Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontamaksujen kokonaismäärä

EKP perii kaikilta valvottavilta pankeilta vuosittaisen valvontamaksun, jolla se kattaa valvonnasta aiheutuvat kulunsa.

Vuotuiset valvontamaksut perustuvat toteutuneisiin kustannuksiin, jotka selviävät EKP:n tilinpäätöksen valmistuttua. Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä ja niitä koskeva EKP:n päätös julkaistaan aina seuraavan vuoden maaliskuussa samaan aikaan kuin EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus.

EKP:n päätös vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2023

Vuoden 2023 valvontamaksut tulevat maksettaviksi vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Kunkin vuoden toteutuneista valvontakuluista, valvontahenkilöstöstä ja valvontamaksuista kerrotaan EKP:n pankkivalvonnan vuotuisen toimintakertomuksen luvussa 6. Siinä esitetään myös arvio seuraavan valvontamaksukauden vuosikustannuksista.

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus

Mitä valvontamaksulla katetaan?

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä kattaa EKP:lle kunakin valvontamaksukautena (kalenterivuonna) koituneet valvontakulut. Kokonaismäärään sisältyvät

  • valvontamaksukauden kokonaiskulut
  • EKP:n valvontamaksuasetuksen artiklan 7 nojalla maksettavat tai palautettavat määrät, jotka liittyvät pankkien tilanteen muutoksiin, kuten uusien toimilupien myöntämiseen, toimilupien perumiseen tai aseman muuttumiseen merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin
  • edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä
  • valvontamaksuvelvollisten maksamat mahdolliset viivästyskorot.
EKP:n valvontamaksuasetus Pankin tilanteen muutos

Vuotuiset kokonaismenot

Suurin osa EKP:n vuotuisista pankkivalvontamenoista liittyy suoraan EKP:n valvontatehtäviin eli

  • merkittävien pankkien ja pankkiryhmien suoraan valvontaan, lähinnä yhteisten valvontaryhmien toimintaan ja pankeissa tehtäviin tarkastuksiin
  • vähemmän merkittävien pankkien ja pankkiryhmien välilliseen valvontaan
  • yhteisiä valvontakysymyksiä hoitaviin toimintoihin ja asiantuntijapalveluihin, kuten valvontaelimen sihteeristön työhön, makrovakaustehtäviin, tilastopalveluihin ja oikeudellisiin palveluihin.

Pankkivalvontamenoihin sisältyvät myös EKP:n valvontatehtäviin välillisesti liittyvät kustannukset, joita syntyy EKP:n tukitoimialoilla eli muun muassa toimitiloista, henkilöstöhallinnosta ja tietoteknisistä palveluista vastaavissa yksiköissä.

Organisaatiorakenne EKP:n tilinpäätös

Vuotuisten valvontamenojen oikaisut

Valvontamaksu maksetaan kultakin vuodelta, jonka aikana pankki tai pankkiryhmä on valvottavana. Jos pankin tai pankkiryhmän tilanne muuttuu sen jälkeen, kun EKP on lähettänyt sille lopullisen valvontamaksuilmoituksen, muutokseen perustuva oikaisu otetaan huomioon seuraavan maksukauden vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärässä. Pankin tilanteen muutos voi johtua toimiluvan saamisesta tai perumisesta taikka aseman muuttumisesta merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin.

Pankin tilanteen muutos

EKP ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin valvontamaksujen perimiseksi valvottavilta pankeilta ja pankkiryhmiltä. Valvontamaksujen viivästyskorot sekä valvontamaksut, joita ei ole voitu periä, otetaan huomioon seuraavan vuoden valvontamaksujen kokonaismäärässä.

Vuoden 2023 kokonaismenoihin on tehty 220 129 euron suuruinen oikaisu, josta 402 266 euroa on aiempia maksukausia koskevia tarkistuksia ja -182 137 euroa on maksettuja viivästyskorkoja.

Valvontamaksukauden 2023 valvontamaksujen kokonaismäärä

Valvontamaksukauden 2023 valvontamaksujen kokonaismäärä oli 653,7 miljoonaa euroa (ks. alla oleva taulukko). Se on 60 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2022, jolloin valvontamaksuja perittiin yhteensä 593,7 miljoonaa euroa.

Valvontamaksukausi

2023

2022

2021

Valvontamaksut yhteensä*

653,7

593,7

577,5

Vuotuiset valvontamenot

653,5

593,8

577,5

Vuotuisten valvontamenojen oikaisut

0,2

-0,1

-0,0

* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Pankkivalvonnan toteutuneet menot kasvoivat vuonna 2023 henkilöstökustannusten nousun vuoksi. Vuonna 2023 pankkivalvonnan toiminta oli myös koko vuoden normaalitasolla ensimmäistä kertaa pandemian jälkeen, mikä sekin lisäsi menoja useimmissa kululajeissa. Menojen kasvuun vaikuttivat vielä uuteen valvontatekniikkaan (suptech) liittyvien tietotekniikkapalvelujen käyttöönotto sekä inflaatio ja energian hinnan kallistuminen. EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen 2023 luvussa 6 on lisätietoa vuoden 2023 valvontamaksuista ja arvio vuodelle 2024. 

Miten pankin valvontamaksu muodostuu?

Vuotuisina valvontamaksuina perittävä määrä riippuu siitä, onko valvottava pankki tai pankkiryhmä merkittävä vai vähemmän merkittävä eli siitä, valvooko EKP sitä suoraan vai välillisesti.

 

Merkittävät pankit (2023)

Vähemmän merkittävät pankit (2023)

Yhteensä
Valvontamaksut yhteensä*

626,5

27,2

653,7

Vuotuiset valvontamenot

626,3

27,2

653,5

Vuotuisten valvontamenojen oikaisut

0,2

-0,0

0,2

* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä