Συνολικά ετήσια τέλη

Η ΕΚΤ επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες για να καλύψει το κόστος που συνδέεται με την τραπεζική εποπτεία.

Τα συνολικά ετήσια τέλη βασίζονται στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, οι οποίες γίνονται γνωστές μετά το κλείσιμο των λογαριασμών για το αντίστοιχο έτος. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών και η σχετική απόφαση της ΕΚΤ θα δημοσιεύονται τον Μάρτιο του επόμενου έτους, ταυτόχρονα με την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα.

Το εποπτικό τέλος για το 2020 θα εισπραχθεί το 2021 και η τιμολόγησή του θα γίνει το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Το κεφάλαιο 6 της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα περιλαμβάνει επεξηγήσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και τη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ και περιγράφει το πλαίσιο σχετικά με τα εποπτικά τέλη για την αντίστοιχη περίοδο υποβολής στοιχείων. Περιέχει επίσης το εκτιμώμενο ύψος των ετήσιων δαπανών για την επόμενη περίοδο επιβολής τέλους.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα

Τι καλύπτει το εποπτικό τέλος;

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών καλύπτει τις δαπάνες της ΕΚΤ που σχετίζονται με τα εποπτικά της καθήκοντα για την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους, δηλαδή για το συγκεκριμένο έτος. Αποτελείται από:

  • Το σύνολο των ετήσιων δαπανών για την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους.
  • Για την περίοδο επιβολής τέλους του 2020 μόνο, το πλεόνασμα του 2019 που θα επιστραφεί.

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών περιλαμβάνει επίσης:

  • Ποσά που λαμβάνονται ή επιστρέφονται δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη και συνδέονται με μεταβολές, όπως η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέες εποπτευόμενες τράπεζες, η ανάκληση άδειας λειτουργίας και οι μεταβολές της ιδιότητας.
  • Εποπτικά τέλη συνδεόμενα με προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους που δεν εισπράχθηκαν.
  • Εισπραχθέντες τόκους λόγω καθυστερημένης καταβολής από τον οφειλέτη εποπτικούς τέλους.

Συνολικές ετήσιες δαπάνες

Οι ετήσιες δαπάνες της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία αφορούν πρωτίστως το κόστος που συνδέεται άμεσα με την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων:

  • Άμεση εποπτεία σημαντικών τραπεζών ή τραπεζικών ομίλων: κόστος που συνδέεται κυρίως με τις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις.
  • Επίβλεψη της εποπτείας των λιγότερο σημαντικών τραπεζών ή τραπεζικών ομίλων: κόστος που συνδέεται με τις δραστηριότητες επίβλεψης.
  • Εκτέλεση οριζόντιων καθηκόντων και εξειδικευμένων υπηρεσιών: κόστος που συνδέεται με δραστηριότητες όπως οι εργασίες της Γραμματείας του Εποπτικού Συμβουλίου, μακροπροληπτικά καθήκοντα, στατιστικές υπηρεσίες και ειδικές νομικές υπηρεσίες.

Κάθε κατηγορία δαπανών περιλαμβάνει επίσης δαπάνες που συνδέονται έμμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως οι κοινές υπηρεσίες που παρέχονται από τις υποστηρικτικές υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών εγκαταστάσεων, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής.

Πλεόνασμα ή έλλειμμα – ισχύει μόνο για το 2020

Το συνολικό ποσό που εισπράττει η ΕΚΤ πρέπει να καλύπτει, αλλά να μην υπερβαίνει, τις δαπάνες της ΕΚΤ που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της κατά την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους. Μέχρι και την περίοδο επιβολής τέλους του 2019, η ΕΚΤ εισέπραττε τέλος με βάση εκτίμηση του κόστους για την περίοδο επιβολής τέλους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πλεόνασμα ή έλλειμμα μεταξύ του εισπραττόμενου ποσού και των πραγματοποιηθεισών δαπανών. Το πλεόνασμα ή το έλλειμμα του προηγούμενου έτους αφαιρούνταν από το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το επόμενο έτος ή προστίθετο σε αυτό αναλόγως. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν το τέλος για την περίοδο επιβολής τέλους του 2020 εισπραχθεί από τη στιγμή που θα γίνουν γνωστές οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, το πλεόνασμα της περιόδου επιβολής τέλους του 2019 θα πρέπει ούτως ή άλλως να αφαιρεθεί από το τέλος του 2020.

Στο τέλος του 2019 οι δαπάνες της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα ήταν 537,0 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό ήταν κατά 4% χαμηλότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί πλεόνασμα 22,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις δαπάνες που είχαν υπολογιστεί για το εν λόγω έτος. Αυτό θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό που θα εισπραχθεί το 2020.

Από την περίοδο επιβολής τέλους του 2021 και μετά δεν θα υφίσταται πλέον αυτό το πλεόνασμα ή έλλειμμα.

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ

Άλλες προσαρμογές

Όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες ή οι εποπτευόμενοι τραπεζικοί όμιλοι πρέπει να καταβάλλουν τέλος για το έτος, ή το τμήμα του έτους, κατά το οποίο υπόκεινται σε εποπτεία. Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή της κατάστασης μιας τράπεζας ή ενός τραπεζικού ομίλου μετά την οριστικοποίηση από την ΕΚΤ της σχετικής ειδοποίησης καταβολής τέλους, η προσαρμογή θα αντανακλάται στο συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την επόμενη περίοδο επιβολής τέλους. Οι μεταβολές της κατάστασης περιλαμβάνουν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέες εποπτευόμενες τράπεζες, την ανάκληση άδειας λειτουργίας και τις μεταβολές της ιδιότητας.

Μεταβολή της κατάστασης

Η ΕΚΤ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των εποπτικών τελών από τις εποπτευόμενες τράπεζες και τους εποπτευόμενους τραπεζικούς ομίλους. Οι εισπραχθέντες τόκοι λόγω καθυστερημένης καταβολής και τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το επόμενο έτος.

Άλλες προσαρμογές που σχετίζονται με προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους δεν είναι ακόμη γνωστές και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2020.

Εκτιμώμενο συνολικό ποσό ετήσιου εποπτικού τέλους για την περίοδο επιβολής τέλους 2020

Για την περίοδο επιβολής τέλους του 2020 το εκτιμώμενο συνολικό ετήσιο εποπτικό τέλος προς είσπραξη ανέρχεται σε 581,7 εκατ. ευρώ περίπου (βλ. τον πίνακα παρακάτω). Πρόκειται για αύξηση κατά 5,7 εκατ. ευρώ επί του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών που επιβλήθηκαν το 2019, το οποίο ανερχόταν σε 576,0 εκατ. ευρώ.

Σε αντίθεση με τη μεταφορά ελλείμματος για το 2018, η εκτίμηση του 2019 είχε ως αποτέλεσμα πλεόνασμα 22,0 εκατ. ευρώ το οποίο θα μεταφερθεί στην περίοδο επιβολής τέλους του 2020. Η περίοδος αυτή θα είναι η τελευταία που θα επηρεαστεί από πλεόνασμα ή έλλειμμα σε σχέση με τα εκτιμώμενα ποσά προηγούμενων περιόδων κατά την είσπραξη του εποπτικού τέλους της ΕΚΤ.

 
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 2020
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 2019
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 2018
Συνολικό εποπτικό τέλος* 581,7 576,0 474,8
Εκτιμώμενες δαπάνες 603,7 559,0 502,5
Πλεόνασμα/έλλειμμα προηγούμενου έτους -22,0 15,3 -27,9
Άλλες προσαρμογές Δεν είναι ακόμη γνωστές 1,7 0,2

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Η αύξηση των δαπανών σχετίζεται με την άμεση εποπτεία σημαντικών τραπεζών. Οι προοπτικές για τα τέλη τραπεζικής εποπτείας το 2020 διατίθενται στην Ενότητα 6.1 της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα 2019.

Τι πληρώνει κάθε κατηγορία τραπεζών;

Το ποσό που ανακτάται μέσω των ετήσιων εποπτικών τελών εξαρτάται από το αν η εποπτευόμενη οντότητα ή εποπτικός όμιλος είναι σημαντική (σημαντικό ίδρυμα) ή λιγότερο σημαντική (λιγότερο σημαντικό ίδρυμα) και, συνεπώς, από τον βαθμό στον οποίο εποπτεύεται από την ΕΚΤ.

 
Τέλη για τα σημαντικά ιδρύματα το 2020
Τέλη για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα το 2020
Σύνολο
Συνολικό εποπτικό τέλος* 521,27 60,5 581,7
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 544,3 59,4 603,7
Μεταφερόμενο πλεόνασμα/έλλειμμα -23,1 1,1 -22,0
Άλλες προσαρμογές Δεν είναι ακόμη γνωστές Δεν είναι ακόμη γνωστές Δεν είναι ακόμη γνωστές

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.