Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontamaksujen kokonaismäärä

EKP perii kaikilta valvottavilta pankeilta vuosittaisen valvontamaksun, jolla se kattaa valvonnasta aiheutuvat kulunsa.

Vuotuiset valvontamaksut perustuvat toteutuneisiin kustannuksiin, jotka selviävät EKP:n tilinpäätöksen valmistuttua. Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä ja niitä koskeva EKP:n päätös julkaistaan aina seuraavan vuoden maaliskuussa samaan aikaan kuin EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus.

EKP:n päätös vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2022

Vuoden 2022 valvontamaksut perittiin vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Kunkin vuoden toteutuneista valvontakuluista, valvontahenkilöstöstä ja valvontamaksuista kerrotaan EKP:n pankkivalvonnan vuotuisen toimintakertomuksen luvussa 6. Siinä esitetään myös arvio seuraavan valvontamaksukauden vuosikustannuksista.

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus

Miten maksujen kokonaismäärä muodostuu?

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä kattaa EKP:lle kunakin valvontamaksukautena (kalenterivuonna) koituneet valvontakulut. Kokonaismäärässä on otettu huomioon

  • valvontamaksukauden kokonaiskulut
  • EKP:n valvontamaksuasetuksen artiklan 7 nojalla maksettavat tai palautettavat määrät, jotka liittyvät pankkien tilanteen muutoksiin, kuten uusien toimilupien myöntämiseen, toimilupien perumiseen tai aseman muuttumiseen merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin
  • edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä
  • valvontamaksuvelvollisten maksamat mahdolliset viivästyskorot.
EKP:n valvontamaksuasetus Pankin tilanteen muutos

Vuotuiset valvontakulut

Suurin osa EKP:n vuotuisista pankkivalvontakuluista liittyy suoraan EKP:n valvontatehtäviin eli

  • merkittävien pankkien ja pankkiryhmien suoraan valvontaan, lähinnä yhteisten valvontaryhmien toimintaan ja pankeissa tehtäviin tarkastuksiin
  • vähemmän merkittävien pankkien ja pankkiryhmien välilliseen valvontaan
  • yhteisiä valvontakysymyksiä hoitaviin toimintoihin ja asiantuntijapalveluihin, kuten valvontaelimen sihteeristön työhön, makrovakaustehtäviin, tilastopalveluihin ja oikeudellisiin palveluihin.

Mukana ovat myös EKP:n valvontatehtäviin välillisesti liittyvät kustannukset, joita syntyy EKP:n tukitoimialoilla eli muun muassa toimitiloista, henkilöstöhallinnosta ja tietoteknisistä palveluista vastaavissa yksiköissä.

Organisaatiorakenne EKP:n tilinpäätös

Vuotuisten valvontamaksujen oikaisut

Valvontamaksu maksetaan kultakin vuodelta, jonka aikana pankki tai pankkiryhmä on valvottavana. Jos pankin tai pankkiryhmän tilanne muuttuu sen jälkeen, kun EKP on lähettänyt lopulliset maksutiedot valvontamaksuilmoituksella, valvontamaksuun tehdään oikaisu, joka otetaan huomioon seuraavan valvontamaksukauden maksuissa. Pankin tilanteen muutos voi johtua toimiluvan saamisesta tai perumisesta taikka aseman muuttumisesta merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin.

Pankin tilanteen muutos

EKP ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin valvontamaksujen perimiseksi valvottavilta pankeilta ja pankkiryhmittymiltä. Valvontamaksujen viivästyskorot sekä valvontamaksut, joita ei ole voitu periä, otetaan huomioon seuraavan vuoden valvontamaksujen kokonaismäärässä.

Vuoden 2022 valvontakuluihin on tehty -96 265 euron suuruinen oikaisu, josta 37 690 euroa on aiempia maksukausia koskevia tarkistuksia ja -133 955 euroa on maksettuja viivästyskorkoja.

Vuoden 2022 valvontamaksujen kokonaismäärä

Vuoden 2022 valvontamaksujen kokonaismäärä on 593,7 miljoonaa euroa (ks. alla oleva taulukko). Se on 16,2 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2021, jolloin vuotuisia valvontamaksuja perittiin yhteensä 577,5 miljoonaa euroa.

Valvontamaksukausi 2022 2021 2020**
Valvontamaksut yhteensä* 593,7 577,5 514,3
Valvontakulut 593,8 577,5 535,3
Valvontakulujen oikaisut -0,1 -0,0 1,0
* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.
** Valvontamaksukauden 2020 valvontakuluista vähennettiin vuodelta 2019 jäänyt 22,0 miljoonan euron valvontamaksuylijäämä. Ylijäämä johtui siitä, että vuonna 2019 valvontamaksut perustuivat vielä arviolaskutukseen. 

Toteutuneita valvontakuluja suurensivat vuonna 2022 pankkivalvonnan toimintojen vähittäinen palaaminen entiselleen. Varsinkin merkittävien pankkien suoraan valvontaan liittyviä tarkastuskäyntejä tehtiin jo yhtä paljon kuin ennen pandemiaa. Yhteisiä valvontakysymyksiä hoitavien toimintojen ja asiantuntijapalvelujen kustannusten kasvu johtuu pankkivalvonnan tietojärjestelmien kehitys- ja parannushankkeista. EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen 2022 luvussa 6 on lisätietoa vuoden 2022 valvontamaksuista ja arvio vuodelle 2023. 

Valvontamaksun muodostuminen

Vuotuisina valvontamaksuina perittävä määrä riippuu siitä, onko valvottava pankki tai pankkiryhmä merkittävä vai vähemmän merkittävä eli siitä, valvooko EKP sitä suoraan vai välillisesti.

  Merkittävät pankit (2022) Vähemmän merkittävät pankit (2022) Yhteensä
Valvontamaksut yhteensä* 566,7 27,0 593,7
Valvontakulut 566,8 27,0 593,8
Valvontakulujen oikaisut -0,1 -0,0 -0,1
* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä