Συνολικά ετήσια τέλη

Η ΕΚΤ επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες για να καλύψει το κόστος που συνδέεται με την τραπεζική εποπτεία.

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών δημοσιεύεται το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους με απόφαση της ΕΚΤ.

Τι καλύπτει το εποπτικό τέλος;

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών καλύπτει τις δαπάνες της ΕΚΤ που σχετίζονται με τα εποπτικά της καθήκοντα για την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους, δηλαδή για το συγκεκριμένο έτος. Αποτελείται από:

 • Το συνολικό ποσό των εκτιμώμενων ετήσιων δαπανών για το συγκεκριμένο έτος
 • Τυχόν πλεόνασμα (ή έλλειμμα) από το προηγούμενο έτος, το οποίο επιστρέφεται (ή τιμολογείται)

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών περιλαμβάνει επίσης:

 • Τυχόν ποσά που λαμβάνονται ή επιστρέφονται δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη και συνδέονται με μεταβολές, όπως η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέες εποπτευόμενες τράπεζες, η ανάκληση άδειας λειτουργίας και οι μεταβολές της ιδιότητας
 • Τυχόν εποπτικά τέλη συνδεόμενα με προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους που δεν εισπράχθηκαν
 • Τυχόν εισπραχθέντες τόκους λόγω καθυστερημένης καταβολής από τον οφειλέτη εποπτικούς τέλους

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη

Μεταβολή κατάστασης

Σύνολο ετήσιων δαπανών

Οι ετήσιες δαπάνες της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία αφορούν πρωτίστως το κόστος που συνδέεται άμεσα με την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων:

 • Άμεση εποπτεία των σημαντικών τραπεζών ή τραπεζικών ομίλων
 • Επίβλεψη της εποπτείας των λιγότερο σημαντικών τραπεζών ή τραπεζικών ομίλων
 • Παροχή οριζόντιων και εξειδικευμένων υπηρεσιών

Επίσης περιλαμβάνει δαπάνες που συνδέονται έμμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως οι κοινές υπηρεσίες που παρέχονται από τις υποστηρικτικές υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών εγκαταστάσεων, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής.

Οργανόγραμμα

Τι καλύπτουν οι ετήσιες δαπάνες;

Για τον καθορισμό του ετήσιου ποσού που επιβάλλεται στις εποπτευόμενες τράπεζες ή στους εποπτευόμενους τραπεζικούς ομίλους χρησιμοποιείται εκτίμηση του κόστους της ΕΚΤ όσον αφορά την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων το συγκεκριμένο έτος. Το κόστος αυτό αναλύεται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

 • Μισθοί και επιδόματα
 • Ενοικίαση και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Η κατηγορία «μισθοί και επιδόματα» περιλαμβάνει τη μισθολογική δαπάνη, τις αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης, τα επιδόματα και τις μετασυνταξιοδοτικές παροχές για το εποπτικό προσωπικό και το προσωπικό των κοινών υπηρεσιών. Η κατηγορία «λοιπές λειτουργικές δαπάνες» περιλαμβάνει δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής, στατιστικής, αποσβέσεις παγίων (πλην ακινήτων), υπηρεσιακές μετακινήσεις και επιμόρφωση.

Πλεόνασμα ή έλλειμμα

Το συνολικό ποσό που επιβάλλει η ΕΚΤ πρέπει να καλύπτει, χωρίς να υπερβαίνει, τις δαπάνες της ΕΚΤ που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων κατά την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους. Καθώς η απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών βασίζεται σε εκτιμήσεις, ενδέχεται να προκύψει πλεόνασμα ή έλλειμμα μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού και των πραγματοποιηθεισών δαπανών. Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα από το προηγούμενο έτος είτε αφαιρείται από το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το επόμενο έτος είτε προστίθεται σε αυτό.

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ

Λοιπές προσαρμογές

Όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες ή οι εποπτευόμενοι τραπεζικοί όμιλοι πρέπει να καταβάλλουν τέλος για το έτος, ή το τμήμα του έτους, κατά το οποίο υπόκεινται σε εποπτεία. Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή της κατάστασης μιας τράπεζας ή ενός τραπεζικού ομίλου μετά την οριστικοποίηση από την ΕΚΤ της σχετικής ειδοποίησης καταβολής τέλους, η προσαρμογή θα αντανακλάται στο συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την επόμενη περίοδο επιβολής τέλους. Οι μεταβολές της κατάστασης περιλαμβάνουν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέες εποπτευόμενες τράπεζες, την ανάκληση άδειας λειτουργίας και τις μεταβολές της ιδιότητας.

Μεταβολή κατάστασης

Η ΕΚΤ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των εποπτικών τελών από τις εποπτευόμενες τράπεζες και τους εποπτευόμενους τραπεζικούς ομίλους. Οι εισπραχθέντες τόκοι λόγω καθυστερημένης καταβολής και τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το επόμενο έτος.

Η Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων και περιγράφει το πλαίσιο για τα εποπτικά τέλη για την αντίστοιχη περίοδο υποβολής στοιχείων.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα