SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Samlede årlige gebyrer

ECB opkræver et årligt tilsynsgebyr fra alle banker under tilsyn, som skal dække omkostningerne ved banktilsynet.

De samlede årlige gebyrer er baseret på de faktiske udgifter, som kendes, når ECB's regnskab er gjort op for det pågældende år. Det betyder, at de samlede årlige tilsynsgebyrer og ECB's afgørelse i denne forbindelse bliver offentliggjort i marts måned det efterfølgende år samtidig med årsrapporten om ECB's tilsynsvirksomhed.

ECB's afgørelse om det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer for 2021

Gebyret for 2022 bliver opkrævet i 2. kvartal 2023.

Kapitel 6 i årsrapporten om ECB's tilsynsvirksomhed indeholder uddybende information om de faktiske udgifter til ECB's tilsynsopgaver, og det dertil knyttede personale, og beskriver tilsynsgebyrrammen for den pågældende rapporteringsperiode. Her findes også de anslåede årlige udgifter i den kommende gebyrperiode.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed

Hvad dækker gebyret?

Det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer dækker ECB's udgifter til tilsynsopgaver fra januar til december i den relevante gebyrperiode. De samlede årlige tilsynsgebyrer består af:

  • de samlede årlige udgifter i den pågældende gebyrperiode
  • beløb, der er modtaget eller tilbagebetalt i henhold til artikel 7 i ECB's forordning om tilsynsgebyrer i forbindelse med ændringer, fx tilladelser udstedt til nye banker under tilsyn, inddragelse af tilladelser og ændringer i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt
  • gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives
  • eventuelle modtagne rentebetalinger som følge af gebyrbetalers overskridelse af betalingsfristen.
ECB's forordning om tilsynsgebyrer Ændring af situationen

Samlede årlige udgifter

ECB's årlige udgifter til banktilsyn består primært af omkostninger, som er direkte relateret til tilsynsopgaverne:

  • direkte tilsyn med signifikante banker eller bankkoncerner: primært omkostninger i forbindelse med fælles tilsynsteam og inspektioner på stedet
  • overvågning af tilsynet med mindre signifikante banker eller bankkoncerner: omkostninger i forbindelse med overvågningen
  • horisontale opgaver og specialiserede tjenester: omkostninger i forbindelse med aktiviteter som fx arbejdet i Sekretariatet for Tilsynsrådet, makroprudentielle opgaver, statistiske og specialiserede juridiske tjenester.

Hver opgavekategori omfatter også omkostninger, der er indirekte forbundet med ECB's tilsynsopgaver, fx fælles tjenester, som leveres af ECB's støtteforretningsområder, herunder byggeforvaltning, personaleforvaltning og IT-tjenester.

Organisationsplan ECB's årsregnskab

Andre korrektioner

De enkelte banker og bankkoncerner under tilsyn skal betale et gebyr for det år, eller den del af året, hvor de er under tilsyn. Sker der ændringer i deres situation, efter at ECB har udarbejdet den endelige individuelle gebyrmeddelelse, vil den tilsvarende korrektion blive afspejlet i det samlede årlige tilsynsgebyr for den næste gebyrperiode. Ændringer i situationen omfatter tilladelser til nye banker under tilsyn, inddragelser af tilladelser og ændringer i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt.

Ændring af situationen

ECB træffer alle nødvendige foranstaltninger til at opkræve tilsynsgebyrer fra banker og bankkoncerner under tilsyn. Ved fastsættelsen af de samlede årlige tilsynsgebyrer for det følgende år tages der højde for modtagne renter ved forsinket betaling og eventuelle beløb, som ikke kunne inddrives.

I 2021 blev der ikke foretaget nogen genberegning med henblik på "andre korrektioner" i forbindelse med tidligere gebyrperioder. En nettojustering på -47.552 euro vedrører påløbne renter som følge af sene betalinger, som blev tilbagebetalt til enkelte banker.

Det samlede årlige tilsynsgebyr for 2021-gebyrperioden

Det samlede årlige tilsynsgebyr, som blev opkrævet for 2021-gebyrperioden, udgør 577,5 mio. euro (se tabellen nedenfor). Det var en stigning på 63,1 mio. euro i forhold til det samlede årlige tilsynsgebyr, der blev opkrævet i 2020, og som udgjorde 514,3 mio. euro.

Opkrævet i alt 2021-gebyrperioden 2020-gebyrperioden 2019-gebyrperioden
Samlet tilsynsgebyr* 577,5 514,3 576,0
Faktiske udgifter 577,5 535,3 559,0
Overskud/underskud fra året før** -22,0 15,3
Andre korrektioner -0,0 1,0 1,7
* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.
** Beløbet, der blev opkrævet i 2020, blev korrigeret med et overskud på 22,0 mio. euro, da 2019-gebyret var baseret på de anslåede omkostninger. Korrektioner af denne art vil ikke blive foretaget fra og med 2021-gebyrperioden.

Udgiftsstigningen i 2021 vedrører en stigning i de faktiske årlige udgifter, som primært skyldes større IT-udgifter, samt en tidligere nedjustering af tilsynsgebyret for 2020 som følge af, at overskuddet fra 2019-gebyrperioden er blevet fratrukket fra 2020-gebyret. Flere oplysninger om banktilsynets gebyrer i 2021 og om udsigterne for 2022 findes i kapitel 6 i Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed 2021.

Hvor meget betaler de enkelte kategorier af banker?

Det beløb, som opkræves i årlige tilsynsgebyrer, afhænger af, om enheden under tilsyn er signifikant eller mindre signifikant og dermed omfanget af ECB's undersøgelse af den.

  Signifikante institutters gebyrer i 2021 Mindre signifikante institutters gebyrer i 2021 I alt
Samlet tilsynsgebyr* 546,1 31,4 577,5
Årlige udgifter 546,1 31,4 577,5
Andre korrektioner -0,0 -0,0 -0,0
* Alle beløb er i mio. euro. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing