Συνολικά ετήσια τέλη

Η ΕΚΤ επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες για να καλύψει το κόστος που συνδέεται με την τραπεζική εποπτεία.

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών δημοσιεύεται το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους με απόφαση της ΕΚΤ.

Η Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και τη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων και περιγράφει το πλαίσιο για τα εποπτικά τέλη για την αντίστοιχη περίοδο υποβολής στοιχείων.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα

Τι καλύπτει το εποπτικό τέλος;

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών καλύπτει τις δαπάνες της ΕΚΤ που σχετίζονται με τα εποπτικά της καθήκοντα για την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους, δηλαδή για το συγκεκριμένο έτος. Αποτελείται από:

 • το συνολικό ποσό των εκτιμώμενων ετήσιων δαπανών για το συγκεκριμένο έτος,
 • τυχόν πλεόνασμα (ή έλλειμμα) από το προηγούμενο έτος, το οποίο επιστρέφεται (ή τιμολογείται).

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών περιλαμβάνει επίσης:

 • τυχόν ποσά που λαμβάνονται ή επιστρέφονται δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη και συνδέονται με μεταβολές, όπως η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέες εποπτευόμενες τράπεζες, η ανάκληση άδειας λειτουργίας και οι μεταβολές της ιδιότητας,
 • τυχόν εποπτικά τέλη συνδεόμενα με προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους που δεν εισπράχθηκαν,
 • τυχόν εισπραχθέντες τόκους λόγω καθυστερημένης καταβολής από τον οφειλέτη εποπτικούς τέλους.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη
Μεταβολή της κατάστασης

Συνολικό ποσό ετήσιου εποπτικού τέλους για την περίοδο επιβολής τέλους

Για την περίοδο επιβολής τέλους του 2018 το ετήσιο εποπτικό τέλος ανέρχεται σε 474,8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά 49,8 εκατ. ευρώ επί των συνολικών ετήσιων εποπτικών τελών που επιβλήθηκαν το 2017, τα οποία ανέρχονταν σε 425 εκατ. ευρώ. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, η αύξηση της εκτίμησης του ετήσιου εποπτικού τέλους οφείλεται κάτα το ένα τέταρτο στο μικρότερο μεταφερθέν πλεόνασμα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο επιβολής τέλους. Η αύξηση των δαπανών αφορούσε κυρίως νέα καθήκοντα όπως εξηγείται στις εποπτικές προτεραιότητες του 2018:

 
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 2018
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 2017
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 2016
Συνολικό εποπτικό τέλος* 474,8 425,0 404,5
Εκτιμώμενες δαπάνες 502,5 464,7 423,2
Πλεόνασμα/έλλειμα προηγούμενου έτους -27,9 -41,1 -18,9
Άλλες προσαρμογές 0,2 1,4 0,2

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Συνολικές ετήσιες δαπάνες

Οι ετήσιες δαπάνες της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία αφορούν πρωτίστως το κόστος που συνδέεται άμεσα με την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων:

 • άμεση εποπτεία σημαντικών τραπεζών ή τραπεζικών ομίλων: κόστος που συνδέεται κυρίως με τις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις,
 • επίβλεψη της εποπτείας των λιγότερο σημαντικών τραπεζών ή τραπεζικών ομίλων: κόστος που συνδέεται με τις δραστηριότητες επίβλεψης,
 • εκτέλεση οριζόντιων καθηκόντων και εξειδικευμένων υπηρεσιών: κόστος που συνδέεται με δραστηριότητες όπως οι εργασίες της Γραμματείας του Εποπτικού Συμβουλίου, μακροπροληπτικά καθήκοντα, στατιστικές υπηρεσίες και ειδικές νομικές υπηρεσίες.

Επίσης περιλαμβάνει δαπάνες που συνδέονται έμμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως οι κοινές υπηρεσίες που παρέχονται από τις υποστηρικτικές υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών εγκαταστάσεων, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής.

Για κάθε ομάδα, το καταγραφόμενο κόστος περιλαμβάνει την κατανομή κοινών υπηρεσιών που παρέχουν οι υποστηρικτικές υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ.

 
Εκτιμώμενες δαπάνες
2018
Εκτιμώμενες δαπάνες
2017
Πραγματικές δαπάνες 2017
Πραγματικές δαπάνες 2016
Δαπάνες συνδεόμενες με καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας* 502,5 464,7 436,7 382,2
Άμεση εποπτεία σημαντικών τραπεζών 283,4 279,0 242,9 192,0
Επίβλεψη λιγότερο σημαντικών τραπεζών 27,1 24,1 24,0 24,8
Οριζόντια καθήκοντα και εξειδικευμένες υπηρεσίες 192,0 161,5 169,8 165,4

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Οργανόγραμμα

Τι καλύπτουν οι ετήσιες δαπάνες;

Για τον καθορισμό του ετήσιου ποσού που επιβάλλεται στις εποπτευόμενες τράπεζες ή στους εποπτευόμενους τραπεζικούς ομίλους χρησιμοποιείται εκτίμηση του κόστους της ΕΚΤ όσον αφορά την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων το συγκεκριμένο έτος.Το κόστος αυτό αναλύεται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

 • «μισθοί και επιδόματα»: μισθολογική δαπάνη, αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης, επιδόματα και μετασυνταξιοδοτικές παροχές για το εποπτικό προσωπικό και το προσωπικό των κοινών υπηρεσιών,
 • ενοικίαση και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων: το κόστος μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, καθώς και το σύνολο των δαπανών επισκευής, συντήρησης και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ,
 • λοιπές λειτουργικές δαπάνες: δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής, στατιστικής, αποσβέσεις παγίων (πλην αποσβέσεων που αφορούν ακίνητα), υπηρεσιακές μετακινήσεις και επιμόρφωση.
 
Εκτιμώμενες δαπάνες
2018
Εκτιμώμενες δαπάνες
2017
Πραγματικές δαπάνες 2017
Πραγματικές δαπάνες 2016
Δαπάνες που συνδέονται με καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας* 502,5 464,7 436,7 382,2
Μισθοί και επιδόματα 247,6 208,6 215,0 180,7
Ενοικίαση και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων 53,9 55,0 53,0 58,1
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 201,0 201,1 168,8 143,4

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Ενώ οι δαπάνες για τα κανονικά καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας έχουν γενικά σταθεροποιηθεί, εξωτερικοί παράγοντες όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και οι διετείς εποπτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 οδήγησαν σε αύξηση της εκτίμησης των ετήσιων δαπανών για την τρέχουσα περίοδο επιβολής τέλους. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν επίδραση τόσο στον αριθμό των ατόμων που εργάζονται για την τραπεζική εποπτεία στην ΕΚΤ όσο και στο κόστος πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών για αυτές τις εργασίες.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία εισήγαγε το 2017 μια προσέγγιση που καλύπτει το σύνολο του συστήματος με σκοπό να αυξήσει τον αριθμό διασυνοριακών επιθεωρήσεων από μεικτές ομάδες τα επόμενα έτη. Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού αποσπάσεων εποπτών από τις ΕΑΑ στην ΕΚΤ και των σχετικών δαπανών μετακίνησης. Το πολυετές σχέδιο της στοχευμένης αξιολόγησης εσωτερικών υποδειγμάτων (targeted review of internal models - TRIM) συνεχίζεται το 2018 και ο προϋπολογισμός του παραμένει σταθερός σε σύγκριση με το 2017. Τέλος, καθώς ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται για την τραπεζική εποπτεία συνεχίζει να αυξάνεται, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για κοινές υπηρεσίες παρεχόμενες από τις υποστηρικτικές υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ.

Εποπτεία: Ο λόγος στους ειδικούς Τι είναι η στοχευμένη αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγμάτων;

Όπως φαίνεται, σε σύγκριση με την απόφαση της ΕΚΤ για το 2017, όλες οι αυξήσεις του κόστους αφορούν την κατηγορία των μισθών και των επιδομάτων. Η εκτίμηση των λοιπών λειτουργικών δαπανών, που ήταν ο βασικός παράγοντας για τη μείωση των δαπανών το 2017, παρέμεινε σταθερή σε σύγκριση με την απόφαση του 2017, παρά τις νέες δραστηριότητες και υπηρεσίες που αναλήφθηκαν το 2018 (όπως εξηγείται παραπάνω).

Πλεόνασμα ή έλλειμμα

Το συνολικό ποσό που επιβάλλει η ΕΚΤ πρέπει να καλύπτει, χωρίς να υπερβαίνει, τις δαπάνες της ΕΚΤ που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων κατά την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους. Καθώς η απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών βασίζεται σε εκτιμήσεις, ενδέχεται να προκύψει πλεόνασμα ή έλλειμμα μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού και των πραγματοποιηθεισών δαπανών. Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα από το προηγούμενο έτος είτε αφαιρείται από το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το επόμενο έτος είτε προστίθεται σε αυτό.

Στο τέλος του 2017 οι δαπάνες της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα ήταν 436,7 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό ήταν κατά 6% χαμηλότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί πλεόνασμα 27,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις δαπάνες που είχαν υπολογιστεί για το εν λόγω έτος. Αυτό το ποσό περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό των τελών που θα επιβληθούν το 2018.

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ

Άλλες προσαρμογές

Όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες ή οι εποπτευόμενοι τραπεζικοί όμιλοι πρέπει να καταβάλλουν τέλος για το έτος, ή το τμήμα του έτους, κατά το οποίο υπόκεινται σε εποπτεία. Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή της κατάστασης μιας τράπεζας ή ενός τραπεζικού ομίλου μετά την οριστικοποίηση από την ΕΚΤ της σχετικής ειδοποίησης καταβολής τέλους, η προσαρμογή θα αντανακλάται στο συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την επόμενη περίοδο επιβολής τέλους. Οι μεταβολές της κατάστασης περιλαμβάνουν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέες εποπτευόμενες τράπεζες, την ανάκληση άδειας λειτουργίας και τις μεταβολές της ιδιότητας.

Μεταβολή κατάστασης

Η ΕΚΤ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των εποπτικών τελών από τις εποπτευόμενες τράπεζες και τους εποπτευόμενους τραπεζικούς ομίλους. Οι εισπραχθέντες τόκοι λόγω καθυστερημένης καταβολής και τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το επόμενο έτος.

Οι άλλες προσαρμογές που αφορούν την περίοδο επιβολής τέλους του 2017, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην εκτίμηση του ετήσιου εποπτικού τέλους για το 2018, ανέρχονται σε 0,2 εκατ. ευρώ. Αυτές οι προσαρμογές αφορούν κυρίως επιστροφές εποπτικών τελών προς λιγότερο σημαντικές τράπεζες.

Τι πληρώνει κάθε κατηγορία τραπεζών;

Το ποσό που ανακτάται μέσω των ετήσιων εποπτικών τελών εξαρτάται από το αν η εποπτευόμενη οντότητα είναι σημαντική ή λιγότερο σημαντική και, συνεπώς, από τον βαθμό στον οποίο εποπτεύεται από την ΕΚΤ.

Υπάρχει καθαρό πλεόνασμα 27,9 εκατ. ευρώ μεταξύ των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τα καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας το 2017 και του ποσού που χρεώθηκε το ίδιο έτος. Ο αριθμός αυτός αφορά τις σημαντικές και τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες: ενώ οι σημαντικές τράπεζες υπό άμεση εποπτεία αντιπροσώπευαν πλεόνασμα 30,2 εκατ. ευρώ, ένα έλλειμμα 2,3 εκατ. ευρώ επί του συνολικού ποσού αποδόθηκε στις λιγότερο σημαντικές τράπεζες. Συνεπώς, οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες θα πρέπει να καταβάλουν 2,3 εκατ. ευρώ επιπλέον του τέλους του 2018, καθώς το 2017 τους είχε επιβληθεί μικρότερη χρέωση.

 
Τέλη για σημαντικά ιδρύματα ή
τραπεζικούς ομίλους για το 2018
Τέλη για λιγότερο σημαντικά ιδρύματα ή
τραπεζικούς ομίλους για το 2018
Σύνολο
Συνολικό εποπτικό τέλος* 428,5 46,3 474,8
Εκτίμηση ετήσιων δαπανών 458,6 43,9 502,5
Μεταφερόμενο πλεόνασμα/έλλειμμα -30,2 2,3 -27,9
Άλλες προσαρμογές 0,1 0,1 0,3

* Όλα τα ποσά εκφράζονται σε εκατ. ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.