Συνολικά ετήσια τέλη

Η ΕΚΤ επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες για να καλύψει το κόστος που συνδέεται με την τραπεζική εποπτεία.

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών δημοσιεύεται το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους με απόφαση της ΕΚΤ.

Η Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και τη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ και περιγράφει το πλαίσιο για τα εποπτικά τέλη για την αντίστοιχη περίοδο υποβολής στοιχείων.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα

Τι καλύπτει το εποπτικό τέλος;

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών καλύπτει τις δαπάνες της ΕΚΤ που σχετίζονται με τα εποπτικά της καθήκοντα για την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους, δηλαδή για το συγκεκριμένο έτος. Αποτελείται από:

  • το συνολικό ποσό των εκτιμώμενων ετήσιων δαπανών για το συγκεκριμένο έτος,
  • τυχόν πλεόνασμα (ή έλλειμμα) από το προηγούμενο έτος, το οποίο επιστρέφεται (ή τιμολογείται)

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών περιλαμβάνει επίσης:

  • τυχόν ποσά που λαμβάνονται ή επιστρέφονται δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη και συνδέονται με μεταβολές, όπως η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέες εποπτευόμενες τράπεζες, η ανάκληση άδειας λειτουργίας και οι μεταβολές της ιδιότητας,
  • τυχόν εποπτικά τέλη συνδεόμενα με προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους που δεν εισπράχθηκαν,
  • τυχόν εισπραχθέντες τόκους λόγω καθυστερημένης καταβολής από τον οφειλέτη εποπτικούς τέλους.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη
Μεταβολή της κατάστασης

Συνολικό ποσό ετήσιου εποπτικού τέλους για την περίοδο επιβολής τέλους

Για την περίοδο επιβολής τέλους του 2019 το συνολικό ετήσιο εποπτικό τέλος ανέρχεται σε 576,0 εκατ. ευρώ (βλ. τον πίνακα παρακάτω). Πρόκειται για αύξηση κατά 101,2 εκατ. ευρώ επί των συνολικών ετήσιων εποπτικών τελών που επιβλήθηκαν το 2018, τα οποία ανέρχονταν σε 474,8 εκατ. ευρώ.

Πάνω από το 40% της αύξησης στην εκτίμηση του ετήσιου εποπτικού τέλους οφείλεται στην επιβολή εποπτικού τέλους βάσει εκτιμήσεων κόστους. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη κατά τα οποία η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ μετέφερε πλεονάσματα από προηγούμενα χρόνια (τα οποία μείωναν το συνολικό τέλος), το 2018 έληξε με έλλειμμα 15,3 εκατ. ευρώ το οποίο θα μεταφερθεί και θα εμφανιστεί στην εκτίμηση εποπτικού τέλους για το 2019.

 
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 2019
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 2018
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 2017
Συνολικό εποπτικό τέλος* 576,0 474,8 425,0
Εκτιμώμενες δαπάνες 559,0 502,5 464,7
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγούμενου έτους 15,3 -27,9 -41,1
Άλλες προσαρμογές 1,7 0,2 1,4

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Συνολικές ετήσιες δαπάνες

Οι ετήσιες δαπάνες της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία αφορούν πρωτίστως το κόστος που συνδέεται άμεσα με την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων:

  • άμεση εποπτεία σημαντικών τραπεζών ή τραπεζικών ομίλων: κόστος που συνδέεται κυρίως με τις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις,
  • επίβλεψη της εποπτείας των λιγότερο σημαντικών τραπεζών ή τραπεζικών ομίλων: κόστος που συνδέεται με τις δραστηριότητες επίβλεψης,
  • εκτέλεση οριζόντιων καθηκόντων και εξειδικευμένων υπηρεσιών: κόστος που συνδέεται με δραστηριότητες όπως οι εργασίες της Γραμματείας του Εποπτικού Συμβουλίου, μακροπροληπτικά καθήκοντα, στατιστικές υπηρεσίες και ειδικές νομικές υπηρεσίες.

Επίσης περιλαμβάνει δαπάνες που συνδέονται έμμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως οι κοινές υπηρεσίες που παρέχονται από τις υποστηρικτικές υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών εγκαταστάσεων, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής.

Για κάθε ομάδα, το καταγραφόμενο κόστος περιλαμβάνει την κατανομή κοινών υπηρεσιών που παρέχουν οι υποστηρικτικές υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ.

Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για τα τακτικά καθήκοντα έχουν σταθεροποιηθεί. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη μια αύξηση των πόρων για το 2019 λόγω εξωτερικών παραγόντων, κυρίως λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit). Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων για το 2019 κατά 90 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης για τις βασικές υπηρεσιακές μονάδες της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ και κατά 18 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης για υπηρεσιακές μονάδες που παρέχουν κοινές υπηρεσίες για καθήκοντα που σχετίζονται με την εποπτεία. Από τα 90 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης περίπου τα μισά καλύπτουν ανάγκες στελέχωσης σχετικές με το Brexit και τα υπόλοιπα συνδέονται κατά κύριο λόγο με την εσωτερική χρήση πόρων για δραστηριότητες που ασκούνταν προηγουμένως από εξωτερικούς συμβούλους σχετικές με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω, η αύξηση των δαπανών σχετίζεται κυρίως με την άμεση εποπτεία σημαντικών τραπεζών.

 
Εκτιμώμενες δαπάνες
2019
Εκτιμώμενες δαπάνες
2018
Πραγματικές δαπάνες 2018
Πραγματικές δαπάνες 2017
Δαπάνες που συνδέονται με καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας* 559,0 502,5 517,8 436,7
Άμεση εποπτεία σημαντικών τραπεζών 336,2 283,4 304,8 242,9
Επίβλεψη λιγότερο σημαντικών τραπεζών 33,2 27,1 28,7 24,0
Οριζόντια καθήκοντα και εξειδικευμένες υπηρεσίες 189,6 192,0 184,4 169,8

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Οργανόγραμμα
Εποπτεία. Ο λόγος στους ειδικούς. Τι είναι η στοχευμένη αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγμάτων;

Πλεόνασμα ή έλλειμμα

Το συνολικό ποσό που επιβάλλει η ΕΚΤ πρέπει να καλύπτει, χωρίς να υπερβαίνει, τις δαπάνες της ΕΚΤ που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων κατά την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους. Καθώς η απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών βασίζεται σε εκτιμήσεις, ενδέχεται να προκύψει πλεόνασμα ή έλλειμμα μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού και των πραγματοποιηθεισών δαπανών. Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα από το προηγούμενο έτος είτε αφαιρείται από το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το επόμενο έτος είτε προστίθεται σε αυτό.

Στο τέλος του 2018 οι δαπάνες της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα ήταν 517,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό ήταν κατά 3% υψηλότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί έλλειμμα 15,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις δαπάνες που είχαν υπολογιστεί για το εν λόγω έτος. Αυτό περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό των τελών που θα επιβληθούν το 2019.

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ

Άλλες προσαρμογές

Όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες ή οι εποπτευόμενοι τραπεζικοί όμιλοι πρέπει να καταβάλλουν τέλος για το έτος, ή το τμήμα του έτους, κατά το οποίο υπόκεινται σε εποπτεία. Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή της κατάστασης μιας τράπεζας ή ενός τραπεζικού ομίλου μετά την οριστικοποίηση από την ΕΚΤ της σχετικής ειδοποίησης καταβολής τέλους, η προσαρμογή θα αντανακλάται στο συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την επόμενη περίοδο επιβολής τέλους. Οι μεταβολές της κατάστασης περιλαμβάνουν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέες εποπτευόμενες τράπεζες, την ανάκληση άδειας λειτουργίας και τις μεταβολές της ιδιότητας.

Μεταβολή κατάστασης

Η ΕΚΤ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των εποπτικών τελών από τις εποπτευόμενες τράπεζες και τους εποπτευόμενους τραπεζικούς ομίλους. Οι εισπραχθέντες τόκοι λόγω καθυστερημένης καταβολής και τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το επόμενο έτος.

Οι άλλες προσαρμογές που αφορούν προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην εκτίμηση του ετήσιου εποπτικού τέλους για το 2019, ανέρχονται σε 1,7 εκατ. ευρώ.

Τι πληρώνει κάθε κατηγορία τραπεζών;

Το ποσό που ανακτάται μέσω των ετήσιων εποπτικών τελών εξαρτάται από το αν η εποπτευόμενη οντότητα είναι σημαντική (σημαντικά ιδρύματα) ή λιγότερο σημαντική (λιγότερα σημαντικά ιδρύματα) και, συνεπώς, από τον βαθμό στον οποίο εποπτεύεται από την ΕΚΤ.

 
Τέλη για σημαντικά ιδρύματα ή
τραπεζικούς ομίλους για το 2019
Τέλη για λιγότερο σημαντικά ιδρύματα ή
τραπεζικούς ομίλους για το 2019
Σύνολο
Συνολικό εποπτικό τέλος* 524,2 51,8 576,0
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 508,7 50,3 559,0
Μεταφερόμενο πλεόνασμα/έλλειμμα 14,0 1,4 15,3
Άλλες προσαρμογές 1,6 0,1 1,7

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.