Ukupne godišnje naknade

ESB ubire godišnju naknadu za nadzor od svih banaka koje nadzire kako bi pokrio troškove povezane s nadzorom banaka.

Ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor objavljuje se najkasnije 30. travnja svake godine u odluci ESB-a.

Što naknada pokriva?

Ukupnim iznosom godišnjih naknada za nadzor pokrivaju se rashodi ESB-a povezani s nadzornim aktivnostima u određenom razdoblju za koje se plaća naknada, tj. u određenoj godini. Naknada se sastoji od:

 • očekivanih ukupnih godišnjih rashoda za određenu godinu
 • viška iz prethodne godine koji će se vratiti bankama ili manjka koji će se od njih naplatiti (ako postoje).

Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor obuhvaća i:

 • iznose dobivene ili vraćene u smislu članka 7. Uredbe ESB-a o naknadama za nadzor koji se odnose na promjene, kao što su odobrenja za rad novim nadziranim bankama, oduzimanje odobrenja za rad te promjene statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno
 • iznose naknade koji se nisu mogli ubrati i povezani su s prethodnim razdobljima za koja se plaća naknada
 • kamate koje obveznici naknade plaćaju zbog zakašnjelih uplata.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor

Promjena statusa

Ukupni godišnji rashodi

Godišnji rashodi ESB-a za nadzor banaka sastoje se ponajprije od troškova izravno povezanih s nadzornim zadaćama:

 • izravan nadzor značajnih banaka ili bankovnih grupa
 • nadgledanje nadzora manje značajnih banaka ili bankovnih grupa
 • obavljanje horizontalnih zadaća i specijaliziranih usluga.

Obuhvaćaju i troškove koji su neizravno povezani s nadzornim zadaćama ESB-a, na primjer usluge koje pružaju poslovna područja za potporu ESB-u, među kojima su i upravljanje poslovnim prostorijama, upravljanje ljudskim potencijalima te usluge informacijske tehnologije.

Organigram

Što obuhvaćaju godišnji rashodi?

Godišnje naknade koje se ubiru od nadziranih banaka i bankovnih grupa na temelju očekivanih troškova ESB-a za provođenje nadzornih zadaća u određenoj godini mogu se podijeliti na tri osnovne kategorije:

 • plaće i druga primanja
 • najamnina i održavanje zgrada
 • ostali operativni rashodi.

Plaće i druga primanja obuhvaćaju naknade, prekovremeni rad, dodatke na plaću i troškove povezane s naknadama nakon prestanka zaposlenja za nadzorno osoblje i osoblje zajedničkih službi. Operativni rashodi obuhvaćaju troškove poput savjetovanja, IT usluga, statističkih usluga, amortizacije dugotrajne materijalne imovine (osim poslovnih prostorija), službenih putovanja i osposobljavanja.

Višak ili manjak

Ukupan iznos koji ESB ubire mora pokriti, ali ne smije premašiti, troškove ESB-a povezane s nadzornim zadaćama u određenom razdoblju za koje se plaća naknada. Budući da se odluka ESB-a o ukupnim godišnjim naknadama za nadzor temelji na procjeni, može se dogoditi da nastane višak ili manjak između naplaćenog iznosa i stvarnih troškova. Ako se to dogodi, višak iz prethodne godine oduzima se od ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeću godinu, a manjak mu se dodaje.

Godišnji financijski izvještaji ESB-a

Druge prilagodbe

Svaka nadzirana banka ili bankovna grupa mora platiti naknadu za razdoblje tijekom kojeg je bila nadzirana: za cijelu godinu ili dio te godine. Ako dođe do promjene statusa banke ili bankovne grupe nakon što je ESB izdao pojedinačne obavijesti o naknadama za nadzor, prilagodbe će biti evidentirane u ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za sljedeće razdoblje za koje se plaća naknada. Promjene statusa obuhvaćaju izdavanje odobrenja za rad novim nadziranim bankama, oduzimanje odobrenja za rad ili promjenu statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno.

Promjena statusa

ESB poduzima sve potrebne mjere kako bi naplatio naknade za nadzor od nadziranih banaka i bankovnih grupa. Kamate na zakašnjele uplate i iznosi koji se nisu mogli ubrati uzet će se u obzir pri određivanju ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeću godinu.

U Godišnjem izvješću ESB-a o nadzornim aktivnostima nalaze se podatci o stvarnim rashodima povezanim s nadzornim zadaćama te se opisuje okvir naknada za nadzor za to izvještajno razdoblje.

Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima