Menu

Celkové ročné poplatky

ECB na krytie svojich nákladov spojených s výkonom bankového dohľadu od všetkých dohliadaných bánk vyberá ročný poplatok za dohľad.

Celkový objem ročných poplatkov je odvodený od skutočne vynaložených nákladov, ktoré sú známe po uzávierke finačných výkazov ECB za príslušný rok. To znamená, že celková výška ročných poplatkov za dohľad a súvisiace rozhodnutie ECB sa zverejňujú v marci nasledujúceho roka, súbežne s výročnou správou ECB o činnosti dohľadu.

Rozhodnutie ECB o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2020

Poplatok za rok 2021 sa bude účtovať v druhom štvrťroku 2022.

Rozbor skutočných nákladov a personálnych potrieb na plnenie úloh dohľadu ECB, ako aj informácie o platnom rámci poplatkov za dohľad za dané účtovné obdobie, sa nachádzajú v kapitole 6 výročnej správy ECB o činnosti dohľadu, spolu s odhadom ročných nákladov na nasledujúce poplatkové obdobie.

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu

Čo sa z poplatkov hradí?

Z celkových ročných poplatkov za dohľad sa kryjú výdavky ECB spojené s výkonom dohľadu za dané poplatkové obdobie, t. j. za daný rok. Tvoria ich:

  • celkové ročné náklady za príslušné poplatkové obdobie,
  • sumy prijaté či refundované v zmysle článku 7 nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad v súvislosti so zmenami, napr. udelením licencie novým dohliadaným bankám, odobratím licencie alebo zmenou štatútu z významnej na menej významnú inštitúciu a naopak,
  • všetky nevybraté poplatky za predchádzajúce poplatkové obdobia a
  • všetky prijaté úroky z omeškania poplatníka.

Celkové ročné výdavky

Ročné výdavky ECB na bankový dohľad tvoria predovšetkým náklady priamo spojené s jej úlohami v oblasti dohľadu:

  • priamy dohľad nad významnými bankami a bankovými skupinami: ide najmä o náklady súvisiace so spoločnými dohliadacími tímami a kontrolami na mieste,
  • monitorovanie dohľadu nad menej významnými bankami a bankovými skupinami: náklady spojené s aktivitami v oblasti monitorovania dohľadu a
  • horizontálne úlohy a špecializované služby: náklady spojené s činnosťami, ako je činnosť sekretariátu Rady pre dohľad, makroprudenciálne úlohy, štatistické služby a špecializované právne služby.

Každá kategória obsahuje aj náklady, ktoré sú nepriamo spojené s úlohami ECB v oblasti dohľadu, napr. náklady na služby podporných útvarov ECB vrátane prevádzky priestorov, riadenia ľudských zdrojov a IT služieb.

Preplatky a nedoplatky (len v roku 2020)

Celková suma poplatkov vyúčtovaných ECB musí pokryť (nie prekročiť) výdavky, ktoré jej vznikli v danom poplatkovom období v spojitosti s úlohami v oblasti dohľadu. Do roku 2019 (vrátane) ECB poplatky vymeriavala na základe odhadu nákladov za poplatkové obdobie, v dôsledku čoho v porovnaní so skutočne vynaloženými nákladmi vznikali preplatky alebo nedoplatky. Preplatky a nedoplatky z predchádzajúceho roka sa následne odpočítavali, resp. pripočítavali k celkovej výške ročných poplatkov za dohľad v nasledujúcom roku. To znamená, že hoci sa poplatok za poplatkové obdobie 2020 účtoval na základe skutočných nákladov, bol od  neho odpočítaný preplatok za poplatkové obdobie 2019.

Na konci roka 2019 náklady ECB na úlohy bankového dohľadu predstavovali 537,0 mil. €. Bolo to o 4 % menej ako pôvodný odhad nákladov za uvedený rok, v dôsledku čoho vznikol preplatok vo výške 22,0 mil. €. O túto sumu sa znížila celková výška poplatkov za rok 2020.

Od poplatkového obdobia 2021 už preplatky ani nedoplatky vznikať nebudú.

Ročná účtovná závierka ECB

Iné úpravy

Každá dohliadaná banka alebo banková skupina je povinná uhradiť poplatok za rok, resp. časť roka, počas ktorej podlieha dohľadu. V prípade zmeny postavenia banky alebo bankovej skupiny, ktorá nastane po finalizácii jej platobného výmeru zo strany ECB, bude zodpovedajúcim spôsobom upravená celková výška ročných poplatkov za dohľad za nasledujúce poplatkové obdobie. Medzi zmeny postavenia patrí udelenie licencie novým dohliadaným bankám, odobratie licencie alebo zmena štatútu z významnej na menej významnú inštitúciu a naopak.

Zmena postavenia

ECB uskutočňuje všetky kroky potrebné na výber poplatkov za dohľad od dohliadaných bánk a bankových skupín. Prijaté úroky z omeškania a všetky nezaplatené sumy sa zohľadňujú pri stanovovaní celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad v nasledujúcom roku.

Iné úpravy viedli k čistej refundácii vo výške 1,0 mil. € a boli zohľadnené v ročnom poplatku za dohľad za rok 2020.

Celkové ročné poplatky za dohľad za poplatkové obdobie 2020

Celkové ročné poplatky za dohľad, ktoré ECB vyúčtovala za poplatkové obdobie 2020, predstavovali 514,3 mil. € (tabuľka nižšie). V porovnaní s celkovými ročnými poplatkami za rok 2019 vo výške 576,0 mil. € to predstavovalo pokles o 61,7 mil. €.

Celková vymeraná suma
Poplatkové obdobie 2020
Poplatkové obdobie 2019
Poplatkové obdobie 2018
Celkové poplatky za dohľad* 514,3 576,0 474,8
Skutočné výdavky 535,3 559,0 502,5
Preplatok/nedoplatok z predchádzajúceho roka -22,0 15,3 -27,9
Iné úpravy 1,0 1,7 0,2

* Všetky sumy sú v mil. EUR. Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Pokles výdavkov v roku 2020 súvisí s dosahom pandémie koronavírusu (COVID-19) na činnosti dohľadu. Podrobnejšie informácie o poplatkoch za dohľad za rok 2020 spolu s výhľadom na rok 2021 sa nachádza v kapitole 6 Výročnej správy ECB o činnosti dohľadu za rok 2020.

Aká je výška poplatkov jednotlivých kategórií bánk?

Suma vyberaná prostredníctvom ročných poplatkov za dohľad závisí od toho, či dohliadaný subjekt alebo banková skupina patrí medzi významné inštitúcie alebo menej významné inštitúcie, a teda do akej miery podlieha kontrole zo strany ECB.

Poplatky za rok 2020 (významné inštitúcie)
Poplatky za rok 2020 (menej významné inštitúcie)
Spolu
Celkové poplatky za dohľad* 476,5 37,8 514,3
Odhadované ročné výdavky 499,1 36,2 535,3
Preplatok/nedoplatok z minulých období -23,1 1,1 -22,0
Iné úpravy 0,5 0,5 1,0

* Všetky sumy sú v mil. EUR. Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.