Menu

Całkowita kwota rocznych opłat

EBC pobiera od wszystkich nadzorowanych banków roczne opłaty na pokrycie ponoszonych przez siebie kosztów nadzoru bankowego.

Całkowita kwota opłat jest ustalana na podstawie rzeczywistych kosztów, które będą znane dopiero po zamknięciu ksiąg rachunkowych EBC za dany rok. Zatem całkowita kwota rocznych opłat i odnośna decyzja EBC są publikowane w marcu następnego roku, jednocześnie z raportem rocznym EBC z działalności nadzorczej.

Decyzja EBC w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za rok 2020

Opłata za rok 2021 zostanie pobrana w drugim kwartale 2022.

W rozdziale 6 raportu rocznego EBC z działalności nadzorczej można znaleźć objaśnienia dotyczące rzeczywistych kosztów i obsady zadań nadzorczych EBC oraz opis zasad pobierania opłat nadzorczych za dany okres sprawozdawczy. Jest tam również podana szacunkowa kwota rocznych kosztów na następny okres objęty opłatą.

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej

Co pokrywa opłata?

Łączna kwota opłat nadzorczych pokrywa wydatki poniesione przez EBC w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych za odpowiedni okres objęty opłatą, czyli za dany rok. Składają się na nią:

  • łączne roczne koszty za dany okres objęty opłatą
  • kwoty otrzymane lub zwrócone na podstawie art. 7 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych w związku ze zmianami sytuacji, np. udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności nowemu bankowi, który będzie podlegać nadzorowi, cofnięciem zezwolenia bądź zmianą statusu instytucji z istotnego na mniej istotny lub odwrotnie
  • nieściągnięte opłaty za poprzednie okresy
  • otrzymane odsetki za zwłokę we wniesieniu płatności przez podmiot ponoszący opłatę.

Łączne koszty roczne

Główną częścią rocznych kosztów EBC z tytułu nadzoru bankowego są wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadań nadzorczych:

  • koszty sprawowania bezpośredniego nadzoru nad istotnymi bankami i grupami bankowymi, dotyczące przede wszystkim wspólnych zespołów nadzorczych i kontroli na miejscu
  • koszty pełnienia zwierzchniej kontroli nad nadzorem pośrednim nad mniej istotnymi bankami i grupami bankowymi
  • koszty wykonywania zadań przekrojowych i specjalistycznych, w tym dotyczące Sekretariatu Rady ds. Nadzoru, zadań makroostrożnościowych, służb statystycznych i służb prawnych obsługujących nadzór bankowy.

W każdej kategorii zadań zawierają się również koszty związane pośrednio z zadaniami nadzorczymi EBC, np. dotyczące usług techniczno-biurowych, personalnych i informatycznych świadczonych przez pomocnicze obszary organizacyjne EBC.

Nadpłata lub niedopłata – dotyczy tylko roku 2020

Łączna kwota pobierana przez EBC musi wystarczyć na pokrycie (ale nie może przewyższać) kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych w danym okresie objętym opłatą. Do roku 2019 włącznie EBC pobierał opłatę na podstawie szacunkowych kosztów za dany okres, a różnica między pobraną kwotą a rzeczywistymi kosztami powodowała powstanie nadpłaty lub niedopłaty. Nadpłata z danego roku była doliczana do całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za następny rok, a niedopłata – odliczana od tej kwoty. Więc chociaż opłata za okres 2020 została naliczona na podstawie rzeczywistych poniesionych kosztów, to trzeba było ją pomniejszyć o nadpłatę z poprzedniego okresu.

Na koniec roku 2019 koszty EBC z tytułu zadań nadzorczych wyniosły 537,0 mln euro, czyli o 4% mniej, niż przewidywano. W związku z tym powstała nadpłata w wysokości 22,0 mln euro. Została ona odliczona od łącznej kwoty do pobrania za rok 2020.

Od okresu objętego opłatą 2021 nadpłaty i niedopłaty nie będą już występować.

Roczny raport finansowy EBC

Inne korekty

Wszystkie nadzorowane banki i grupy bankowe muszą wnosić opłatę za rok – lub część roku – w ciągu którego są objęte nadzorem. Jeżeli po wystawieniu przez EBC indywidualnych zawiadomień o opłacie nadzorczej zmieni się sytuacja banku lub grupy bankowej, odpowiednia korekta zostanie uwzględniona w opłacie za następny okres. Zmiana sytuacji może polegać na udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności nowemu bankowi lub grupie bankowej, które będą objęte nadzorem, cofnięciu zezwolenia bądź zmianie statusu instytucji z istotnego na mniej istotny lub odwrotnie.

Zmiana sytuacji

EBC podejmuje wszystkie wymagane działania, żeby pobrać opłaty nadzorcze od nadzorowanych banków i grup bankowych. Odsetki za zwłokę w zapłacie i kwoty, których nie udało się ściągnąć, uwzględnia się przy ustalaniu całkowitej kwoty rocznych opłat za następny rok.

W rocznej opłacie nadzorczej za 2020 jako wynik netto innych korekt uwzględniono kwotę do zwrotu 1 mln euro.

Całkowita opłata za okres 2020

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych naliczona za rok 2020 wyniosła 514,3 mln euro (zob. tabela). To o 61,7 mln euro mniej niż w 2019 roku, kiedy obciążono banki kwotą 576,0 mln euro.

Kwota naliczona za okres objęty opłatą
2020
2019
2018
Całkowita opłata nadzorcza* 514,3 576,0 474,8
Koszty rzeczywiste 535,3 559,0 502,5
Nadpłata/niedopłata z poprzedniego roku −22,0 15,3 −27,9
Inne korekty 1,0 1,7 0,2

* Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.

Spadek kosztów w 2020 jest związany z wpływem pandemii COVID‑19 na działania nadzorcze. Więcej informacji na temat opłat nadzorczych za 2020 i prognoz dotyczących kosztów w 2021 można znaleźć w rozdziale 6 raportu rocznego EBC z działalności nadzorczej za rok 2020.

Ile płacą obie kategorie banków?

Wysokość kosztów pokrywanych rocznymi opłatami nadzorczymi zależy przede wszystkim od tego, czy nadzorowany podmiot lub grupa bankowa ma status instytucji istotnej czy mniej istotnej, a zatem – w jakim zakresie podlega kontroli przez EBC.

 
Opłaty od instytucji istotnych
za 2020
Opłaty od instytucji mniej istotnych
za 2020
Razem
Całkowita opłata nadzorcza* 476,5 37,8 514,3
Szacunkowe koszty roczne 499,1 36,2 535,3
Nadpłata/niedopłata do przeniesienia −23,1 1,1 −22,0
Inne korekty 0,5 0,5 1,0

* Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.