Tariffi annwali totali

Il-BĊE jimponi tariffa superviżorja annwali fuq il-banek kollha taħt superviżjoni biex ikopri l-ispejjeż marbuta mas-superviżjoni bankarja.

L-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali jiġi pubblikat sat-30 ta’ April ta’ kull sena f’deċiżjoni tal-BĊE.

Ir-Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji jkun fih tagħrif dwar in-nefqa attwali u l-għadd ta' staff għall-kompiti superviżorji tal-BĊE u jiddeskrivi l-qafas tat-tariffi superviżorji għal dak il-perijodu ta’ rappurtar.

Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji

Xi tkopri t-tariffa?

L-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali jkopri n-nefqa tal-BĊE marbuta mal-kompiti superviżorji tiegħu għall-perijodu tariffarju rilevanti, i.e. għal dik is-sena partikolari. Jiġbor fih:

 • stima tan-nefqa annwali totali għas-sena
 • il-bilanċ pożittiv (jew id-defiċit) mis-sena ta' qabel, jekk ikun hemm, li jkun se jiġi rimborżat (jew impost)

L-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali jinkludi wkoll:

 • ammonti li jkunu daħlu jew ġew rimborżati skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji relatati ma' bidliet, bħall-awtorizzazzjoni ta’ banek ġodda taħt superviżjoni, l-irtirar tal-awtorizzazzjoni, jew bidliet fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti jew bil-maqlub
 • tariffi marbutin ma’ perijodi tariffarji preċedenti li ma setgħux jinġabru
 • imgħax li jkun daħal minħabba li d-debitur tariffarju jkun ħallas wara d-data ta’ skadenza

Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji
Bidla fis-sitwazzjoni

Tariffa superviżorja annwali totali għall-perijodu tariffarju

Għall-perijodu tariffarju 2018 it-tariffa superviżorja annwali tammonta għal €474.8 miljun. Dan ifisser żieda ta' €49.8 miljun fuq it-tariffi superviżorji annwali totali imposti fl-2017, li ammontaw għal €425 miljun. Bħalma jidher fit-tabella hawn taħt, kwart taż-żieda fl-istima tat-tariffi superviżorji annwali hu dovut għal bilanċ pożittiv imtella' li kien iżgħar minn dak tal-perijodu tariffarju preċedenti. Il-bilanċ taż-żieda fin-nefqa kien relatat prinċipalment ma' kompiti ġodda kif spjegat fil-prijoritajiet superviżorji 2018:

 
Stima ta' nefqa annwali 2018
Stima ta' nefqa annwali 2017
Stima ta' nefqa annwali 2016
Tariffa superviżorja totali* 474.8 425.0 404.5
Nefqa stmata 502.5 464.7 423.2
Bilanċ pożittiv/defiċit mis-sena ta' qabel -27.9 -41.1 -18.9
Aġġustamenti oħra 0.2 1.4 0.2

* L-ammonti kollha huma f'€m. Jista' jkun li t-totali ma jaqblux minħabba t-tqarrib sa ċifra sħiħa.

Nefqa annwali totali

In-nefqa annwali tal-BĊE għas-superviżjoni bankarja tikkonsisti primarjament minn spejjeż relatati direttament mal-kompiti superviżorji tiegħu:

 • superviżjoni diretta ta' banek jew gruppi bankarji sinifikanti: l-ispejjeż huma assoċjati prinċipalment mat-Timijiet Superviżorji Konġunti u spezzjonijiet fuq il-post
 • sorveljanza tas-superviżjoni ta' banek jew gruppi bankarji inqas sinifikanti: spejjeż assoċjati ma' attivitajiet ta' sorveljanza
 • twettiq ta' kompiti orizzontali u servizzi speċjalizzati: spejjeż assoċjati ma' attivitajiet bħall-ħidma tas-Segretarjat tal-Bord Superviżorju, kompiti makroprudenzjali, servizzi statistiċi u servizzi legali speċifiċi

Tinkludi wkoll spejjeż relatati indirettament mal-kompiti superviżorji tal-BĊE, bħal servizzi kondiviżi provduti mill-oqsma tax-xogħol ta’ sostenn tal-BĊE, fosthom bini, ġestjoni tar-riżorsi umani u servizzi tat-teknoloġija tal-informatika (IT).

Għal kull raggruppament, l-ispejjeż rappurtati jinkludu l-allokazzjoni ta' servizzi kondiviżi provduti mill-oqsma tax-xogħol ta’ sostenn tal-BĊE.

 
Nefqa stmata
2018
Nefqa stmata
2017
Nefqa attwali 2017
Nefqa attwali 2016
Tariffa superviżorja totali* 502.5 464.7 436.7 382.2
Superviżjoni diretta ta' banek sinifikanti 283.4 279.0 242.9 192.0
Sorveljanza ta' banek inqas sinifikanti 27.1 24.1 24.0 24.8
Kompiti orizzontali u servizzi speċjalizzati 192.0 161.5 169.8 165.4

* L-ammonti kollha huma f'€m. Jista' jkun li t-totali ma jaqblux minħabba t-tqarrib sa ċifra sħiħa.

Organigramma

Xi tkopri n-nefqa annwali?

Banek jew gruppi bankarji taħt superviżjoni jintalbu jħallsu kull sena skont stima tal-ispejjeż tal-BĊE biex iwettaq il-kompiti superviżorji tiegħu f’dik is-sena partikolari. L-ispejjeż jinqasmu fi tliet kategoriji ewlenin:

 • salarji u benefiċċji: remunerazzjoni, sahra, allowances u benefiċċji ta’ wara l-impjieg għas-superviżuri u l-istaff tas-servizzi kondiviżi
 • kera u manutenzjoni tal-bini: l-ispiża tal-kiri tal-ispazju tal-bini fuq bażi kemm permanenti kif ukoll temporanja, u l-ispejjeż kollha ta' tiswija, manutenzjoni u servizz relatati mal-bini tal-BĊE
 • nefqa operazzjonali oħra: spejjeż bħal konsulenza, servizzi tal-IT, servizzi tal-istatistika, deprezzament tal-assi fissi (minbarra dawk relatat mal-bini), safar fuq xogħol u taħriġ

Stima ta' nfiq annwali għall-perijodu tariffarju:

 
Nefqa stmata
2018
Nefqa stmata
2017
Nefqa attwali 2017
Nefqa attwali 2016
Nefqa għal kompiti ta' superviżjoni bankarja* 502.5 464.7 436.7 382.2
Salarji u benefiċċji 247.6 208.6 215.0 180.7
Kera u manutenzjoni tal-bini 53.9 55.0 53.0 58.1
Spejjeż operazzjonali oħra 201.0 201.1 168.8 143.4

* L-ammonti kollha huma f'€m. Jista' jkun li t-totali ma jaqblux minħabba t-tqarrib sa ċifra sħiħa.

Waqt li nefqa għal kompiti superviżorji bankarji regolari saret ġeneralment stabbli, fatturi esterni bħall-irtirar tar-Renju Unit mill-UE u t-testijiet superviżorji tal-istress ta' kull sentejn li saru fl-2018 fir-rigward ta' istituzzjonijiet sinifikanti wasslu għal żieda fl-istima tan-nefqa annwali għall-perijodu tariffarju attwali. Dawn l-attivitajiet għandhom impatt kemm fuq l-għadd ta' nies li jaħdmu fis-superviżjoni bankarja fil-BĊE kif ukoll fuq l-ispejjeż għas-servizzi ta' konsulenti esterni biex jgħinu fil-proġetti.

Barra minn hekk, is-superviżjoni bankarja Ewropea nediet approċċ għas-sistema kollha fl-2017 biex iżżid l-għadd ta' spezzjonijiet transkonfinali u ta' timijiet mħallta fis-snin li ġejjin. Dan wassal għal żieda fl-għadd ta' spetturi tal-NCA sekondati mal-BĊE u spejjeż relatati ta' safar fuq xogħol. Il-proġett tal-analiżi speċifika multiannwali tal-mudelli interni (TRIM) ikompli fl-2018 waqt li l-baġit baqa' stabbli meta mqabbel mal-2017. Fl-aħħarnett, billi l-għadd ta' nies li jaħdmu fuq is-superviżjoni bankarja qed ikompli jikber hemm domanda akbar għal servizzi kondiviżi provduti mill-oqsma tax-xogħol ta’ sostenn tal-BĊE.

Superviżjoni. Xi tkun? X’inhi l-analiżi speċifika tal-mudelli interni (TRIM)?

Kif jidher, meta mqabbel mad-Deċiżjoni tal-BĊE tal-2017, iż-żidiet fl-ispejjeż huma kollha relatati mal-kategorija tas-salarji u l-benefiċċji. L-istima ta' nfiq operazzjonali ieħor, li kien ir-raġuni ewlenija tan-nefqa baxxa tal-2017, baqgħet stabbli meta mqabbla mad-Deċiżjoni tal-2017, minkejja attivitajiet u servizzi ġodda li ġew introdotti fl-2018 (kif spjegat hawn fuq).

Bilanċ pożittiv jew defiċit

L-ammont totali impost mill-BĊE għandu jkopri, iżda ma jaqbiżx, in-nefqa mġarrba mill-BĊE fil-perijodu tariffarju rilevanti fir-rigward tal-kompiti superviżorji tiegħu. Billi d-deċiżjoni tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji annwali totali tkun ibbażata fuq stima, jista’ jkun hemm bilanċ pożittiv jew defiċit bejn l-ammont miġbur u n-nefqa mġarrba. Il-bilanċ pożittiv jew defiċit mis-sena ta’ qabel, jekk ikun hemm, jitnaqqas minn jew jiżdied mal-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għas-sena ta’ wara.

Fi tmiem l-2017, in-nefqa tal-BĊE għal kompiti superviżorji kienet ta' €436.7 miljun. Dan kien 6% inqas milli stmat, u rriżulta f'bilanċ pożittiv ta' €27.9 miljun, meta mqabbel man-nefqa stmata għal dik is-sena. Dan l-ammont hu inkluż fl-ammont totali li għandu jiġi impost fl-2018.

Kontijiet annwali tal-BĊE

Aġġustamenti oħra

Kull bank jew grupp bankarju taħt superviżjoni għandu jħallas tariffa għas-sena, jew għal parti minnha, li fiha jkun taħt superviżjoni. Meta jseħħu bidliet fis-sitwazzjoni ta’ bank jew grupp bankarju wara li l-BĊE jkun iffinalizza l-avviż tariffarju superviżorju individwali, l-aġġustament jiġi rifless fl-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għall-perijodu tariffarju li jkun imiss. Bidliet fis-sitwazzjoni jinkludu l-awtorizzazzjoni ta’ banek ġodda taħt superviżjoni, l-irtirar tal-awtorizzazzjoni, jew bidliet fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti jew bil-maqlub.

Bidla fis-sitwazzjoni

Il-BĊE jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jiġbor it-tariffi superviżorji mill-banek u gruppi bankarji taħt superviżjoni. L-imgħax li jidħol fuq ħlas li jkun sar tard u l-ammonti kollha li ma setgħux jinġabru jitqiesu biex jiġi stabbilit l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għas-sena ta’ wara.

L-aġġustamenti l-oħra relatati mal-perijodu tariffarju tal-2017, li ġew inkorporati fl-istima tat-tariffi superviżjorji annwali tal-2018, jammontaw għal €0.2 miljun. Dawn l-aġġustamenti huma relatati l-aktar mar-rimborż ta' tariffi superviżorji magħmula lil banek anqas sinifikanti.

Kemm tħallas kull kategorija ta' banek?

L-ammont li jiġi rkuprat permezz ta' tariffi superviżorji annwali jiddependi minn jekk l-entità sorveljata tkunx sinifikanti jew anqas sinifikanti u, għalhekk, safejn tiġi eżaminata bir-reqqa mill-BĊE.

Hemm bilanċ pożittiv nett ta' €27.9 miljun bejn in-nefqa attwali mġarrba għall-kompiti superviżorji bankarji fl-2017 u l-ammont impost f'dik is-sena. Din iċ-ċifra tirreferi għal banek sinifikanti u anqas sinifikanti: waqt li banek sinifikanti taħt superviżjoni diretta taw bilanċ pożittiv ta' €30.2 miljun, ġie impost defiċit ta' €2.3 miljun tal-ammont totali fuq banek anqas sinifikanti. Għalhekk, il-banek anqas sinifikanti jeħtieġ li jħallsu €2.3 miljun minbarra t-tariffa tal-2018 minħabba li kienu ċċarġjati inqas milli suppost fl-2017.

 
Tariffi fuq SI jew
gruppi bankarji 2018
Tariffi fuq LSI jew
gruppi bankarji 2018
Total
Tariffi superviżorji totali* 428.5 46.3 474.8
Stima ta' nefqa annwali 458.6 43.9 502.5
Bilanċ pożittiv/defiċit imtella' -30.2 2.3 -27.9
Aġġustamenti oħra 0.1 0.1 0.3

* L-ammonti kollha huma f'€m. Jista' jkun li t-totali ma jaqblux minħabba t-tqarrib sa ċifra sħiħa.