Общ размер на годишните такси

ЕЦБ начислява годишна надзорна такса на всички поднадзорни банки, за да покрие разходите си, свързани с банковия надзор.

Общият размер на годишните такси се основава на действителните разходи, които стават известни след приключването на сметките за съответната година. Това означава, че общият размер на годишните надзорни такси и свързаното с това Решение на ЕЦБ ще се публикуват през март следващата година, по същото време като Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност.

Таксата за 2020 г. ще бъде начислена през 2021 г., а фактурирането ще се извърши през второто тримесечие на 2021 г.

В глава 6 на Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност се съдържа обяснителна информация за действителните разходи и числеността на персонала по надзорните задачи на ЕЦБ и описание на рамката на надзорните такси за отчетния период. Там е посочен и очакваният размер на годишните разходи за следващия период на таксуване.

Годишен доклад на ЕЦБ за надзорната дейност

Какво покрива таксата?

Общият размер на годишните надзорни такси обхваща разходите на ЕЦБ, свързани с нейните надзорни задачи за съответния период на таксуване, т.е. за съответната година. Включени са:

  • пълният размер на годишните разходи за съответния период на таксуване
  • само за периода 2020 г. – излишъкът от 2019 г., който ще бъде възстановен

Общият размер на годишните надзорни такси включва също:

  • всички суми, получени или възстановени в контекста на член 7 от Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси във връзка с промени, като например лицензиране на нови поднадзорни банки, отнемане на лицензи или промени в статута от значима към по-малко значима институция или обратно
  • всякакви такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми
  • всякакви плащания по лихви, получени за просрочено плащане от страна на задълженото лице за таксата

Общ размер на годишните разходи

Годишните разходи на ЕЦБ за банков надзор се състоят основно от разходи, свързани пряко с надзорните ѝ задачи:

  • пряк надзор над значимите банки и банкови групи: главно разходи, свързани със съвместните надзорни екипи и проверките на място
  • наблюдение на надзора над по-малко значимите банки и банкови групи: разходи, свързани с дейности по наблюдението
  • изпълнение на хоризонтални задачи и специализирани услуги: разходи, свързани с дейности като работата на Секретариата на Надзорния съвет, макропруденциални задачи, статистически услуги и специализирани правни услуги

Всяка категория задачи включва и разходи, свързани косвено с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за общи услуги, предоставяни от спомагателни структурни звена на ЕЦБ, включително сграден фонд, управление на човешките ресурси и услуги в областта на информационните технологии.

Излишък или недостиг – само за 2020 г.

Общият размер на таксите, начислени от ЕЦБ, трябва да покрива, но да не надхвърля направените от ЕЦБ разходи по надзорните задачи през съответния период на таксуване. До периода на таксуване 2019 г. включително ЕЦБ начисляваше таксата въз основа на прогнозни разходи за периода на таксуване. Това водеше до възникването на излишък или недостиг между събраната сума и действителните разходи. Излишъкът или недостигът от предходната година се приспадаше или добавяше към общия размер на годишната надзорна такса за следващата година. Това означава, че макар че таксата за 2020 г. ще бъде начислена, след като станат известни действителните разходи, от нея все пак ще трябва да се приспадне излишъкът от периода на таксуване 2019 г.

В края на 2019 г. разходите на ЕЦБ за надзорни задачи възлизаха на 537,0 млн. евро. Това беше с 4% по-малко от прогнозните разходи, което доведе до излишък от 22,0 млн. евро спрямо прогнозните разходи за годината. Той ще бъде приспаднат от общия размер на надзорните такси, които ще бъдат начислени през 2020 г.

Подобен излишък или недостиг вече няма да съществува от периода на таксуване 2021 г. насетне.

Годишен отчет на ЕЦБ

Други корекции

Всяка поднадзорна банка или банкова група трябва да плати такса за годината или частта от нея, през която е била поднадзорна. Ако настъпи промяна в състоянието на банката или банковата група, след като ЕЦБ е финализирала индивидуалните известия за надзорната такса, корекцията ще бъде отразена в общия размер на годишната надзорна такса за следващия период на таксуване. Промени в състоянието включват лицензиране на нови поднадзорни банки, отнемане на лицензи или промяна в статута от значима към по-малко значима институция или обратното.

Промяна в състоянието

ЕЦБ предприема всички необходими действия, за да събере надзорните такси от поднадзорните банки и банкови групи. Лихвите по просрочени плащания и всякакви несъбираеми суми се вземат предвид при определянето на общия размер на годишната надзорна такса за следващата година.

Други корекции, свързани с предходни периоди на таксуване, са още неизвестни и поради това не са отразени в прогнозната годишна надзорна такса за 2020 г.

Прогнозен общ размер на годишната надзорна такса за периода на таксуване 2020 г.

За периода на таксуване 2020 г. прогнозният общ размер на годишната надзорна такса е приблизително 581,7 млн. евро (вижте таблицата по-долу). Това представлява увеличение с 5,7 млн. евро спрямо общия размер на годишната надзорна такса, начислена през 2019 г., която възлизаше на 576,0 млн. евро.

За разлика от пренесения недостиг за 2018 г. прогнозната такса за 2019 г. доведе до излишък от 22,0 млн. евро, който ще бъде пренесен към периода на таксуване 2020 г. Периодът на таксуване 2020 г. е последният, който ще бъде засегнат от наличието на излишък или недостиг от използвани за предишни периоди прогнозни суми при начисляването на надзорната такса на ЕЦБ.

 
Прогнозни годишни разходи 2020 г.
Прогнозни годишни разходи 2019 г.
Прогнозни годишни разходи 2018 г.
Общ размер на надзорната такса* 581,7 576,0 474,8
Прогнозни разходи 603,7 559,0 502,5
Излишък/недостиг от предходната година -22,0 15,3 -27,9
Други корекции Все още неизвестни 1,7 0,2

* млн. евро В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Нарастването на разходите е свързано с прекия надзор над значимите банки. Перспективите за банковите надзорни такси през 2020 г. са представени в раздел 6.1 на Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност 2019.

Какъв е размерът на таксата за всяка категория банки?

Сумата, която се възстановява посредством годишни надзорни такси, зависи от това дали поднадзорното лице или банкова група е значима или по-малко значима институция и съответно до каква степен е под надзора на ЕЦБ.

 
Такси на значимите институции 2020 г.
Такси на по-малко значимите институции 2020 г.
Общо
Общ размер на надзорната такса* 521,27 60,5 581,7
Прогнозни годишни разходи 544,3 59,4 603,7
Пренесен излишък/недостиг -23,1 1,1 -22,0
Други корекции Все още неизвестни Все още неизвестни Все още неизвестни

* млн. евро В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.