Gada maksu kopējā summa

ECB no visām uzraudzītajām bankām iekasē gada uzraudzības maksu, lai atgūtu saistībā ar banku uzraudzību radušās izmaksas.

Uzraudzības maksu kopējo summu līdz katra gada 30. aprīlim publicē ECB lēmumā.

ECB gada pārskatā par uzraudzības darbību sniegta informācija par faktiskajiem izdevumiem saistībā ar ECB uzraudzības uzdevumiem un darbiniekiem, kas tos pilda, kā arī aprakstīts uzraudzības maksu regulējums attiecīgajā pārskata gadā.

ECB gada pārskats par uzraudzības darbību

Ko sedz šī maksa?

Gada uzraudzības maksu kopējā summa sedz izdevumus, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, t.i., attiecīgajā gadā. To veido:

 • aplēse par gada kopējiem izdevumiem attiecīgajā gadā;
 • iepriekšējā gada atmaksājamais (vai iekasējamais) pārpalikums (vai iztrūkums), ja tāds ir.

Gada uzraudzības maksu kopējā summā ietilpst arī:

 • jebkuras summas, kas saņemtas vai atmaksātas ECB Regulas par uzraudzības maksām 7. panta kontekstā saistībā ar pārmaiņām augstākajā konsolidācijas līmenī, piemēram, atļaujas izsniegšanu jaunām uzraudzītajām bankām vai banku grupām, atļaujas anulēšanu, statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi;
 • jebkuras ar iepriekšējo uzraudzības maksas periodu saistītas maksas, kas nav bijušas iekasējamas;
 • jebkuri no maksājuma veicēja saņemtie procentu maksājumi par novēlotiem maksājumiem.

ECB regula par uzraudzības maksām
Situācijas pārmaiņas

Gada uzraudzības maksu kopējā summa šajā uzraudzības maksas periodā

2018. gada uzraudzības maksas periodā gada uzraudzības maksas apjoms ir 474.8 milj. euro. Salīdzinājumā ar 2017. gadā iekasēto gada uzraudzības maku kopējo summu (425 milj. euro) maksas apjoms pieaudzis par 49.8 milj. euro. Kā redzams tālāk tabulā, ceturtdaļu gada uzraudzības maksas aplēses pieauguma nosaka mazāks no iepriekšējā gada pārnestais pārpalikums salīdzinājumā ar iepriekšējo uzraudzības maksas periodu. Pārējo pieauguma daļu veido lielāki izdevumi galvenokārt saistībā ar jauniem uzdevumiem, kā skaidrots uzraudzības prioritātēs 2018. gadam.

 
Aplēstie gada izdevumi 2018. gadā
Aplēstie gada izdevumi 2017. gadā
Aplēstie gada izdevumi 2016. gadā
Uzraudzības maksu kopējā summa* 474.8 425.0 404.5
Izdevumu aplēse 502.5 464.7 423.2
Iepriekšējā gada pārpalikums/iztrūkums –27.9 –41.1 –18.9
Citas korekcijas 0.2 1.4 0.2

* Visas summas norādītas miljonos euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Gada kopējie izdevumi

ECB banku uzraudzības gada izdevumus galvenokārt veido izmaksas saistībā ar tās uzraudzības uzdevumiem:

 • nozīmīgo banku vai banku grupu tieša uzraudzīšana: galvenokārt izmaksas saistībā ar kopējām uzraudzības komandām un klātienes pārbaudēm;
 • mazāk nozīmīgo banku vai banku grupu uzraudzības pārraudzīšana: ar pārraudzības aktivitātēm saistītās izmaksas;
 • horizontālo uzdevumu un speciālo pakalpojumu veikšana: izmaksas saistībā ar tādām aktivitātēm kā, piemēram, Uzraudzības valdes Sekretariāta darbu, makroprudenciālajiem uzdevumiem, statistikas pakalpojumiem un speciālajiem juridiskajiem pakalpojumiem.

Tie ietver arī ar ECB uzraudzības uzdevumiem netieši saistītās izmaksas, piemēram, ECB atbalsta jomu sniegto kopējo pakalpojumu, t.sk. telpu, cilvēkresursu vadības un informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu izmaksas.

Katrā no šīm grupām norādītās izmaksas ietver ECB atbalsta jomu sniegto kopējo pakalpojumu sadalījumu.

 
Aplēstie izdevumi
2018. gadā
Aplēstie izdevumi
2017. gadā
Faktiskie izdevumi 2017. gadā
Faktiskie izdevumi 2016. gadā
Izdevumi saistībā ar banku uzraudzības uzdevumiem* 502.5 464.7 436.7 382.2
Nozīmīgo banku tieša uzraudzīšana 283.4 279.0 242.9 192.0
Mazāk nozīmīgo banku pārraudzīšana 27.1 24.1 24.0 24.8
Horizontālie uzdevumi un speciālie pakalpojumi 192.0 161.5 169.8 165.4

* Visas summas norādītas miljonos euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Organizācijas shēma

Ko ietver gada izdevumi?

No uzraudzītajām bankām vai banku grupām katru gadu tiek iekasēta summa atbilstoši aplēsei par ECB uzraudzības uzdevumu izpildes izmaksām attiecīgajā gadā, kas dalās trijās kategorijās:

 • algas un pabalsti: uzraudzības darbinieku un kopējo pakalpojumu sniedzēju atalgojums, samaksa par virsstundu darbu, pabalsti un pēcnodarbinātības pabalsti;
 • īre un ēku uzturēšana: telpu īre (pastāvīgi un uz laiku) un jebkāda veida remonta, uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas saistībā ar ECB telpām;
 • citi darbības izdevumi: izdevumi saistībā, piemēram, ar konsultācijām, IT pakalpojumiem, statistikas pakalpojumiem, pamatlīdzekļu nolietojumu (izņemot ar telpām saistīto nolietojumu), komandējumiem un apmācību.

 
Aplēstie izdevumi
2018. gadā
Aplēstie izdevumi
2017. gadā
Faktiskie izdevumi 2017. gadā
Faktiskie izdevumi 2016. gadā
Izdevumi saistībā ar banku uzraudzības uzdevumiem* 502.5 464.7 436.7 382.2
Algas un pabalsti 247.6 208.6 215.0 180.7
Īre un ēku uzturēšana 53.9 55.0 53.0 58.1
Citi darbības izdevumi 201.0 201.1 168.8 143.4

* Visas summas norādītas miljonos euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izdevumu apjoms banku uzraudzības uzdevumu veikšanai pamatā stabilizējies, taču sakarā ar ārējiem faktoriem, piemēram, Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES un reizi divos gados nozīmīgajās iestādēs veiktajiem stresa testiem, kas tiks veikti 2018. gadā, pašreizējā uzraudzības maksas perioda aplēstie gada izdevumi pieauguši. Šie pasākumi ietekmē gan ECB banku uzraudzībā nodarbināto skaitu, gan izmaksas saistībā ar ārējo konsultantu piesaisti, kas sniedz atbalstu šajos projektos.

Turklāt Eiropas banku uzraudzības jomā 2017. gadā ieviesta sistēmas mēroga pieeja, kas vērsta uz pārrobežu un jaukto komandu pārbaužu skaita palielināšanu turpmākajos gados. Rezultātā pieaudzis uz ECB norīkoto VKI inspektoru skaits un ar to saistītās darījumu braucienu izmaksas. 2018. gadā turpināsies iekšējo modeļu mērķpārbaužu (TRIM) projekts, un tā budžets salīdzinājumā ar 2017. gadu saglabāsies stabils. Visbeidzot, banku uzraudzības jomā nodarbināto skaitam turpinot pieaugt, palielinās arī pieprasījums pēc ECB atbalsta jomu sniegtajiem kopējiem pakalpojumiem.

Uzraudzība – dziļāks ieskats. "Kas ir iekšējo modeļu mērķpārbaude?"

Kā redzams, izmaksu pieaugums salīdzinājumā ar ECB 2017. gada lēmumu pilnībā saistīts ar algu un pabalstu kategoriju. Citu darbības izdevumu aplēse, ko galvenokārt noteica mazāki izdevumi 2017. gadā, salīdzinājumā ar 2017. gada lēmumu saglabājusies stabila, neraugoties uz 2018. gadā uzsākatjām jaunajām aktivitātēm un pakalpojumiem (sk. skaidrojumu iepriekš).

Pārpalikums vai iztrūkums

Kopējai summai, ko ECB iekasē, jāsedz izdevumi, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, bet tā nedrīkst pārsniegt šos izdevumus. Tā kā ECB lēmums par gada uzraudzības maksu kopējo summu balstās uz aplēsi, starp iekasēto summu un faktiskajiem izdevumiem var rasties pārpalikums vai iztrūkums. Ja iepriekšējā gadā radies pārpalikums vai iztrūkums, tas tiek atņemts no nākamā gada uzraudzības maksas kopējās summas vai pieskaitīts tai.

2017. gada beigās ECB izdevumi uzraudzības uzdevumiem sasniedza 436.7 milj. euro. Tas bija par 6% mazāk nekā aplēsts, kā rezultātā radās 27.9 milj. euro pārpalikums salīdzinājumā ar šā gada izdevumu aplēsi. Šī summa ietverta 2018. gada uzraudzības maksā.

ECB finanšu pārskati

Citas korekcijas

Katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai jāmaksā maksa par gadu vai gada daļu, kurā tā uzraudzīta. Ja bankas vai banku grupas situācija mainījusies pēc tam, kad ECB sagatavojusi konkrētā uzraudzības maksas paziņojuma galīgo variantu, nākamā gada uzraudzības maksas kopējā summa tiek attiecīgi koriģēta. Šāda situācijas maiņa ietver atļaujas izsniegšanu jaunām uzraudzītām bankām, atļaujas anulēšanu vai statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi.

Situācijas pārmaiņas

ECB veic visus nepieciešamos pasākumus, lai iekasētu no uzraudzītajām bankām un banku grupām uzraudzības maksu. Procentu maksājumi par kavētajiem maksājumiem un jebkuras summas, kas nav bijušas iekasējamas, tiek ņemtas vērā, nosakot nākamā gada uzraudzības maksas kopējo summu.

2018. gada uzraudzības maksas aplēsē iekļautas arī citas korekcijas saistībā ar 2017. gada maksu periodu 0.2 milj. euro apmērā. Šīs korekcijas galvenokārt saistītas ar mazāk nozīmīgajām bankām atmaksāto uzraudzības maksu.

Cik jāmaksā katrai banku kategorijai?

Summa, kas tiek atlīdzināta, iekasējot gada uzraudzības maksu, atkarīga no tā, vai uzraudzītā iestāde ir nozīmīga vai mazāk nozīmīga, un attiecīgi no tā, cik lielā mērā ECB to pārbauda.

Neto pārpalikums, kuru veido faktisko izdevumu par banku uzraudzības uzdevumu veikšanu 2017. gadā un šajā gadā iekasēto summu starpība, ir 27.9 milj. euro. Šī summa aptver nozīmīgās un mazāk nozīmīgās bankas – saistībā ar tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām bankām veidojās pārpalikums 30.2 milj. euro apmērā, savukārt no mazāk nozīmīgajām bankām tika iekasēts iztrūkums no kopējās summas 2.3 milj. euro apmērā. Tādējādi mazāk nozīmīgajām bankām papildus 2018. gada maksai būs jāmaksā 2.3 milj. euro, jo 2017. gadā no tām netika iekasēta pietiekami liela summa.

 
2018. gada maksa
(NI un banku grupas)
2018. gada maksa
(MNI un banku grupas)
Kopā
Uzraudzības maksu kopējā summa* 428.5 46.3 474.8
Aplēstie gada izdevumi 458.6 43.9 502.5
Pārnestais pārpalikums/iztrūkums –30.2 2.3 –27.9
Citas korekcijas 0.1 0.1 0.3

* Visas summas norādītas miljonos euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.