Menu

Ukupan iznos godišnjih naknada

ESB ubire godišnju naknadu za nadzor od svih banaka koje nadzire kako bi pokrio troškove povezane s nadzorom banaka.

Ukupan iznos godišnjih naknada temelji se na stvarnim troškovima nadzora koji su poznati nakon dovršetka godišnjih financijskih izvještaja ESB‑a za odgovarajuću godinu. To znači da se ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor i s tim povezana odluka ESB‑a objavljuju u ožujku sljedeće godine, u isto vrijeme kada i Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima.

Odluka ESB‑a o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2020.

Naknada za nadzor za 2021. bit će naplaćena u drugom tromjesečju 2022.

U poglavlju 6. Godišnjeg izvješća ESB‑a o nadzornim aktivnostima objašnjeni su stvarni rashodi i broj zaposlenika koji su povezani s nadzornim zadaćama ESB‑a te je opisan okvir naknada za nadzor za to izvještajno razdoblje. U njemu se može pronaći i procijenjeni iznos godišnjih troškova za sljedeće razdoblje za koje se plaća naknada.

Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima

Što naknada pokriva?

Ukupnim iznosom godišnjih naknada za nadzor pokrivaju se rashodi ESB‑a povezani s nadzornim zadaćama u određenom razdoblju za koje se plaća naknada, tj. u određenoj godini. Taj iznos obuhvaća:

  • ukupne godišnje rashode za razdoblje za koje se plaća naknada
  • iznose dobivene ili vraćene na temelju članka 7. uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor koji su povezani s promjenama, kao što su izdavanje odobrenja za rad novim nadziranim bankama, oduzimanje odobrenja za rad te promjene statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno
  • iznose naknade koji se nisu mogli naplatiti i povezani su s prethodnim razdobljima za koja se plaća naknada
  • kamate koje obveznici naknade plaćaju zbog zakašnjelih uplata.

Ukupni godišnji rashodi

Godišnji rashodi ESB‑a za nadzor banaka uglavnom se sastoje od troškova koji su izravno povezani s nadzornim zadaćama. Te su nadzorne zadaće:

  • izravni nadzor značajnih banaka ili bankovnih grupa: uglavnom troškovi povezani sa zajedničkim nadzornim timovima i nadzorima na licu mjesta
  • nadgledanje nadzora manje značajnih banaka ili bankovnih grupa: troškovi povezani s aktivnostima nadgledanja nadzora
  • provedba horizontalnih aktivnosti i pružanje specijaliziranih usluga: troškovi povezani s aktivnostima kao što su rad Tajništva Nadzornog odbora, makrobonitetne zadaće, statističke usluge i posebne pravne usluge.

Svaka kategorija zadaća obuhvaća i troškove koji su neizravno povezani s nadzornim zadaćama ESB‑a i proizlaze iz usluga koje pružaju poslovna područja ESB‑a za potporu, među kojima su upravljanje poslovnim prostorima, upravljanje ljudskim potencijalima te IT usluge.

Višak ili manjak – samo za 2020. godinu

Ukupan iznos koji ESB ubire pokriva, ali ne premašuje rashode ESB‑a povezane s nadzornim zadaćama u određenom razdoblju za koje se plaća naknada. Za sva razdoblja za koja se dosad plaćala naknada, uključujući 2019., ESB je ubirao naknadu koja se temeljila na procjeni troškova za određeno razdoblje. Zbog razlike između naplaćenog iznosa i stvarnih rashoda nastajali su viškovi ili manjkovi. Višak iz prethodne godine oduzeo se od ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeću godinu, a manjak mu se dodao. Dakle, premda je ESB naplatio naknadu za nadzor za 2020. na temelju stvarnih troškova, od naknade za 2020. oduzet je višak za 2019.

Na kraju 2019. rashodi ESB‑a za nadzorne zadaće iznosili su 537,0 mil. EUR. To je bilo 4 % manje od procijenjenog iznosa, zbog čega je nastao višak od 22,0 mil. EUR u odnosu na rashode procijenjene za tu godinu. Taj je višak oduzet od ukupnog iznosa za naplatu u 2020.

Od 2021. kao razdoblja za koje se plaća naknada takvog viška odnosno manjka više neće biti.

Godišnji financijski izvještaji ESB‑a

Ostala usklađivanja

Svaka nadzirana banka ili bankovna grupa mora platiti naknadu za razdoblje tijekom kojeg je bila nadzirana: za cijelu godinu ili dio te godine. Ako dođe do promjene statusa banke ili bankovne grupe nakon što je ESB izdao pojedinačne obavijesti o naknadi za nadzor, usklađivanja će biti provedena u sklopu izračuna ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeće razdoblje za koje se plaća naknada. Promjene statusa obuhvaćaju izdavanje odobrenja za rad novim nadziranim bankama, oduzimanje odobrenja za rad ili promjenu statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno.

Promjene statusa

ESB poduzima sve potrebne mjere kako bi nadziranim bankama i bankovnim grupama naplatio naknade za nadzor. Kamate na zakašnjele uplate i iznosi koji se nisu mogli naplatiti uzet će se u obzir pri određivanju ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeću godinu.

U godišnju naknadu za nadzor za 2020. bila su uključena i ostala usklađivanja, iz kojih je proizišao neto povrat od 1,0 mil. EUR.

Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor za 2020. kao razdoblje za koje se plaća naknada

Za 2020. ukupna godišnja naknada za nadzor iznosila je 514,3 mil. EUR (vidi donju tablicu), što je bilo 61,7 mil. EUR manje od ukupne godišnje naknade za nadzor naplaćene u 2019. u iznosu od 576,0 mil. EUR.

Ukupno naplaćeno
Razdoblje za koje se plaća naknada 2020.
Razdoblje za koje se plaća naknada 2019.
Razdoblje za koje se plaća naknada 2018.
Ukupan iznos naknade za nadzor* 514,3 576,0 474,8
stvarni rashodi 535,3 559,0 502,5
višak/manjak iz prethodne godine –22,0 15,3 –27,9
ostala usklađivanja 1,0 1,7 0,2

* Svi su iznosi u milijunima EUR. Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.

Smanjenje rashoda u 2020. povezuje se s učincima pandemije bolesti COVID‑19 na nadzorne aktivnosti. Više pojedinosti o naknadama za nadzor banaka u 2020. i izgledi za 2021. mogu se pronaći u odjeljku 6. Godišnjeg izvješća ESB‑a o nadzornim aktivnostima u 2020.

Koliko plaća svaka kategorija banaka?

Iznos koji se naplaćuje kao godišnja naknada za nadzor ovisi o tome smatra li se nadzirani subjekt ili bankovna grupa značajnim (značajne institucije) ili manje značajnim (manje značajne institucije), odnosno o stupnju nadzorne kontrole ESB‑a.

 
Naknade za značajne institucije za 2020.
Naknade za manje značajne institucije za 2020.
Ukupno
Ukupan iznos naknade za nadzor* 476,5 37,8 514,3
procijenjeni godišnji rashodi 499,1 36,2 535,3
višak/manjak iz prethodne godine –23,1 1,1 –22,0
ostala usklađivanja 0,5 0,5 1,0

* Svi su iznosi u milijunima EUR. Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.