Teljes éves díjak

Az EKB bankfelügyeleti tevékenységéből eredő költségeinek fedezésére éves felügyeleti díjat vet ki a felügyelt bankokra.

Az éves felügyeleti díjak teljes összegét minden év április 30-án EKB-határozattal teszi közzé.

Az EKB bankfelügyeleti tevékenységről szóló éves jelentése tájékoztat a felügyeleti munkához kapcsolódó tényleges ráfordításokról, továbbá ismerteti az adatszolgáltatási időszak felügyeleti díjrendszerét.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről

Mit fedezünk a felügyeleti díjból?

A teljes felügyeleti díjösszeg az EKB felügyeleti tevékenységéből eredő ráfordításait fedezi az adott díjperiódusban, azaz évben. A következő tételeket tartalmazza:

 • az adott évre becsült éves összes ráfordítás;
 • az előző évben keletkezett esetleges többlet (illetve hiány), amely jóváírásra (illetve terhelésre) kerül a díjfizető számláján.

A teljes éves felügyeleti díj szintén tartalmazza:

 • az EKB felügyeleti díjakról szóló rendeletének 7. cikke értelmében kapott, illetve visszatérített összegeket, amelyek olyan változásokból adódnak, mint új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása, státus jelentősből kevésbé jelentőssé, illetve ellenkező irányú megváltozása;
 • előző díjfizetési időszakokhoz kapcsolódó, akkor be nem szedhető díjakat;
 • a díjfizető késedelmes fizetése miatt kapott késedelmi kamatot.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete
Helyzetváltozás

Teljes éves felügyeleti díj a díjfizetési időszakra

A 2018-as díjfizetési időszakban az éves teljes felügyeleti díj 474,8 millió eurónak felel meg. Ez 49,8 millió euróval több, mint a 2017-ben kivetett 425 millió €-s teljes éves díjösszeg. Ahogy az alábbi táblázatban látható, a becsült összeg emelkedésének egynegyede annak tudható be, hogy az előző díjfizetési időszakhoz képest kisebb többlet került átvezetésre. A ráfordításemelkedés többi része pedig főként a 2018. évi felügyeleti prioritásokról szóló részben bemutatott új feladatokhoz kapcsolódik:

 
Éves becsült ráfordítás, 2018
Éves becsült ráfordítás, 2017
Éves becsült ráfordítás, 2016
Teljes felügyeleti díj* 474,8 425,0 404,5
Becsült ráfordítások 502,5 464,7 423,2
Az előző évben keletkezett többlet/hiány -27,9 -41,1 -18,9
Egyéb kiigazítások 0,2 1,4 0,2

Az összegek millió €-ban vannak megadva. A kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki a végösszeget.

Teljes éves ráfordítások

Az EKB éves bankfelügyeleti ráfordításai elsősorban azokból a költségekből tevődnek össze, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a következő felügyeleti feladataihoz:

 • a jelentős bankok és bankcsoportok közvetlen felügyelete: főként a közös felügyeleti csoportokkal és a helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos költségek;
 • a kevésbé jelentős bankok vagy bankcsoportok felügyeletének felvigyázása: felvigyázói tevékenység költségei;
 • horizontális feladatok és szakszolgáltatások ellátása: olyan tevékenységgel kapcsolatos költségek, mint a Felügyeleti Testület titkárságának munkája, a makroprudenciális feladatok, a statisztikai szolgáltatások és a külön célokra rendelt jogi szolgálatok.

Idetartoznak azok a költségek is, amelyek közvetetten kapcsolódnak az EKB olyan felügyeleti feladataihoz, mint például a közös kiszolgáló szakterületekhez – létesítménygazdálkodás, emberierőforrás-gazdálkodás, informatika – kapcsolódó költségek.

Az alábbi csoportok mindegyike a közös kiszolgáló szakterületekre allokált költségeket is magában foglalja.

 
Becsült ráfordítás,
2018
Becsült ráfordítás,
2017
Tényleges ráfordítás, 2017
Tényleges ráfordítás, 2016
Bankfelügyeleti feladatok
ráfordításai*
502,5 464,7 436,7 382,2
Jelentős bankok közvetlen felügyelete 283,4 279,0 242,9 192,0
Kevésbé jelentős bankok felvigyázása 27,1 24,1 24,0 24,8
Horizontális feladatok, szakszolgálatok 192,0 161,5 169,8 165,4

Az összegek millió €-ban vannak megadva. A kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki a végösszeget.

Szervezeti ábra

Miből állnak az éves ráfordítások?

A felügyelt bankoknak/bankcsoportoknak évente kiszámlázott összeg az adott év felügyeleti feladatainak az EKB általi ellátásához kapcsolódó becsült költségeiből adódik az alábbi három fő kategóriára bontva:

 • fizetések és juttatások: munkabér, túlóradíj, járadékok, valamint a felügyeleti munkatársak és a közös szolgálatok dolgozóinak munkaviszonyuk megszűntével fizetett juttatások;
 • bérleti díj és épület-karbantartás: mind az állandó, mind az átmeneti jelleggel bérelt épületek költsége, valamint az EKB irodaházaival kapcsolatos összes javítási, karbantartási és szervizelési költség;
 • egyéb működési ráfordítások: a külső tanácsadói, informatikai, statisztikai ráfordítások, valamint a tárgyi eszközök (irodaépülethez nem kötődő) értékvesztése, üzleti utakkal és a továbbképzésekkel kapcsolatos kiadások.

 
Becsült ráfordítások
2018
Becsült ráfordítások
2017
Tényleges ráfordítások 2017
Tényleges ráfordítások 2016
A bankfelügyeleti feladatok ráfordításai* 502,5 464,7 436,7 382,2
Fizetések és juttatások 247,6 208,6 215,0 180,7
Irodaépület bérleti és karbantartási díja 53,9 55,0 53,0 58,1
Egyéb működési ráfordítások 201,0 201,1 168,8 143,4

*Az összegek millió €-ban vannak megadva. A kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki a végösszeget.

Miközben a rendszeres bankfelügyeleti feladatokhoz tartozó ráfordítások általánosan stabilizálódtak, az aktuális díjfizetési időszakban a becsült éves ráfordítások összege olyan külső tényezők miatt megemelkedett, mint az Egyesült Királyság kiválása az EU-ból és a jelentős hitelintézetek 2018. évi kétévenkénti stressztesztelése. Ezek a tevékenységek mind az EKB bankfelügyeletének dolgozói létszámát, mint a projektek támogatására felvett külső konzultánsok költségét befolyásolják.

Emellett az európai bankfelügyelet 2017-től rendszerszintű módszertant alkalmaz annak érdekében, hogy az elkövetkező években növelje a nemzetközi és vegyes összeállítású munkacsapatok által végzett ellenőrzések számát. Ennek következtében megemelkedett az EKB-hoz kiküldött INH-ellenőrök száma és a kapcsolódó utazási költségek. A belső modellek többéves célzott felülvizsgálata (TRIM) 2017-hez viszonyítva változatlan költségvetéssel folyik tovább 2018-ban. Végül, ahogy a bankfelügyelet foglalkoztatotti létszáma tovább nő, nagyobb igény van az EKB támogató szervezeti egységei által nyújtott közös szolgálatokra.

Bankfelügyelet. Bemutatkozunk. Mit jelent a belső modellek célzott felülvizsgálata?

Mint látható, a 2017. évi EKB-határozathoz viszonyított összes költségemelkedés a fizetési-juttatási kategóriához kapcsolódik. Az egyéb becsült működési ráfordítások, amelyek a 2017-es kisebb ráfordításokban elsősorban szerepet játszottak, a 2017. évi határozattal összehasonlítva változatlanul stabil szinten vannak annak ellenére, hogy 2018-ban új tevékenységeket és szolgálatokat vezetünk be (ahogy fentebb olvasható).

Többlet, illetve hiány

Az EKB által kivetett teljes díjösszegnek fedeznie kell, de nem szabad meghaladnia a felügyeleti tevékenység kapcsán az EKB-nak a tárgyidőszakban keletkezett ráfordításait. Mivel a teljes éves felügyeleti díjról szóló EKB-határozat becslésen alapul, a beszedett díjak és a tényleges költségek között többlet, illetve hiány keletkezhet. Az előző évben keletkezett többlet (hiány) jóváírásra (terhelésre) kerül a következő évi teljes fizetendő díjösszeg megállapításakor.

2017 végén az EKB bankfelügyeleti feladatainak ellátásához kapcsolódó ráfordításai 436,7 millió eurót tettek ki. Ez 6%-kal a becsült összeg alatt volt, így 27,9 millió eurós többlet keletkezett az adott évi becsléshez képest. Ez az összeg benne van a 2018-ra kivetendő teljes díjösszegben.

Az EKB éves beszámolója

Egyéb kiigazítások

A felügyelt bankoknak/bankcsoportoknak annak az évnek az egészére, illetve részére kell felügyeleti díjat fizetniük, amelyben felügyelet alatt állnak. Amennyiben a bank státusza azután változik meg, hogy az EKB véglegesítette a neki címzett díjfizetési felszólítást, a módosítás a következő díjfizetési időszak teljes éves felügyeleti díját fogja érinteni. A helyzetváltozás lehet új felügyelt bank engedélyezése, működési engedély bevonása, valamint a státusz jelentősből kevésbé jelentőssé (vagy fordított irányú) változása.

Helyzetváltozás

Az EKB minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a felügyelt bankoktól/bankcsoportoktól beszedje a felügyeleti díjat. A késedelmes fizetés miatt kivetett késedelmi kamatot és az egyéb be nem szedhető összegeket a következő év éves felügyeleti díjának meghatározásánál veszi figyelembe.

A 2017-es díjfizetési időszakhoz kapcsolódó egyéb kiigazítások, amelyek a 2018. évi éves felügyeleti díjba épülnek bele, 0,2 millió eurót tesznek ki. A korrekciók főként olyan visszatérített felügyeleti díjakhoz kapcsolódnak, amelyeket kevésbé jelentős pénzintézetek kaptak.

Mennyit fizetnek az egyes banki kategóriákban?

Az éves felügyeleti díjjal visszatérített összeg nagysága attól függ, hogy a felügyelt szervezet jelentős vagy kevésbé jelentős, tehát státuszából kifolyólag milyen mértékben vizsgálja az EKB.

A 2017. évi felügyeleti feladatok nyomán felmerült tényleges ráfordítások és az erre az évre kivetett díj között 27,9 millió eurós nettó többlet keletkezett. Az összeg a jelentős és a kevésbé jelentős bankokat takarja: a közvetlenül felügyelt jelentős bankokon 30,2 millió többlet keletkezett, a kevésbé jelentős pénzintézeteknél pedig 2,3 millió eurónyi hiányt könyveltünk el. Utóbbiaknak tehát a 2018-ra kiszabott díjon felül 2,3 millió eurót be kell fizetniük, mivel 2017-ben a kelleténél kevesebbet kellett fizetniük.

 
Jelentős hitelintézetek
bankcsoportok díjai 2018-ban
Kevésbé jelentős hitelintézetek
bankcsoportok díjai 2018-ban
Összesen
Teljes felügyeleti díj* 428,5 46,3 474,8
Éves becsült ráfordítások 458,6 43,9 502,5
Átvezetett többlet/hiány -30,2 2,3 -27,9
Egyéb kiigazítások 0,1 0,1 0,3

*Az összegek millió €-ban vannak megadva. A kerekítés miatt a részösszegek nem feltétlenül adják ki a végösszeget.