Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Gada maksu kopējā summa

ECB no visām uzraudzītajām bankām iekasē gada uzraudzības maksu, lai atgūtu saistībā ar banku uzraudzību radušās izmaksas.

Kopējā gada uzraudzības maksa balstās uz faktiskajām izmaksām, kuras tiek noskaidrotas pēc ECB attiecīgā gada finanšu pārskatu apstiprināšanas. Tas nozīmē, ka uzraudzības maksu kopējā summa un attiecīgais ECB lēmums tiek publicēts nākamā gada martā vienlaikus ar ECB gada pārskatu par uzraudzības darbību.

ECB 2023. gada lēmums par gada uzraudzības maksu kopējo summu

Maksa par 2023. gadu tika iekasēta 2024. gada 2. ceturksnī.

ECB gada pārskata par uzraudzības darbību 6. nodaļā sniegta skaidrojoša informācija par faktiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar ECB uzraudzības uzdevumiem, un darbiniekiem, kas tos pilda, kā arī aprakstīts uzraudzības maksu regulējums attiecīgajā pārskata periodā. Tajā sniegta arī aplēse par nākamā uzraudzības maksas perioda izmaksām.

ECB gada pārskats par uzraudzības darbību

Ko sedz šī maksa?

Gada uzraudzības maksu kopējā summa sedz izdevumus, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā no janvāra līdz decembrim. Gada uzraudzības maksu kopējo summu veido:

  • attiecīgā uzraudzības maksas perioda kopējās gada izmaksas;
  • jebkuras summas, kas saņemtas vai atmaksātas saskaņā ar ECB Regulas par uzraudzības maksām 7. pantu saistībā ar pārmaiņām, piemēram, jaunām uzraudzītajām bankām izsniegtām atļaujām, anulētām atļaujām un statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi;
  • jebkuras ar iepriekšējo uzraudzības maksas periodu saistītas maksas, kas nav bijušas iekasējamas;
  • jebkuri no maksājuma veicējiem saņemtie procentu maksājumi par novēlotiem maksājumiem.
ECB regula par uzraudzības maksām Situācijas pārmaiņas

Gada kopējie izdevumi

ECB banku uzraudzības gada izdevumus galvenokārt veido izmaksas, kas tieši saistītas ar tās uzraudzības uzdevumu veikšanu. Tie ir šādi:

  • nozīmīgo banku vai banku grupu tieša uzraudzība – galvenokārt izmaksas saistībā ar kopējām uzraudzības komandām un klātienes pārbaudēm;
  • mazāk nozīmīgo banku vai banku grupu uzraudzības pārraudzība – ar pārraudzības aktivitātēm saistītās izmaksas;
  • horizontālo uzdevumu un speciālo pakalpojumu izpilde – izmaksas saistībā ar tādām aktivitātēm kā, piemēram, Uzraudzības valdes Sekretariāta darbs, makroprudenciālo uzdevumu pildīšana, statistikas pakalpojumu un speciālo juridisko pakalpojumu sniegšana.

Ikviena uzdevumu kategorija ietver arī ar ECB uzraudzības uzdevumiem netieši saistītās izmaksas, piemēram, ECB atbalsta jomu sniegto kopējo pakalpojumu, t.sk. telpu, cilvēkresursu vadības un informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu izmaksas.

Organizācijas shēma ECB finanšu pārskati

Gada kopējo izdevumu korekcijas

Katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai jāmaksā maksa par gadu vai gada daļu, kurā tā uzraudzīta. Ja bankas vai banku grupas situācija mainījusies pēc tam, kad ECB sagatavojusi konkrētā uzraudzības maksas paziņojuma galīgo variantu, nākamā gada uzraudzības maksu kopējā summa tiek attiecīgi koriģēta. Šādas situācijas pārmaiņas ietver jaunām uzraudzītām bankām izsniegtas atļaujas, anulētas atļaujas un statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi.

Situācijas pārmaiņas

ECB veic visus nepieciešamos pasākumus, lai iekasētu uzraudzības maksu no uzraudzītajām bankām un banku grupām. Procentu maksājumi par kavētajiem maksājumiem un jebkuras summas, kas nav bijušas iekasējamas, tiek ņemtas vērā, nosakot nākamā gada uzraudzības maksu kopējo summu.

2023. gada kopējie izdevumi koriģēti kopumā par 220 129 euro (neto). Šo summu veido pārrēķini par iepriekšējiem uzraudzības maksas periodiem (402 266 euro) un saņemtie procentu maksājumi par kavētiem maksājumiem (–182 137 euro).

2023. gada uzraudzības maksas kopējā summa

2023. gada uzraudzības maksas periodā iekasējamā gada uzraudzības maksu kopējā summa ir 653.7 milj. euro (sk. tālāk tabulu). Salīdzinājumā ar 2022. gadā iekasēto gada uzraudzības maksu kopējo summu (593.7 milj. euro) maksas apjoms pieaudzis par 60.0 milj. euro.

Kopā iekasētās maksas

2023. gada maksas periods

2022. gada maksas periods

2021. gada maksas periods

Uzraudzības maksu kopējā summa*

653.7

593.7

577.5

Gada izdevumi

653.5

593.8

577.5

Gada izdevumu korekcijas

0.2

–0.1

–0.0

* Visas summas norādītas milj. euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izdevumu pieaugums 2023. gadā saistīts ar gada faktisko izdevumu kāpumu, ko noteica ar personālu saistīto izmaksu pieaugums, kā arī fakts, ka tas bija pirmais pilnais gads kopš uzraudzības darbības atgriešanās normālā līmenī pēc pandēmijas, kas izraisīja izdevumu kāpumu lielākajā daļā izmaksu kategoriju. Turklāt tas atspoguļo jauno IT pakalpojumu ieviešana saistībā ar uzraudzības tehnoloģijām (suptech) un inflācijas un augsto enerģijas cenu ietekmi. Sīkāku informāciju par banku uzraudzības maksām 2023. gadā un 2024. gada perspektīvām sk. ECB 2023. gada pārskata par uzraudzības darbību 6. nodaļā. 

Cik jāmaksā katrai banku kategorijai?

Summa, kas tiek atlīdzināta, iekasējot gada uzraudzības maksu, atkarīga no tā, vai uzraudzītā iestāde vai banku grupa ir nozīmīga (nozīmīgā iestāde, NI) vai mazāk nozīmīga (mazāk nozīmīgā iestāde, MNI), un attiecīgi no tā, cik lielā mērā ECB to pārbauda.

 

NI maksa 2023. gadā

MNI maksa 2023. gadā

Kopā
Uzraudzības maksu kopējā summa*

626.5

27.2

653.7

Gada izdevumi

626.3

27.2

653.5

Gada izdevumu korekcijas

0.2

–0.0

0.2

* Visas summas norādītas milj. euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana