Общ размер на годишните такси

ЕЦБ начислява годишна надзорна такса на всички поднадзорни банки, за да покрие разходите си, свързани с банковия надзор.

Общият размер на годишните надзорни такси се публикува до 30 април всяка година в решение на ЕЦБ.

Какво покрива таксата?

Общият размер на годишните надзорни такси покрива разходите на ЕЦБ, свързани с поднадзорните банки, за съответния период на начисляване на такса, т.е. за съответната година. Тя се състои от:

 • оценъчните общи годишни разходи за годината
 • излишъка (или недостига) от предходната година, ако има такъв, който се възстановява (или начислява)

Общият размер на годишните надзорни такси включва също:

 • всички суми, получени или възстановени в контекста на член 7 от Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси във връзка с промени, като например лицензиране на нови поднадзорни банки, отнемане на лицензи или промени в статута от значима към по-малко значима институция или обратно
 • всякакви такси, отнасящи се до предходни периоди на начисляване, които не са били събираеми
 • всякакви плащания по лихви по просрочено плащане от страна на задълженото лице за таксата

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси

Промяна в състоянието

Общ размер на годишните разходи

Годишните разходи на ЕЦБ за банков надзор се състоят основно от разходи, свързани пряко с надзорните ѝ задачи:

 • пряк надзор над значимите банки или банкови групи
 • наблюдение на надзора над по-малко значимите банки или банкови групи
 • изпълнение на хоризонтални задачи и специализирани услуги

Те също така включват разходи, които са косвено свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за общи услуги, предоставяни от спомагателни структурни звена на ЕЦБ, включително сграден фонд, управление на човешките ресурси и услуги в областта на информационните технологии.

Органиграма

Какво покриват годишните разходи?

На поднадзорните банки или банкови групи се начислява такса на годишна база, като се използва оценка на разходите на ЕЦБ за осъществяване на надзорните ѝ задачи през съответната година, разделени в три основни категории:

 • заплати и компенсации
 • наем и поддръжка на сгради
 • други оперативни разходи

В „заплати и компенсации“ са включени възнагражденията, извънредният труд, надбавките и разходите във връзка с компенсации след пенсиониране за надзорниците и служителите от общите услуги. В „други оперативни разходи“ са включени разходи като например за консултантски услуги, ИТ услуги, статистически услуги, амортизация на дълготрайни активи (различни от свързани със сгради), командировъчни и разходи за обучение.

Излишък или дефицит

Общият размер на таксите, начислени от ЕЦБ, трябва да покрива, но да не надхвърля направените от нея разходи по надзорните задачи през съответния период на начисляване. Тъй като решението на ЕЦБ за общия размер на годишните надзорни такси се основава на предварителна оценка, може да възникне излишък или дефицит между събраните такси и реално направените разходи. Ако има излишък или дефицит от предходната година, те се приспадат или добавят към общия размер на годишните надзорни такси за следващата година.

Годишен отчет на ЕЦБ

Други корекции

Всяка поднадзорна банка или банкова група трябва да плати такса за годината или частта от нея, през която е била поднадзорна. Ако настъпи промяна в състоянието на банката или банковата група, след като ЕЦБ е финализирала индивидуалните известия за надзорната такса, корекцията ще бъде отразена в общия размер на годишната надзорна такса за следващия период. Промени в състоянието включват лицензиране на нови поднадзорни банки, отнемане на лиценз или промяна в статута от значима към по-малко значима институция или обратното.

Промяна в състоянието

ЕЦБ предприема всички необходими действия, за да събере надзорните такси от поднадзорните банки и банкови групи. Лихвите по просрочени плащания и всякакви несъбираеми суми се вземат предвид при определянето на общия размер на годишната надзорна такса за следващата година.

Годишният доклад на ЕЦБ за надзорната дейност съдържа информация за реалните разходи по надзорните задачи и описание на рамката на надзорните такси за подотчетния период.

Годишен доклад на ЕЦБ за надзорната дейност