Gada maksu kopējā summa

ECB no visām uzraudzītajām bankām iekasē gada uzraudzības maksu, lai atgūtu saistībā ar banku uzraudzību radušās izmaksas.

Uzraudzības maksu kopējo summu katru gadu līdz 30. aprīlim publicē ECB lēmumā.

ECB gada pārskatā par uzraudzības darbību sniegta informācija par faktiskajiem izdevumiem saistībā ar ECB uzraudzības uzdevumiem un darbiniekiem, kas tos pilda, kā arī aprakstīts uzraudzības maksu regulējums attiecīgajā pārskata gadā.

ECB gada pārskats par uzraudzības darbību

Ko sedz šī maksa?

Gada uzraudzības maksu kopējā summa sedz izdevumus, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, t.i., attiecīgajā gadā. To veido:

  • aplēse par gada kopējiem izdevumiem attiecīgajā gadā;
  • iepriekšējā gada atmaksājamais (vai iekasējamais) pārpalikums (vai iztrūkums), ja tāds ir.

Gada uzraudzības maksu kopējā summa ietver arī:

  • jebkuras summas, kas saņemtas vai atmaksātas ECB Regulas par uzraudzības maksām 7. panta kontekstā saistībā ar pārmaiņām augstākajā konsolidācijas līmenī, piemēram, licences izsniegšanu jaunām uzraudzītajām bankām vai banku grupām, licences anulēšanu, statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi;
  • jebkuras ar iepriekšējo uzraudzības maksas periodu saistītas maksas, kas nav bijušas iekasējamas;
  • jebkuri no maksājuma veicēja saņemtie procentu maksājumi par novēlotiem maksājumiem.

ECB regula par uzraudzības maksām
Situācijas pārmaiņas

Gada uzraudzības maksu kopējā summa šajā uzraudzības maksas periodā

2019. gada uzraudzības maksas periodā gada uzraudzības maksu kopējā summa ir 576.0 milj. euro (sk. tālāk tabulu). Salīdzinājumā ar 2018. gadā iekasēto gada uzraudzības maksu kopējo summu (474.8 milj. euro) maksas apjoms pieaudzis par 101.2 milj. euro.

Vairāk nekā 40% gada uzraudzības maksas aplēses pieauguma nosaka uzraudzības maksu iekasēšana, balstoties uz izmaksu aplēsēm. Pretēji iepriekšējiem gadiem, kad ECB banku uzraudzība pārnesa iepriekšējo gadu pārpalikumu (tādējādi samazinot kopējo maksu), 2018. gads noslēdzās ar 15.3 milj. euro iztrūkumu, kas tiks pārnests un iekļauts 2019. gada uzraudzības maksas aplēsē.

 
Aplēstie gada izdevumi 2019. gadā
Aplēstie gada izdevumi 2018. gadā
Aplēstie gada izdevumi 2017. gadā
Uzraudzības maksu kopējā summa* 576.0 474.8 425.0
Izdevumu aplēse 559.0 502.5 464.7
Iepriekšējā gada pārpalikums/iztrūkums 15.3 –27.9 –41.1
Citas korekcijas 1.7 0.2 1.4

* Visas summas norādītas miljonos euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Gada kopējie izdevumi

ECB banku uzraudzības gada izdevumus galvenokārt veido izmaksas saistībā ar tās uzraudzības uzdevumiem:

  • nozīmīgo banku vai banku grupu tieša uzraudzīšana: galvenokārt izmaksas saistībā ar kopējām uzraudzības komandām un klātienes pārbaudēm;
  • mazāk nozīmīgo banku vai banku grupu uzraudzības pārraudzīšana: ar pārraudzības aktivitātēm saistītās izmaksas;
  • horizontālo uzdevumu un speciālo pakalpojumu veikšana: izmaksas saistībā ar tādām aktivitātēm kā, piemēram, Uzraudzības valdes Sekretariāta darbu, makroprudenciālajiem uzdevumiem, statistikas pakalpojumiem un speciālajiem juridiskajiem pakalpojumiem.

Tie ietver arī ar ECB uzraudzības uzdevumiem netieši saistītās izmaksas, piemēram, ECB atbalsta jomu sniegto kopējo pakalpojumu, t.sk. telpu, cilvēkresursu vadības un informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu izmaksas.

Katrā no šīm grupām norādītās izmaksas ietver ECB atbalsta jomu sniegto kopējo pakalpojumu sadalījumu.

Budžetā paredzētie izdevumi regulārajiem uzdevumiem stabilizējušies. Tomēr nepieciešamību palielināt līdzekļus 2019. gadam nosaka ārēji faktori, visvairāk – Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Padome apstiprināja nodarbināto skaita pieaugumu 2019. gadā 90 pilna laika ekvivalentu apmērā ECB pamata banku uzraudzības nodaļām un 18 pilna laika ekvivalentu apmērā darbības jomām, kas nodrošina kopējos pakalpojumus ar uzraudzību saistītiem uzdevumiem. No 90 pilna darba laika darbiniekiem gandrīz puse nepieciešama saistībā ar breksitu un pārējie galvenokārt saistīti ar resursu internalizāciju saistībā ar stresa testēšanas aktivitātēm, ko iepriekš veica ārējie konsultanti.

Kā parādīts tālāk tabulā, izdevumu pieaugums galvenokārt saistīts ar nozīmīgu banku tiešo uzraudzību.

 
Aplēstie izdevumi
2019. gadā
Aplēstie izdevumi
2018. gadā
Faktiskie izdevumi 2018. gadā
Faktiskie izdevumi 2017. gadā
Izdevumi saistībā ar banku uzraudzības uzdevumiem* 559.0 502.5 517.8 436.7
Nozīmīgo banku tieša uzraudzīšana 336.2 283.4 304.8 242.9
Mazāk nozīmīgo banku pārraudzīšana 33.2 27.1 28.7 24.0
Horizontālie uzdevumi un speciālie pakalpojumi 189.6 192.0 184.4 169.8

* Visas summas norādītas miljonos euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Organizācijas shēma
Uzraudzība – dziļāks ieskats. "Kas ir iekšējo modeļu mērķpārbaude?"

Pārpalikums vai iztrūkums

Kopējai summai, ko ECB iekasē, jāsedz izdevumi, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, bet tā nedrīkst pārsniegt šos izdevumus. Tā kā ECB lēmums par gada uzraudzības maksu kopējo summu balstās uz aplēsi, starp iekasēto summu un faktiskajiem izdevumiem var rasties pārpalikums vai iztrūkums. Ja iepriekšējā gadā radies pārpalikums vai iztrūkums, tas tiek atņemts no nākamā gada uzraudzības maksas kopējās summas vai pieskaitīts tai.

2018. gada beigās ECB izdevumi uzraudzības uzdevumiem sasniedza 517.8 milj. euro. Tas bija par 3% mazāk nekā aplēsts, kā rezultātā radās 15.3 milj. euro iztrūkums salīdzinājumā ar šā gada izdevumu aplēsi. Šī summa ietverta 2019. gada kopējā iekasējamā uzraudzības maksā.

ECB finanšu pārskati

Citas korekcijas

Katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai jāmaksā maksa par gadu vai gada daļu, kurā tā uzraudzīta. Ja bankas vai banku grupas situācija mainījusies pēc tam, kad ECB sagatavojusi konkrētā uzraudzības maksas paziņojuma galīgo variantu, nākamā gada uzraudzības maksas kopējā summa tiek attiecīgi koriģēta. Šāda situācijas maiņa ietver licences izsniegšanu jaunām uzraudzītām bankām, licences anulēšanu vai statusa maiņu no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi.

Situācijas pārmaiņas

ECB veic visus nepieciešamos pasākumus, lai iekasētu no uzraudzītajām bankām un banku grupām uzraudzības maksu. Procentu maksājumi par kavētajiem maksājumiem un jebkuras summas, kas nav bijušas iekasējamas, tiek ņemtas vērā, nosakot nākamā gada uzraudzības maksas kopējo summu.

2019. gada uzraudzības maksas aplēsē iekļautas arī citas korekcijas saistībā ar iepriekšējiem uzraudzības maksas periodiem 1.7 milj. euro apmērā.

Cik jāmaksā katrai banku kategorijai?

Summa, kas tiek atlīdzināta, iekasējot gada uzraudzības maksu, atkarīga no tā, vai uzraudzītā iestāde ir nozīmīga (nozīmīgās iestādes jeb NI) vai mazāk nozīmīga (mazāk nozīmīgās iestādes jeb MNI), un attiecīgi no tā, cik lielā mērā ECB to pārbauda.

 
2019. gada maksa
(NI un banku grupas)
2019. gada maksa
(MNI un banku grupas)
Kopā
Uzraudzības maksu kopējā summa* 524.2 51.8 576.0
Aplēstie gada izdevumi 508.7 50.3 559.0
Pārnestais pārpalikums/iztrūkums 14.0 1.4 15.3
Citas korekcijas 1.6 0.1 1.7

* Visas summas norādītas miljonos euro. Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.