Celkové ročné poplatky

ECB na krytie svojich nákladov spojených s výkonom bankového dohľadu od všetkých dohliadaných bánk vyberá ročný poplatok za dohľad.

Celková výška ročných poplatkov za dohľad sa zverejňuje každý rok do 30. apríla formou rozhodnutia ECB.

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu obsahuje údaje o skutočných výdavkoch a personálnych potrebách na plnenie úloh dohľadu ECB, ako aj informácie o platnom rámci poplatkov za dohľad za dané účtovné obdobie.

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu

Čo sa z poplatkov hradí?

Z celkových ročných poplatkov za dohľad sa kryjú výdavky ECB spojené s výkonom dohľadu za dané účtovné obdobie, t. j. za daný rok. Ich výška sa určuje na základe:

 • celkových odhadovaných výdavkov za daný rok a
 • prípadného prebytku (resp. deficitu) za predchádzajúci rok, ktorý sa refunduje (resp. doúčtuje).

Súčasťou celkových ročných poplatkov za dohľad sú aj:

 • sumy prijaté či refundované v zmysle článku 7 nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad v súvislosti so zmenami, napr. udelením licencie novým dohliadaným bankám, odobratím licencie alebo zmenou štatútu z významnej na menej významnú inštitúciu a naopak,
 • všetky nevybraté poplatky za predchádzajúce účtovné obdobia a
 • všetky prijaté úroky z omeškania poplatníka.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad
Zmena postavenia

Celkový ročný poplatok za dohľad za účtovné obdobie

Za účtovné obdobie 2018 objem ročných poplatkov za dohľad predstavuje 474,8 mil. €. V porovnaní s celkovými ročnými poplatkami vybratými za rok 2017 vo výške 425 mil. € ide o nárast o 49,8 mil. €. Ako vyplýva z nasledujúcej tabuľky, štvrtina nárastu odhadovaného ročného poplatku za dohľad bola spôsobená menším prebytkom preneseným z predchádzajúceho účtovného obdobia. Zostatok zvýšených výdavkov súvisel najmä s novými úlohami uvedenými v prioritách dohľadu na rok 2018:

 
Odhadované ročné výdavky za rok 2018
Odhadované ročné výdavky za rok 2017
Odhadované ročné výdavky za rok 2016
Celkový poplatok za dohľad* 474,8 425,0 404,5
Odhadované výdavky 502,5 464,7 423,2
Prebytok/deficit z predchádzajúceho roku -27,9 -41,1 -18,9
Iné úpravy 0,2 1,4 0,2

* Všetky sumy sú vyjadrené v mil. €. Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Celkové ročné výdavky

Ročné výdavky ECB na bankový dohľad tvoria predovšetkým náklady priamo spojené s jej úlohami v oblasti dohľadu:

 • priamy dohľad nad významnými bankami a bankovými skupinami: sú to najmä náklady súvisiace so spoločnými dohliadacími tímami a previerkami na mieste,
 • monitorovanie dohľadu nad menej významnými bankami a bankovými skupinami: náklady spojené s aktivitami v oblasti monitorovania dohľadu a
 • horizontálne úlohy a špecializované služby: náklady spojené s činnosťami, ako je činnosť sekretariátu Rady pre dohľad, makroprudenciálne úlohy, štatistické služby a špecializované právne služby.

Ich súčasťou sú aj náklady, ktoré sú nepriamo spojené s úlohami ECB v oblasti dohľadu, napr. náklady na služby podporných odborov ECB vrátane prevádzky priestorov, riadenia ľudských zdrojov a IT služieb.

Zaznamenané náklady každej skupiny zahŕňajú alokáciu služieb podporných odborov ECB.

 
Odhadované výdavky
2018
Odhadované výdavky
2017
Skutočné výdavky 2017
Skutočné výdavky 2016
Náklady vyplývajúce z úloh bankového dohľadu* 502,5 464,7 436,7 382,2
Priamy dohľad nad významnými bankami 283,4 279,0 242,9 192,0
Monitorovanie dohľadu nad menej významnými bankami 27,1 24,1 24,0 24,8
Horizontálne úlohy a špecializované služby 192,0 161,5 169,8 165,4

* Všetky sumy sú vyjadrené v mil. €. Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Organizačná štruktúra

Čo ročné výdavky pokrývajú?

Dohliadaným bankám a bankovým skupinám sa účtuje ročný poplatok na základe odhadovaných nákladov ECB na výkon úloh dohľadu v danom roku, ktoré sa členia na tri hlavné kategórie:

 • platy a dávky: platy zamestnancov dohľadu a zamestnancov podporných služieb vrátane nadčasov, prídavkov a dávok po skončení pracovného pomeru,
 • prenájom a údržba budov: náklady na trvalý alebo dočasný prenájom priestorov budov a na všetky opravy, údržbu a náklady služby spojené s priestormi ECB,
 • ostatné prevádzkové výdavky: výdavky na poradenské, IT a štatistické služby, odpisovanie fixných aktív (iných než tých spojených s budovami), služobné cesty a vzdelávanie.

 
Odhadované výdavky
2018
Odhadované výdavky
2017
Skutočné výdavky 2017
Skutočné výdavky 2016
Náklady vyplývajúce z úloh bankového dohľadu* 502,5 464,7 436,7 382,2
Platy a dávky 247,6 208,6 215,0 180,7
Prenájom a údržba budov 53,9 55,0 53,0 58,1
Ostatné prevádzkové výdavky 201,0 201,1 168,8 143,4

* Všetky sumy sú vyjadrené v mil. €. Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Hoci sa výška výdavkov na bežné úlohy bankového dohľadu vo všeobecnosti ustálila, vonkajšie faktory, ako vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ a dvojročné dohľadové záťažové testy významných bánk v roku 2018 viedli k nárastu odhadovaných ročných výdavkov za aktuálne účtovné obdobie. Tieto skutočnosti majú vplyv na počet zamestnancov bankového dohľadu v ECB, ako aj na náklady na nábor externých poradcov zapojených do projektov.

Európsky bankový dohľad navyše v roku 2017 zaviedol celosystémový postup s cieľom zvýšiť počet cezhraničných a zmiešaných previerok v nasledujúcich rokoch, čo viedlo k nárastu počtu pracovníkov príslušných vnútroštátnych orgánov vyslaných do ECB a súvisiacich nákladov na služobné cesty. Viacročný projekt cieleného hodnotenia interných modelov (targeted review of internal models – TRIM) v roku 2018 pokračuje s rovnakým rozpočtom ako v roku 2017. Keďže počet zamestnancov bankového dohľadu neustále rastie, vzniká zvýšený dopyt po službách podporných odborov ECB.

Dohľad: kontext. Čo je účelom cieleného hodnotenia interných modelov?

Ako vidno, v porovnaní s rozhodnutím ECB z roku 2017, boli všetky zvýšenia nákladov spojené s kategóriou platov a dávok. Odhad ostatných prevádzkových výdavkov, ktoré boli hlavným zdrojom nižšieho čerpania prostriedkov v roku 2017 sa v porovnaní s rozhodnutím z roku 2017 nezmenil, aj napriek novým činnostiam a službám zavedeným v roku 2018 (ako sa uvádza vyššie).

Prebytok/deficit

Celková suma poplatkov vyúčtovaných ECB musí pokryť (nie prekročiť) výdavky, ktoré jej vznikli v danom účtovnom období v spojitosti s úlohami v oblasti dohľadu. Vzhľadom na to, že rozhodnutie ECB o celkových ročných poplatkoch za dohľad vychádza z odhadov, v dôsledku rozdielov medzi vybratými poplatkami a skutočnými výdavkami môže vzniknúť prebytok či deficit. Prípadný prebytok alebo deficit z predchádzajúceho roka sa odpočítava, resp. pripočítava k celkovej výške ročných poplatkov za dohľad v nasledujúcom roku.

Na konci roka 2017 náklady ECB na úlohy bankového dohľadu dosiahli úroveň 436,7 mil. €. Bolo to o 6 % menej, ako sa predpokladalo, čo v porovnaní s odhadom nákladov za uvedený rok predstavovalo prebytok 27,9 mil. €. Táto suma je zahrnutá do celkovej sumy účtovanej v roku 2018.

Ročná účtovná závierka ECB

Iné úpravy

Každá dohliadaná banka alebo banková skupina je povinná uhradiť poplatok za rok, resp. časť roka, počas ktorej podlieha dohľadu. V prípade zmeny stavu banky alebo bankovej skupiny, ktorá nastane po finalizácii jej platobného výmeru zo strany ECB, bude zodpovedajúcim spôsobom upravená celková výška ročných poplatkov za dohľad v nasledujúcom účtovnom období. Medzi zmeny stavu patrí udelenie licencie novým dohliadaným bankám, odobratie licencie alebo zmena štatútu z významnej na menej významnú inštitúciu a naopak.

Zmena postavenia

ECB uskutočňuje všetky kroky potrebné na výber poplatkov za dohľad od dohliadaných bánk a bankových skupín. Prijaté úroky z omeškania a všetky nezaplatené sumy sa zohľadňujú pri stanovovaní celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad v nasledujúcom roku.

Iné úpravy súvisiace s účtovným obdobím 2017, ktoré boli zakomponované do odhadovaných ročných poplatkov za dohľad za rok 2018, dosahujú 0,2 mil. €. Tieto úpravy súvisia najmä s refundáciou poplatku za dohľad menej významným bankám.

Aká je výška poplatku jednotlivých kategórií bánk?

Suma získaná prostredníctvom ročných poplatkov za dohľad závisí od toho, či je dohliadaný subjekt významný alebo menej významný, a teda do akej miery podlieha kontrole zo strany ECB.

Rozdiel medzi skutočnými nákladmi na výkon úloh bankového dohľadu v roku 2017 a vybratými poplatkami v danom roku predstavuje čistý prebytok vo výške 27,9 mil. €. Táto suma sa vzťahuje na významné i menej významné banky, pričom významné banky pod priamym dohľadom predstavovali prebytok vo výške 30,2 mil. € a menej významným bankám bol z celkovej výšky účtovaný deficit vo výške 2,3 mil. €. Menej významné banky preto budú musieť okrem poplatku za rok 2018 zaplatiť 2,3 mil. €, keďže v roku 2017 im bol účtovaný menší poplatok.

 
Poplatky účtované významným bankám alebo
bankovým skupinám 2018
Poplatky účtované menej významným bankám alebo
bankovým skupinám 2018
Spolu
Celkový poplatok za dohľad* 428,5 46,3 474,8
Odhadované ročné výdavky 458,6 43,9 502,5
Prebytok/deficit z minulých období -30,2 2,3 -27,9
Iné úpravy 0,1 0,1 0,3

* Všetky sumy sú vyjadrené v mil. €. Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.