Menu

Gada maksu kopējā summa

ECB no visām uzraudzītajām bankām iekasē gada uzraudzības maksu, lai atgūtu saistībā ar banku uzraudzību radušās izmaksas.

Kopējā gada uzraudzības maksa balstās uz faktiskajām izmaksām, kuras tiek noskaidrotas pēc ECB attiecīgā gada finanšu pārskatu apstiprināšanas. Tas nozīmē, ka uzraudzības maksu kopējā summa un attiecīgais ECB lēmums tiek publicēts nākamā gada martā vienlaikus ar ECB gada pārskatu par uzraudzības darbību.

ECB 2020. gada lēmums par gada uzraudzības maksu kopējo summu

Maksa par 2021. gadu tiks iekasēta 2022. gada 2. ceturksnī.

ECB gada pārskata par uzraudzības darbību 6. nodaļā sniegta skaidrojoša informācija par faktiskajiem izdevumiem saistībā ar ECB uzraudzības uzdevumiem un darbiniekiem, kas tos pilda, kā arī aprakstīts uzraudzības maksu regulējums attiecīgajā pārskata periodā. Tajā sniegta arī aplēse par nākamā uzraudzības maksas perioda izmaksām.

ECB gada pārskats par uzraudzības darbību

Ko sedz šī maksa?

Gada uzraudzības maksu kopējā summa sedz izdevumus, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, t.i., attiecīgajā gadā. To veido:

  • attiecīgā uzraudzības maksas perioda kopējās gada izmaksas;
  • jebkuras summas, kas saņemtas vai atmaksātas ECB Regulas par uzraudzības maksām 7. panta kontekstā saistībā ar pārmaiņām augstākajā konsolidācijas līmenī, piemēram, jaunām uzraudzītajām bankām vai banku grupām izsniegtām atļaujām, anulētām atļaujām vai statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi;
  • jebkuras ar iepriekšējo uzraudzības maksas periodu saistītas maksas, kas nav bijušas iekasējamas;
  • jebkurus no maksājuma veicēja saņemtos procentu maksājumus par novēlotiem maksājumiem.

Gada kopējie izdevumi

ECB banku uzraudzības gada izdevumus galvenokārt veido izmaksas, kas tieši saistītas ar šādiem uzraudzības uzdevumiem:

  • nozīmīgo banku vai banku grupu tiešā uzraudzība – galvenokārt izmaksas saistībā ar kopējām uzraudzības komandām un klātienes pārbaudēm;
  • mazāk nozīmīgo banku vai banku grupu uzraudzības pārraudzīšana – ar pārraudzības aktivitātēm saistītās izmaksas;
  • horizontālo uzdevumu un speciālo pakalpojumu veikšana – izmaksas saistībā ar tādām aktivitātēm kā, piemēram, Uzraudzības valdes Sekretariāta darbu, makroprudenciālajiem uzdevumiem, statistikas pakalpojumiem un speciālajiem juridiskajiem pakalpojumiem.

Ikviena uzdevumu kategorija ietver arī ar ECB uzraudzības uzdevumiem netieši saistītās izmaksas, piemēram, ECB atbalsta jomu sniegto kopējo pakalpojumu, t.sk. telpu, cilvēkresursu vadības un informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu izmaksas.

Pārpalikums vai iztrūkums (attiecas tikai uz 2020. gadu)

ECB iekasētajai kopējai summai jāsedz izdevumi, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, bet tā nedrīkst pārsniegt šos izdevumus. Līdz 2019. gada maksas periodam (ieskaitot) ECB iekasēja uzraudzības maksu, balstoties uz aplēsi par uzraudzības maksas perioda izmaksām, kā rezultātā starp iekasēto summu un faktiskajiem izdevumiem veidojās pārpalikums vai iztrūkums. Šāds iepriekšējā gadā radies pārpalikums vai iztrūkums tika atņemts no nākamā gada uzraudzības maksu kopējās summas vai pieskaitīts tai. Tas nozīmē, ka, lai gan maksa par 2020. gada maksas periodu tika iekasēta, balstoties uz faktiskajām izmaksām, no 2020. gada maksas joprojām bija jāatskaita 2019. gada maksas perioda pārpalikums.

2019. gada beigās ECB izdevumi uzraudzības uzdevumiem sasniedza 537.0 milj. euro. Tas bija par 4% mazāk, nekā aplēsts, kā rezultātā radās 22.0 milj. euro pārpalikums salīdzinājumā ar šā gada izdevumu aplēsi. Šī summa tika atskaitīta no 2020. gadā iekasējamās kopējās summas.

Sākot ar 2021. gada maksas periodu, šādi pārpalikumi vai iztrūkumi vairs neveidosies.

ECB finanšu pārskati

Citas korekcijas

Katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai jāmaksā maksa par gadu vai gada daļu, kurā tā uzraudzīta. Ja bankas vai banku grupas situācija mainījusies pēc tam, kad ECB sagatavojusi konkrētā uzraudzības maksas paziņojuma galīgo variantu, nākamā gada uzraudzības maksu kopējā summa tiek attiecīgi koriģēta. Šādas situācijas pārmaiņas ietver jaunām uzraudzītām bankām izsniegtas atļaujas, anulētas atļaujas vai statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi.

Situācijas pārmaiņas

ECB veic visus nepieciešamos pasākumus saistībā ar uzraudzības maksas iekasēšanu no uzraudzītajām bankām un banku grupām. Procentu maksājumi par kavētajiem maksājumiem un jebkuras summas, kas nav bijušas iekasējamas, tiek ņemtas vērā, nosakot nākamā gada uzraudzības maksu kopējo summu.

Saistībā ar citām korekcijām veidojās neto atmaksājamā summa 1.0 milj. euro apmērā, kas tika ietverta 2020. gada uzraudzības maksā.

2020. gada uzraudzības maksu kopējā summa

2020. gada uzraudzības maksas periodā iekasētā gada uzraudzības maksu kopējā summa bija 514.3 milj. euro (sk. tālāk tabulu). Salīdzinājumā ar 2019. gadā iekasēto gada uzraudzības maksu kopējo summu (576.0 milj. euro) maksas apjoms samazinājās par 61.7 milj. euro.

Iekasētā kopējā summa
2020. gada uzraudzības maksas periods
2019. gada uzraudzības maksas periods
2018. gada uzraudzības maksas periods
Uzraudzības maksu kopējā summa* 514.3 576.0 474.8
Faktiskie izdevumi 535.3 559.0 502.5
Iepriekšējā gada pārpalikums/iztrūkums –22.0 15.3 –27.9
Citas korekcijas 1.0 1.7 0.2

* Visas summas norādītas milj. euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izdevumu samazināšanās 2020. gadā saistīta ar koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas ietekmi uz uzraudzības darbību. Sīkāku informāciju par banku uzraudzības maksām 2020. gadā un 2021. gada perspektīvām sk. ECB 2020. gada pārskata par uzraudzības darbību 6. nodaļā.

Cik jāmaksā katrai banku kategorijai?

Summa, kas tiek atlīdzināta, iekasējot gada uzraudzības maksu, atkarīga no tā, vai uzraudzītā iestāde vai banku grupa ir nozīmīga (nozīmīgā iestāde, NI) vai mazāk nozīmīga (mazāk nozīmīgā iestāde, MNI), un attiecīgi no tā, cik lielā mērā ECB to pārbauda.

 
NI maksa 2020. gadā
MNI maksa 2020. gadā
Kopā
Uzraudzības maksu kopējā summa* 476.5 37.8 514.3
Aplēstie gada izdevumi 499.1 36.2 535.3
Pārnestais pārpalikums/iztrūkums –23.1 1.1 –22.0
Citas korekcijas 0.5 0.5 1.0

* Visas summas norādītas milj. euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.