Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Celkové ročné poplatky

ECB na krytie svojich nákladov spojených s výkonom bankového dohľadu od všetkých dohliadaných bánk vyberá ročný poplatok za dohľad.

Celkový objem ročných poplatkov je odvodený od skutočne vynaložených nákladov, ktoré sú známe po zostavení účtovnej závierky ECB za príslušný rok. To znamená, že celková výška ročných poplatkov za dohľad a súvisiace rozhodnutie ECB budú zverejnené v marci nasledujúceho roka, súbežne s výročnou správou ECB o činnosti dohľadu.

Rozhodnutie ECB o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2022

Poplatok za rok 2022 sa účtoval v druhom štvrťroku 2023.

Rozbor skutočných výdavkov a personálnych potrieb na plnenie úloh dohľadu ECB, ako aj informácie o rámci poplatkov za dohľad za dané účtovné obdobie, sa nachádzajú v kapitole 6 výročnej správy ECB o činnosti dohľadu, ktorá tiež uvádza odhad ročných nákladov na nasledujúce poplatkové obdobie.

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu

Čo sa z poplatkov hradí?

Celková výška ročných poplatkov za dohľad pokrýva výdavky ECB spojené s jej úlohami v oblasti dohľadu za obdobie od januára do decembra príslušného poplatkového obdobia. Celkové ročné poplatky za dohľad tvoria:

  • celkové ročné výdavky za príslušné poplatkové obdobie,
  • sumy prijaté či refundované v zmysle článku 7 nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad v súvislosti so zmenami, napr. udelením licencie novým dohliadaným bankám, odobratím licencie alebo zmenou štatútu z významnej na menej významnú inštitúciu a naopak,
  • všetky nevybraté poplatky za predchádzajúce poplatkové obdobia a
  • všetky prijaté úroky z omeškania poplatníka.
Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad Zmena postavenia

Ročné výdavky ECB na bankový dohľad tvoria predovšetkým náklady priamo spojené s jej úlohami v oblasti dohľadu:

  • priamy dohľad nad významnými bankami a bankovými skupinami: ide najmä o náklady súvisiace so spoločnými dohliadacími tímami a kontrolami na mieste,
  • monitorovanie dohľadu nad menej významnými bankami a bankovými skupinami: náklady spojené s aktivitami v oblasti monitorovania dohľadu a
  • horizontálne úlohy a špecializované služby: náklady spojené napríklad s činnosťami sekretariátu Rady pre dohľad, makroprudenciálnymi úlohami, štatistickými službami a špecializovanými právnymi službami.

Každá kategória obsahuje aj náklady, ktoré sú nepriamo spojené s úlohami ECB v oblasti dohľadu, napr. náklady na zdieľané služby podporných útvarov ECB vrátane prevádzky priestorov, riadenia ľudských zdrojov a IT služieb.

Organizačná štruktúra Ročná účtovná závierka ECB

Úpravy celkových ročných nákladov

Každá dohliadaná banka alebo banková skupina je povinná uhradiť poplatok za rok, resp. časť roka, počas ktorej podlieha dohľadu. V prípade zmeny postavenia banky alebo bankovej skupiny, ktorá nastane po finalizácii jej platobného výmeru zo strany ECB, bude zodpovedajúcim spôsobom upravená celková výška ročných poplatkov za dohľad za nasledujúce poplatkové obdobie. Medzi zmeny postavenia patrí udelenie licencie novým dohliadaným bankám, odobratie licencie alebo zmena štatútu z významnej na menej významnú inštitúciu a naopak.

Zmena postavenia

ECB uskutočňuje všetky kroky potrebné na výber poplatkov za dohľad od dohliadaných bánk a bankových skupín. Prijaté úroky z omeškania a všetky nezaplatené sumy sa zohľadňujú pri stanovovaní celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad v nasledujúcom roku.

Za rok 2022 predstavovala celková čistá úprava celkových ročných nákladov −96 265 €. Bola výsledkom zvýšenia nákladov o 37 690 € v dôsledku prepočtov za predchádzajúce poplatkové obdobia a ich zníženia o 133 955 € v dôsledku prijatých úrokov z omeškania.

Celkové ročné poplatky za dohľad za poplatkové obdobie 2022

Celkové ročné poplatky za dohľad účtované za poplatkové obdobie 2022 predstavujú 593,7 mil. € (tabuľka nižšie). V porovnaní s celkovými ročnými poplatkami za rok 2021 vo výške 577,5 mil. € to predstavuje nárast o 16,2 mil. €.

Celkové účtované poplatky Poplatkové obdobie 2022 Poplatkové obdobie 2021 Poplatkové obdobie 2020**
Celkové poplatky za dohľad* 593,7 577,5 514,3
Ročné náklady 593,8 577,5 535,3
Úpravy ročných nákladov -0,1 -0,0 1,0
* Všetky sumy sú v mil. EUR. Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
** Výška poplatkov účtovaných za rok 2020 bola upravená o prebytok vo výške 22,0 mil. €, keďže poplatok za rok 2019 bol vypočítaný na základe odhadovaných nákladov. 

Nárast nákladov v roku 2022 je spojený so zvýšením skutočných ročných nákladov v dôsledku prebiehajúcej normalizácie činnosti bankového dohľadu. Týka sa to najmä priameho dohľadu nad významnými inštitúciami, u ktorých sa počet kontrol na mieste vrátil na úroveň spred pandémie. Nárast nákladov na plnenie horizontálnych úloh a špecializovaných služieb možno pripísať prebiehajúcemu vývoju a zdokonaľovaniu informačných systémov bankového dohľadu. Podrobnejšie informácie o poplatkoch za dohľad za rok 2022 spolu s prognózou na rok 2023 sa nachádzajú v kapitole 6 Výročnej správy ECB o činnosti dohľadu za rok 2022

Aká je výška poplatkov jednotlivých kategórií bánk?

Suma vyberaná prostredníctvom ročných poplatkov za dohľad závisí od toho, či dohliadaný subjekt alebo banková skupina patrí medzi významné inštitúcie alebo menej významné inštitúcie, a teda do akej miery podlieha kontrole zo strany ECB.

  Poplatky za rok 2022 (významné inštitúcie) Poplatky za rok 2022 (menej významné inštitúcie) Spolu
Celkové poplatky za dohľad* 566,7 27,0 593,7
Ročné náklady 566,8 27,0 593,8
Úpravy ročných nákladov -0,1 -0,0 -0,1
* Všetky sumy sú v mil. EUR. Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)