Łączna wysokość rocznych opłat

EBC pobiera od wszystkich nadzorowanych banków roczne opłaty na pokrycie ponoszonych przez siebie kosztów nadzoru bankowego.

Łączna wysokość tych opłat jest ogłaszana co roku do 30 kwietnia w decyzji EBC.

Co pokrywa opłata?

Łączna kwota opłat nadzorczych pokrywa wydatki poniesione przez EBC z tytułu zadań nadzorczych za odpowiedni okres objęty opłatą, czyli za dany rok. Składają się na nią:

 • szacunkowe łączne koszty za bieżący rok
 • nadpłata (lub niedopłata) z poprzedniego roku, która ma zostać zwrócona (lub pobrana).

Do łącznej kwoty rocznych opłat nadzorczych wliczają się ponadto:

 • kwoty otrzymane lub zwrócone na podstawie art. 7 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych w związku ze zmianami, np. udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności nowym nadzorowanym bankom, cofnięciem zezwolenia bądź zmianą statusu instytucji z istotnej na mniej istotną lub odwrotnie
 • nieściągnięte opłaty dotyczące poprzednich okresów
 • odsetki za zwłokę otrzymane od podmiotów ponoszących opłatę

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

Zmiana sytuacji

Łączne koszty roczne

Główną częścią rocznych kosztów EBC z tytułu nadzoru bankowego są wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadań nadzorczych:

 • pełnieniem nadzoru bezpośredniego nad istotnymi bankami i grupami bankowymi
 • sprawowaniem zwierzchniej kontroli nad nadzorem pośrednim nad mniej istotnymi bankami i grupami bankowymi
 • wykonywaniem zadań przekrojowych i specjalistycznych.

Obejmują one także koszty pośrednio związane z zadaniami nadzorczymi EBC, w tym koszty usług wspólnych – zaplecza biurowego, zarządzania kadrami i informatyki – świadczonych przez służby pomocnicze EBC na rzecz pionów merytorycznych.

Schemat organizacyjny

Składniki kosztów

Nadzorowane banki i grupy bankowe są co roku obciążane opłatą na podstawie szacunkowych kosztów EBC z tytułu realizacji zadań nadzorczych w danym roku. Koszty te dzielą się na trzy główne kategorie:

 • wynagrodzenia i świadczenia
 • wynajem i utrzymanie budynków
 • pozostałe koszty operacyjne.

Do wynagrodzeń i świadczeń zaliczają się wynagrodzenia podstawowe, godziny nadliczbowe, dodatki do wynagrodzeń i świadczenia po okresie zatrudnienia na rzecz nadzorców i służb wspólnych. Koszty operacyjne dotyczą np. usług doradczych, obsługi informatycznej i statystycznej, amortyzacji środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), wyjazdów służbowych oraz szkoleń.

Nadpłata lub niedopłata

Łączna kwota pobierana przez EBC musi pozwolić na pokrycie (ale nie może przewyższać) kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych w danym okresie objętym opłatą. Ponieważ decyzja EBC w sprawie łącznej wysokości rocznych opłat nadzorczych opiera się na szacunkach, kwota pobrana zaliczkowo może się różnić od faktycznie poniesionych kosztów. Ewentualna nadpłata lub niedopłata za poprzedni rok będzie odjęta od łącznej kwoty rocznych opłat nadzorczych w następnym roku lub do niej doliczona.

Roczne sprawozdanie finansowe EBC

Inne korekty

Wszystkie nadzorowane banki i grupy bankowe muszą wnosić opłatę za rok – lub część roku – w ciągu którego są objęte nadzorem. Jeżeli po wystawieniu przez EBC indywidualnych zawiadomień o opłacie nadzorczej zmieni się sytuacja banku lub grupy bankowej, odpowiednia korekta zostanie uwzględniona w łącznej rocznej kwocie opłat za następny okres. Zmiana sytuacji może polegać na udzieleniu nowym nadzorowanym bankom zezwolenia na prowadzenie działalności, cofnięciu zezwolenia bądź zmianie statusu instytucji z istotnej na mniej istotną lub odwrotnie.

Zmiana sytuacji

EBC podejmuje wszystkie wymagane działania, by pobrać opłaty nadzorcze od nadzorowanych banków i grup bankowych. Odsetki za zwłokę w zapłacie i kwoty, których nie udało się ściągnąć, będą uwzględnione przy ustalaniu łącznej kwoty rocznych opłat za następny rok.

W raporcie rocznym EBC z realizacji zadań nadzorczych można znaleźć informacje o faktycznej wysokości kosztów z tytułu zadań nadzorczych i opis zasad pobierania opłat nadzorczych za dany okres sprawozdawczy.

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej