Общ размер на годишните такси

ЕЦБ начислява годишна надзорна такса на всички поднадзорни банки, за да покрие разходите си, свързани с банковия надзор.

Общият размер на годишните надзорни такси се публикува до 30 април всяка година в решение на ЕЦБ.

Годишният доклад на ЕЦБ за надзорната дейност съдържа информация за действителните разходи и числеността на персонала по надзорните задачи на ЕЦБ и описание на рамката на надзорните такси за отчетния период.

Годишен доклад на ЕЦБ за надзорната дейност

Какво покрива таксата?

Общият размер на годишните надзорни такси обхваща разходите на ЕЦБ, свързани с надзорните задачи за съответния период на таксуване, т.е. за съответната година. Включени са:

  • прогнозните общи годишни разходи за годината
  • излишъкът (или недостигът) от предходната година, ако има такъв, който се възстановява (или начислява)

Общият размер на годишните надзорни такси включва също:

  • всички суми, получени или възстановени в контекста на член 7 от Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси във връзка с промени, като например лицензиране на нови поднадзорни банки, отнемане на лицензи или промени в статута от значима към по-малко значима институция или обратно
  • всякакви такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми
  • всякакви плащания по лихви, получени за просрочено плащане от страна на задълженото лице за таксата

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси
Промяна в състоянието

Общ размер на годишната надзорна такса за периода на таксуване

За периода на таксуване 2019 г. общият размер на годишната надзорна такса е 576,0 млн. евро (вижте таблицата по-долу). Това представлява увеличение със 101,2 млн. евро спрямо общия размер на годишната надзорна такса, начислена през 2018 г., която възлизаше на 474,8 млн. евро.

Над 40% от увеличението на прогнозната годишна надзорна такса се дължи на това, че надзорната такса се начислява въз основа на прогнозни разходи. За разлика от предишните години, когато банковият надзор в ЕЦБ пренасяше излишъци от предходни години, което намаляваше общата такса, 2018 г. приключи с недостиг в размер на 15,3 млн. евро, който ще бъде пренесен и е част от прогнозната такса за 2019 г.

 
Прогнозни годишни разходи 2019 г.
Прогнозни годишни разходи 2018 г.
Прогнозни годишни разходи 2017 г.
Общ размер на надзорната такса* 576,0 474,8 425,0
Прогнозни разходи 559,0 502,5 464,7
Излишък/недостиг от предходната година 15,3 -27,9 -41,1
Други корекции 1,7 0,2 1,4

* В млн. евро. В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Общ размер на годишните разходи

Годишните разходи на ЕЦБ за банков надзор се състоят основно от разходи, свързани пряко с надзорните ѝ задачи:

  • пряк надзор над значимите банки и банкови групи: главно разходи, свързани със съвместните надзорни екипи и проверките на място
  • наблюдение на надзора над по-малко значимите банки и банкови групи: разходи, свързани с дейности по наблюдението
  • изпълнение на хоризонтални задачи и специализирани услуги: разходи, свързани с дейности като работата на Секретариата на Надзорния съвет, макропруденциални задачи, статистически услуги и специализирани правни услуги

Те също така включват разходи, свързани косвено с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за общи услуги, предоставяни от спомагателни структурни звена на ЕЦБ, включително сграден фонд, управление на човешките ресурси и услуги в областта на информационните технологии.

За всяка група посочените разходи включват дял от общите услуги, осигурявани от спомагателните структурни звена на ЕЦБ.

Предвидените в бюджета разходи за редовни дейности се стабилизираха. За 2019 г. обаче е необходимо увеличение на ресурсите поради външни фактори, най-вече оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. За 2019 г. Управителният съвет одобри увеличение в числеността на персонала с 90 позиции, приравнени към работни места на пълен работен ден, в основните структурни звена на банковия надзор в ЕЦБ и с 18 позиции, приравнени към работни места на пълен работен ден, в структурните звена, осигуряващи общи услуги, за задачите, свързани с банковия надзор. От тези 90 позиции почти половината се дължат на нужди от персонал, свързани с Брекзит, а останалите са свързани главно с извършването на дейности по стрес тестовете с вътрешни ресурси, докато преди тези дейности се осигуряваха от външни консултанти.

Както е показано в таблицата по-долу, нарастването на разходите е свързано преди всичко с прекия надзор над значимите банки.

 
Прогнозни разходи
2019 г.
Прогнозни разходи
2018 г.
Действителни разходи 2018 г.
Действителни разходи 2017 г.
Разходи за задачи, свързани с банковия надзор* 559,0 502,5 517,8 436,7
Пряк надзор над значимите банки 336,2 283,4 304,8 242,9
Наблюдение на по-малко значимите банки 33,2 27,1 28,7 24,0
Хоризонтални задачи и специализирани услуги 189,6 192,0 184,4 169,8

* В млн. евро. В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Организационна структура
Надзорът. Как работи? Какво представлява целевият преглед на вътрешните модели?

Излишък или недостиг

Общият размер на таксите, начислени от ЕЦБ, трябва да покрива, но да не надхвърля направените от ЕЦБ разходи по надзорните задачи през съответния период на таксуване. Тъй като решението на ЕЦБ за общия размер на годишните надзорни такси се основава на предварителна оценка, може да възникне излишък или недостиг между събраните такси и реално направените разходи. Ако има излишък или недостиг от предходната година, той се приспада или добавя към общия размер на годишната надзорна такса за следващата година.

В края на 2018 г. разходите на ЕЦБ за надзорни задачи възлизаха на 517,8 млн. евро. Това е с 3% повече от прогнозните разходи, което доведе до недостиг от 15,3 млн. евро спрямо прогнозните разходи за годината. Тази сума е включена в общия размер на таксата, която ще бъде начислена през 2019 г.

Годишен отчет на ЕЦБ

Други корекции

Всяка поднадзорна банка или банкова група трябва да плати такса за годината или частта от нея, през която е била поднадзорна. Ако настъпи промяна в състоянието на банката или банковата група, след като ЕЦБ е финализирала индивидуалните известия за надзорната такса, корекцията ще бъде отразена в общия размер на годишната надзорна такса за следващия период на таксуване. Промени в състоянието включват лицензиране на нови поднадзорни банки, отнемане на лиценз или промяна в статута от значима към по-малко значима институция или обратното.

Промяна в състоянието

ЕЦБ предприема всички необходими действия, за да събере надзорните такси от поднадзорните банки и банкови групи. Лихвите по просрочени плащания и всякакви несъбираеми суми се вземат предвид при определянето на общия размер на годишната надзорна такса за следващата година.

Други корекции, свързани с предходни периоди на таксуване, които са включени в прогнозната годишна надзорна такса за 2019 г., са в размер на 1,7 млн. евро.

Какъв е размерът на таксата за всяка категория банки?

Сумата, която се възстановява посредством годишни надзорни такси, зависи от това дали поднадзорното лице е значима или по-малко значима институция и съответно до каква степен е под надзора на ЕЦБ.

 
Такси, начислени на значими институции или
банкови групи през 2019 г.
Такси, начислени на по-малко значими институции или
банкови групи през 2019 г.
Общо
Общ размер на надзорната такса* 524,2 51,8 576,0
Прогнозни годишни разходи 508,7 50,3 559,0
Пренесен излишък/недостиг 14,0 1,4 15,3
Други корекции 1,6 0,1 1,7

* В млн. евро. В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.