Tariffi annwali totali

Il-BĊE jimponi tariffa superviżorja annwali fuq il-banek kollha taħt superviżjoni biex ikopri l-ispejjeż tas-superviżjoni bankarja.

It-tariffi totali annwali huma bbażati fuq l-ispejjeż attwali mġarrba, li jkunu magħrufa wara l-għeluq tal-kontijiet għas-sena kkonċernata. Dan ifisser li l-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali u d-Deċiżjoni tal-BĊE relatata jiġu ppubblikati f'Marzu tas-sena ta’ wara, fl-istess żmien tar-Rapport Annwali tal-BĊE dwar attivitajiet superviżorji.

It-tariffa għall-2020 se tinġabar fl-2021, u l-fatturazzjoni ssir fit-tieni semestru tal-2021.

Il-Kapitolu 6 tar-Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji jkun fih tagħrif dwar in-nefqa attwali u l-għadd ta’ persunal għall-kompiti superviżorji tal-BĊE u jiddeskrivi l-qafas tat-tariffi superviżorji għal dak il-perijodu ta’ rappurtar. Ikun fih ukoll l-ammont stmat tal-ispejjeż annwali għall-perjodu tariffarju li jmiss.

Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji

Xi tkopri t-tariffa?

L-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali jkopri n-nefqa tal-BĊE marbuta mal-kompiti superviżorji tiegħu għall-perjodu tariffarju rilevanti, jiġifieri għal dik is-sena partikolari. Jiġbor fih:

  • in-nefqa annwali totali għall-perjodu tariffarju rispettiv
  • għall-perjodu tariffarju tal-2020 biss, il-bilanċ pożittiv mill-2019 li ser ikun irrimborżat

L-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali jinkludi wkoll:

  • kwalunkwe ammonti li jkunu daħlu jew ġew rimborżati skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji relatati ma’ bidliet, bħall-awtorizzazzjonijiet ta’ banek ġodda taħt superviżjoni, l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet, jew bidliet fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti jew bil-maqlub
  • kwalunkwe tariffi marbutin ma’ perjodi tariffarji preċedenti li ma setgħux jinġabru
  • imgħax li jkun daħal minħabba li d-debitur tariffarju jkun ħallas wara d-data ta’ għeluq

Nefqa annwali totali

In-nefqa annwali tal-BĊE għas-superviżjoni bankarja tikkonsisti primarjament mill- ispejjeż li jkollhom x’jaqsmu direttament mal-kompiti superviżorji tiegħu:

  • superviżjoni diretta ta' banek jew gruppi bankarji sinifikanti: l-ispejjeż huma assoċjati prinċipalment mat-Timijiet Superviżorji Konġunti u spezzjonijiet fuq il-post
  • sorveljanza tas-superviżjoni ta' banek jew gruppi bankarji inqas sinifikanti: spejjeż assoċjati ma' attivitajiet ta' sorveljanza
  • twettiq ta' kompiti orizzontali u servizzi speċjalizzati: spejjeż assoċjati ma' attivitajiet bħall-ħidma tas-Segretarjat tal-Bord Superviżorju, kompiti makroprudenzjali, servizzi statistiċi u servizzi legali speċifiċi

Kull kategorija ta’ kompiti tinkludi wkoll spejjeż li jkollhom x’jaqsmu indirettament mal-kompiti superviżorji tal-BĊE, bħal servizzi komuni pprovduti mill-oqsma tax-xogħol ta’ sostenn tal-BĊE, fosthom bini, ġestjoni tar-riżorsi umani u servizzi tat-teknoloġija tal-informatika (IT).

Bilanċ pożittiv jew defiċit – japplika biss għall-2020

L-ammont totali impost mill-BĊE għandu jkopri, iżda ma jaqbiżx, in-nefqa mġarrba mill-BĊE marbuta mal-kompiti superviżorji tiegħu fil-perjodu tariffarju rilevanti. Sa u inkluż il-perijodu tariffarju tal-2019, il-BĊE ġabar tariffa bbażata fuq stima tal-ispejjeż għall-perijodu tariffarju, li jirriżulta f’bilanċ pożittiv jew defiċit bejn l-ammont miġbur u n-nefqa attwali li saret. Il-bilanċ pożittiv jew id-defiċit mis-sena ta’ qabel tnaqqas minn jew żdied mal-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għas-sena ta’ wara. Dan ifisser li, minkejja li t-tariffa għall-perjodu tariffarju tal-2020 se tinġabar ladarba jkunu magħrufa l-ispejjeż attwali, il-bilanċ pożittiv mill-perjodu tariffarju tal-2019 xorta jkollu jitnaqqas mit-tariffa tal-2020.

Fi tmiem l-2019, in-nefqa tal-BĊE għal kompiti superviżorji kienet ta' €537.0 miljun. Dan kien 4% inqas milli stmat, u rriżulta f’bilanċ pożittiv ta' €22.0 miljun, meta mqabbel man-nefqa stmata għal dik is-sena. Dan ser jitnaqqas mill-ammont totali li għandu jiġi impost fl-2020.

Mill-perjodu tariffarju 2021 ’il quddiem, bilanċ pożittiv jew defiċit bħal dan ma jibqax jeżisti.

Kontijiet annwali tal-BĊE

Aġġustamenti oħra

Kull bank jew grupp bankarju taħt superviżjoni għandu jħallas tariffa għas-sena, jew għal parti minnha, li fiha jkunu taħt superviżjoni. Meta jseħħ tibdil fis-sitwazzjoni ta’ bank jew grupp bankarju wara li l-BĊE jkun iffinalizza l-avviż tariffarju superviżorju individwali, l-aġġustament jiġi rifless fl-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għall-perjodu tariffarju li jkun imiss. Bidliet fis-sitwazzjoni jinkludu l-awtorizzazzjonijiet ta’ banek ġodda taħt superviżjoni, l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet, jew bidliet fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti jew bil-maqlub.

Bidla fis-sitwazzjoni

Il-BĊE jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jiġbor it-tariffi superviżorji mill-banek u gruppi bankarji taħt superviżjoni. L-imgħax li jidħol fuq ħlas li jkun sar wara d-data tal-għeluq u l-ammonti li ma setgħux jinġabru jitqiesu biex jiġi stabbilit l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għas-sena ta’ wara.

Aġġustamenti oħra relatati ma’ perjodi tariffarji preċedenti għadhom mhumiex magħrufa u għalhekk mhumiex ikkunsidrati fl-istima tat-tariffa superviżorja annwali 2020.

Tariffa superviżorja annwali totali stmata għall-perjodu tariffarju 2020

Għall-perjodu tariffarju 2020, it-tariffa superviżorja annwali totali hija ta’ madwar €581.7 miljun (ara t-tabella hawn taħt). Dan ifisser żieda ta' €5.7 miljun fuq it-tariffa superviżorja annwali totali imposta fl-2019, li ammontat għal €576.0 miljun.

B’kuntrast mad-defiċit mgħoddi għall-2018, l-istima tal-2019 irriżultat f'bilanċ pożittiv ta’ € 22.0 miljun li għandu jgħaddi għall-perjodu tal-2020. Il-perjodu tariffarju 2020 se jkun l-aħħar li jkun affettwat minn bilanċ pożittiv jew defiċit mill-ammonti stmati użati għal perijodi preċedenti meta jiġi impost il-ħlas superviżorju tal-BĊE.

Stima ta' nefqa annwali 2020
Stima ta' nefqa annwali 2019
Stima ta' nefqa annwali 2018
Tariffa superviżorja totali* 581.7 576.0 474.8
Nefqa stmata 603.7 559.0 502.5
Bilanċ pożittiv/defiċit mis-sena ta' qabel -22.0 15.3 -27.9
Aġġustamenti oħra Għadu mhux magħruf 1.7 0.2

* L-ammonti kollha f’miljuni ta’ EUR. It-totali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.

It-tkabbir fin-nefqa huwa primarjament relatat mas-superviżjoni diretta ta’ banek sinifikanti. Il-prospetti għat-tariffi tas-superviżjoni bankarja fl-2020 jinsabu fit-Taqsima 6.1 tar-Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji tal-2019.

Kemm tħallas kull kategorija ta' banek?

L-ammont li jiġi rkuprat permezz ta’ tariffi superviżorji annwali jiddependi minn jekk l-entità taħt superviżjoni jew grupp bankarju jkunux sinifikanti jew (istituzzjoni sinifikanti, SI) jew anqas sinifikanti (istituzzjoni inqas sinjifikanti, LSI) u, għalhekk, sa fejn tiġi eżaminata bir-reqqa mill-BĊE.

Tariffi għall-SIs 2020
Tariffi għal-LSIs 2020
Total
Tariffa superviżorja totali* 521.27 60.5 581.7
Stima ta' nefqa annwali 544.3 59.4 603.7
Bilanċ pożittiv/defiċit imtella' -23.1 1.1 -22.0
Aġġustamenti oħra Għadu mhux magħruf Għadu mhux magħruf Għadu mhux magħruf

* L-ammonti kollha f’miljuni ta’ EUR. It-totali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.