Ukupan iznos godišnjih naknada

ESB ubire godišnju naknadu za nadzor od svih banaka koje nadzire kako bi pokrio troškove povezane s nadzorom banaka.

Ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor objavljuje se do 30. travnja svake godine u odluci ESB-a.

Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima sadržava podatke o stvarnim rashodima i broju zaposlenika koji su povezani s nadzornim zadaćama ESB-a te prikaz okvira za naknade za nadzor za to izvještajno razdoblje.

Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima

Što naknada pokriva?

Ukupnim iznosom godišnjih naknada za nadzor pokrivaju se rashodi ESB-a povezani s nadzornim zadaćama u određenom razdoblju za koje se plaća naknada, tj. u određenoj godini. Taj iznos obuhvaća:

  • procijenjene ukupne godišnje rashode za određenu godinu
  • eventualni višak iz prethodne godine koji treba vratiti ili eventualni manjak iz prethodne godine koji treba naplatiti.

Ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor obuhvaća i:

  • iznose dobivene ili vraćene na temelju članka 7. uredbe ESB-a o naknadama za nadzor koji su povezani s promjenama statusa, kao što su izdavanje odobrenja za rad novim nadziranim bankama, oduzimanje odobrenja za rad te promjene statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno
  • iznose naknade koji se nisu mogli naplatiti i povezani su s prethodnim razdobljima za koja se plaća naknada
  • kamate koje obveznici naknade plaćaju zbog zakašnjelih uplata.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor
Promjene statusa

Ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor za razdoblje za koje se plaća naknada

Za 2019. godišnja naknada za nadzor iznosi ukupno 576,00 mil. EUR (vidi donju tablicu), što je 101,2 mil. EUR više od ukupne godišnje naknade za nadzor naplaćene u 2018. u iznosu od 474,8 mil. EUR.

Procijenjena godišnja naknada za nadzor porasla je za više od 40 % jer se naplata naknade za nadzor zasniva na procjeni troškova. Za razliku od proteklih godina u kojima je nadzor banaka ESB‑a prenosio višak iz prethodne godine, što je smanjivalo ukupnu naknadu, 2018. je završila s manjkom od 15,3 mil. EUR koji se prenosi i uračunava u procijenjenu naknadu za nadzor za 2019.

 
Procijenjeni godišnji rashodi u 2019.
Procijenjeni godišnji rashodi u 2018.
Procijenjeni godišnji rashodi u 2017.
Ukupna naknada za nadzor* 576,0 474,8 425,0
procijenjeni rashodi 559,0 502,5 464,7
višak/manjak iz prethodne godine 15,3 –27,9 –41,1
ostala usklađivanja 1,7 0,2 1,4

* Svi su iznosi u milijunima eura. Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.

Ukupni godišnji rashodi

Godišnji rashodi ESB‑a za nadzor banaka uglavnom se sastoje od troškova koji su izravno povezani s nadzornim zadaćama. Te su nadzorne zadaće:

  • izravni nadzor značajnih banaka ili bankovnih grupa: uglavnom troškovi povezani sa zajedničkim nadzornim timovima i nadzorima na licu mjesta
  • nadgledanje nadzora manje značajnih banaka ili bankovnih grupa: troškovi povezani s aktivnostima nadgledanja nadzora
  • provedba horizontalnih aktivnosti i pružanje specijaliziranih usluga: troškovi povezani s aktivnostima kao što su rad Tajništva Nadzornog odbora, makrobonitetne zadaće, statističke usluge i posebne pravne usluge.

Osim toga, godišnji rashodi ESB‑a za nadzor banaka obuhvaćaju troškove koji su neizravno povezani s nadzornim zadaćama ESB‑a i proizlaze iz usluga koje pružaju poslovna područja ESB‑a za potporu, među kojima su upravljanje poslovnim prostorima, upravljanje ljudskim potencijalima te IT usluge.

Za svaku skupinu prikazani troškovi obuhvaćaju dio usluga koje pružaju poslovna područja ESB-a za potporu.

Ustalili su se rashodi predviđeni proračunom za redovite zadaće. Međutim, u 2019. je potrebno više resursa zbog vanjskih čimbenika, u prvom redu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. Upravno vijeće odobrilo je za 2019. povećanje broja zaposlenih od 90 ekvivalenata punog radnog vremena za osnovna poslovna područja nadzora banaka ESB‑a i 18 za poslovna područja zajedničkih službi koje podupiru nadzorne zadaće. Od tih 90 ekvivalenata punog radnog vremena gotovo pola povezano je s potrebom za ljudskim potencijalima zbog Brexita, a ostatak je povezan s upotrebom unutarnjih resursa za aktivnosti testiranja otpornosti na stres koje su prije provodili vanjski savjetnici.

Kao što je prikazano u donjoj tablici, rast rashoda povezan je prije svega s izravnim nadzorom značajnih banaka.

 
Procijenjeni rashodi u
2019.
Procijenjeni rashodi u
2018.
Stvarni rashodi u 2018.
Stvarni rashodi u 2017.
Rashodi povezani sa zadaćama nadzora banaka* 559,0 502,5 517,8 436,7
izravni nadzor značajnih banaka 336,2 283,4 304,8 242,9
nadgledanje nadzora manje značajnih banka 33,2 27,1 28,7 24,0
horizontalne zadaće i specijalizirane usluge 189,6 192,0 184,4 169,8

* Svi su iznosi u milijunima eura. Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.

Organigram
Nadzor: o čemu je riječ? Što je ciljana provjera internih modela?

Višak ili manjak

Ukupan iznos koji ESB ubire pokriva, ali ne premašuje rashode ESB‑a povezane s nadzornim zadaćama u određenom razdoblju za koje se plaća naknada. Budući da se odluka ESB-a o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor zasniva na procjeni, može se dogoditi da zbog razlike između naplaćenog iznosa i stvarnih rashoda nastane višak ili manjak. Ako se to dogodi, višak iz prethodne godine oduzima se od ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeću godinu, a manjak mu se dodaje.

Na kraju 2018. rashodi ESB‑a za nadzorne zadaće iznosili su 517,8 mil. EUR. To je 3 % više od procijenjenog iznosa, zbog čega je nastao manjak od 15,3 mil. EUR u usporedbi s procijenjenim rashodima za tu godinu. Taj će se iznos uračunati prilikom izračuna ukupnog iznosa koji će se naplatiti u 2019.

Godišnji financijski izvještaji ESB-a

Ostala usklađivanja

Svaka nadzirana banka ili bankovna grupa mora platiti naknadu za razdoblje tijekom kojeg je bila nadzirana: za cijelu godinu ili dio te godine. Ako dođe do promjene statusa banke ili bankovne grupe nakon što je ESB izdao pojedinačne obavijesti o naknadama za nadzor, usklađivanja će biti provedena u sklopu izračuna ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeće razdoblje za koje se plaća naknada. Promjene statusa obuhvaćaju izdavanje odobrenja za rad novim nadziranim bankama, oduzimanje odobrenja za rad ili promjenu statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno.

Promjene statusa

ESB poduzima sve potrebne mjere kako bi naplatio naknade za nadzor od nadziranih banaka i bankovnih grupa. Kamate na zakašnjele uplate i iznosi koji se nisu mogli naplatiti uzet će se u obzir prilikom određivanja ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeću godinu.

Ostala usklađivanja povezana s prethodnim razdobljima za koja se plaća naknada provedena u sklopu procjene godišnje naknade za nadzor za 2019. iznose 1,7 mil. EUR.

Koliko plaća svaka kategorija banaka?

Iznos koji se naplaćuje kao godišnja naknada za nadzor ovisi o tome smatra li se nadzirani subjekt značajnim (značajne institucije) ili manje značajnim (manje značajne institucije), odnosno o stupnju nadzorne kontrole ESB‑a.

 
Naknade za značajne institucije ili
bankovne grupe za 2019.
Naknade za manje značajne institucije ili
bankovne grupe za 2019.
Ukupno
Ukupan iznos naknade za nadzor* 524,2 51,8 576,0
procijenjeni godišnji rashodi 508,7 50,3 559,0
višak/manjak iz prethodne godine 14,0 1,4 15,3
ostala usklađivanja 1,6 0,1 1,7

* Svi su iznosi u milijunima eura. Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.