Menu

Samlede årlige gebyrer

ECB opkræver et årligt tilsynsgebyr fra alle banker under tilsyn, som skal dække omkostningerne ved banktilsynet.

De samlede årlige gebyrer er baseret på de faktiske udgifter, som kendes, når ECB's regnskab er gjort op for det pågældende år. Det betyder, at de samlede årlige tilsynsgebyrer og ECB's afgørelse i denne forbindelse bliver offentliggjort i marts måned det efterfølgende år samtidig med årsrapporten om ECB's tilsynsvirksomhed.

ECB's afgørelse om det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer for 2020

Gebyret for 2021 bliver opkrævet i 2. kvartal 2022.

Kapitel 6 i årsrapporten om ECB's tilsynsvirksomhed indeholder uddybende information om de faktiske udgifter til ECB's tilsynsopgaver, og det dertil knyttede personale, og beskriver tilsynsgebyrrammen for den pågældende rapporteringsperiode. Her findes også de anslåede årlige udgifter i den kommende gebyrperiode.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed

Hvad dækker gebyret?

Det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer dækker ECB's udgifter til tilsynsopgaver i den relevante gebyrperiode, dvs. i det pågældende år. Det omfatter:

  • de samlede årlige udgifter i den pågældende gebyrperiode
  • beløb, der er modtaget eller tilbagebetalt i overensstemmelse med artikel 7 i ECB's forordning om tilsynsgebyrer i forbindelse med ændringer, fx tilladelser udstedt til nye banker under tilsyn, inddragelse af tilladelser eller ændringer i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt
  • gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives
  • eventuelle modtagne rentebetalinger som følge af gebyrbetalers overskridelse af betalingsfristen.

Samlede årlige udgifter

ECB's årlige udgifter til banktilsyn består primært af omkostninger, som er direkte relateret til tilsynsopgaverne:

  • direkte tilsyn med signifikante banker eller bankkoncerner: primært omkostninger i forbindelse med de fælles tilsynsteam og inspektioner på stedet
  • overvågning af tilsynet med mindre signifikante banker eller bankkoncerner: omkostninger i forbindelse med overvågningen
  • horisontale opgaver og specialiserede tjenester: omkostninger i forbindelse med aktiviteter som fx arbejdet i Sekretariatet for Tilsynsrådet, makroprudentielle opgaver, statistiske og specialiserede juridiske tjenester.

Hver opgavekategori omfatter også omkostninger, der er indirekte forbundet med ECB's tilsynsopgaver, fx fælles tjenester, som leveres af ECB's støtteforretningsområder, herunder byggeforvaltning, personaleforvaltning og IT-tjenester.

Overskud eller underskud – gælder kun 2020

Det samlede beløb, som ECB opkræver, skal dække, men må ikke overstige, de udgifter, som ECB afholder i forbindelse med tilsynsopgaverne i den relevante gebyrperiode. Til og med 2019-gebyrperioden opkrævede ECB et gebyr, som var baseret på de anslåede omkostninger i den pågældende periode, hvilket resulterede i et overskud eller et underskud i forhold til det opkrævede beløb og de faktiske udgifter. Overskuddet eller underskuddet fra det foregående år blev trukket fra eller lagt til de anslåede samlede årlige tilsynsgebyrer i det følgende år. Selvom gebyret for 2020-gebyrperioden blev opkrævet på grundlag af de faktiske omkostninger, blev overskuddet fra 2019-gebyrperioden altså stadig trukket fra 2020-gebyret.

Ved udgangen af 2019 udgjorde ECB's udgifter til banktilsynsopgaverne 537,0 mio. euro. Beløbet var 4 pct. lavere end anslået og resulterede i et overskud på 22,0 mio. euro i forhold til de anslåede udgifter for dette år. Overskuddet blev trukket fra det samlede opkrævede beløb for 2020.

Fra og med 2021-gebyrperioden vil der ikke længere kunne opstå et sådant overskud eller underskud.

ECB's årsregnskab

Andre korrektioner

De enkelte banker og bankkoncerner under tilsyn skal betale et gebyr for det år, eller den del af året, hvor de er under tilsyn. Sker der ændringer i deres situation, efter at ECB har udarbejdet den endelige individuelle gebyrmeddelelse, vil korrektionen blive afspejlet i det samlede årlige tilsynsgebyr for den næste gebyrperiode. Ændringer i situationen omfatter tilladelser til nye banker under tilsyn, inddragelser af tilladelser eller ændringer i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt.

Ændring af situationen

ECB træffer alle nødvendige foranstaltninger til at opkræve tilsynsgebyrer fra banker og bankkoncerner under tilsyn. Ved fastsættelsen af de samlede årlige tilsynsgebyrer for det følgende år tages der højde for modtagne renter ved forsinket betaling og eventuelle beløb, som ikke kunne inddrives.

Andre korrektioner beløb sig til en nettotilbagebetaling på 1,0 mio. euro. De blev indregnet i det årlige tilsynsgebyr for 2020.

Det samlede årlige tilsynsgebyr for 2020-gebyrperioden

Det samlede årlige tilsynsgebyr, som blev opkrævet for 2020-gebyrperioden, udgør 514,3 mio. euro (se tabellen nedenfor). Det var et fald på 61,7 mio. euro i forhold til det samlede årlige tilsynsgebyr, der blev opkrævet i 2019, og som udgjorde 576,0 mio. euro.

Opkrævet i alt
2020-gebyrperioden
2019-gebyrperioden
2018-gebyrperioden
Samlet tilsynsgebyr* 514,3 576,0 474,8
Faktiske udgifter 535,3 559,0 502,5
Overskud/underskud fra året før -22,0 15,3 -27,9
Andre korrektioner 1,0 1,7 0,2

* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Faldet i udgifterne i 2020 skyldes effekterne af coronapandemien (covid-19) på tilsynsaktiviteterne. Flere oplysninger om banktilsynets gebyrer i 2020 og om udsigterne for 2021 findes i kapitel 6 i Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed 2020.

Hvor meget betaler de enkelte kategorier af banker?

Det beløb, som opkræves i årlige tilsynsgebyrer, afhænger af, om enheden under tilsyn er signifikant eller mindre signifikant, og dermed af omfanget af ECB's undersøgelse af den.

 
Signifikante institutters gebyrer i 2020
Mindre signifikante institutters gebyrer i 2020
I alt
Samlet tilsynsgebyr* 476,5 37,8 514,3
Anslåede årlige udgifter 499,1 36,2 535,3
Overført overskud/underskud -23,1 1,1 -22,0
Andre korrektioner 0,5 0,5 1,0

* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.