Общ размер на годишните такси

ЕЦБ начислява годишна надзорна такса на всички поднадзорни банки, за да покрие разходите си, свързани с банковия надзор.

Общият размер на годишните надзорни такси се публикува до 30 април всяка година в решение на ЕЦБ.

Годишният доклад на ЕЦБ за надзорната дейност съдържа информация за действителните разходи и числеността на персонала по надзорните задачи на ЕЦБ и описание на рамката на надзорните такси за подотчетния период.

Годишен доклад на ЕЦБ за надзорната дейност

Какво покрива таксата?

Общият размер на годишните надзорни такси покрива разходите на ЕЦБ, свързани с надзорните задачи за съответния период на таксуване, т.е. за съответната година. Включени са:

 • прогнозните общи годишни разходи за годината
 • излишъкът (или недостигът) от предходната година, ако има такъв, който се възстановява (или начислява)

Общият размер на годишните надзорни такси включва също:

 • всички суми, получени или възстановени в контекста на член 7 от Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси във връзка с промени, като например лицензиране на нови поднадзорни банки, отнемане на лицензи или промени в статута от значима към по-малко значима институция или обратно
 • всякакви такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми
 • всякакви плащания по лихви, получени за просрочено плащане от страна на задълженото лице за таксата

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси
Промяна в състоянието

Общ размер на годишната надзорна такса за периода на таксуване

За периода на таксуване 2018 г. общият размер на годишната надзорна такса е 474,8 млн. евро. Това представлява увеличение с 49,8 млн. евро спрямо общия размер на годишната надзорна такса, начислена през 2017 г., която възлизаше на 425 млн. евро. Както показва таблицата по-долу, една четвърт от увеличението на прогнозната годишна надзорна такса се дължи на по-малкия пренесен излишък в сравнение с предходния период на таксуване. Останалото увеличение на разходите е свързано главно с новите задачи, описани в надзорните приоритети за 2018 г.:

Прогнозни годишни разходи 2018 г.
Прогнозни годишни разходи 2017 г.
Прогнозни годишни разходи 2016 г.
Общ размер на надзорната такса* 474,8 425,0 404,5
Прогнозни разходи 502,5 464,7 423,2
Излишък/недостиг от предходната година -27,9 -41,1 -18,9
Други корекции 0,2 1,4 0,2

* В млн. евро. В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Общ размер на годишните разходи

Годишните разходи на ЕЦБ за банков надзор се състоят основно от разходи, свързани пряко с надзорните ѝ задачи:

 • пряк надзор над значимите банки и банкови групи: главно разходи, свързани със съвместните надзорни екипи и проверките на място
 • наблюдение на надзора над по-малко значимите банки и банкови групи: разходи, свързани с дейности по наблюдението
 • изпълнение на хоризонтални задачи и специализирани услуги: разходи, свързани с дейности като работата на Секретариата на Надзорния съвет, макропруденциални задачи, статистически услуги и специализирани правни услуги

Те също така включват разходи, свързани косвено с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за общи услуги, предоставяни от спомагателни структурни звена на ЕЦБ, включително сграден фонд, управление на човешките ресурси и услуги в областта на информационните технологии.

За всяка група посочените разходи включват разпределението на общите услуги, осигурявани от спомагателните структурни звена на ЕЦБ.

Прогнозни разходи
2018 г.
Прогнозни разходи
2017 г.
Действителни разходи 2017 г.
Действителни разходи 2016 г.
Разходи за задачите по банковия надзор* 502,5 464,7 436,7 382,2
Пряк надзор над значимите банки 283,4 279,0 242,9 192,0
Наблюдение на по-малко значимите банки 27,1 24,1 24,0 24,8
Хоризонтални задачи и специализирани услуги 192,0 161,5 169,8 165,4

* В млн. евро. В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Органиграма

Какво покриват годишните разходи?

На поднадзорните банки или банкови групи се начислява такса на годишна база въз основа на прогнозни разходи на ЕЦБ за осъществяване на надзорните ѝ задачи през съответната година, разделени в три основни категории:

 • заплати и компенсации: възнаграждения, извънреден труд, надбавки и разходи във връзка с компенсации след пенсиониране за надзорниците и служителите от общите услуги
 • наем и поддръжка на сгради: разходите за наемане на офис пространство – постоянно и временно, всякакви разходи за ремонти, поддръжка и обслужване, свързани със сградния фонд на ЕЦБ
 • други оперативни разходи: разходи като например за консултантски услуги, ИТ услуги, статистически услуги, амортизация на дълготрайни активи (различни от свързани със сградния фонд), командировъчни и разходи за обучение

Прогнозни разходи
2018 г.
Прогнозни разходи
2017 г.
Действителни разходи 2017 г.
Действителни разходи 2016 г.
Разходи за задачите по банковия надзор* 502,5 464,7 436,7 382,2
Заплати и компенсации 247,6 208,6 215,0 180,7
Наем и поддръжка на сгради 53,9 55,0 53,0 58,1
Други оперативни разходи 201,0 201,1 168,8 143,4

* В млн. евро. В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Макар че като цяло разходите за редовните задачи по банковия надзор са се стабилизирали, външни фактори като оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и двугодишният стрес тест за значимите институции през 2018 г. доведоха до увеличение на прогнозните годишни разходи за текущия период на таксуване. Тези дейности оказват влияние както върху броя на хората, които работят в банковия надзор в ЕЦБ, така и върху разходите за наемане на външни консултанти по проектите.

Освен това европейският банков надзор стартира през 2017 г. общосистемна инициатива за увеличаване на броя на проверките от трансгранични и смесени екипи през следващите години. Това доведе до увеличение на броя на инспекторите от НКО, командировани в ЕЦБ, и на свързаните с това разходи за служебни пътувания. Многогодишният проект за целеви преглед на вътрешните модели продължава през 2018 г., като бюджетът остава стабилен в съпоставка с 2017 г. И накрая, тъй като броят на заетите в банковия надзор продължава да расте, увеличава се търсенето на общи услуги, предоставяни от спомагателните структурни звена на ЕЦБ.

Надзорът. Как работи? Какво представлява целевият преглед на вътрешните модели?

Както се вижда, в сравнение с решението на ЕЦБ от 2017 г. увеличението на разходите е свързано изцяло с категорията заплати и компенсации. Прогнозата за категорията други оперативни разходи, на която основно се дължеше икономията през 2017 г., остава стабилна в съпоставка с решението от 2017 г., въпреки че, както беше обяснено по-горе, се въвеждат нови дейности и услуги.

Излишък или недостиг

Общият размер на таксите, начислени от ЕЦБ, трябва да покрива, но да не надхвърля направените от ЕЦБ разходи по надзорните задачи през съответния период на таксуване. Тъй като решението на ЕЦБ за общия размер на годишните надзорни такси се основава на предварителна оценка, може да възникне излишък или недостиг между събраните такси и реално направените разходи. Ако има излишък или недостиг от предходната година, той се приспада или добавя към общия размер на годишната надзорна такса за следващата година.

В края на 2017 г. разходите на ЕЦБ за надзорни задачи възлизаха на 436,7 млн. евро. Това е с 6% по-малко от прогнозните разходи, което доведе до излишък от 27,9 млн. евро в сравнение с прогнозните разходи за годината. Тази сума е включена в общия размер на таксата, която ще бъде начислена през 2018 г.

Годишен отчет на ЕЦБ

Други корекции

Всяка поднадзорна банка или банкова група трябва да плати такса за годината или частта от нея, през която е била поднадзорна. Ако настъпи промяна в състоянието на банката или банковата група, след като ЕЦБ е финализирала индивидуалните известия за надзорната такса, корекцията ще бъде отразена в общия размер на годишната надзорна такса за следващия период на таксуване. Промени в състоянието включват лицензиране на нови поднадзорни банки, отнемане на лиценз или промяна в статута от значима към по-малко значима институция или обратното.

Промяна в състоянието

ЕЦБ предприема всички необходими действия, за да събере надзорните такси от поднадзорните банки и банкови групи. Лихвите по просрочения плащания и всякакви несъбираеми суми се вземат предвид при определянето на общия размер на годишната надзорна такса за следващата година.

Други корекции, свързани с периода на таксуване 2017 г., които са включени в прогнозната годишна надзорна такса за 2018 г., са в размер на 0,2 млн. евро. Тези корекции са свързани най-вече с възстановяване на надзорни такси на по-малко значими банки.

Какъв е размерът на таксата за всяка категория банки?

Сумата, която се възстановява посредством годишни надзорни такси, зависи от това дали поднадзорното лице е значима или по-малко значима институция и съответно до каква степен е под надзора на ЕЦБ.

Налице е нетен излишък в размер на 27,9 млн. евро – разлика между действителните разходи за задачи, свързани с банковия надзор през 2017 г., и начислената сума за същата година. Тази сума се отнася общо за значимите и по-малко значимите банки: докато значимите банки под пряк надзор имат излишък от 30,2 млн. евро, при таксите, начислени на по-малко значимите банки е налице недостиг от 2,3 млн. евро. Ето защо по-малко значимите банки трябва да платят 2,3 млн. евро в добавка към таксата за 2018 г., тъй като през 2017 г. им е начислена недостатъчна такса.

 
Такси, начислени на значими институции или
банкови групи през 2018 г.
Такси, начислени на по-малко значими институции или
банкови групи през 2018 г.
Общо
Общ размер на надзорната такса* 428,5 46,3 474,8
Прогнозни годишни разходи 458,6 43,9 502,5
Пренесен излишък/недостиг -30,2 2,3 -27,9
Други корекции 0,1 0,1 0,3

* В млн. евро. В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.