), a teda do akej miery podlieha kontrole zo strany ECB.

 
Poplatky účtované významným inštitúciám alebo
bankovým skupinám 2019
Poplatky účtované menej významným inštitúciám alebo
bankovým skupinám 2019
Spolu
Celkové poplatky za dohľad* 524,2 51,8 576,0
Odhadované ročné výdavky 508,7 50,3 559,0
Prebytok/deficit z minulých období 14,0 1,4 15,3
Iné úpravy 1,6 0,1 1,7

*Všetky údaje sú v mil. €. Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhlením.