Samlede årlige gebyrer

ECB opkræver et årligt tilsynsgebyr fra alle banker under tilsyn, som skal dække omkostningerne til banktilsynet.

Det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyr offentliggøres hvert år senest 30 april i en ECB-afgørelse.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed indeholder oplysninger om de faktiske udgifter til ECB's tilsynsopgaver og om personalet, der er beskæftiget hermed, og beskriver tilsynsgebyrrammen for den pågældende rapporteringsperiode.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed

Hvad dækker gebyret?

Det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer dækker ECB's udgifter til tilsynsopgaver i den relevante gebyrperiode, dvs. i det pågældende år. Det omfatter:

 • de estimerede samlede årlige udgifter i det pågældende år
 • et eventuelt overskud (eller underskud) fra det foregående år, som tilbagebetales (eller opkræves)

Det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer omfatter også:

 • beløb, der er modtaget eller tilbagebetalt i overensstemmelse med artikel 7 i ECB's forordning om tilsynsgebyrer i forbindelse med ændringer som fx tilladelser, der udstedt til nye banker under tilsyn, inddragelse af tilladelser eller ændringer i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt
 • gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives
 • eventuelle modtagne rentebetalinger som følge af gebyrbetalers overskridelse af betalingsfristen.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer
Ændring i situation

Det samlede årlige tilsynsgebyr for gebyrperioden

Det årlige tilsynsgebyr for gebyrperioden 2018 udgør 474,8 mio. euro. Det er en stigning på 49,8 mio. euro i forhold til de samlede årlige tilsynsgebyrer, der blev opkrævet i 2017, som udgjorde 425 mio. euro. Som det fremgår af nedenstående tabel, skyldes en fjerdedel af stigningen i estimatet af det årlige tilsynsgebyr, at det overførte overskud er mindre end i den foregående gebyrperiode. Som der er gjort rede for i tilsynsprioriteter i 2018, vedrørte stigningen i udgifterne hovedsagelig nye opgaver:

 
Estimerede årlige udgifter i 2018
Estimerede årlige udgifter i 2017
Estimerede årlige udgifter i 2016
Samlet tilsynsgebyr* 474,8 425,0 404,5
Estimerede udgifter 502,5 464,7 423,2
Overskud/underskud fra året før -27,9 -41,1 -18,9
Andre justeringer 0,2 1,4 0,2

* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Samlede årlige udgifter

ECB's årlige udgifter til banktilsyn består primært af omkostninger, som er direkte relateret til tilsynsopgaverne:

 • direkte tilsyn med banker eller bankkoncerner: primært omkostninger i forbindelse med de fælles tilsynsteam og inspektioner på stedet
 • overvågning af tilsynet med mindre signifikante banker eller bankkoncerner: omkostninger i forbindelse med overvågningen
 • horisontale opgaver og specialiserede tjenester: omkostninger i forbindelse med aktiviteter som fx arbejdet i Sekretariatet for Tilsynsrådet, makroprudentielle opgaver, statistiske og specialiserede juridiske tjenester

De omfatter også omkostninger, der er indirekte forbundet med ECB's tilsynsopgaver, fx fælles tjenester, som leveres af ECB's eksisterende forretningsområder, herunder byggeforvaltning, personaleforvaltning og IT-tjenester.

For de enkelte gruppeinddelinger omfatter udgifterne tildelingen af fælles tjenester, der ydes af ECB's støtteforretningsområder.

 
Estimerede udgifter
2018
Estimerede udgifter
2017
Faktiske udgifter 2017
Faktiske udgifter 2016
Udgifter til banktilsynsopgaver* 502,5 464,7 436,7 382,2
Direkte tilsyn med signifikante banker 283,4 279,0 242,9 192,0
Overvågning af mindre signifikante banker 27,1 24,1 24,0 24,8
Horisontale opgaver og specialiserede tjenester 192,0 161,5 169,8 165,4

* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Organisationsplan

Hvad omfatter de årlige udgifter?

Banker eller bankkoncerner under tilsyn opkræves et årligt beløb, som beregnes ud fra et estimat af ECB's omkostninger til udførelsen af tilsynsopgaverne i det pågældende år, som opdeles i tre hovedkategorier:

 • løn og ydelser: aflønning, overtidsbetaling, tillæg og ydelser efter fratrædelse til tilsynspersonale og personale i de fælles tjenester
 • leje og vedligeholdelse af bygninger: omkostninger til leje af lokaler, både permanent og midlertidigt, og alle omkostninger til reparation, vedligeholdelse og service i forbindelse med ECB's lokaler
 • andre driftsomkostninger: udgifter som fx konsulenttjenester, IT-tjenester, statistiske tjenester, nedskrivning af anlægsaktiver (dog ikke bygningsrelaterede), forretningsrejser og uddannelse

 
Estimerede udgifter
2018
Estimerede udgifter
2017
Faktiske udgifter 2017
Faktiske udgifter 2016
Udgifter i forbindelse med banktilsynsopgaver* 502,5 464,7 436,7 382,2
Løn og ydelser 247,6 208,6 215,0 180,7
Leje og vedligeholdelse af bygninger 53,9 55,0 53,0 58,1
Andre driftsomkostninger 201,0 201,1 168,8 143,4

* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Mens udgifterne til de almindelige banktilsynsopgaver generelt set har stabiliseret sig, har eksterne faktorer som fx Storbritanniens udtræden af EU og tilsynsstresstesten 2018, der gennemføres hver andet år for signifikante institutter, medført en stigning i estimatet af de årlige udgifter for den aktuelle gebyrperiode. Disse aktiviteter har både indflydelse på, hvor mange personer der er beskæftiget med banktilsyn i ECB, og på omkostningerne til eksterne konsulenter, som anvendes til at bistå med projekterne.

Desuden indførte det europæiske banktilsyn i 2017 en SSM-dækkende metode for at øge antallet af inspektioner udført af grænseoverskridende og blandede team over de kommende år Det har medført en stigning i antallet af inspektører fra de kompetente nationale myndigheder, der udstationeres i ECB, og til udgifter til forretningsrejser i tilknytning hertil. TRIM-projektet (målrettet gennemgang af interne modeller) fortsætter i 2018 med samme budget som i 2017. Endelig medfører den fortsatte stigning i antallet af medarbejdere, der er beskæftiget med banktilsyn, også en øget efterspørgsel efter fælles tjenester, som ydes af ECB's støtteforretningsområder.

Tilsyn: Hvad går det ud på? Hvad er den målrettede gennemgang af interne modeller?

Som det fremgår, vedrører udgiftsstigningerne i forhold til ECB's afgørelse fra 2017 alle kategorien løn og ydelser. Estimatet af andre driftsomkostninger, som var den primære faktor bag underudnyttelsen i 2017, er det samme som i afgørelsen fra 2017, selv om der er indført nye aktiviteter og tjenester i 2017 (se ovenfor).

Overskud eller underskud

Det samlede beløb, som ECB opkræver, skal dække, men ikke overstige, de udgifter, som ECB har afholdt i forbindelse med sine tilsynsopgaver i den pågældende gebyrperiode. Da ECB's afgørelse om de samlede årlige tilsynsgebyrer er baseret på et estimat, kan der opstå et overskud eller underskud som følge af differencen mellem det opkrævede beløb og de faktiske udgifter. Det eventuelle overskud eller underskud fra det foregående år fratrækkes eller lægges til det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer i det følgende år.

Ved udgangen af 2017 beløb ECB's udgifter til banktilsynsopgaver sig til 436,7 mio. euro. Det var 6 pct. lavere end estimeret og resulterede dermed i et overskud på 27,9 mio. euro i forhold til de estimerede udgifter for dette år. Dette beløb er inkluderet i det samlede beløb, som opkræves i 2018.

ECB's årsregnskab

Andre justeringer

Hver enkelt bank eller bankkoncern under tilsyn skal betale et gebyr for det år, eller den del af året, hvor den er under tilsyn. Sker der ændringer i bankens eller bankkoncernens situation, efter at ECB har udarbejdet den endelige individuelle gebyrmeddelelse, vil justeringen blive afspejlet i det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer for den næste gebyrperiode. Ændringer i situation omfatter tilladelser til nye banker under tilsyn, inddragelse af tilladelse eller ændringer i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt.

Ændring i situation

ECB træffer alle nødvendige foranstaltninger til at opkræve tilsynsgebyrer fra banker og bankkoncerner under tilsyn. Modtagne renter ved forsinket betaling og eventuelle beløb, som ikke kunne inddrives, tages i betragtning ved fastsættelsen af det samlede beløb af årlige tilsynsgebyrer for det følgende år.

De øvrige justeringer vedrørende gebyrperioden 2017, som er indregnet i det årlige estimat af tilsynsgebyrer for 2018, udgør 0,2 mio. euro. Disse justeringer vedrører hovedsagelig tilbagebetalinger af tilsynsgebyrer til mindre signifikante banker.

Hvor meget betaler de enkelte kategorier af banker?

Det beløb, som inddrives med de årlige tilsynsgebyrer, afhænger af, om enheden under tilsyn er signifikant eller mindre signifikant, dvs. omfanget af ECB's undersøgelse af den.

Der er et nettooverskud på 27,9 mio. euro, som udgør forskellen mellem de faktiske udgifter til banktilsynsopgaver i 2017 og det beløb, der blev opkrævet samme år. Dette tal omfatter signifikante og mindre signifikante banker. Signifikante banker under direkte tilsyn repræsenterede et overskud på 30,2 mio. euro, mens opkrævningen af gebyrer fra mindre signifikante banker gav et underskud på 2,3 mio. euro. De mindre signifikante banker skal derfor betale 2,3 mio. euro ud over gebyret for 2018, da det gebyr, der blev opkrævet i 2017, var for lavt.

 
Gebyrer, der opkræves fra signifikante institutter eller
bankkoncerner i 2018
Gebyrer, der opkræves fra mindre signifikante institutter eller
bankkoncerner i 2018
I alt
Samlet tilsynsgebyr* 428,5 46,3 474,8
Estimat af årlige udgifter 458,6 43,9 502,5
Overført overskud/underskud -30,2 2,3 -27,9
Andre justeringer 0,1 0,1 0,3

* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.