Valvontamaksujen kokonaismäärä

EKP perii kaikilta valvottavilta pankeilta vuosittaisen valvontamaksun, jolla se kattaa valvonnasta aiheutuvat kulunsa.

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä vahvistetaan EKP:n päätöksellä ja julkistetaan aina 30.4. mennessä.

Kunkin vuoden toteutuneista valvontamenoista, valvontahenkilöstöstä ja valvontamaksuista kerrotaan EKP:n pankkivalvonnan vuotuisessa toimintakertomuksessa.

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus

Miten maksujen kokonaismäärä muodostuu?

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän tulee kattaa EKP:lle kunakin valvontamaksukautena koituvat valvontamenot. Kokonaismäärää laskettaessa otetaan mukaan

 • kyseisen vuoden arvioidut kokonaismenot
 • edellisen vuoden mahdolliset yli- tai alijäämät (ylijäämät palautetaan seuraavana vuonna ja alijäämät laskutetaan).

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärässä otetaan huomioon myös

 • EKP:n valvontamaksuasetuksen artiklan 7 perusteella maksettavat tai palautettavat määrät, jotka liittyvät aseman muutoksiin, kuten toimilupien myöntämiseen uusille valvottaville pankeille, toimilupien perumiseen tai aseman muuttumiseen merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin
 • edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä
 • valvontamaksuvelvollisten maksamat mahdolliset viivästyskorot.

EKP:n asetus valvontamaksuista
Aseman muutos

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä

Valvontamaksujen kokonaismääräksi on valvontamaksukaudella 2018 arvioitu 474,8 miljoonaa euroa. Se on 49,8 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2017, jolloin vuotuisia valvontamaksuja perittiin yhteensä 425 miljoonaa euroa. Arvioitu menojen kasvu liittyy pääasiassa vuoden 2018 valvontaprioriteeteissa kuvattuihin uusiin tehtäviin. Lisäksi neljännes valvontamaksuarvion suurenemisesta johtuu siitä, että edelliseltä valvontamaksukaudelta siirretty ylijäämä on nyt pienempi.

 
2018
2017
2016
Valvontamaksut yhteensä* 474,8 425,0 404,5
Menoarvio 502,5 464,7 423,2
Edellisen vuoden yli- tai alijäämä -27,9 -41,1 -18,9
Muut maksujen oikaisut 0,2 1,4 0,2

* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Vuotuiset valvontamenot

Suurin osa EKP:n vuotuisista pankkivalvontamenoista liittyy suoraan EKP:n valvontatehtäviin eli

 • merkittävien pankkien ja pankkiryhmien suoraan valvontaan, lähinnä yhteisten valvontaryhmien toimintaan ja pankeissa tehtäviin tarkastuksiin
 • vähemmän merkittävien pankkien ja pankkiryhmien välilliseen valvontaan
 • yhteisiä valvontakysymyksiä hoitaviin toimintoihin ja asiantuntijapalveluihin, kuten valvontaelimen sihteeristön työhön, makrovakaustehtäviin, tilastopalveluihin ja oikeudellisiin palveluihin.

Mukana ovat myös EKP:n valvontatehtäviin välillisesti liittyvät kustannukset, joita syntyy EKP:n tukitoimialoilla muun muassa toimitiloista, henkilöstöhallinnosta ja tietoteknisistä palveluista vastaavissa yksiköissä.

Alla olevassa erittelyssä kunkin toimintatyypin menoihin on sisällytetty EKP:n tukitoimialojen tarjoamat yhteiset palvelut.

 
Menoarvio 2018
Menoarvio 2017
Menototeuma 2017
Menototeuma 2016
Valvontatehtäviin liittyvät menot* 502,5 464,7 436,7 382,2
Merkittävien pankkien suora valvonta 283,4 279,0 242,9 192,0
Vähemmän merkittävien pankkien välillinen valvonta 27,1 24,1 24,0 24,8
Yhteiset valvontatehtävät ja asiantuntijapalvelut 192,0 161,5 169,8 165,4

* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Organisaatiorakenne

Mistä vuotuiset valvontamenot muodostuvat?

Valvottavilta pankeilta ja pankkiryhmiltä perittävien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä perustuu EKP:n arvioon kyseisen vuoden valvontamenoista. Valvontamenot jakautuvat kolmeen pääryhmään:

 • palkat ja etuudet: valvontahenkilöstön ja yhteisten palveluiden henkilöstön palkat, ylityökorvaukset, erilaiset lisät sekä työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
 • rakennusten vuokrat ja ylläpito: rakennustilojen jatkuvan ja tilapäisen vuokrauksen kustannukset sekä kaikki EKP:n toimitilojen korjaukseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvät kustannukset
 • muut toimintamenot: muun muassa konsultointi-, tietotekniikka- ja tilastopalvelujen kulut, matka- ja koulutuskulut sekä käyttöomaisuuden poistot (pois lukien toimitiloihin liittyvät poistot).

 
Menoarvio 2018
Menoarvio 2017
Menototeuma 2017
Menototeuma 2016
Valvontatehtäviin liittyvät menot* 502,5 464,7 436,7 382,2
Palkat ja etuudet 247,6 208,6 215,0 180,7
Rakennusten vuokrat ja ylläpito 53,9 55,0 53,0 58,1
Muut toimintamenot 201,0 201,1 168,8 143,4

* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Pankkivalvonnan säännöllisistä tehtävistä aiheutuvat menot ovat pysyneet yleisesti ottaen ennallaan, mutta Ison-Britannian vetäytyminen EU:sta, osallistuminen kahden vuoden välein järjestettäviin merkittävien laitosten stressitesteihin vuonna 2018 ja muut ulkoiset tekijät aiheuttavat lisämenoja, joiden vuoksi kuluvan maksukauden menoarvio on edellisvuotista suurempi. Nämä tekijät vaikuttavat sekä EKP:n pankkivalvontahenkilöstön määrään että hankkeissa apuna käytettävien ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkamenoihin.

Vuonna 2017 käynnistettiin lisäksi koko valvontamekanismin laajuinen toimintamalli, jonka avulla pyritään lisäämään valtioiden rajat ylittäviä ja eri maista koottujen ryhmien toimittamia tarkastuksia lähivuosina. Tämän vuoksi EKP:ssä on työkomennuksella aiempaa enemmän kansallisten valvontaviranomaisten lähettämiä tarkastajia, joten myös matkakulut ovat kasvaneet. Monivuotinen sisäisten mallien erityisarviointi jatkuu vuonna 2018 samansuuruisella budjetilla kuin vuonna 2017. Pankkivalvontahenkilöstön määrän jatkuva kasvu lisää myös EKP:n tukitoimialojen tarjoamien yhteisten palvelujen tarvetta.

Valvontapalsta: Sisäisten mallien erityisarviointi

Menoarvion kasvu vuodesta 2017 liittyy siis pelkästään palkkoihin ja etuuksiin. Arvio muista toimintamenoista on pysynyt vuoden 2017 tasolla huolimatta siitä, että vuonna 2018 käynnistetään uusia toimia ja palveluja ja että vuonna 2017 nämä menot jäivät selvästi arvioitua pienemmiksi.

Yli- tai alijäämä

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän tulee kattaa kyseisen valvontamaksukauden valvontamenot, mutta se ei saa olla niitä suurempi. Koska EKP:n päätös vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä perustuu arvioon, perityt maksut saattavat osoittautua suuremmiksi tai pienemmiksi kuin toteutuneet menot. Mahdollinen ylijäämä vähennetään seuraavan vuoden valvontamaksujen kokonaismäärästä, ja mahdollinen alijäämä vastaavasti lisätään siihen.

EKP:n toteutuneet pankkivalvontamenot vuoden 2017 lopussa olivat 436,7 miljoonaa euroa. Menot olivat siis 6 prosenttia arvioitua pienemmät, mistä muodostui 27,9 miljoonan euron suuruinen ylijäämä menoarvioon nähden. Ylijäämä vähennetään vuoden 2018 valvontamaksujen kokonaismäärästä.

EKP:n tilinpäätös

Muut maksujen oikaisut

Valvontamaksu maksetaan kultakin vuodelta, jonka aikana pankki tai pankkiryhmä on valvottavana. Jos pankin tai pankkiryhmän asema muuttuu (toimiluvan myöntämisen tai perumisen myötä taikka aseman muuttuessa merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin) sen jälkeen kun EKP on lähettänyt lopulliset maksutiedot valvontamaksuilmoituksella, oikaisu näkyy seuraavan valvontamaksukauden maksuissa.

Aseman muutos

EKP ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin valvontamaksujen perimiseksi valvottavilta pankeilta ja pankkiryhmittymiltä. Valvontamaksujen viivästyskorot sekä valvontamaksut, jotka eivät olleet perittävissä, otetaan huomioon seuraavan vuoden valvontamaksujen kokonaismäärässä.

Vuoden 2018 valvontamaksuarvioon on sisällytetty 0,2 miljoonaa euroa valvontamaksukauteen 2017 liittyviä muita oikaisuja. Ne johtuvat lähinnä vähemmän merkittäville pankeille maksetuista valvontamaksuhyvityksistä.

Valvontamaksun muodostuminen

Vuotuisina valvontamaksuina perittävä määrä riippuu siitä, onko valvottava laitos merkittävä vai vähemmän merkittävä eli siitä, valvooko EKP sitä suoraan vai välillisesti.

Vuonna 2017 perityistä valvontamaksuista jäi 27,9 miljoonan euron nettoylijäämä toteutuneisiin valvontamenoihin nähden. Nettoylijäämässä on otettu huomioon sekä merkittävät että vähemmän merkittävät pankit: merkittävien pankkien valvontamaksuista kertyi 30,2 miljoonan euron ylijäämä ja vähemmän merkittävien pankkien valvontamaksuista 2,3 miljoonan euron alijäämä. Vähemmän merkittävien pankkien vuoden 2018 valvontamaksujen kokonaismäärään lisätään siis 2,3 miljoonaa euroa, koska niiltä perittiin edellisvuonna liian vähän maksuja.

 
Merkittävät laitokset
2018
Vähemmän merkittävät laitokset
2018
Yhteensä
Valvontamaksut yhteensä* 428,5 46,3 474,8
Menoarvio 2018 458,6 43,9 502,5
Edellisvuodelta siirretty ylijäämä/alijäämä -30,2 2,3 -27,9
Muut maksujen oikaisut 0,1 0,1 0,3

* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.