Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Całkowita kwota rocznych opłat

EBC pobiera od wszystkich nadzorowanych banków roczne opłaty na pokrycie ponoszonych przez siebie kosztów nadzoru bankowego.

Całkowita kwota opłat jest ustalana na podstawie rzeczywistych kosztów, które będą znane dopiero po zamknięciu ksiąg rachunkowych EBC za dany rok. Zatem całkowita kwota rocznych opłat i odnośna decyzja EBC są publikowane w marcu następnego roku, jednocześnie z raportem rocznym EBC z działalności nadzorczej.

Decyzja EBC w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za rok 2021

Opłata za rok 2022 zostanie pobrana w drugim kwartale 2023.

W rozdziale 6 raportu rocznego EBC z działalności nadzorczej można znaleźć objaśnienia dotyczące rzeczywistych kosztów i obsady zadań nadzorczych EBC oraz opis zasad pobierania opłat nadzorczych za dany okres sprawozdawczy. Jest tam również podana szacunkowa kwota rocznych kosztów na następny okres objęty opłatą.

Raport roczny z działalności nadzorczej

Co pokrywa opłata?

Łączna kwota opłat nadzorczych pokrywa koszty poniesione przez EBC w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych za odpowiedni okres styczeń–grudzień objęty opłatą. Składają się na nią:

  • łączne roczne koszty za dany okres objęty opłatą
  • kwoty otrzymane lub zwrócone na podstawie art. 7 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych w związku ze zmianami sytuacji, np. udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności nowemu bankowi, który będzie podlegać nadzorowi, cofnięciem zezwolenia bądź zmianą statusu instytucji z istotnego na mniej istotny lub odwrotnie
  • nieściągnięte opłaty za poprzednie okresy
  • otrzymane odsetki za zwłokę we wniesieniu płatności przez podmiot ponoszący opłatę.
Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych Zmiana sytuacji

Łączne koszty roczne

Główną częścią rocznych kosztów EBC z tytułu nadzoru bankowego są wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadań nadzorczych:

  • koszty sprawowania bezpośredniego nadzoru nad istotnymi bankami i grupami bankowymi, dotyczące przede wszystkim wspólnych zespołów nadzorczych i kontroli na miejscu
  • koszty pełnienia zwierzchniej kontroli nad nadzorem nad mniej istotnymi bankami i grupami bankowymi
  • koszty wykonywania zadań przekrojowych i specjalistycznych, w tym dotyczące Sekretariatu Rady ds. Nadzoru, zadań makroostrożnościowych, służb statystycznych i służb prawnych obsługujących nadzór bankowy.

W każdej kategorii zadań zawierają się również koszty związane pośrednio z zadaniami nadzorczymi EBC, np. dotyczące usług techniczno-biurowych, personalnych i informatycznych świadczonych przez pomocnicze obszary organizacyjne EBC.

Schemat organizacyjny Roczny raport finansowy EBC

Inne korekty

Wszystkie nadzorowane banki i grupy bankowe muszą wnosić opłatę za rok – lub część roku – w ciągu którego są objęte nadzorem. Jeżeli po wystawieniu przez EBC indywidualnych zawiadomień o opłacie nadzorczej zmieni się sytuacja banku lub grupy bankowej, odpowiednia korekta zostanie uwzględniona w opłacie za następny okres. Zmiana sytuacji może polegać na udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności nowemu bankowi lub grupie bankowej, które będą objęte nadzorem, cofnięciu zezwolenia oraz zmianie statusu instytucji z istotnego na mniej istotny lub odwrotnie.

Zmiana sytuacji

EBC podejmuje wszystkie wymagane działania, żeby pobrać opłaty nadzorcze od nadzorowanych banków i grup bankowych. Odsetki za zwłokę w zapłacie i kwoty, których nie udało się ściągnąć, uwzględnia się przy ustalaniu całkowitej kwoty rocznych opłat za następny rok.

W 2021 nie wystąpiły „inne korekty” w odniesieniu do poprzednich okresów objętych opłatą. Saldo korekt wynoszące ‑47 552 euro wynika z odsetek za zwłokę, które zwrócono poszczególnym bankom.

Całkowita opłata za okres 2021

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych naliczona za rok 2021 wyniosła 577,5 mln euro (zob. tabela). To o 63,1 mln euro więcej niż w 2020 roku, kiedy obciążono banki kwotą 514,3 mln euro.

Kwota naliczona za okres objęty opłatą 2021 2020 2019
Całkowita opłata nadzorcza* 577,5 514,3 576,0
Koszty rzeczywiste 577,5 535,3 559,0
Nadpłata/niedopłata z poprzedniego roku** -22,0 15,3
Inne korekty -0,0 1,0 1,7
* Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.
** Kwotę opłaty za 2020 skorygowano o nadpłatę w wysokości 22,0 mln euro, która wynikała z obliczenia opłaty za 2019 na podstawie szacunkowych kosztów. Od okresu objętego opłatą 2021 takie korekty nie będą już występować.

Wzrost wydatków w 2021 wynika z wyższych rzeczywistych kosztów rocznych, przede wszystkim zwiększonych kosztów informatycznych, a także wcześniejszego pomniejszenia opłaty nadzorczej za 2020 o nadpłatę za 2019. Więcej informacji na temat opłat nadzorczych za 2021 i prognoz dotyczących kosztów w 2022 można znaleźć w rozdziale 6 raportu rocznego EBC z działalności nadzorczej za rok 2021.

Ile płacą obie kategorie banków?

Wysokość kosztów pokrywanych rocznymi opłatami nadzorczymi zależy przede wszystkim od tego, czy nadzorowany podmiot lub grupa bankowa ma status instytucji istotnej czy mniej istotnej, a zatem – w jakim zakresie podlega kontroli przez EBC.

  Opłaty od instytucji istotnych za 2021 Opłaty od instytucji mniej istotnych za 2021 Razem
Całkowita opłata nadzorcza* 546,1 31,4 577,5
Koszty roczne 546,1 31,4 577,5
Inne korekty -0,0 -0,0 -0,0
* Wszystkie kwoty w mln euro. Wskutek zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.

Wszystkie strony w tej sekcji

Whistleblowing