Gada maksu kopējā summa

ECB no visām uzraudzītajām bankām iekasē gada uzraudzības maksu, lai atgūtu saistībā ar banku uzraudzību radušās izmaksas.

Uzraudzības maksu kopējo summu publicē ECB lēmumā līdz katra gada 30. aprīlim.

Ko sedz šī maksa?

Gada uzraudzības maksu kopējā summa sedz izdevumus, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, t.i., attiecīgajā gadā. To veido:

 • Aplēse par gada kopējiem izdevumiem attiecīgajā gadā
 • Iepriekšējā gada atmaksājamais (vai iekasējamais) pārpalikums (vai iztrūkums), ja tāds ir

Gada uzraudzības maksu kopējā summa ietver arī:

 • Jebkuras summas, kas tiek saņemtas vai atmaksātas ECB Regulas par uzraudzības maksām 7. panta kontekstā saistībā ar pārmaiņām, piemēram, atļaujas izsniegšanu jaunām uzraudzītajām bankām, atļaujas anulēšanu, statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi
 • Jebkuras ar iepriekšējo uzraudzības maksas periodu saistītas maksas, kas nav bijušas iekasējamas
 • Jebkurus procentu maksājumus par novēlotiem maksājumiem, kas saņemti no maksājuma veicēja

ECB Regula par uzraudzības maksām

Situācijas pārmaiņas

Gada kopējie izdevumi

ECB banku uzraudzības gada izdevumus galvenokārt veido izmaksas saistībā ar tās uzraudzības uzdevumiem:

 • Ar nozīmīgu banku vai banku grupu tiešu uzraudzību
 • Ar mazāk nozīmīgu banku vai banku grupu tiešu uzraudzības pārraudzīšanu
 • Ar horizontālo uzdevumu un speciālo pakalpojumu veikšanu

Tie ietver arī ar ECB uzraudzības uzdevumiem netieši saistītās izmaksas, piemēram, ECB atbalsta jomu sniegto kopējo pakalpojumu, t.sk. telpu, cilvēkresursu vadības un informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu izmaksas.

Organizācijas shēma

Ko ietver gada izdevumi?

No uzraudzītajām bankām vai banku grupām katru gadu tiek iekasēta summa atbilstoši aplēsei par ECB uzraudzības uzdevumu izpildes izmaksām attiecīgajā gadā, kas dalās trijās kategorijās:

 • Algas un pabalsti
 • Īre un ēku uzturēšana
 • Citi darbības izdevumi

Algas un pabalsti ietver uzraudzības darbinieku un kopējo pakalpojumu sniedzēju atalgojumu, samaksu par virsstundu darbu, pabalstus un pēcnodarbinātības pabalstus. Darbības izdevumi ietver izdevumus, kas saistīti, piemēram, ar konsultācijām, IT pakalpojumiem, statistikas pakalpojumiem, pamatlīdzekļu nolietojumu (izņemot ar telpām saistīto nolietojumu), komandējumiem un apmācību.

Pārpalikums vai iztrūkums

Kopējai summai, ko ECB iekasē, jāsedz izdevumi, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, bet tā nedrīkst pārsniegt šos izdevumus. Tā kā ECB lēmums par gada uzraudzības maksu kopējo summu balstās uz aplēsi, starp iekasēto summu un faktiskajiem izdevumiem var rasties pārpalikums vai iztrūkums. Ja iepriekšējā gadā radies pārpalikums vai iztrūkums, tas tiek atņemts no nākamā gada uzraudzības maksas kopējās summas vai pieskaitīts tai.

ECB finanšu pārskati

Citas korekcijas

Katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai jāmaksā maksa par gadu vai gada daļu, kurā tā uzraudzīta. Ja bankas vai banku grupas situācija mainījusies pēc tam, kad ECB sagatavojusi konkrētā uzraudzības maksas paziņojuma galīgo variantu, nākamā gada uzraudzības maksas kopējā summa tiek attiecīgi koriģēta. Šāda situācijas maiņa ietver atļaujas izsniegšanu jaunai uzraudzītajai bankai, atļaujas anulēšanu vai statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi.

Situācijas pārmaiņas

ECB veic visus nepieciešamos pasākumus, lai iekasētu no uzraudzītajām bankām un banku grupām uzraudzības maksu. Procentu maksājumi par kavētajiem maksājumiem un jebkuras summas, kas nav bijušas iekasējamas, tiek ņemtas vērā, nosakot nākamā gada uzraudzības maksas kopējo summu.

ECB gada pārskatā par uzraudzības darbību sniegta informācija par faktiskajiem uzraudzības uzdevumu izpildes izdevumiem un aprakstīta attiecīgā pārskata perioda uzraudzības maksu struktūra.

ECB gada pārskats par uzraudzības darbību