Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Gada maksu kopējā summa

ECB no visām uzraudzītajām bankām iekasē gada uzraudzības maksu, lai atgūtu saistībā ar banku uzraudzību radušās izmaksas.

Kopējā gada uzraudzības maksa balstās uz faktiskajām izmaksām, kuras tiek noskaidrotas pēc ECB attiecīgā gada finanšu pārskatu apstiprināšanas. Tas nozīmē, ka uzraudzības maksu kopējā summa un attiecīgais ECB lēmums tiek publicēts nākamā gada martā vienlaikus ar ECB gada pārskatu par uzraudzības darbību.

ECB 2022. gada lēmums par gada uzraudzības maksu kopējo summu

Maksa par 2022. gadu tika iekasēta 2023. gada 2. ceturksnī.

ECB gada pārskata par uzraudzības darbību 6. nodaļā sniegta skaidrojoša informācija par faktiskajiem izdevumiem saistībā ar ECB uzraudzības uzdevumiem un darbiniekiem, kas tos pilda, kā arī aprakstīts uzraudzības maksu regulējums attiecīgajā pārskata periodā. Tajā sniegta arī aplēse par nākamā uzraudzības maksas perioda izmaksām.

ECB gada pārskats par uzraudzības darbību

Ko sedz šī maksa?

Gada uzraudzības maksu kopējā summa sedz izdevumus, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā no janvāra līdz decembrim. Gada uzraudzības maksu kopējo summu veido:

  • attiecīgā uzraudzības maksas perioda kopējās gada izmaksas;
  • jebkuras summas, kas saņemtas vai atmaksātas saskaņā ar ECB Regulas par uzraudzības maksām 7. pantu saistībā ar pārmaiņām, piemēram, jaunām uzraudzītajām bankām izsniegtām atļaujām, anulētām atļaujām un statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi;
  • jebkuras ar iepriekšējo uzraudzības maksas periodu saistītas maksas, kas nav bijušas iekasējamas;
  • jebkuri no maksājuma veicējiem saņemtie procentu maksājumi par novēlotiem maksājumiem.
ECB regula par uzraudzības maksām Situācijas pārmaiņas

Gada kopējie izdevumi

ECB banku uzraudzības gada izdevumus galvenokārt veido izmaksas, kas tieši saistītas ar tās uzraudzības uzdevumu veikšanu:

  • nozīmīgo banku vai banku grupu tieša uzraudzība – galvenokārt izmaksas saistībā ar kopējām uzraudzības komandām un klātienes pārbaudēm;
  • mazāk nozīmīgo banku vai banku grupu uzraudzības pārraudzība – ar pārraudzības aktivitātēm saistītās izmaksas;
  • horizontālo uzdevumu un speciālo pakalpojumu izpilde – izmaksas saistībā ar tādām aktivitātēm kā, piemēram, Uzraudzības valdes Sekretariāta darbs, makroprudenciālo uzdevumu pildīšana, statistikas pakalpojumu un speciālo juridisko pakalpojumu sniegšana.

Ikviena uzdevumu kategorija ietver arī ar ECB uzraudzības uzdevumiem netieši saistītās izmaksas, piemēram, ECB atbalsta jomu sniegto kopējo pakalpojumu, t.sk. telpu, cilvēkresursu vadības un informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu izmaksas.

Organizācijas shēma ECB finanšu pārskati

Gada kopējo izdevumu korekcijas

Katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai jāmaksā maksa par gadu vai gada daļu, kurā tā uzraudzīta. Ja bankas vai banku grupas situācija mainījusies pēc tam, kad ECB sagatavojusi konkrētā uzraudzības maksas paziņojuma galīgo variantu, nākamā gada uzraudzības maksu kopējā summa tiek attiecīgi koriģēta. Šādas situācijas pārmaiņas ietver jaunām uzraudzītām bankām izsniegtas atļaujas, anulētas atļaujas un statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi.

Situācijas pārmaiņas

ECB veic visus nepieciešamos pasākumus saistībā ar uzraudzības maksas iekasēšanu no uzraudzītajām bankām un banku grupām. Procentu maksājumi par kavētajiem maksājumiem un jebkuras summas, kas nav bijušas iekasējamas, tiek ņemtas vērā, nosakot nākamā gada uzraudzības maksu kopējo summu.

2022. gada kopējie izdevumu tika koriģēti kopumā par –96 265 euro (neto). Šo summu veidoja pārrēķini par iepriekšējiem uzraudzības maksas periodiem (37 690 euro) un saņemtie procentu maksājumi par kavētiem maksājumiem (–133 955 euro).

2022. gada uzraudzības maksu kopējā summa

2022. gada uzraudzības maksas periodā iekasētā gada uzraudzības maksu kopējā summa bija 593.7 milj. euro (sk. tālāk tabulu). Salīdzinājumā ar 2021. gadā iekasēto gada uzraudzības maku kopējo summu (577.5 milj. euro) maksas apjoms pieaudzis par 16.2 milj. euro.

Kopā iekasētās maksas 2022. gada maksas periods 2021. gada maksas periods 2020. gada maksas periods**
Uzraudzības maksu kopējā summa* 593.7 577.5 514.3
Gada izdevumi 593.8 577.5 535.3
Gada izdevumu korekcijas –0.1 –0.0 1.0
* Visas summas norādītas milj. euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
** Par 2020. gadu iekasētā summa tika koriģēta, atspoguļojot pārpalikumu 22.0 milj. euro apmērā, jo 2019. gada maksa tika aprēķināta, pamatojoties uz izmaksu aplēsēm. 

Izdevumu pieaugums 2022. gadā saistīts ar gada faktisko izdevumu kāpumu, ko noteica notiekošā pakāpeniskā banku uzraudzības darbības atgriešanās normālā līmenī. Tas īpaši attiecas uz nozīmīgo iestāžu tiešo uzraudzību. Nozīmīgajās iestādēs veikto klātienes pārbaužu skaits sasniedza līmeni, kāds bija pirms krīzes. Horizontālo uzdevumu un speciālo pakalpojumu veikšanas izmaksu pieaugums skaidrojams ar specializēto banku uzraudzības IT sistēmu turpmāku attīstību un uzlabojumiem. Sīkāku informāciju par banku uzraudzības maksām 2022. gadā un 2023. gada perspektīvām sk. ECB 2022. gada pārskata par uzraudzības darbību 6. nodaļā. 

Cik jāmaksā katrai banku kategorijai?

Summa, kas tiek atlīdzināta, iekasējot gada uzraudzības maksu, atkarīga no tā, vai uzraudzītā iestāde vai banku grupa ir nozīmīga (nozīmīgā iestāde, NI) vai mazāk nozīmīga (mazāk nozīmīgā iestāde, MNI), un attiecīgi no tā, cik lielā mērā ECB to pārbauda.

  NI maksa 2022. gadā MNI maksa 2022. gadā Kopā
Uzraudzības maksu kopējā summa* 566.7 27.0 593.7
Gada izdevumi 566.8 27.0 593.8
Gada izdevumu korekcijas –0.1 –0.0 –0.1
* Visas summas norādītas milj. euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana