Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Συνολικά ετήσια τέλη

Η ΕΚΤ επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες για να καλύψει το κόστος που συνδέεται με την τραπεζική εποπτεία.

Τα συνολικά ετήσια τέλη βασίζονται στις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, οι οποίες γίνονται γνωστές μετά το κλείσιμο των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΕΚΤ για το αντίστοιχο έτος. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών και η σχετική απόφαση της ΕΚΤ θα δημοσιεύονται τον Μάρτιο του επόμενου έτους, ταυτόχρονα με την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2023

Το τέλος για το 2023 εισπράχθηκε το β΄ τρίμηνο του 2024.

Το κεφάλαιο 6 της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και τη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ και περιγράφει το πλαίσιο για τα εποπτικά τέλη για την αντίστοιχη περίοδο υποβολής στοιχείων. Παρέχει επίσης το εκτιμώμενο ύψος των ετήσιων δαπανών για την επόμενη περίοδο επιβολής τέλους.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα

Τι καλύπτει το εποπτικό τέλος;

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών καλύπτει τις δαπάνες της ΕΚΤ που σχετίζονται με τα εποπτικά της καθήκοντα από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο της αντίστοιχης περιόδου επιβολής τέλους. Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών αποτελείται από:

  • το σύνολο των ετήσιων δαπανών για την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους,
  • ποσά που λαμβάνονται ή επιστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη και συνδέονται με μεταβολές, όπως η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέες εποπτευόμενες τράπεζες, η ανάκληση άδειας λειτουργίας και η μεταβολή της ιδιότητας (σημαντικό/λιγότερο σημαντικό ίδρυμα),
  • εποπτικά τέλη συνδεόμενα με προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους που δεν εισπράχθηκαν,
  • τόκους που εισπράχθηκαν λόγω καθυστερημένης πληρωμής από τον οφειλέτη εποπτικούς τέλους.
Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη Μεταβολή της κατάστασης

Συνολικές ετήσιες δαπάνες

Οι ετήσιες δαπάνες της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία αφορούν πρωτίστως το κόστος που συνδέεται άμεσα με την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων:

  • άμεση εποπτεία σημαντικών τραπεζών ή τραπεζικών ομίλων: κόστος που συνδέεται κυρίως με τις μεικτές εποπτικές ομάδες και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις,
  • επίβλεψη της εποπτείας των λιγότερο σημαντικών τραπεζών ή τραπεζικών ομίλων: κόστος που συνδέεται με τις δραστηριότητες επίβλεψης,
  • εκτέλεση οριζόντιων καθηκόντων και εξειδικευμένων υπηρεσιών: κόστος που συνδέεται με δραστηριότητες όπως οι εργασίες της Γραμματείας του Εποπτικού Συμβουλίου, μακροπροληπτικά καθήκοντα, στατιστικές υπηρεσίες και ειδικές νομικές υπηρεσίες.

Κάθε κατηγορία καθηκόντων περιλαμβάνει επίσης δαπάνες που συνδέονται έμμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως οι κοινές υπηρεσίες που παρέχονται από τις υποστηρικτικές υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών εγκαταστάσεων, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής.

Οργανόγραμμα Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ

Προσαρμογές των συνολικών ετήσιων δαπανών

Όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες ή οι εποπτευόμενοι τραπεζικοί όμιλοι πρέπει να καταβάλλουν τέλη για το έτος, ή το τμήμα του έτους, κατά το οποίο υπόκεινται σε εποπτεία. Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή της κατάστασης μιας τράπεζας ή ενός τραπεζικού ομίλου μετά την οριστικοποίηση της αντίστοιχης ειδοποίησης καταβολής τέλους από την ΕΚΤ, η σχετική προσαρμογή θα αντανακλάται στο συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την επόμενη περίοδο. Οι μεταβολές της κατάστασης περιλαμβάνουν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέες εποπτευόμενες τράπεζες, την ανάκληση άδειας λειτουργίας και τη μεταβολή της ιδιότητας (σημαντικό/λιγότερο σημαντικό ίδρυμα).

Μεταβολή της κατάστασης

Η ΕΚΤ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των εποπτικών τελών από τις εποπτευόμενες τράπεζες και τους εποπτευόμενους τραπεζικούς ομίλους. Οι τόκοι που έχουν εισπραχθεί λόγω καθυστερημένης πληρωμής και τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το επόμενο έτος.

Για το 2023 έγινε συνολική καθαρή προσαρμογή 220.129 ευρώ στις συνολικές ετήσιες δαπάνες. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 402.266 ευρώ που σχετίζονται με επανυπολογισμούς για προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους και -182.137 ευρώ που αφορούν τόκους που είχαν εισπραχθεί λόγω καθυστερημένης πληρωμής.

Συνολικό ποσό ετήσιου εποπτικού τέλους για την περίοδο επιβολής τέλους του 2023

Για την περίοδο επιβολής τέλους του 2023, το συνολικό ετήσιο εποπτικό τέλος προς είσπραξη ανήλθε σε 653,7 εκατ. ευρώ (βλ. τον πίνακα παρακάτω). Πρόκειται για αύξηση κατά 60,0 εκατ. ευρώ επί των συνολικών ετήσιων εποπτικών τελών που επιβλήθηκαν το 2022, τα οποία ανέρχονταν σε 593,7 εκατ. ευρώ.

Συνολικό ποσό που εισπράχθηκε

Περίοδος επιβολής τέλους - 2023

Περίοδος επιβολής τέλους - 2022

Περίοδος επιβολής τέλους - 2021

Συνολικό εποπτικό τέλος*

653,7

593,7

577,5

Ετήσιες δαπάνες

653,5

593,8

577,5

Προσαρμογές των ετήσιων δαπανών

0,2

-0,1

-0,0

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Η αύξηση των δαπανών το 2023 σχετίζεται με την άνοδο των ετήσιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν λόγω των υψηλότερων δαπανών προσωπικού, καθώς και του πρώτου πλήρους έτους κανονικής δραστηριότητας τραπεζικής εποπτείας μετά την πανδημία, με αποτέλεσμα τις αυξημένες δαπάνες στις περισσότερες κατηγορίες κόστους. Επιπλέον, αντανακλά την εισαγωγή νέων υπηρεσιών πληροφορικής που σχετίζονται με την τεχνολογία για σκοπούς εποπτείας (suptech) και τις επιδράσεις του πληθωρισμού και των υψηλών τιμών της ενέργειας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εποπτικά τέλη για το 2023, καθώς και με τις προοπτικές για το 2024, παρέχονται στο κεφάλαιο 6 της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα 2023

Τι πληρώνει κάθε κατηγορία τραπεζών;

Το ποσό που ανακτάται μέσω των ετήσιων εποπτικών τελών εξαρτάται από το αν η εποπτευόμενη οντότητα ή τραπεζικός όμιλος είναι σημαντική (σημαντικό ίδρυμα) ή λιγότερο σημαντική (λιγότερο σημαντικό ίδρυμα) και, συνεπώς, από τον βαθμό στον οποίο ελέγχεται από την ΕΚΤ.

 

Τέλη για σημαντικά ιδρύματα - 2023

Τέλη για λιγότερο σημαντικά ιδρύματα - 2023

Σύνολο
Συνολικό εποπτικό τέλος*

626,5

27,2

653,7

Ετήσιες δαπάνες

626,3

27,2

653,5

Προσαρμογές των ετήσιων δαπανών

0,2

-0,0

0,2

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων