Menu

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä

EKP perii kaikilta valvottavilta pankeilta vuosittaisen valvontamaksun, jolla se kattaa valvonnasta aiheutuvat kulunsa.

Vuotuiset valvontamaksut perustuvat toteutuneisiin kustannuksiin, jotka tiedetään kunakin vuonna vasta EKP:n tilinpäätöksen valmistuttua. Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä ja niitä koskeva EKP:n päätös julkistetaan aina seuraavan vuoden maaliskuussa samaan aikaan kuin EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus.

EKP:n päätös vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2020

Vuoden 2021 valvontamaksut tulevat maksettaviksi vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Kunkin vuoden toteutuneista valvontakuluista, valvontahenkilöstöstä ja valvontamaksuista kerrotaan EKP:n pankkivalvonnan vuotuisen toimintakertomuksen luvussa 6. Siinä esitetään myös arvio seuraavan valvontamaksukauden vuosikustannuksista.

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus

Miten maksujen kokonaismäärä muodostuu?

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä kattaa EKP:lle kunakin valvontamaksukautena koituvat valvontakulut. Kokonaismäärässä on otettu huomioon

  • valvontamaksukauden kokonaiskulut
  • EKP:n valvontamaksuasetuksen artiklan 7 perusteella maksettavat tai palautettavat määrät, jotka liittyvät pankkien tilanteen muutoksiin, kuten uusien toimilupien myöntämiseen, toimilupien perumiseen tai aseman muuttumiseen merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin
  • edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä
  • valvontamaksuvelvollisten maksamat mahdolliset viivästyskorot.

Vuotuiset valvontakulut

Suurin osa EKP:n vuotuisista pankkivalvontakuluista liittyy suoraan EKP:n valvontatehtäviin eli

  • merkittävien pankkien ja pankkiryhmien suoraan valvontaan, lähinnä yhteisten valvontaryhmien toimintaan ja pankeissa tehtäviin tarkastuksiin
  • vähemmän merkittävien pankkien ja pankkiryhmien välilliseen valvontaan
  • yhteisiä valvontakysymyksiä hoitaviin toimintoihin ja asiantuntijapalveluihin, kuten valvontaelimen sihteeristön työhön, makrovakaustehtäviin, tilastopalveluihin ja oikeudellisiin palveluihin.

Mukana ovat myös EKP:n valvontatehtäviin välillisesti liittyvät kustannukset, joita syntyy EKP:n tukitoimialoilla muun muassa toimitiloista, henkilöstöhallinnosta ja tietoteknisistä palveluista vastaavissa yksiköissä.

Yli- tai alijäämä (ainoastaan vuonna 2020)

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärän tulee kattaa kyseisen valvontamaksukauden valvontakulut, mutta se ei saa olla niitä suurempi. Vuosina 2014–2019 maksut perustuivat EKP:n arvioon valvontamaksukauden valvontakustannuksista. Perittyjen maksujen ja toteutuneiden kulujen välillä oli aina eroja. Ylijäämät vähennettiin seuraavan vuoden valvontamaksujen kokonaismäärästä, ja alijäämät vastaavasti lisättiin siihen. Valvontamaksukauden 2020 maksu perittiin jo toteutuneiden kustannusten perusteella, mutta siitä vähennettiin vielä maksukaudelta 2019 kertynyt ylijäämä.

EKP:n toteutuneet pankkivalvontakulut vuoden 2019 lopussa olivat 537,0 miljoonaa euroa. Kulut olivat siis 4 % arvioitua pienemmät, mistä muodostui 22 miljoonan euron suuruinen ylijäämä arvioituihin kuluihin nähden. Ylijäämä vähennettiin vuoden 2020 valvontamaksujen kokonaismäärästä.

Valvontamaksukaudesta 2020 alkaen yli- tai alijäämiä ei enää kerry.

EKP:n tilinpäätös

Muut maksujen oikaisut

Valvontamaksu maksetaan kultakin vuodelta, jonka aikana pankki tai pankkiryhmä on valvottavana. Jos pankin tai pankkiryhmän tilanne muuttuu sen jälkeen, kun EKP on lähettänyt lopulliset maksutiedot valvontamaksuilmoituksella, valvontamaksuun tehdään oikaisu, joka otetaan huomioon seuraavan valvontamaksukauden maksuissa. Pankin tilanteen muutos voi johtua toimiluvan saamisesta tai perumisesta taikka aseman muuttumisesta merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin.

Pankin tilanteen muutos

EKP ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin valvontamaksujen perimiseksi valvottavilta pankeilta ja pankkiryhmiltä. Valvontamaksujen viivästyskorot sekä valvontamaksut, joita ei ole voitu periä, otetaan huomioon seuraavan vuoden valvontamaksujen kokonaismäärässä.

Muista oikaisuista kertyneet 1,0 miljoonan euron maksupalautukset otettiin huomioon vuoden 2020 valvontamaksuissa.

Vuoden 2020 valvontamaksujen kokonaismäärä

Vuoden 2020 valvontamaksujen kokonaismäärä oli 514,3 miljoonaa euroa (ks. alla oleva taulukko). Se oli 61,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2019, jolloin valvontamaksuja perittiin yhteensä 576,0 miljoonaa euroa.

 
2020
2019
2018
Valvontamaksut yhteensä* 514,3 576,0 474,8
Toteutuneet kustannukset 535,3 559,0 502,5
Edellisen vuoden yli- tai alijäämä -22,0 15,3 -27,9
Muut maksujen oikaisut 1,0 1,7 0,2

* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Kulujen pieneneminen vuonna 2020 johtui koronaviruspandemian (covid-19) vaikutuksesta valvontatoimiin. Lisätietoa valvontamaksuista vuonna 2020 ja arvio niiden kehityksestä vuonna 2021 on EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen 2020 luvussa 6.

Valvontamaksun muodostuminen

Vuotuisina valvontamaksuina perittävä määrä riippuu siitä, onko valvottava pankki tai pankkiryhmä merkittävä vai vähemmän merkittävä eli siitä, valvooko EKP sitä suoraan vai välillisesti.

 
Merkittävät pankit 2020
Vähemmän merkittävät pankit 2020
Yhteensä
Valvontamaksut yhteensä* 476,5 37,8 514,3
Arvioidut kustannukset 499,1 36,2 535,3
Edellisvuodelta siirretty ylijäämä/alijäämä -23,1 1,1 -22,0
Muut maksujen oikaisut 0,5 0,5 1,0

* Kaikki summat ovat miljoonina euroina. Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.