Ukupne godišnje naknade

ESB ubire godišnju naknadu za nadzor od svih banaka koje nadzire kako bi pokrio troškove povezane s nadzorom banaka.

Ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor objavljuje se najkasnije 30. travnja svake godine u odluci ESB-a.

Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima sadržava podatke o stvarnim rashodima i broju zaposlenika koji su povezani s nadzornim zadaćama ESB-a kao i prikaz okvira naknada za nadzor za to izvještajno razdoblje.

Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima

Što naknada pokriva?

Ukupnim iznosom godišnjih naknada za nadzor pokrivaju se rashodi ESB‑a povezani s nadzornim zadaćama u određenom razdoblju za koje se plaća naknada, tj. u određenoj godini. Taj iznos obuhvaća:

 • procijenjene ukupne godišnje rashode za određenu godinu
 • eventualni višak iz prethodne godine koji treba vratiti ili eventualni manjak iz prethodne godine koji treba naplatiti.

Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor obuhvaća i:

 • iznose dobivene ili vraćene na temelju članka 7. uredbe ESB-a o naknadama za nadzor koji su povezani s promjenama statusa, kao što su izdavanje odobrenja za rad novim nadziranim bankama, oduzimanje odobrenja za rad te promjene statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno
 • iznose naknade koji se nisu mogli naplatiti a povezani su s prethodnim razdobljima za koja se plaća naknada
 • kamate koje obveznici naknade plaćaju zbog zakašnjelih uplata.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor
Promjene statusa

Ukupna godišnja naknada za nadzor za razdoblje za koje se plaća naknada

Ukupna godišnja naknada za nadzor za 2018. iznosi 474,8 mil. EUR, što je 49,8 mil. EUR više od ukupnih godišnjih naknada za nadzor naplaćenih u 2017. u iznosu od 425 mil. EUR. Kao što je prikazano u donjoj tablici, jednu četvrtinu povećanja godišnje naknade za nadzor prouzročilo je smanjenje viška iz prethodnog razdoblja za koji se plaća naknada. Ostatak povećanja rashoda uglavnom je povezan s novim zadaćama, kao što je objašnjeno u nadzornim prioritetima za 2018:

 
Procijenjeni godišnji rashodi u 2018.
Procijenjeni godišnji rashodi u 2017.
Procijenjeni godišnji rashodi u 2016.
Ukupna naknada za nadzor* 474,8 425,0 404,5
Procijenjeni rashodi 502,5 464,7 423,2
Višak/manjak iz prethodne godine –27,9 –41,1 –18,9
Ostala usklađivanja 0,2 1,4 0,2

* Svi su iznosi u milijunima eura. Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.

Ukupni godišnji rashodi

Godišnji rashodi ESB-a za nadzor banaka uglavnom se sastoje od troškova koji su izravno povezani s nadzornim zadaćama:

 • izravan nadzor značajnih banaka ili bankovnih grupa: uglavnom troškovi povezani sa zajedničkim nadzornim timovima i nadzorima na licu mjesta
 • nadgledanje nadzora manje značajnih banaka ili bankovnih grupa: troškovi povezani s aktivnostima nadgledanja nadzora
 • provedba horizontalnih aktivnosti i pružanje specijaliziranih usluga: troškovi povezani s aktivnostima kao što su rad Tajništva Nadzornog odbora, makrobonitetne zadaće, statističke usluge i posebne pravne usluge.

Osim toga, obuhvaćaju troškove koji su neizravno povezani s nadzornim zadaćama ESB-a, na primjer usluge koje pružaju poslovna područja ESB-a za potporu, među kojima su upravljanje poslovnim prostorima, upravljanje ljudskim potencijalima te IT usluge.

Za svaku skupinu aktivnosti prikazani troškovi obuhvaćaju dio usluga koje pružaju poslovna područja ESB-a za potporu.

 
Procijenjeni rashodi u
2018.
Procijenjeni rashodi u
2017.
Stvarni rashodi u 2017.
Stvarni rashodi u 2016.
Rashodi povezani sa zadaćama nadzora banaka* 502,5 464,7 436,7 382,2
Izravni nadzor značajnih banaka 283,4 279,0 242,9 192,0
Nadgledanje nadzora manje značajnih banka 27,1 24,1 24,0 24,8
Horizontalne zadaće i specijalizirane usluge 192,0 161,5 169,8 165,4

* Svi su iznosi u milijunima eura. Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.

Organigram

Što obuhvaćaju godišnji rashodi?

Godišnje naknade ubiru se od nadziranih banaka i bankovnih grupa na temelju procijenjenih troškova ESB-a povezanih s provođenjem nadzornih zadaća u određenoj godini, koji se mogu podijeliti na tri osnovne kategorije:

 • plaće i ostala primanja: naknade, prekovremeni rad, dodatci na plaću i primanja nakon prestanka zaposlenja za nadzorno osoblje i osoblje zajedničkih službi
 • najamnina i održavanje zgrada: troškovi privremenog i trajnog unajmljivanja poslovnog prostora, svi troškovi popravaka, održavanja i drugih usluga povezani s poslovnim prostorima ESB-a
 • ostali operativni rashodi: troškovi poput savjetovanja, IT usluga, statističkih usluga, amortizacije dugotrajne materijalne imovine (osim poslovnih prostora), službenih putovanja i osposobljavanja.
 
Procijenjeni rashodi u
2018.
Procijenjeni rashodi u
2017.
Stvarni rashodi u 2017.
Stvarni rashodi u 2016.
Rashodi povezani sa zadaćama nadzora banaka* 502,5 464,7 436,7 382,2
Plaće i ostala primanja 247,6 208,6 215,0 180,7
Najamnina i održavanje zgrada 53,9 55,0 53,0 58,1
Ostali operativni rashodi 201,0 201,1 168,8 143,4

* Svi su iznosi u milijunima eura. Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.

Premda su se rashodi povezani s redovitim zadaćama nadzora banaka uglavnom stabilizirali, procijenjeni godišnji rashodi za tekuće razdoblje za koje se plaća naknada povećali su se zbog vanjskih čimbenika, kao što su izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a te nadzorna testiranja otpornosti značajnih institucija na stres koja se provode svake dvije godine i koja će se provesti u 2018. Te aktivnosti utječu na broj zaposlenika u nadzoru banaka ESB-a i na troškove angažiranja vanjskih savjetnika u projektima.

Nadalje, europski nadzor banaka 2017. je, na razini cijelog sustava, uveo pristup kojim se povećava broj nadzora koje će provoditi prekogranični i mješoviti timovi sljedećih godina, što je dovelo do povećanja broja inspektora iz nacionalnih nadzornih tijela upućenih u ESB i povezanih putnih troškova. Projekt višegodišnje ciljane provjere internih modela nastavlja se u 2018. sa stabilnim proračunom u odnosu na 2017. Naposljetku, usporedno s povećanjem broja zaposlenika u nadzoru banaka raste i potražnja za uslugama koje pružaju poslovna područja ESB-a za potporu.

Nadzor: o čemu je riječ? Što je ciljana provjera internih modela?

Kao što je vidljivo iz gornje tablice, povećanje troškova u odnosu na odluku ESB‑a za 2017. u potpunosti je povezano s rashodima u kategoriji plaća i ostalih primanja. Procijenjeni ostali operativni rashodi, koji su bili glavni čimbenik smanjenja rashoda u 2017., ne razlikuju se u većoj mjeri od onih u odluci za 2017. usprkos spomenutim novim aktivnostima i uslugama koje su uvedene u 2018.

Višak ili manjak

Ukupan iznos koji ESB ubire pokriva, ali ne premašuje rashode ESB‑a povezane s nadzornim zadaćama u određenom razdoblju za koje se plaća naknada. Budući da se odluka ESB-a o ukupnim godišnjim naknadama za nadzor temelji na procjeni, može se dogoditi da zbog razlike između naplaćenog iznosa i stvarnih troškova nastane višak ili manjak. Ako se to dogodi, višak iz prethodne godine oduzima se od ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeću godinu, a manjak mu se dodaje.

Na kraju 2017. rashodi ESB-a za nadzorne zadaće iznosili su 436,7 mil. EUR. To je bilo 6 % manje od procijenjenog iznosa, zbog čega je nastao višak od 27,9 mil. EUR u usporedbi s rashodima procijenjenima za tu godinu. Taj će se iznos uračunati pri izračunu ukupnog iznosa koji će se naplatiti u 2018.

Godišnji financijski izvještaji ESB-a

Ostala usklađivanja

Svaka nadzirana banka ili bankovna grupa mora platiti naknadu za razdoblje tijekom kojeg je bila nadzirana: za cijelu godinu ili dio te godine. Ako dođe do promjene statusa banke ili bankovne grupe nakon što je ESB izdao pojedinačne obavijesti o naknadama za nadzor, usklađivanja će biti provedena u sklopu izračuna ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeće razdoblje za koje se plaća naknada. Promjene statusa obuhvaćaju izdavanje odobrenja za rad novim nadziranim bankama, oduzimanje odobrenja za rad ili promjenu statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno.

Promjene statusa

ESB poduzima sve potrebne mjere kako bi naplatio naknade za nadzor od nadziranih banaka i bankovnih grupa. Kamate na zakašnjele uplate i iznosi koji se nisu mogli naplatiti uzet će se u obzir pri određivanju ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za sljedeću godinu.

Ostala usklađivanja povezana s 2017. kao razdobljem za koje se plaća naknada provedena su u sklopu procjene godišnje naknade za nadzor za 2018. i iznose 0,2 mil. EUR. Ta se usklađivanja uglavnom odnose na povrat naknada za nadzor manje značajnim bankama.

Koliko plaća svaka kategorija banaka?

Iznos koji se naplaćuje kao godišnja naknada za nadzor ovisi o tome smatra li se subjekt značajnim ili manje značajnim, odnosno o stupnju nadzorne kontrole ESB-a.

Zbog razlike između stvarnih rashoda nastalih obavljanjem zadaća nadzora banaka u 2017. i naplaćenih iznosa u istoj godini došlo je do neto viška od 27,9 mil. EUR. Taj se iznos odnosi na obje kategorije banaka, odnosno na značajne i manje značajne banke: značajnim bankama pod izravnim nadzorom naplaćeno je 30,2 mil. EUR više od stvarnih rashoda, dok je manje značajnim bankama naplaćeno 2,3 mil. EUR manje od stvarnih rashoda. Manje značajne banke morat će stoga u sklopu naknade za 2018. pokriti i manjak za 2017. u iznosu od 2,3 mil. EUR.

 
Naknade za značajne institucije ili
bankovne grupe za 2018.
Naknade za manje značajne institucije ili
bankovne grupe za 2018.
Ukupno
Ukupna naknada za nadzor* 428,5 46,3 474,8
Procijenjeni godišnji rashodi 458,6 43,9 502,5
Višak/manjak iz prethodne godine –30,2 2,3 –27,9
Ostala usklađivanja 0,1 0,1 0,3

* Svi su iznosi u milijunima eura. Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.