Tariffi annwali totali

Il-BĊE jimponi tariffa superviżorja annwali fuq il-banek kollha taħt superviżjoni biex ikopri l-ispejjeż tas-superviżjoni bankarja.

L-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali jiġi pubblikat sat-30 ta’ April ta’ kull sena f’deċiżjoni tal-BĊE.

Ir-Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji jkun fih tagħrif dwar in-nefqa attwali u l-għadd ta' staff għall-kompiti superviżorji tal-BĊE u jiddeskrivi l-qafas tat-tariffi superviżorji għal dak il-perijodu ta’ rappurtar.

Rapport Annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji

Xi tkopri t-tariffa?

L-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali jkopri n-nefqa tal-BĊE marbuta mal-kompiti superviżorji tiegħu għall-perjodu tariffarju rilevanti, jiġifieri għal dik is-sena partikolari. Jiġbor fih:

  • stima tan-nefqa annwali totali għas-sena
  • is-surplus (jew defiċit) mis-sena ta’ qabel, jekk ikun hemm, li jkun se jiġi rimborżat (jew impost)

L-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali jinkludi wkoll:

  • kwalunkwe ammonti li jkunu daħlu jew ġew rimborżati skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji relatati ma' bidliet, bħall-awtorizzazzjoni ta’ banek ġodda taħt superviżjoni, l-irtirar tal-awtorizzazzjoni, jew bidliet fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti jew bil-maqlub
  • kwalunkwe tariffi marbutin ma’ perijodi tariffarji preċedenti li ma setgħux jinġabru
  • kwalunkwe ħlas ta' mgħax li jkun daħal minħabba li d-debitur tariffarju jkun ħallas wara d-data ta’ skadenza

Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji
Bidla fis-sitwazzjoni

Tariffa superviżorja annwali totali għall-perijodu tariffarju

Għall-perjodu tat-tariffa tal-2019, it-tariffa superviżorja annwali totali hija ta’ €576.0 miljun (jekk jogħġbok ara t-tabella hawn taħt). Dan ifisser żieda ta' €101.2 miljun fuq it-tariffa superviżorja annwali totali imposta fl-2018, li ammontat għal €474.8 miljun.

Iktar minn 40% taż-żieda fl-istima tat-tariffa superviżorja annwali hija dovuta għall-impożizzjoni tat-tariffa superviżorja bbażata fuq stimi tal-ispejjeż. B’differenza mis-snin ta’ qabel meta s-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE ttrasferiet bilanċ favorevoli minn snin preċedenti (li naqqset it-tariffa globali), is-sena 2018 spiċċat b'defiċit ta' €15.3 miljun li se jiġi ttrasferit u jidher fl-istima tat-tariffa għall-2019.

 
Stima ta' nefqa annwali 2019
Stima ta' nefqa annwali 2018
Stima ta' nefqa annwali 2017
Tariffa superviżorja totali* 576.0 474.8 425.0
Nefqa stmata 559.0 502.5 464.7
Bilanċ pożittiv/defiċit mis-sena ta' qabel 15.3 -27.9 -41.1
Aġġustamenti oħra 1.7 0.2 1.4

* L-ammonti kollha huma f'€m. Jista' jkun li t-totali ma jaqblux minħabba t-tqarrib sa ċifra sħiħa.

Nefqa annwali totali

In-nefqa annwali tal-BĊE għas-superviżjoni bankarja tikkonsisti primarjament minn spejjeż li jkollhom x’jaqsmu direttament mal-kompiti superviżorji tiegħu:

  • superviżjoni diretta ta' banek jew gruppi bankarji sinifikanti: l-ispejjeż huma assoċjati prinċipalment mat-Timijiet Superviżorji Konġunti u spezzjonijiet fuq il-post
  • sorveljanza tas-superviżjoni ta' banek jew gruppi bankarji inqas sinifikanti: spejjeż assoċjati ma' attivitajiet ta' sorveljanza
  • twettiq ta' kompiti orizzontali u servizzi speċjalizzati: spejjeż assoċjati ma' attivitajiet bħall-ħidma tas-Segretarjat tal-Bord Superviżorju, kompiti makroprudenzjali, servizzi statistiċi u servizzi legali speċifiċi

Tinkludi wkoll spejjeż relatati indirettament mal-kompiti superviżorji tal-BĊE, bħal servizzi kondiviżi provduti mill-oqsma tax-xogħol ta’ sostenn tal-BĊE, fosthom bini, ġestjoni tar-riżorsi umani u servizzi tat-teknoloġija tal-informatika (IT).

Għal kull raggruppament, l-ispejjeż rappurtati jinkludu l-allokazzjoni ta' servizzi kondiviżi provduti mill-oqsma tax-xogħol ta’ sostenn tal-BĊE.

In-nefqa skont il-baġit għal kompiti regolari stabbilizzat. Madankollu, żieda fir-riżorsi għall-2019 hija meħtieġa minħabba fatturi esterni, l-aktar l-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Governattiv approva żieda fil-persunal għall-2019 ta’ 90 ekwivalenti full-time (FTEs) għall-oqsma tan-negozju ewlenin tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE, u 18 FTEs għal oqsma tan-negozju li jipprovdu servizzi kondiviżi għal kompiti relatati mas-superviżjoni. Mid-90 FTEs kważi nofshom huma dovuti għall-ħtiġijiet ta’ persunal relatati ma’ Brexit u l-bqija huma primarjament assoċjati mal-internalizzazzjoni tar-riżorsi għall-attivitajiet tal-ittestjar tal-istress li qabel kienu pprovduti minn konsulenti esterni.

Kif jidher fit-tabella hawn taħt, it-tkabbir fin-nefqa huwa primarjament relatat mas-superviżjoni diretta ta’ banek sinifikanti.

 
Nefqa stmata
2019
Nefqa stmata
2018
Nefqa attwali 2018
Nefqa attwali 2017
Nefqa għal kompiti ta' superviżjoni bankarja* 559.0 502.5 517.8 436.7
Superviżjoni diretta ta' banek sinifikanti 336.2 283.4 304.8 242.9
Sorveljanza ta' banek inqas sinifikanti 33.2 27.1 28.7 24.0
Kompiti orizzontali u servizzi speċjalizzati 189.6 192.0 184.4 169.8

* L-ammonti kollha huma f'€m. Jista' jkun li t-totali ma jaqblux minħabba t-tqarrib sa ċifra sħiħa.

Organigramma
Superviżjoni. Xi tkun? X’inhi l-analiżi speċifika tal-mudelli interni (TRIM)?

Surplus jew defiċit

L-ammont totali impost mill-BĊE għandu jkopri, imma ma jaqbiżx, in-nefqa magħmula mill-BĊE marbuta mal-kompiti superviżorji tiegħu fil-perjodu tariffarju rilevanti. Billi d-deċiżjoni tal-BĊE fuq it-tariffi superviżorji annwali totali tkun ibbażata fuq stima, jista’ jkun hemm surplus jew defiċit bejn l-ammont miġbur u n-nefqa attwali magħmula. Is-surplus jew defiċit mis-sena ta’ qabel, jekk ikun hemm, jitnaqqas minn jew jiżdied mal-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għas-sena ta’ wara.

Fi tmiem l-2018, in-nefqa tal-BĊE għal kompiti superviżorji kienet ta' €517.8 miljun. Dan kien 3% iżjed milli stmat, u rriżulta f’defiċit ta' €15.3 miljun, meta mqabbel man-nefqa stmata għal dik is-sena. Dan hu inkluż fl-ammont totali li għandu jiġi impost fl-2019.

Kontijiet annwali tal-BĊE

Aġġustamenti oħra

Kull bank jew grupp bankarju taħt superviżjoni għandu jħallas tariffa għas-sena, jew għal parti minnha, li fiha jkunu taħt superviżjoni. Meta jseħħ tibdil fis-sitwazzjoni ta’ bank jew grupp bankarju wara li l-BĊE jkun iffinalizza l-avviż tariffarju superviżorju individwali, l-aġġustament jiġi rifless fl-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għall-perjodu tariffarju li jkun imiss. Bidliet fis-sitwazzjoni jinkludu l-awtorizzazzjoni ta’ banek ġodda taħt superviżjoni, l-irtirar tal-awtorizzazzjoni, jew bidliet fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti jew bil-maqlub.

Bidla fis-sitwazzjoni

Il-BĊE jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jiġbor it-tariffi superviżorji mill-banek u gruppi bankarji taħt superviżjoni. L-imgħax li jidħol fuq ħlas li jkun sar wara d-data ta’ skadenza u l-ammonti li ma setgħux jinġabru jitqiesu biex jiġi stabbilit l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għas-sena ta’ wara.

L-aġġustamenti l-oħra relatati mal-perijodi tariffarji ta’ qabel – li ġew inkorporati fl-istima tat-tariffi superviżjorji annwali tal-2019 – jammontaw għal €1.7 miljun.

Kemm tħallas kull kategorija ta' banek?

L-ammont li jiġi rkuprat permezz ta' tariffi superviżorji annwali jiddependi minn jekk l-entità sorveljata tkunx sinifikanti (istituzzjonijiet sinifikanti jew SI) jew anqas sinifikanti (istituzzjoni inqas sinjifikanti jew LSI) u, għalhekk, sa fejn tiġi eżaminata bir-reqqa mill-BĊE.

 
Tariffi fuq SIs jew
gruppi bankarji 2019
Tariffi fuq LSIs jew
gruppi bankarji 2019
Total
Tariffa superviżorja totali* 524.2 51.8 576.0
Stima ta' nefqa annwali 508.7 50.3 559.0
Surplus/defiċit imtella' 14.0 1.4 15.3
Aġġustamenti oħra 1.6 0.1 1.7

* L-ammonti kollha huma f'€m. Jista' jkun li t-totali ma jaqblux minħabba t-tqarrib sa ċifra sħiħa.