Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Общ размер на годишните такси

ЕЦБ начислява годишна надзорна такса на всички поднадзорни банки, за да покрие разходите си, свързани с банковия надзор.

Общият размер на годишните такси се основава на действителните разходи, които стават известни след приключването на финансовия отчет на ЕЦБ за съответната година. Това означава, че общият размер на годишните надзорни такси и свързаното с това Решение на ЕЦБ ще се публикуват през март следващата година, по същото време като Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност.

Решение на ЕЦБ относно общия размер на годишните надзорни такси (2023 г.)

Таксата за 2023 г. беше начислена през второто тримесечие на 2024 г.

В глава 6 от Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност е предоставена обяснителна информация за действителните разходи и числеността на персонала по надзорните задачи на ЕЦБ, както и описание на рамката на надзорните такси за отчетния период. Там е посочен и очакваният размер на годишните разходи за следващия период на таксуване.

Годишен доклад на ЕЦБ за надзорната дейност

Какво покрива таксата?

Общият размер на годишните надзорни такси обхваща разходите на ЕЦБ, свързани с нейните надзорни задачи между януари и декември през съответния период на таксуване. Общият размер на годишните надзорни такси се състои от:

  • пълния размер на годишните разходи за съответния период на таксуване
  • всички суми, получени или възстановени съгласно член 7 от Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси във връзка с промени, като например лицензиране на нови поднадзорни банки, отнемане на лицензи и промени в статута от значима към по-малко значима институция или обратно
  • всякакви такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми
  • всякакви плащания по лихви, получени за просрочено плащане от страна на задълженото лице за таксата
Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси Промяна в състоянието

Общ размер на годишните разходи

Годишните разходи на ЕЦБ за банков надзор се състоят основно от разходи, свързани пряко с надзорните ѝ задачи:

  • пряк надзор над значимите банки и банкови групи: главно разходи, свързани със съвместни надзорни екипи и проверки на място
  • наблюдение на надзора над по-малко значимите банки и банкови групи: разходи, свързани с дейности по наблюдението
  • изпълнение на хоризонтални задачи и специализирани услуги: разходи, свързани с дейности като работата на Секретариата на Надзорния съвет, макропруденциални задачи, статистически услуги и специализирани правни услуги

Всяка категория задачи включва и разходи, свързани косвено с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за общи услуги, предоставяни от спомагателни структурни звена на ЕЦБ, включително сграден фонд, управление на човешките ресурси и услуги в областта на информационните технологии.

Организационно устройство Годишен отчет на ЕЦБ

Корекции на общите годишни разходи

Всяка поднадзорна банка или банкова група трябва да плати такса за годината или частта от нея, през която е била поднадзорна. Когато настъпи промяна в състоянието на банката или банковата група, след като ЕЦБ е финализирала индивидуалните известия за надзорната такса, съответната корекция ще бъде отразена в общия размер на годишната надзорна такса за следващия период на таксуване. Промени в състоянието включват лицензиране на нови поднадзорни банки, отнемане на лицензи и промяна в статута от значима към по-малко значима институция или обратното.

Промяна в състоянието

ЕЦБ предприема всички необходими действия, за да събере надзорните такси от поднадзорните банки и банкови групи. Лихвите по просрочени плащания и всякакви несъбираеми суми се вземат предвид при определянето на общия размер на годишната надзорна такса за следващата година.

За 2023 г. е извършена нетна корекция на общите годишни разходи, която възлиза на 220 129 евро. Тя е получена от сумата от 402 266 евро, свързана с преизчисление за предходни периоди на таксуване, и -182 137 евро – получени лихви по просрочени плащания.

Общ размер на годишната надзорна такса за периода на таксуване 2023 г.

За периода на таксуване 2023 г. общият размер на начислената годишна надзорна такса е 653,7 млн. евро (вижте таблицата по-долу). Това представлява увеличение с 60,0 млн. евро спрямо общия размер на годишната надзорна такса, начислена през 2022 г., която възлизаше на 593,7 млн. евро.

Обща начислена сума

Период на таксуване 2023 г.

Период на таксуване 2022 г.

Период на таксуване 2021 г.

Общ размер на надзорната такса*

653,7

593,7

577,5

Годишни разходи

653,5

593,8

577,5

Корекции на годишните разходи

0,2

-0,1

-0,0

* Всички стойности са в млн. евро. В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Увеличението на разноските през 2023 г. е свързано с нарастване на действителните годишни разходи. Това се дължи на увеличение на разходите за персонала и на факта, че това беше първата пълна година на нормална банкова надзорна дейност след пандемията. Поради това бе отбелязано увеличение в повечето категории разходи. Освен това отражение намират въвеждането на нови ИТ услуги, свързани с надзорната технология, и последиците от инфлацията и високите енергийни цени. За повече подробности относно надзорните такси през 2023 г., както и за перспективите за 2024 г., вижте глава 6 от Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност за 2023 г

Какъв е размерът на таксата за всяка категория банки?

Сумата, която се възстановява посредством годишни надзорни такси, зависи от това дали поднадзорното лице или банкова група е значима или по-малко значима институция и съответно до каква степен е под надзора на ЕЦБ.

 

Такси на значимите институции 2023 г.

Такси на по-малко значимите институции 2023 г.

Общо
Общ размер на надзорната такса*

626,5

27,2

653,7

Годишни разходи

626,3

27,2

653,5

Корекции на годишните разходи

0,2

-0,0

0,2

* Всички стойности са в млн. евро. В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал