Gada maksu kopējā summa

ECB no visām uzraudzītajām bankām iekasē gada uzraudzības maksu, lai atgūtu saistībā ar banku uzraudzību radušās izmaksas.

Kopējā gada uzraudzības maksa balstās uz faktiskajām izmaksām, kuras tiek noskaidrotas pēc attiecīgā gada kontu slēgšanas. Tas nozīmē, ka uzraudzības maksu kopējā summa un attiecīgais ECB lēmums tiks publicēts līdz nākamā gada martam vienlaikus ar ECB gada pārskatā par uzraudzības darbību.

Maksa par 2020. gadu tiks iekasēta 2021. gadā un rēķins tiks sagatavots 2021. gada 2. ceturksnī.

ECB gada pārskata par uzraudzības darbību 6. nodaļā sniegta skaidrojoša informācija par faktiskajiem izdevumiem saistībā ar ECB uzraudzības uzdevumiem un darbiniekiem, kas tos pilda, kā arī aprakstīts uzraudzības maksu regulējums attiecīgajā pārskata gadā. Tajā sniegta arī aplēse par nākamā uzraudzības maksas perioda izmaksām.

ECB gada pārskats par uzraudzības darbību

Ko sedz šī maksa?

Gada uzraudzības maksu kopējā summa sedz izdevumus, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, t.i., attiecīgajā gadā. To veido:

  • attiecīgā uzraudzības maksas perioda kopējās gada izmaksas;
  • 2019. gada atmaksājamais pārpalikums (tikai 2020. gada uzraudzības maksas periodam).

Gada uzraudzības maksu kopējā summa ietver arī:

  • jebkuras summas, kas saņemtas vai atmaksātas ECB Regulas par uzraudzības maksām 7. panta kontekstā saistībā ar pārmaiņām augstākajā konsolidācijas līmenī, piemēram, atļauju izsniegšanu jaunām uzraudzītajām bankām vai banku grupām, atļauju anulēšanu, statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi;
  • jebkuras ar iepriekšējo uzraudzības maksas periodu saistītas maksas, kas nav bijušas iekasējamas;
  • jebkuri no maksājuma veicēja saņemtie procentu maksājumi par novēlotiem maksājumiem.

Gada kopējie izdevumi

ECB banku uzraudzības gada izdevumus galvenokārt veido izmaksas, kas tieši saistītas ar tās uzraudzības uzdevumiem:

  • nozīmīgo banku vai banku grupu tiešā uzraudzība – galvenokārt izmaksas saistībā ar kopējām uzraudzības komandām un klātienes pārbaudēm;
  • mazāk nozīmīgo banku vai banku grupu uzraudzības pārraudzība – ar pārraudzības aktivitātēm saistītās izmaksas;
  • horizontālo uzdevumu un speciālo pakalpojumu veikšana – izmaksas saistībā ar tādām aktivitātēm kā, piemēram, Uzraudzības valdes Sekretariāta darbu, makroprudenciālajiem uzdevumiem, statistikas pakalpojumiem un speciālajiem juridiskajiem pakalpojumiem.

Ikviena uzdevumu kategorija ietver arī ar ECB uzraudzības uzdevumiem netieši saistītās izmaksas, piemēram, ECB atbalsta jomu sniegto kopējo pakalpojumu, t.sk. telpu, cilvēkresursu vadības un informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu izmaksas.

Pārpalikums vai iztrūkums (attiecas tikai uz 2020. gadu)

Kopējai summai, ko ECB iekasē, jāsedz izdevumi, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, bet tā nedrīkst pārsniegt šos izdevumus. Līdz 2019. gada maksas periodam (ieskaitot) ECB iekasēja uzraudzības maksu, balstoties uz aplēsi par uzraudzības maksas perioda izmaksām, kā rezultātā starp iekasēto summu un faktiskajiem izdevumiem veidojās pārpalikums vai iztrūkums. Šāds iepriekšējā gadā radies pārpalikums vai iztrūkums tika atņemts no nākamā gada uzraudzības maksu kopējās summas vai pieskaitīts tai. Tas nozīmē, ka, lai gan maksa par 2020. gada maksas periodu tiks iekasēta tad, kad jau būs zināmas faktiskās izmaksas, no 2020. gada maksas joprojām būs jāatskaita 2019. gada maksas perioda pārpalikums.

2019. gada beigās ECB izdevumi uzraudzības uzdevumiem sasniedza 537.0 milj. euro. Tas bija par 4% mazāk nekā aplēsts, kā rezultātā radās 22.0 milj. euro pārpalikums salīdzinājumā ar šā gada izdevumu aplēsi. Šī summa tiks atskaitīta no 2020. gadā iekasējamās kopējās summas.

Sākot ar 2021. gada maksas periodu, šādi pārpalikumi vai iztrūkumi vairs neveidosies.

ECB finanšu pārskati

Citas korekcijas

Katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai jāmaksā maksa par gadu vai gada daļu, kurā tā uzraudzīta. Ja bankas vai banku grupas situācija mainījusies pēc tam, kad ECB sagatavojusi konkrētā uzraudzības maksas paziņojuma galīgo variantu, nākamā gada uzraudzības maksu kopējā summa tiek attiecīgi koriģēta. Šādas situācijas pārmaiņas ietver atļauju izsniegšanu jaunām uzraudzītām bankām, atļauju anulēšanu vai statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi.

Situācijas pārmaiņas

ECB veic visus nepieciešamos pasākumus saistībā ar uzraudzības maksas iekasēšanu no uzraudzītajām bankām un banku grupām. Procentu maksājumi par kavētajiem maksājumiem un jebkuras summas, kas nav bijušas iekasējamas, tiek ņemtas vērā, nosakot nākamā gada uzraudzības maksu kopējo summu.

Citas korekcijas saistībā ar iepriekšējiem uzraudzības maksas periodiem vēl nav zināmas un attiecīgi nav ņemtas vērā 2020. gada uzraudzības maksas aplēsē.

2020. gada uzraudzības maksu kopējās summas aplēse

2020. gada uzraudzības maksas periodā aplēstā iekasējamā gada uzraudzības maksu kopējā summa ir aptuveni 581.7 milj. euro (sk. tālāk tabulu). Salīdzinājumā ar 2019. gadā iekasēto gada uzraudzības maksu kopējo summu (576.0 milj. euro) maksas apjoms pieaudzis par 5.7 milj. euro.

Atšķirībā no iztrūkuma, kas tika pārnests no 2018. gada, 2019. gada aplēses rezultātā radās 22.0 milj. euro pārpalikums, kas jāpārnes uz 2020. gada maksas periodu. 2020. gada uzraudzības maksas periods ir pēdējais periods, kurā, iekasējot ECB uzraudzības maksu, maksas apjomu ietekmē pārpalikums vai iztrūkums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu aplēsto apjomu.

 
Aplēstie gada izdevumi 2020. gadā
Aplēstie gada izdevumi 2019. gadā
Aplēstie gada izdevumi 2018. gadā
Uzraudzības maksu kopējā summa* 581.7 576.0 474.8
Izdevumu aplēse 603.7 559.0 502.5
Iepriekšējā gada pārpalikums/iztrūkums –22.0 15.3 –27.9
Citas korekcijas Vēl nav zināmas 1.7 0.2

* Visas summas norādītas milj. euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izdevumu pieaugums saistīts ar nozīmīgu banku tiešo uzraudzību. Banku uzraudzības maksu perspektīvas 2020. gadā sk. ECB 2019. gada pārskata par uzraudzības darbību 6.1. sadaļā.

Cik jāmaksā katrai banku kategorijai?

Summa, kas tiek atlīdzināta, iekasējot gada uzraudzības maksu, atkarīga no tā, vai uzraudzītā iestāde vai banku grupa ir nozīmīga (nozīmīgā iestāde, NI) vai mazāk nozīmīga (mazāk nozīmīgā iestāde, MNI), un attiecīgi no tā, cik lielā mērā ECB to pārbauda.

 
NI maksa 2020. gadā
MNI maksa 2020. gadā
Kopā
Uzraudzības maksu kopējā summa* 521.27 60.5 581.7
Aplēstie gada izdevumi 544.3 59.4 603.7
Pārnestais pārpalikums/iztrūkums –23.1 1.1 –22.0
Citas korekcijas Vēl nav zināmas Vēl nav zināmas Vēl nav zināmas

* Visas summas norādītas milj. euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.