Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Całkowita kwota rocznych opłat

EBC pobiera od wszystkich nadzorowanych banków roczne opłaty na pokrycie ponoszonych przez siebie kosztów nadzoru bankowego.

Całkowita kwota opłat jest ustalana na podstawie rzeczywistych kosztów, które są znane dopiero po zamknięciu ksiąg rachunkowych EBC za dany rok. Zatem całkowita kwota rocznych opłat i odnośna decyzja EBC są publikowane w marcu następnego roku, jednocześnie z raportem rocznym EBC z działalności nadzorczej.

Decyzja EBC w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2023

Opłata za 2023 została pobrana w drugim kwartale 2024.

W rozdziale 6 raportu rocznego EBC z działalności nadzorczej można znaleźć objaśnienia dotyczące rzeczywistych kosztów i obsady zadań nadzorczych EBC oraz opis zasad dotyczących opłat nadzorczych za dany okres sprawozdawczy. Jest tam również podana szacunkowa kwota rocznych kosztów na następny okres objęty opłatą.

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej

Co pokrywa opłata?

Łączna kwota opłat nadzorczych pokrywa koszty poniesione przez EBC w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych za dany okres styczeń–grudzień objęty opłatą. Składają się na nią:

  • łączne roczne koszty za dany okres objęty opłatą
  • kwoty otrzymane lub zwrócone na podstawie art. 7 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych w związku ze zmianą sytuacji, np. udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności nowemu bankowi, który będzie podlegać nadzorowi, cofnięciem zezwolenia bądź zmianą statusu instytucji z istotnego na mniej istotny lub odwrotnie
  • nieściągnięte opłaty za poprzednie okresy
  • otrzymane odsetki za zwłokę we wniesieniu płatności przez podmiot ponoszący opłatę.
Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych Zmiana sytuacji

Łączne roczne koszty

Główną częścią rocznych kosztów EBC z tytułu nadzoru bankowego są wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadań nadzorczych:

  • koszty sprawowania bezpośredniego nadzoru nad istotnymi bankami i grupami bankowymi, dotyczące przede wszystkim wspólnych zespołów nadzorczych i kontroli na miejscu
  • koszty pełnienia zwierzchniej kontroli nad nadzorem nad mniej istotnymi bankami i grupami bankowymi
  • koszty wykonywania zadań przekrojowych i specjalistycznych, w tym dotyczące Sekretariatu Rady ds. Nadzoru, zadań makroostrożnościowych, służb statystycznych i służb prawnych obsługujących nadzór bankowy.

W każdej kategorii zadań zawierają się również koszty związane pośrednio z zadaniami nadzorczymi EBC, np. dotyczące usług techniczno‑biurowych, personalnych i informatycznych świadczonych przez pomocnicze obszary organizacyjne EBC.

Schemat organizacyjny Roczny raport finansowy EBC

Korekta łącznych rocznych kosztów

Wszystkie nadzorowane banki i grupy bankowe muszą wnosić opłatę za rok – lub część roku – w ciągu którego są objęte nadzorem. Jeżeli po wystawieniu przez EBC indywidualnych zawiadomień o opłacie nadzorczej zmieni się sytuacja banku lub grupy bankowej, odpowiednia korekta zostanie uwzględniona w opłacie za następny okres. Zmiana sytuacji może polegać na udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności nowemu bankowi lub grupie bankowej, które będą objęte nadzorem, cofnięciu zezwolenia oraz zmianie statusu instytucji z istotnego na mniej istotny lub odwrotnie.

Zmiana sytuacji

EBC podejmuje wszystkie wymagane działania, żeby pobrać opłaty nadzorcze od nadzorowanych banków i grup bankowych. Odsetki za zwłokę w zapłacie i kwoty, których nie udało się ściągnąć, uwzględnia się przy ustalaniu całkowitej kwoty rocznych opłat za następny rok.

W 2023 całkowite roczne koszty skorygowano o łączną kwotę netto 220 129 euro. Składają się na nią korekty opłat za poprzednie okresy w wysokości 402 266 euro oraz otrzymane odsetki za zwłokę wynoszące −182 137 euro.

Całkowita roczna opłata nadzorcza za 2023

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych naliczona za 2023 wyniosła 653,7 mln euro (zob. tabela). Jest to o 60,0 mln euro więcej niż w 2022, kiedy banki obciążono kwotą 593,7 mln euro.

Kwota naliczona za okres objęty opłatą

2023

2022

2021

Całkowita opłata nadzorcza*

653,7

593,7

577,5

Roczne koszty

653,5

593,8

577,5

Korekta rocznych kosztów

0,2

−0,1

−0,0

* Wszystkie kwoty w mln euro. Z powodu zaokrągleń pozycje mogą się nie sumować.

Powodem wyższych kosztów w 2023 jest wzrost rzeczywistych rocznych kosztów wynikający z wyższych kosztów osobowych i pierwszego pełnego roku normalnej aktywności w nadzorze bankowym po pandemii, skutkującego wzrostem kosztów w większości kategorii. Ponadto wyższe koszty wynikają z wprowadzenia nowych usług informatycznych związanych z nadzorczymi technologiami cyfrowymi (suptech) oraz wpływu inflacji i wysokich cen energii. Więcej informacji na temat opłat nadzorczych za 2023 i prognoz kosztów na 2024 można znaleźć w rozdziale 6 raportu rocznego EBC z działalności nadzorczej za 2023

Ile płacą obie kategorie banków?

Wysokość kosztów pokrywanych rocznymi opłatami nadzorczymi zależy przede wszystkim od tego, czy nadzorowany podmiot lub grupa bankowa ma status instytucji istotnej czy mniej istotnej, a zatem – w jakim zakresie podlega kontroli EBC.

 

Opłaty od instytucji istotnych za 2023

Opłaty od instytucji mniej istotnych za 2023

Razem
Całkowita opłata nadzorcza*

626,5

27,2

653,7

Roczne koszty

626,3

27,2

653,5

Korekta rocznych kosztów

0,2

−0,0

0,2

* Wszystkie kwoty w mln euro. Z powodu zaokrągleń pozycje mogą się nie sumować.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości