Łączna wysokość rocznych opłat

EBC pobiera od wszystkich nadzorowanych banków roczne opłaty na pokrycie ponoszonych przez siebie kosztów nadzoru bankowego.

Łączna wysokość tych opłat jest ogłaszana co roku do 30 kwietnia w decyzji EBC.

W raporcie rocznym EBC z działalności nadzorczej można znaleźć informacje o faktycznych kosztach zadań nadzorczych i liczbie pracowników wykonujących te zadania oraz opis zasad pobierania opłat nadzorczych za dany okres sprawozdawczy.

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej

Co pokrywa opłata?

Łączna kwota opłat nadzorczych pokrywa koszty poniesione przez EBC w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych za odpowiedni okres objęty opłatą, czyli za dany rok. Składają się na nią:

  • szacunkowe łączne koszty za ten rok
  • nadpłata (lub niedopłata) z poprzedniego roku, która ma zostać zwrócona (lub pobrana).

Do łącznej kwoty rocznych opłat nadzorczych wliczają się ponadto:

  • kwoty otrzymane lub zwrócone na podstawie art. 7 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych w związku ze zmianami sytuacji, np. udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności nowemu bankowi, który będzie podlegać nadzorowi, cofnięciem zezwolenia bądź zmianą statusu instytucji z istotnej na mniej istotną lub odwrotnie
  • nieściągnięte opłaty za poprzednie okresy
  • otrzymane odsetki za zwłokę we wniesieniu płatności przez podmiot ponoszący opłatę.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych
Zmiana sytuacji

Łączna wysokość rocznej opłaty nadzorczej za okres objęty opłatą

Łączna roczna opłata nadzorcza oszacowana na rok 2019 wynosi 576,0 mln euro (zob. tabela). Jest to o 101,2 mln euro więcej niż w 2018 roku, kiedy obciążono banki kwotą 425 mln euro.

Ponad 40% tej różnicy wynika stąd, że obciążenia dokonuje się na podstawie kosztów szacunkowych. Inaczej niż w poprzednich latach, kiedy występowały nadpłaty z ubiegłego okresu (pomniejszające łączną kwotę do pobrania), rok 2018 zamknął się niedopłatą w wysokości 15,3 mln euro, która przenosi się na następny okres i jest uwzględniona w szacunkowej opłacie za 2019.

 
Szacunki na rok 2019
Szacunki na rok 2018
Szacunki na rok 2017
Łączna opłata nadzorcza* 576,0 474,8 425,0
Szacunkowe koszty 559,0 502,5 464,7
Nadpłata/niedopłata z poprzedniego roku 15,3 -27,9 -41,1
Inne korekty 1,7 0,2 1,4

*Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.

Łączne koszty roczne

Główną częścią rocznych kosztów EBC z tytułu nadzoru bankowego są wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadań nadzorczych:

  • koszty sprawowania bezpośredniego nadzoru nad istotnymi bankami i grupami bankowymi, dotyczące przede wszystkim wspólnych zespołów nadzorczych i kontroli na miejscu
  • koszty pełnienia zwierzchniej kontroli nad nadzorem pośrednim nad mniej istotnymi bankami i grupami bankowymi
  • koszty wykonywania zadań przekrojowych i specjalistycznych, w tym dotyczące Sekretariatu Rady ds. Nadzoru, zadań makroostrożnościowych, służb statystycznych i służb prawnych obsługujących nadzór bankowy.

Zawierają się w nich również koszty związane pośrednio z zadaniami nadzorczymi EBC, np. dotyczące usług techniczno-biurowych, personalnych i informatycznych świadczonych przez pomocnicze obszary organizacyjne EBC.

Podane poniżej kwoty w poszczególnych kategoriach kosztów obejmują także przypadający na nie udział usług pomocniczych.

Nakłady budżetowe na regularne zadania się ustabilizowały, występują jednak czynniki zewnętrzne, przede wszystkim wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które rodzą potrzebę zwiększenia zasobów na rok 2019. Na ten rok Rada Prezesów zatwierdziła wzrost zatrudnienia o 90 etatów dla podstawowych obszarów funkcjonalnych Nadzoru Bankowego EBC i 18 etatów dla obszarów świadczących usługi wspólne na potrzeby zadań związanych z SSM. Prawie połowa nowych etatów w obszarach podstawowych wynika z brexitu, a reszta wiąże się przede wszystkim z przejściem na korzystanie z własnych kadr przy testach warunków skrajnych, które wcześniej prowadzili konsultanci zewnętrzni.

Jak widać w poniższej tabeli, wzrost kosztów dotyczy głównie bezpośredniego nadzoru nad bankami istotnymi.

 
Koszty szacunkowe
2019
Koszty szacunkowe
2018
Koszty rzeczywiste 2018
Koszty rzeczywiste 2017
Koszty zadań nadzorczych* 559,0 502,5 517,8 436,7
Bezpośredni nadzór nad bankami istotnymi 336,2 283,4 304,8 242,9
Zwierzchnia kontrola nad bankami mniej istotnymi 33,2 27,1 28,7 24,0
Zadania przekrojowe i usługi specjalistyczne 189,6 192,0 184,4 169,8

*Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.

Schemat organizacyjny
Nadzór z bliska: co to jest ukierunkowany przegląd modeli wewnętrznych?

Nadpłata lub niedopłata

Łączna kwota pobierana przez EBC musi wystarczyć na pokrycie (ale nie może przewyższać) kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych w danym okresie objętym opłatą. Ponieważ decyzja EBC w sprawie łącznej wysokości rocznych opłat nadzorczych opiera się na szacunkach, kwota pobrana zaliczkowo może się różnić od faktycznie wydanej. Ewentualna nadpłata lub niedopłata za dany rok powiększa lub pomniejsza łączną kwotę rocznych opłat nadzorczych w następnym roku.

Na koniec roku 2018 koszty EBC z tytułu zadań nadzorczych wyniosły 517,8 mln euro, czyli o 3% więcej, niż przewidywano. W związku z tym powstała niedopłata w wysokości 15,3 mln euro. Została ona uwzględniona w łącznej kwocie do pobrania w 2019.

Roczne sprawozdanie finansowe EBC

Inne korekty

Wszystkie nadzorowane banki i grupy bankowe muszą wnosić opłatę za rok – lub część roku – w ciągu którego są objęte nadzorem. Jeżeli po wystawieniu przez EBC indywidualnych zawiadomień o opłacie nadzorczej zmieni się sytuacja banku lub grupy bankowej, odpowiednia korekta zostanie uwzględniona w opłacie za następny okres. Zmiana sytuacji może polegać na udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności nowym bankom lub grupom bankowym, które będą objęte nadzorem, cofnięciu zezwolenia bądź zmianie statusu instytucji z istotnej na mniej istotną lub odwrotnie.

Zmiana sytuacji

EBC podejmuje wszystkie wymagane działania, by pobrać opłaty nadzorcze od nadzorowanych banków i grup bankowych. Odsetki za zwłokę w zapłacie i kwoty, których nie udało się ściągnąć, będą uwzględnione przy ustalaniu łącznej kwoty rocznych opłat za następny rok.

Pozostałe korekty dotyczące poprzednich okresów ujęte w szacunkach opłaty nadzorczej na rok 2019 wynoszą 1,7 mln euro.

Ile płacą obie kategorie banków?

Wysokość kosztów pokrywanych rocznymi opłatami nadzorczymi zależy przede wszystkim od tego, czy dany nadzorowany bank ma status instytucji istotnej czy mniej istotnej, a zatem – w jakim zakresie jest kontrolowany przez EBC.

 
Opłaty od istotnych instytucji
lub grup bankowych
2019
Opłaty od mniej istotnych instytucji
lub grup bankowych
2019
Razem
Łączna opłata nadzorcza* 524,2 51,8 576,0
Szacunkowe koszty roczne 508,7 50,3 559,0
Nadpłata/niedopłata do przeniesienia 14,0 1,4 15,3
Inne korekty 1,6 0,1 1,7

*Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.