Samlede årlige gebyrer

ECB opkræver et årligt tilsynsgebyr fra alle banker under tilsyn, som skal dække omkostningerne til banktilsynet.

Det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer offentliggøres hvert år senest 30. april i en afgørelse fra ECB.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed indeholder oplysninger om de faktiske udgifter til ECB's tilsynsopgaver og om personalet, der er beskæftiget hermed, og beskriver tilsynsgebyrrammen for den pågældende rapporteringsperiode.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed

Hvad dækker gebyret?

Det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer dækker ECB's udgifter til tilsynsopgaver i den relevante gebyrperiode, dvs. i det pågældende år. Det omfatter:

  • de estimerede samlede årlige udgifter i det pågældende år
  • et eventuelt overskud (eller underskud) fra det foregående år, som tilbagebetales (eller opkræves)

Det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer omfatter også:

  • beløb, der er modtaget eller tilbagebetalt i overensstemmelse med artikel 7 i ECB's forordning om tilsynsgebyrer i forbindelse med ændringer som fx tilladelser, der udstedt til nye banker under tilsyn, inddragelse af tilladelser eller ændringer i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt
  • gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives
  • eventuelle modtagne rentebetalinger som følge af gebyrbetalers overskridelse af betalingsfristen.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer
Ændring i situation

Det samlede årlige tilsynsgebyr for gebyrperioden

Det samlede årlige tilsynsgebyr for gebyrperioden 2019 udgør 576,0 mio. euro (se tabellen nedenfor). Det er en stigning på 101,2 mio. euro i forhold til de samlede årlige tilsynsgebyrer, der blev opkrævet i 2018, som udgjorde 474,8 mio. euro.

Over 40 pct. af stigningen i de estimatede årlige tilsynsgebyrer skyldes, at opkrævningen af tilsynsgebyret sker på grundlag af estimerede udgifterne. I modsætning til tidligere år, hvor ECB Banktilsyn overførte overskud fra tidligere år (hvilket mindskede de samlede gebyrer) endte 2018 med et underskud på 15,3 mio. euro, som vil blive overført og indgår i de estimerede gebyrer for 2019.

 
Estimerede årlige udgifter i 2019
Estimerede årlige udgifter i 2018
Estimerede årlige udgifter i 2017
Samlet tilsynsgebyr* 576,0 474,8 425,0
Estimerede udgifter 559,0 502,5 464,7
Overskud/underskud fra året før 15,3 -27,9 -41,1
Andre justeringer 1,7 0,2 1,4

* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Samlede årlige udgifter

ECB's årlige udgifter til banktilsyn består primært af omkostninger, som er direkte relateret til tilsynsopgaverne:

  • direkte tilsyn med banker eller bankkoncerner: primært omkostninger i forbindelse med de fælles tilsynsteam og inspektioner på stedet
  • overvågning af tilsynet med mindre signifikante banker eller bankkoncerner: omkostninger i forbindelse med overvågningen
  • horisontale opgaver og specialiserede tjenester: omkostninger i forbindelse med aktiviteter som fx arbejdet i Sekretariatet for Tilsynsrådet, makroprudentielle opgaver, statistiske og specialiserede juridiske tjenester.

De omfatter også omkostninger, der er indirekte forbundet med ECB's tilsynsopgaver, fx fælles tjenester, som leveres af ECB's eksisterende forretningsområder, herunder byggeforvaltning, personaleforvaltning og IT-tjenester.

For de enkelte gruppeinddelinger omfatter udgifterne tildelingen af fælles tjenester, der ydes af ECB's støtteforretningsområder.

Budgetterede udgifter til de normale opgaver har stabiliseret sig. Der er dog behov for en stigning i ressourcerne i 2019 som følge af eksterne faktorer, særlig Storbritanniens udtræden af Den Europæiske Union. For 2019 godkendte Styrelsesrådet en stigning i antallet af medarbejdere på 90 fuldtidsækvivalenter (FTE) i ECB Banktilsyns kerneforretningsområder og 18 FTE i de forretningsområder, som yder fælles tjenester i tilknytning til tilsynsrelaterede opgaver. Næsten halvdelen af de 90 FTE skyldes behov for ekstra personale i relation til brexit, og resten skyldes primært ansættelsen af medarbejdere til stresstestopgaver, der tidligere blev udført ved hjælp af ekstern konsulentstøtte.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er væksten i udgifterne primært relateret til det direkte tilsyn med signifikante banker.

 
Estimerede udgifter
2019
Estimerede udgifter
2018
Faktiske udgifter 2018
Faktiske udgifter 2017
Udgifter i forbindelse med banktilsynsopgaver* 559,0 502,5 517,8 436,7
Direkte tilsyn med signifikante banker 336,2 283,4 304,8 242,9
Overvågning af mindre signifikante banker 33,2 27,1 28,7 24,0
Horisontale opgaver og specialiserede tjenester 189,6 192,0 184,4 169,8

* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Organisationsplan
Tilsyn. Hvad går det ud på? Hvad er den målrettede gennemgang af interne modeller?

Overskud eller underskud

Det samlede beløb, som ECB opkræver, skal dække, men ikke overstige, de udgifter, som ECB har afholdt i forbindelse med sine tilsynsopgaver i den pågældende gebyrperiode. Da ECB's afgørelse om de samlede årlige tilsynsgebyrer er baseret på et estimat, kan der opstå et overskud eller underskud som følge af differencen mellem det opkrævede beløb og de faktiske udgifter. Det eventuelle overskud eller underskud fra det foregående år fratrækkes eller lægges til det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer i det følgende år.

Ved udgangen af 2018 beløb ECB's udgifter til banktilsynsopgaverne sig til 517,8 mio. euro. Det var 3 pct. mere end estimeret og resulterede dermed i et underskud på 15,3 mio. euro i forhold til de estimerede udgifter for dette år. Dette beløb er inkluderet i det samlede beløb, som opkræves i 2019.

ECB's årsregnskab

Andre justeringer

Hver enkelt bank eller bankkoncern under tilsyn skal betale et gebyr for det år, eller den del af året, hvor den er under tilsyn. Sker der ændringer i bankens eller bankkoncernens situation, efter at ECB har udarbejdet den endelige individuelle gebyrmeddelelse, vil justeringen blive afspejlet i det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer for den næste gebyrperiode. Ændringer i situation omfatter tilladelser til nye banker under tilsyn, inddragelse af tilladelse eller ændringer i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt.

Ændring i situation

ECB træffer alle nødvendige foranstaltninger til at opkræve tilsynsgebyrer fra banker og bankkoncerner under tilsyn. Modtagne renter ved forsinket betaling og eventuelle beløb, som ikke kunne inddrives, tages i betragtning ved fastsættelsen af det samlede beløb af årlige tilsynsgebyrer for det følgende år.

De øvrige justeringer vedrørende tidligere gebyrperioder, som er indregnet i det estimerede årlige tilsynsgebyr for 2019, udgør 1,7 mio. euro.

Hvor meget betaler de enkelte kategorier af banker?

Det beløb, som inddrives med de årlige tilsynsgebyrer, afhænger af, om enheden under tilsyn er signifikant (signifikante institutter) eller mindre signifikant (mindre signifikante institutter), dvs. omfanget af ECB's undersøgelse af den.

 
Gebyrer, der opkræves fra signifikante institutter eller
bankkoncerner i 2019
Gebyrer, der opkræves fra mindre signifikante institutter eller
bankkoncerner i 2019
I alt
Samlet tilsynsgebyr* 524,2 51,8 576,0
Estimerede årlige udgifter 508,7 50,3 559,0
Overført overskud/underskud 14,0 1,4 15,3
Andre justeringer 1,6 0,1 1,7

* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.