Łączna wysokość rocznych opłat

EBC pobiera od wszystkich nadzorowanych banków roczne opłaty na pokrycie ponoszonych przez siebie kosztów nadzoru bankowego.

Łączna wysokość tych opłat jest ogłaszana co roku do 30 kwietnia w decyzji EBC.

W raporcie rocznym EBC z działalności nadzorczej można znaleźć informacje o faktycznych kosztach zadań nadzorczych i liczbie pracowników wykonujących te zadania oraz opis zasad pobierania opłat nadzorczych za dany okres sprawozdawczy.

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej

Co pokrywa opłata?

Łączna kwota opłat nadzorczych pokrywa wydatki poniesione przez EBC w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych za odpowiedni okres objęty opłatą, czyli za dany rok. Składają się na nią:

 • szacunkowe łączne koszty za ten rok
 • nadpłata (lub niedopłata) z poprzedniego roku, która ma zostać zwrócona (lub pobrana).

Do łącznej kwoty rocznych opłat nadzorczych wliczają się ponadto:

 • kwoty otrzymane lub zwrócone na podstawie art. 7 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych w związku ze zmianami  sytuacji, np. udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności nowemu bankowi, który będzie podlegać nadzorowi, cofnięciem zezwolenia bądź zmianą statusu instytucji z istotnej na mniej istotną lub odwrotnie
 • nieściągnięte opłaty za poprzednie okresy
 • odsetki otrzymane za zwłokę za zwłokę w zapłacie przez podmiot ponoszący opłatę.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych
Zmiana sytuacji

Łączna wysokość rocznej opłaty nadzorczej za okres rozliczeniowy

Roczna opłata nadzorcza za rok 2018 wynosi 474,8 mln euro. Jest to o 49,8 mln euro więcej niż w 2017 roku, kiedy pobrano 425 mln euro. Jak pokazano w poniższej tabeli, jedna czwarta tej różnicy wynika z niższej nadwyżki z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Pozostała część przypada przede wszystkim na nowe zadania wynikające z priorytetów nadzorczych na rok 2018.

 
Koszty roczne wg szacunków
2018
Koszty roczne wg szacunków
2017
Koszty roczne wg szacunków
2016
Łączna opłata nadzorcza* 474,8 425,0 404,5
Koszty wg szacunków 502,5 464,7 423,2
Nadpłata/niedopłata z poprzedniego roku −27,9 −41,1 −18,9
Inne korekty 0,2 1,4 0,2

*Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.

Łączne koszty roczne

Główną częścią rocznych kosztów EBC z tytułu nadzoru bankowego są wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadań nadzorczych:

 • koszty sprawowania bezpośredniego nadzoru nad istotnymi bankami i grupami bankowymi, dotyczące przede wszystkim wspólnych zespołów nadzorczych i kontroli na miejscu
 • koszty pełnienia zwierzchniej kontroli nad nadzorem pośrednim nad mniej istotnymi bankami i grupami bankowymi
 • koszty wykonywania zadań przekrojowych i specjalistycznych, w tym dotyczące sekretariatu Rady ds. Nadzoru, zadań makroostrożnościowych, służb statystycznych i służb prawnych obsługujących nadzór bankowy.

Obejmują one także koszty związane pośrednio z zadaniami nadzorczymi EBC, np. dotyczące usług techniczno-biurowych, personalnych i informatycznych świadczonych przez pomocnicze obszary organizacyjne EBC.

Podane poniżej kwoty w poszczególnych kategoriach kosztów obejmują także przypadający na nie udział usług pomocniczych.

 
Koszty szacunkowe
2018
Koszty szacunkowe
2017
Koszty rzeczywiste
2017
Koszty rzeczywiste
2016
Koszty zadań nadzorczych* 502,5 464,7 436,7 382,2
Bezpośredni nadzór nad bankami istotnymi 283,4 279,0 242,9 192,0
Nadzór zwierzchni nad bankami mniej istotnymi 27,1 24,1 24,0 24,8
Zadania przekrojowe i usługi specjalistyczne 192,0 161,5 169,8 165,4

*Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.

Schemat organizacyjny

Składniki kosztów

Nadzorowane banki i grupy bankowe są co roku obciążane opłatą na podstawie szacunkowych kosztów EBC z tytułu realizacji zadań nadzorczych w danym roku. Koszty te dzielą się na trzy kategorie:

 • wynagrodzenia i świadczenia, w tym wynagrodzenia podstawowe, godziny nadliczbowe, dodatki do wynagrodzeń i świadczenia po okresie zatrudnienia na rzecz nadzorców i służb wspólnych
 • wynajem i utrzymanie budynków, w tym czynsz za najem stały i tymczasowy oraz wszelkie koszty napraw, konserwacji i obsługi związane z siedzibą EBC
 • pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty usług doradczych, obsługi informatycznej i statystycznej, amortyzacji środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), wyjazdów służbowych oraz szkoleń.

 
Koszty szacunkowe
2018
Koszty szacunkowe
2017
Koszty rzeczywiste
2017
Koszty rzeczywiste
2016
Koszty zadań nadzorczych* 502,5 464,7 436,7 382,2
Wynagrodzenia i świadczenia 247,6 208,6 215,0 180,7
Wynajem i utrzymanie budynków 53,9 55,0 53,0 58,1
Pozostałe koszty operacyjne 201,0 201,1 168,8 143,4

*Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.

Wprawdzie koszty regularnych zadań nadzorczych ogólnie się ustabilizowały, ale czynniki zewnętrzne, takie jak wyjście Wielkiej Brytanii z UE oraz przypadający w 2018 roku (prowadzony co dwa lata) nadzorczy test warunków skrajnych w instytucjach istotnych, spowodowały wzrost szacunkowych rocznych kosztów za bieżący okres rozliczeniwoy. Zdarzenia te spowodowały wzrost zarówno liczby pracowników nadzoru bankowego zatrudnionych w EBC, jak i kosztu zaangażowania dodatkowych konsultantów zewnętrznych.

Ponadto w 2017 roku europejski nadzór bankowy wdrożył ogólnosystemowe podejście do organizacji kontroli, aby w nadchodzących latach zwiększyć liczbę kontroli prowadzonych przez zespoły transgraniczne i mieszane. Wynikiem tego było oddelegowanie przez właściwe organy krajowe do EBC większej liczby inspektorów i związany z tym wzrost kosztów podróży służbowych. W 2018 roku będzie też nadal prowadzony ukierunkowany przegląd modeli wewnętrznych (TRIM), z podobnym budżetem jak w roku 2017. I wreszcie, wraz ze zwiększaniem się liczby pracowników w nadzorze bankowym rośnie także zapotrzebowanie na usługi świadczone przez służby wspólne, czyli pomocnicze obszary organizacyjne EBC.

Nadzór z bliska. Co to jest ukierunkowany przegląd modeli wewnętrznych?

Jak widać, wzrost kosztów w porównaniu z kwotą podaną w decyzji EBC z roku 2017 dotyczy w całości kategorii „wynagrodzenia i świadczenia”. Pozostałe koszty operacyjne – z powodu których w 2017 roku koszty faktyczne były niższe od szacowanych – nie zmieniły się w porównaniu z decyzją z 2017 mimo wprowadzenia w 2018 nowych działań i usług (opisanych powyżej).

Nadpłata lub niedopłata

Łączna kwota pobierana przez EBC musi wystarczyć na pokrycie (ale nie może przewyższać) wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych w danym okresie objętym opłatą. Ponieważ decyzja EBC w sprawie łącznej wysokości rocznych opłat nadzorczych opiera się na szacunkach, kwota pobrana zaliczkowo może się różnić od faktycznie wydanej. Ewentualna nadpłata lub niedopłata za poprzedni rok będzie odjęta od łącznej kwoty rocznych opłat nadzorczych w następnym roku lub do niej doliczona.

Na koniec roku 2017 koszty EBC z tytułu zadań nadzorczych wyniosły 436,7 mln euro, czyli o 6% mniej, niż przewidywano. W związku z tym powstała nadpłata w wysokości 27,9 mln euro. Została ona uwzględniona w łącznej kwocie do pobrania w roku 2018.

Roczne sprawozdanie finansowe EBC

Inne korekty

Wszystkie nadzorowane banki i grupy bankowe muszą wnosić opłatę za rok – lub część roku – w ciągu którego są objęte nadzorem. Jeżeli po wystawieniu przez EBC indywidualnych zawiadomień o opłacie nadzorczej zmieni się sytuacja banku lub grupy bankowej, odpowiednia korekta zostanie uwzględniona w łącznej rocznej kwocie opłat za następny okres. Zmiana sytuacji może polegać na udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności nowym bankom lub grupom bankowym, które będą objęte nadzorem, cofnięciu zezwolenia bądź zmianie statusu instytucji z istotnej na mniej istotną lub odwrotnie.

Zmiana sytuacji

EBC podejmuje wszystkie wymagane działania, by pobrać opłaty nadzorcze od nadzorowanych banków i grup bankowych. Odsetki za zwłokę w zapłacie i kwoty, których nie udało się ściągnąć, będą uwzględnione przy ustalaniu łącznej kwoty rocznych opłat za następny rok.

Pozostałe korekty dotyczące okresu rozliczeniowego 2017, które zostały ujęte w szacunkach opłaty nadzorczej na rok 2018, wynoszą 0,2 mln euro. Obejmują głównie zwrot opłaty na rzecz banków mniej istotnych.

Ile płacą obie kategorie banków?

Wysokość kosztów odzyskiwanych w postaci rocznych opłat nadzorczych zależy przede wszystkim od tego, czy dany nadzorowany bank jest instytucją istotną czy mniej istotną, a zatem – w jakim zakresie jest nadzorowany przez EBC.

W wyniku różnicy między kosztami faktycznie poniesionymi na sprawowanie nadzoru bankowego w roku 2017 a całkowitą kwotą pobraną w tym roku powstała nadpłata w wysokości 27,9 mln euro. Różnice dotyczyły banków zarówno istotnych, jak i mniej istotnych, przy czym w wypadku tych pierwszych (nadzorowanych bezpośrednio przez EBC) wystąpiła nadpłata w wysokości 30,2 mln euro, a w wypadku tych drugich – niedopłata w kwocie 2,3 mln euro. Zatem banki mniej istotne muszą do opłaty za rok 2018, którą zostały obciążone w 2017, dopłacić 2,3 mln euro.

 
Opłaty od istotnych
instytucji lub grup bankowych
2018
Opłaty od mniej istotnych
instytucji lub grup bankowych
2018
Razem
Łączna opłata nadzorcza* 428,5 46,3 474,8
Szacunkowe koszty roczne 458,6 43,9 502,5
Nadpłata/niedopłata do przeniesienia −30,2 2,3 −27,9
Inne korekty 0,1 0,1 0,3

*Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.