Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Całkowita kwota rocznych opłat

EBC pobiera od wszystkich nadzorowanych banków roczne opłaty na pokrycie ponoszonych przez siebie kosztów nadzoru bankowego.

Całkowita kwota opłat jest ustalana na podstawie rzeczywistych kosztów, które będą znane dopiero po zamknięciu ksiąg rachunkowych EBC za dany rok. Zatem całkowita kwota rocznych opłat i odnośna decyzja EBC są publikowane w marcu następnego roku, jednocześnie z raportem rocznym EBC z działalności nadzorczej.

Decyzja EBC w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za rok 2022

Opłata za rok 2022 została pobrana w drugim kwartale 2023.

W rozdziale 6 raportu rocznego EBC z działalności nadzorczej można znaleźć objaśnienia dotyczące rzeczywistych kosztów i obsady zadań nadzorczych EBC oraz opis zasad pobierania opłat nadzorczych za dany okres sprawozdawczy. Jest tam również podana szacunkowa kwota rocznych kosztów na następny okres objęty opłatą.

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej

Co pokrywa opłata?

Łączna kwota opłat nadzorczych pokrywa koszty poniesione przez EBC w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych za odpowiedni okres styczeń–grudzień objęty opłatą. Składają się na nią:

  • łączne roczne koszty za dany okres objęty opłatą
  • kwoty otrzymane lub zwrócone na podstawie art. 7 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych w związku ze zmianami sytuacji, np. udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności nowemu bankowi, który będzie podlegać nadzorowi, cofnięciem zezwolenia bądź zmianą statusu instytucji z istotnego na mniej istotny lub odwrotnie
  • nieściągnięte opłaty za poprzednie okresy
  • otrzymane odsetki za zwłokę we wniesieniu płatności przez podmiot ponoszący opłatę.
Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych Zmiana sytuacji

Łączne koszty roczne

Główną częścią rocznych kosztów EBC z tytułu nadzoru bankowego są wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadań nadzorczych:

  • koszty sprawowania bezpośredniego nadzoru nad istotnymi bankami i grupami bankowymi, dotyczące przede wszystkim wspólnych zespołów nadzorczych i kontroli na miejscu
  • koszty pełnienia zwierzchniej kontroli nad nadzorem nad mniej istotnymi bankami i grupami bankowymi
  • koszty wykonywania zadań przekrojowych i specjalistycznych, w tym dotyczące Sekretariatu Rady ds. Nadzoru, zadań makroostrożnościowych, służb statystycznych i służb prawnych obsługujących nadzór bankowy.

W każdej kategorii zadań zawierają się również koszty związane pośrednio z zadaniami nadzorczymi EBC, np. dotyczące usług techniczno-biurowych, personalnych i informatycznych świadczonych przez pomocnicze obszary organizacyjne EBC.

Schemat organizacyjny Roczny raport finansowy EBC

Korekty łącznych kosztów rocznych

Wszystkie nadzorowane banki i grupy bankowe muszą wnosić opłatę za rok – lub część roku – w ciągu którego są objęte nadzorem. Jeżeli po wystawieniu przez EBC indywidualnych zawiadomień o opłacie nadzorczej zmieni się sytuacja banku lub grupy bankowej, odpowiednia korekta zostanie uwzględniona w opłacie za następny okres. Zmiana sytuacji może polegać na udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności nowemu bankowi lub grupie bankowej, które będą objęte nadzorem, cofnięciu zezwolenia oraz zmianie statusu instytucji z istotnego na mniej istotny lub odwrotnie.

Zmiana sytuacji

EBC podejmuje wszystkie wymagane działania, żeby pobrać opłaty nadzorcze od nadzorowanych banków i grup bankowych. Odsetki za zwłokę w zapłacie i kwoty, których nie udało się ściągnąć, uwzględnia się przy ustalaniu całkowitej kwoty rocznych opłat za następny rok.

W 2022 całkowite koszty roczne skorygowano o łączną kwotę netto -96 265 euro. Składają się na nią korekty opłat za poprzednie okresy w wysokości 37 690 euro oraz otrzymane odsetki za zwłokę wynoszące -133 955 euro.

Całkowita opłata za okres 2022

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych naliczona za rok 2022 wyniosła 593,7 mln euro (zob. tabela). Jest to o 16,2 mln euro więcej niż w 2021 roku, kiedy obciążono banki kwotą 577,5 mln euro.

Kwota naliczona za okres objęty opłatą 2022 2021 2020**
Całkowita opłata nadzorcza* 593,7 577,5 514,3
Koszty roczne 593,8 577,5 535,3
Korekta kosztów rocznych -0,1 -0,0 1,0
* Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.
** Kwotę opłaty za 2020 skorygowano o nadpłatę w wysokości 22,0 mln euro, która wynikała z obliczenia opłaty za 2019 na podstawie szacunkowych kosztów. 

Powodem wyższych kosztów w 2022 jest wzrost rzeczywistych kosztów rocznych wynikający z postępującego stopniowo powrotu do normalnej aktywności w nadzorze bankowym. Te koszty dotyczą zwłaszcza bezpośredniego nadzoru nad instytucjami istotnymi, w przypadku których liczba kontroli na miejscu wróciła do poziomu sprzed pandemii. Wzrost kosztów zadań przekrojowych i usług specjalistycznych odnosi się do tworzenia systemów informatycznych na potrzeby nadzoru bankowego i ich udoskonalania. Więcej informacji na temat opłat nadzorczych za 2022 i prognoz dotyczących kosztów w 2023 można znaleźć w rozdziale 6 raportu rocznego EBC z działalności nadzorczej za rok 2022

Ile płacą obie kategorie banków?

Wysokość kosztów pokrywanych rocznymi opłatami nadzorczymi zależy przede wszystkim od tego, czy nadzorowany podmiot lub grupa bankowa ma status instytucji istotnej czy mniej istotnej, a zatem – w jakim zakresie podlega kontroli przez EBC.

  Opłaty od instytucji istotnych za 2022 Opłaty od instytucji mniej istotnych za 2022 Razem
Całkowita opłata nadzorcza* 566,7 27,0 593,7
Koszty roczne 566,8 27,0 593,8
Korekta kosztów rocznych -0,1 -0,0 -0,1
* Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości