Samlede årlige gebyrer

ECB opkræver et årligt tilsynsgebyr fra alle banker under tilsyn for at dække sine omkostninger i forbindelse med banktilsyn.

De samlede årlige tilsynsgebyrer offentliggøres 30. april hvert år i en ECB-afgørelse.

Hvad dækker gebyret?

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer dækker ECB's udgifter i forbindelse med tilsynsopgaverne i den pågældende gebyrperiode, dvs. det pågældende år. Det består af:

 • de skønnede samlede årlige udgifter for året
 • et eventuelt overskud (eller underskud) fra det foregående år, som skal tilbagebetales (eller opkræves).

I det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer er også medregnet:

 • eventuelle beløb, som er modtaget eller tilbagebetalt i sammenhæng med artikel 7 i ECB's forordning om tilsynsgebyrer på grund af ændringer (fx tilladelser givet til nye banker under tilsyn, inddragelse af tilladelser eller ændringer af status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt).
 • eventuelle gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke har kunnet inddrives.
 • eventuelle rentebetalinger på grund af gebyrdebitors sene indbetaling.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer

Ændring af situationen

Samlede årlige udgifter

ECB's årlige udgifter til banktilsyn består primært af omkostninger, som er direkte forbundet med tilsynsopgaverne:

 • direkte tilsyn med signifikante banker eller bankkoncerner
 • overvågning af tilsynet med mindre signifikante banker eller bankkoncerner
 • udførelse af horisontale og specialiserede opgaver.

De omfatter også omkostninger, som er indirekte forbundet med ECB's tilsynsopgaver; fx til fælles tjenesteydelser, som udføres af forretningsområder i ECB, der udfører en støttefunktion, herunder byggeforvaltning, personaleforvaltning og IT-tjenester).

Organisationsplan

Hvad dækker den årlige udgift?

ECB foretager en årlig opkrævning hos banker eller bankkoncerner under tilsyn på grundlag af de skønnede omkostninger i forbindelse med udførelsen af tilsynsopgaverne i det pågældende år. Omkostningerne er fordelt på tre kategorier:

 • løn og ydelser
 • leje og vedligeholdelse af bygninger
 • andre driftsomkostninger.

Løn og ydelser omfatter aflønning, overtidsbetaling, tillæg og ydelser efter fratræden til tilsynsmedarbejdere og medarbejdere i de fælles tjenester. Andre driftsomkostninger omfatter udgifter til fx konsulenttjenester, IT-tjenester, statistiske tjenester, nedskrivning af anlægsaktiver (dog ikke bygningsrelaterede), forretningsrejser og uddannelse.

Overskud eller underskud

Det samlede beløb, som ECB opkræver, skal dække, men må ikke overskride, de udgifter, som ECB har i den pågældende gebyrperiode i forbindelse med tilsynsopgaverne. Da ECB's afgørelse om de samlede årlige tilsynsudgifter er baseret på et skøn, kan der opstå en difference (et overskud eller underskud) mellem det indbetalte beløb og de faktiske udgifter. Et eventuelt overskud/underskud fra det foregående år lægges til/trækkes fra de samlede årlige tilsynsgebyrer det efterfølgende år.

ECB's årsregnskab

Andre justeringer

Banker eller bankkoncerner under tilsyn skal betale et gebyr for det år, eller de dele af året, som de er under tilsyn. Sker der ændringer i bankernes eller bankkoncernernes situation, efter at ECB har færdiggjort den enkelte banks/bankkoncerns gebyrmeddelelse, vil justeringen blive afspejlet i de årlige tilsynsgebyrer for den efterfølgende gebyrperiode. Ændringer i situationen omfatter tilladelser til nye banker under tilsyn, inddragelser af tilladelse eller ændringer af status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt.

Ændring af situationen

ECB træffer alle nødvendige foranstaltninger til at opkræve tilsynsgebyrer fra banker og bankkoncerner under tilsyn. Renter på sene indbetalinger og andre beløb, som ikke har kunnet inddrives, tages med i beregningen af de samlede årlige tilsynsgebyrer for det efterfølgende år.

Årsrapporten om ECB's tilsynsvirksomhed indeholder oplysninger om de faktiske udgifter til tilsynsopgaverne. Her findes også en beskrivelse af tilsynsgebyrrammen for den pågældende indberetningsperiode.

Årsrapport om ECB's
 tilsynsvirksomhed