Całkowita kwota rocznych opłat

EBC pobiera od wszystkich nadzorowanych banków roczne opłaty na pokrycie ponoszonych przez siebie kosztów nadzoru bankowego.

Całkowita kwota opłat jest ustalana na podstawie rzeczywistych kosztów, które będą znane dopiero po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany rok. Zatem całkowita kwota rocznych opłat i odnośna decyzja EBC są publikowane w marcu następnego roku, jednocześnie z raportem rocznym EBC z działalności nadzorczej.

Opłata za rok 2020 będzie pobrana w roku 2021, a obciążenie nią nastąpi w drugim kwartale tego roku.

W rozdziale 6 raportu rocznego EBC z działalności nadzorczej można znaleźć objaśnienia dotyczące rzeczywistych kosztów i obsady zadań nadzorczych EBC oraz opis zasad pobierania opłat nadzorczych za dany okres sprawozdawczy. Jest tam również podana szacunkowa kwota rocznych kosztów na następny okres objęty opłatą.

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej

Co pokrywa opłata?

Łączna kwota opłat nadzorczych pokrywa koszty poniesione przez EBC w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych za odpowiedni okres objęty opłatą, czyli za dany rok. Składają się na nią:

  • łączne roczne koszty za dany okres objęty opłatą
  • jedynie w przypadku okresu objętego opłatą 2020 – nadpłata z roku 2019, która ma zostać zwrócona.

Do łącznej kwoty rocznych opłat nadzorczych wliczają się ponadto:

  • kwoty otrzymane lub zwrócone na podstawie art. 7 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych w związku ze zmianami sytuacji, np. udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności nowemu bankowi, który będzie podlegać nadzorowi, cofnięciem zezwolenia bądź zmianą statusu instytucji z istotnego na mniej istotny lub odwrotnie
  • nieściągnięte opłaty za poprzednie okresy
  • otrzymane odsetki za zwłokę we wniesieniu płatności przez podmiot ponoszący opłatę.

Łączne koszty roczne

Główną częścią rocznych kosztów EBC z tytułu nadzoru bankowego są wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadań nadzorczych:

  • koszty sprawowania bezpośredniego nadzoru nad istotnymi bankami i grupami bankowymi, dotyczące przede wszystkim wspólnych zespołów nadzorczych i kontroli na miejscu
  • koszty pełnienia zwierzchniej kontroli nad nadzorem pośrednim nad mniej istotnymi bankami i grupami bankowymi
  • koszty wykonywania zadań przekrojowych i specjalistycznych, w tym dotyczące Sekretariatu Rady ds. Nadzoru, zadań makroostrożnościowych, służb statystycznych i służb prawnych obsługujących nadzór bankowy.

W każdej kategorii zadań zawierają się również koszty związane pośrednio z zadaniami nadzorczymi EBC, np. dotyczące usług techniczno-biurowych, personalnych i informatycznych świadczonych przez pomocnicze obszary organizacyjne EBC.

Nadpłata lub niedopłata – dotyczy tylko roku 2020

Łączna kwota pobierana przez EBC musi wystarczyć na pokrycie (ale nie może przewyższać) kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych w danym okresie objętym opłatą. Do roku 2019 włącznie EBC pobierał opłatę na podstawie szacunkowych kosztów za dany okres okres, a różnica między pobraną kwotą a rzeczywistymi kosztami powodowała powstanie nadpłaty lub niedopłaty. Nadpłata z danego roku była doliczana do całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za następny rok, a niedopłata – odliczana od tej kwoty. Więc chociaż opłata za okres 2020 będzie pobrana wtedy, kiedy będą już znane rzeczywiste koszty, to trzeba będzie ją pomniejszyć o nadpłatę z poprzedniego okresu.

Na koniec roku 2019 koszty EBC z tytułu zadań nadzorczych wyniosły 537 mln euro, czyli o 4% mniej, niż przewidywano. W związku z tym powstała nadpłata w wysokości 22 mln euro. Zostanie ona odliczona od łącznej kwoty do pobrania za rok 2020.

Od okresu objętego opłatą 2021 nadpłaty i niedopłaty nie będą już występować.

Roczne sprawozdanie finansowe EBC

Inne korekty

Wszystkie nadzorowane banki i grupy bankowe muszą wnosić opłatę za rok – lub część roku – w ciągu którego są objęte nadzorem. Jeżeli po wystawieniu przez EBC indywidualnych zawiadomień o opłacie nadzorczej zmieni się sytuacja banku lub grupy bankowej, odpowiednia korekta zostanie uwzględniona w opłacie za następny okres. Zmiana sytuacji może polegać na udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności nowemu bankowi lub grupie bankowej, które będą objęte nadzorem, cofnięciu zezwolenia bądź zmianie statusu instytucji z istotnego na mniej istotny lub odwrotnie.

Zmiana sytuacji

EBC podejmuje wszystkie wymagane działania, żeby pobrać opłaty nadzorcze od nadzorowanych banków i grup bankowych. Odsetki za zwłokę w zapłacie i kwoty, których nie udało się ściągnąć, uwzględnia się przy ustalaniu całkowitej kwoty rocznych opłat za następny rok.

Nie wiadomo jeszcze, ile wyniosą takie korekty za poprzednie okresy, więc nie uwzględniono ich w szacunkach opłaty nadzorczej za rok 2020.

Szacunkowa całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych za okres 2020

Według szacunków całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych do pobrania za rok 2020 wynosi ok. 581,7 mln euro (zob. tabela). Jest to o 5,7 mln euro więcej niż w 2019 roku, kiedy obciążono banki kwotą 576 mln euro.

Podczas gdy w roku 2018 wystąpiła niedopłata, to z zastosowania szacunków na rok 2019 powstała nadwyżka w wysokości 22 mln euro, do przeniesienia okres objęty opłatą 2020. Rok 2020 to ostatni okres, w którym przy pobieraniu opłaty nadzorczej na rzecz EBC będzie uwzględniana nadpłata lub niedopłata w stosunku do szacunków za poprzedni okres.

 
Szacunki na rok 2020
Szacunki na rok 2019
Szacunki na rok 2018
Łączna opłata nadzorcza* 581,7 576,0 474,8
Szacunkowe koszty 603,7 559,0 502,5
Nadpłata/niedopłata z poprzedniego roku -22,0 15,3 -27,9
Inne korekty jeszcze nieznane 1,7 0,2

* Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.

Wzrost kosztów dotyczy bezpośredniego nadzoru nad bankami istotnymi. W rozdziale 6.1 raportu rocznego EBC z działalności nadzorczej za rok 2019 można znaleźć prognozy dotyczące opłat nadzorczych na rok 2020.

Ile płacą obie kategorie banków?

Wysokość kosztów pokrywanych rocznymi opłatami nadzorczymi zależy przede wszystkim od tego, czy nadzorowany podmiot lub grupa bankowa ma status instytucji istotnej czy mniej istotnej, a zatem – w jakim zakresie podlega kontroli przez EBC.

 
Opłaty od instytucji istotnych 2020
Opłaty od instytucji mniej istotnych 2020
Razem
Całkowita opłata nadzorcza* 521,27 60,5 581,7
Szacunkowe koszty roczne 544,3 59,4 603,7
Nadpłata/niedopłata do przeniesienia -23,1 1,1 -22,0
Inne korekty jeszcze nieznane jeszcze nieznane jeszcze nieznane

* Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.