Valvontamaksujen kokonaismäärä

EKP perii kaikilta valvottavilta pankeilta vuosittaisen valvontamaksun, jolla se kattaa valvonnasta aiheutuvat kulunsa.

EKP:n perimien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä vahvistetaan EKP:n päätöksellä ja julkistetaan aina 30.4. mennessä.

Kunkin vuoden toteutuneista valvontakuluista, valvontahenkilöstöstä ja valvontamaksuista kerrotaan EKP:n pankkivalvonnan vuotuisessa toimintakertomuksessa.

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus

Miten maksujen kokonaismäärä muodostuu?

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä kattaa EKP:lle kunakin valvontamaksukautena koituvat valvontakulut. Kokonaismäärä sisältää

  • kyseisen vuoden arvioidut kokonaiskulut
  • edellisen vuoden mahdolliset yli- tai alijäämät (ylijäämät hyvitetään ja alijäämät laskutetaan seuraavana vuonna).

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärässä otetaan huomioon myös

  • EKP:n valvontamaksuasetuksen artiklan 7 perusteella maksettavat tai palautettavat määrät, jotka liittyvät pankkien aseman muutoksiin, kuten uusien toimilupien myöntämiseen, toimilupien perumiseen tai aseman muuttumiseen merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin
  • edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä
  • valvontamaksuvelvollisten maksamat mahdolliset viivästyskorot.

EKP:n valvontamaksuasetus
Aseman muutos

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä

Vuoden 2019 valvontamaksujen kokonaismäärä on 576 miljoonaa euroa (ks. alla oleva taulukko). Se on 101,2 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2018, jolloin valvontamaksuja perittiin yhteensä 474,8 miljoonaa euroa.

Valvontamaksuarvion kasvusta yli 40 prosenttia johtuu siitä, että maksut peritään arvioitujen valvontakulujen perusteella. Aiempina vuosina EKP:lle on syntynyt valvontamaksuylijäämiä, jotka ovat pienentäneet seuraavan vuoden maksujen kokonaismäärää. Vuonna 2018 valvontamaksuista kertyi kuitenkin 15,3 miljoonan euron alijäämä, joka on nyt sisällytetty vuoden 2019 valvontamaksuarvioon.

 
2019
2018
2017
Valvontamaksut yhteensä* 576,0 474,8 425,0
Kuluarvio 559,0 502,5 464,7
Edellisen vuoden ylijäämä (-) tai alijäämä 15,3 -27,9 -41,1
Muut maksujen oikaisut 1,7 0,2 1,4

* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Vuotuiset valvontakulut

Suurin osa EKP:n vuotuisista pankkivalvontakuluista liittyy suoraan EKP:n valvontatehtäviin eli

  • merkittävien pankkien ja pankkiryhmien suoraan valvontaan, lähinnä yhteisten valvontaryhmien toimintaan ja pankeissa tehtäviin tarkastuksiin
  • vähemmän merkittävien pankkien ja pankkiryhmien välilliseen valvontaan
  • yhteisiä valvontakysymyksiä hoitaviin toimintoihin ja asiantuntijapalveluihin, kuten valvontaelimen sihteeristön työhön, makrovakaustehtäviin, tilastopalveluihin ja oikeudellisiin palveluihin.

Mukana ovat myös EKP:n valvontatehtäviin välillisesti liittyvät kustannukset, joita syntyy EKP:n tukitoimialoilla muun muassa toimitiloista, henkilöstöhallinnosta ja tietoteknisistä palveluista vastaavissa yksiköissä.

Alla olevassa erittelyssä kunkin toimintatyypin kuluihin on sisällytetty EKP:n tukitoimialojen tarjoamat yhteiset palvelut.

Säännöllisistä tehtävistä aiheutuvat kulut ovat vakautuneet. Vuonna 2019 tarvitaan kuitenkin lisäresursseja hoitamaan tehtäviä, jotka johtuvat ulkoisista tekijöistä, merkittävimpänä Ison-Britannian ero Euroopan unionista. EKP:n neuvosto hyväksyi 90 uutta kokoaikaista työpaikkaa pankkivalvonnan ydintoimialoille vuodelle 2019. Lisäksi pankkivalvontaa avustaville tukitoimialoille hyväksyttiin 18 uutta kokoaikaista työpaikkaa. Pankkivalvonnan ydintoimialoille hyväksytyistä 90 työpaikasta lähes puolet liittyy Ison-Britannian EU-eron aiheuttamiin henkilöstötarpeisiin ja loput pääasiassa siihen, että aiemmin ulkoisten konsulttien hoitamat stressitestaustehtävät hoidetaan EKP:n oman pankkivalvontahenkilöstön voimin.

Kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi, kulujen kasvu liittyy pääasiassa merkittävien pankkien suoraan valvontaan.

 
Kuluarvio
2019
Kuluarvio
2018
Kulutoteuma 2018
Kulutoteuma 2017
Valvontatehtäviin liittyvät kulut* 559,0 502,5 517,8 436,7
Merkittävien pankkien suora valvonta 336,2 283,4 304,8 242,9
Vähemmän merkittävien pankkien välillinen valvonta 33,2 27,1 28,7 24,0
Yhteiset valvontatehtävät ja asiantuntijapalvelut 189,6 192,0 184,4 169,8

* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Organisaatiorakenne
Valvontapalsta: Sisäisten mallien erityisarviointi

Yli- tai alijäämä

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän tulee kattaa kyseisen valvontamaksukauden valvontakulut, mutta se ei saa olla niitä suurempi. Koska EKP:n päätös vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä perustuu arvioon, perityt maksut saattavat osoittautua suuremmiksi tai pienemmiksi kuin toteutuneet kulut. Mahdollinen ylijäämä vähennetään seuraavan vuoden valvontamaksujen kokonaismäärästä, ja mahdollinen alijäämä vastaavasti lisätään siihen.

EKP:n toteutuneet pankkivalvontakulut vuoden 2018 lopussa olivat 517,8 miljoonaa euroa. Kulut olivat siis 3 prosenttia arvioitua suuremmat, mistä muodostui 15,3 miljoonaa euron suuruinen alijäämä kuluarvioon nähden. Alijäämä sisällytetään vuoden 2019 valvontamaksujen kokonaismäärään.

EKP:n tilinpäätös

Muut maksujen oikaisut

Valvontamaksu maksetaan kultakin vuodelta, jonka aikana pankki tai pankkiryhmä on valvottavana. Jos pankin tai pankkiryhmän asema muuttuu (toimiluvan myöntämisen tai perumisen myötä taikka aseman muuttuessa merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin) sen jälkeen kun EKP on lähettänyt lopulliset maksutiedot valvontamaksuilmoituksella, oikaisu näkyy seuraavan valvontamaksukauden maksuissa.

Aseman muutos

EKP ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin valvontamaksujen perimiseksi valvottavilta pankeilta ja pankkiryhmiltä. Valvontamaksujen viivästyskorot sekä valvontamaksut, jotka eivät olleet perittävissä, otetaan huomioon seuraavan vuoden valvontamaksujen kokonaismäärässä.

Vuoden 2019 valvontamaksuarvioon on sisällytetty 1,7 miljoonaa euroa edellisiin valvontamaksukausiin liittyviä muita oikaisuja.

Valvontamaksun muodostuminen

Vuotuisina valvontamaksuina perittävä määrä riippuu siitä, onko valvottava laitos merkittävä vai vähemmän merkittävä eli siitä, valvooko EKP sitä suoraan vai välillisesti.

 
Merkittävät laitokset
2019
Vähemmän merkittävät laitokset
2019
Yhteensä
Valvontamaksut yhteensä* 524,2 51,8 576,0
Kuluarvio 2019 508,7 50,3 559,0
Edellisvuodelta siirretty ylijäämä (-) tai  alijäämä 14,0 1,4 15,3
Muut maksujen oikaisut 1,6 0,1 1,7

* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.