SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Samlede årlige gebyrer

ECB opkræver et årligt tilsynsgebyr fra alle banker under tilsyn, som skal dække omkostningerne ved banktilsynet.

De samlede årlige gebyrer er baseret på de faktiske udgifter, som kendes, når ECB's regnskab er gjort op for det pågældende år. Det betyder, at de samlede årlige tilsynsgebyrer og ECB's afgørelse i denne forbindelse bliver offentliggjort i marts måned det efterfølgende år samtidig med årsrapporten om ECB's tilsynsvirksomhed.

ECB's afgørelse om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2022

Gebyret for 2022 blev opkrævet i 2. kvartal 2023.

Kapitel 6 i årsrapporten om ECB's tilsynsvirksomhed indeholder uddybende information om de faktiske udgifter til ECB's tilsynsopgaver og om personalet, der er beskæftiget hermed, og beskriver tilsynsgebyrrammen for den pågældende rapporteringsperiode. Her findes også de anslåede årlige udgifter i den kommende gebyrperiode.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed

Hvad dækker gebyret?

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer dækker ECB's udgifter til tilsynsopgaver fra januar til december i den relevante gebyrperiode. De samlede årlige tilsynsgebyrer består af:

  • de samlede årlige udgifter i den pågældende gebyrperiode
  • beløb, der er modtaget eller tilbagebetalt i henhold til artikel 7 i ECB's forordning om tilsynsgebyrer i forbindelse med ændringer, fx tilladelser udstedt til nye banker under tilsyn, inddragelse af tilladelser og ændringer i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt
  • gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives
  • eventuelle modtagne morarenter som følge af gebyrbetalers overskridelse af betalingsfristen.
ECB's forordning om tilsynsgebyrer Ændring af situationen

Samlede årlige udgifter

ECB's årlige udgifter til banktilsyn består primært af omkostninger, som er direkte relateret til tilsynsopgaverne:

  • direkte tilsyn med signifikante banker eller bankkoncerner: primært omkostninger i forbindelse med fælles tilsynsteam og inspektioner på stedet
  • overvågning af tilsynet med mindre signifikante banker eller bankkoncerner: omkostninger i forbindelse med overvågningen
  • horisontale opgaver og specialiserede tjenester: omkostninger i forbindelse med aktiviteter som fx arbejdet i Sekretariatet for Tilsynsrådet, makroprudentielle opgaver, statistiske og specialiserede juridiske tjenester.

Hver opgavekategori omfatter også omkostninger, der er indirekte forbundet med ECB's tilsynsopgaver, fx fælles tjenester, som leveres af ECB's støtteforretningsområder, herunder byggeforvaltning, personaleforvaltning og IT-tjenester.

Organisationsplan ECB's årsregnskab

Korrektioner af samlede årlige udgifter

De enkelte banker og bankkoncerner under tilsyn skal betale et gebyr for det år eller den del af året, hvor de er under tilsyn. Sker der ændringer i deres situation, efter at ECB har udarbejdet den endelige individuelle gebyrmeddelelse, vil den tilsvarende korrektion blive afspejlet i det samlede årlige tilsynsgebyr for den næste gebyrperiode. Ændringer i situationen omfatter tilladelser til nye banker under tilsyn, inddragelser af tilladelser og ændringer i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt.

Ændring af situationen

ECB træffer alle nødvendige foranstaltninger til at opkræve tilsynsgebyrer fra banker og bankkoncerner under tilsyn. Ved fastsættelsen af de samlede årlige tilsynsgebyrer for det følgende år tages der højde for modtagne morarenter og eventuelle beløb, som ikke kunne inddrives.

For 2022 er der foretaget en samlet nettokorrektion på -96.265 euro af de samlede årlige udgifter. Dette beløb består af 37.690 euro vedrørende genberegninger for tidligere gebyrperioder og -133.955 euro i modtagne morarenter.

Det samlede årlige tilsynsgebyr for gebyrperioden 2022

Det samlede årlige tilsynsgebyr, som blev opkrævet for gebyrperioden 2022, udgør 593,7 mio. euro (se tabellen nedenfor). Dette er en stigning på 16,2 mio. euro i forhold til det samlede årlige tilsynsgebyr, der blev opkrævet i 2021, og som udgjorde 577,5 mio. euro.

Opkrævet i alt Gebyrperioden 2022 Gebyrperioden 2021 Gebyrperioden 2020**
Samlet tilsynsgebyr* 593,7 577,5 514,3
Årlige udgifter 593,8 577,5 535,3
Korrektioner af årlige udgifter -0,1 -0,0 1,0
* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.
** Beløbet, der blev opkrævet i 2020, blev korrigeret med et overskud på 22,0 mio. euro, da gebyret for 2019 var baseret på de anslåede omkostninger. 

Udgiftsstigningen i 2022 vedrører en stigning i de faktiske årlige udgifter, som skyldes den igangværende gradvise tilbagevenden til et mere normalt aktivitetsniveau inden for banktilsyn. Stigningen vedrører navnlig det direkte tilsyn med signifikante institutter, hvor antallet af inspektioner på stedet er vendt tilbage til niveauet før pandemien. Stigningen i horisontale opgaver og omkostninger til specialiserede tjenesteydelser kan tilskrives den løbende udvikling i og forbedringer af IT-systemer til banktilsyn. Flere oplysninger om banktilsynets gebyrer i 2022 og om udsigterne for 2023 findes i kapitel 6 i Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed 2022

Hvor meget betaler de enkelte kategorier af banker?

Det beløb, som opkræves i årlige tilsynsgebyrer, afhænger af, om enheden under tilsyn er signifikant eller mindre signifikant og dermed omfanget af ECB's undersøgelse af den.

  Signifikante institutters gebyrer i 2022 Mindre signifikante institutters gebyrer i 2022 I alt
Samlet tilsynsgebyr* 566,7 27,0 593,7
Årlige udgifter 566,8 27,0 593,8
Korrektioner af årlige udgifter -0,1 -0,0 -0,1
* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing