Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen

De ECB brengt alle onder toezicht staande banken een jaarlijkse vergoeding voor toezicht (toezichtsvergoeding) in rekening om haar kosten in verband met het bankentoezicht te dekken.

Het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen wordt gebaseerd op de werkelijke kosten, die bekend worden wanneer de ECB het betreffende boekjaar afsluit. Dat betekent dat het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoedingen en het ECB-besluit daarover in maart van het volgende jaar worden gepubliceerd, tegelijk met het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden.

Besluit van de ECB betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2023

De vergoeding voor 2023 wordt in het tweede kwartaal van 2024 in rekening gebracht.

Hoofdstuk 6 van het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden bevat informatie over de werkelijke kosten en personele inzet ten behoeve van de toezichtstaken van de ECB, evenals een toelichting op het kader voor toezichtsvergoedingen voor de desbetreffende verslagperiode. Dit hoofdstuk bevat ook een raming van de jaarkosten voor de volgende vergoedingsperiode.

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden

Wat valt er allemaal onder de vergoeding?

Het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoedingen dekt de kosten die de ECB heeft gemaakt in verband met haar toezichtstaken voor de periode januari tot en met december van de desbetreffende vergoedingsperiode. Het totaalbedrag bestaat uit:

  • de totale kosten voor de vergoedingsperiode
  • bedragen die op grond van artikel 7 van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht zijn ontvangen of gerestitueerd en die betrekking hebben op veranderingen, zoals de toelating van nieuwe, onder toezicht komende banken, de intrekking van vergunningen, en statusveranderingen, d.w.z. banken die van belangrijk minder belangrijk worden of omgekeerd
  • eventuele oninbare vergoedingen met betrekking tot eerdere vergoedingsperioden
  • eventuele ontvangen rentebedragen in verband met te late betaling door de vergoedingsdebiteur (schuldenaar van de vergoeding)
Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht Verandering van situatie

Totaalbedrag van de jaarlijkse kosten

De kosten die de ECB jaarlijks voor het bankentoezicht maakt, bestaan hoofdzakelijk uit kosten die direct verband houden met haar toezichtstaken:

  • het direct toezicht op belangrijke banken en bankgroepen: voornamelijk de kosten in verband met de gezamenlijke toezichthoudende teams en inspecties ter plaatse
  • het indirect toezicht op minder belangrijke banken of bankgroepen: de kosten in verband met de oversight-werkzaamheden
  • horizontale taken en gespecialiseerde diensten: de kosten in verband met bijvoorbeeld het Secretariaat van de Raad van Toezicht, macroprudentiële taken, statistische diensten en specifieke juridische diensten

Voor al deze soorten taken worden ook kosten gemaakt die indirect verband houden met de toezichtstaken van de ECB, zoals de kosten van door ondersteunende functies van de ECB verleende gemeenschappelijke diensten, waaronder huisvesting, humanresourcesmanagement en IT-dienstverlening.

Organigram Jaarstukken van de ECB

Correcties op de totale jaarkosten

Elke onder toezicht staande bank of bankgroep moet een vergoeding betalen voor het (deel van het) jaar waarin ze onder toezicht staat. Doet zich een verandering voor in de situatie van een bank of bankgroep nadat de ECB de individuele toezichtkennisgeving heeft vastgesteld, dan zal deze worden verwerkt in het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor de daaropvolgende vergoedingsperiode. Onder een verandering van situatie vallen de vergunningverlening voor nieuwe, onder toezicht komende banken, de intrekking van vergunningen en statusveranderingen van belangrijk naar minder belangrijk, of omgekeerd.

Verandering van situatie

De ECB neemt alle nodige maatregelen om de toezichtsvergoeding te innen bij onder toezicht staande banken en bankgroepen. De rente op te laat ontvangen bedragen en eventuele oninbare bedragen worden meegenomen bij het vaststellen van het totaalbedrag van de toezichtsvergoedingen voor het volgende jaar.

Voor 2023 werd een nettocorrectie van in totaal € 220.129 op de totale jaarkosten toegepast. Die bestaat uit € 402.266 aan herberekeningen voor eerdere vergoedingsperioden en - € 182.137 aan ontvangen rente in verband met te late betalingen.

Totaalbedrag van de toezichtsvergoeding voor de vergoedingsperiode 2023

Het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor de vergoedingsperiode 2023 bedraagt € 653,7 miljoen (zie de onderstaande tabel). Dat is € 60,0 miljoen meer dan de € 593,7 miljoen die in 2022 werd geheven.

Totaal in rekening gebracht

Vergoedingsperiode 2023

Vergoedingsperiode 2022

Vergoedingsperiode 2021

Totaalbedrag toezichtsvergoedingen*

653,7

593,7

577,5

Jaarkosten

653,5

593,8

577,5

Correcties op de jaarkosten

0,2

-0,1

-0,0

*Alle bedragen zijn in miljoenen euro’s. Totalen kunnen door afronding enigszins afwijken.

De stijging van de uitgaven in 2023 heeft te maken met de hogere daadwerkelijk gemaakte kosten op jaarbasis als gevolg van de toename van de personeelskosten en met het eerste volledige jaar van normale bedrijvigheid bij het bankentoezicht sinds de pandemie, waardoor de uitgaven in de meeste kostencategorieën zijn gestegen. Ook de invoering van nieuwe IT-diensten in verband met toezichtstechnologie (suptech) en de effecten van inflatie en hoge energieprijzen spelen een rol. Meer informatie over de toezichtsvergoedingen voor 2023 en de vooruitzichten voor 2024 zijn te vinden in hoofdstuk 6 van het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden 2023

Hoe wordt de rekening verdeeld tussen belangrijke en minder belangrijke banken?

Het bedrag dat via de jaarlijkse toezichtsvergoedingen in rekening wordt gebracht, is afhankelijk van het feit of de onder toezicht staande entiteit of bankgroep een belangrijke instelling (significant institution – SI) of een minder belangrijke instelling (less significant institution – LSI) is, en derhalve van de intensiteit van het toezicht door de ECB.

 

Vergoedingen 2023 voor SI’s

Vergoedingen 2023 voor LSI’s

Totaal
Totaalbedrag toezichtsvergoedingen*

626,5

27,2

653,7

Jaarkosten

626,3

27,2

653,5

Correcties op de jaarkosten

0,2

-0,0

0,2

*Alle bedragen zijn in miljoenen euro’s. Totalen kunnen door afronding enigszins afwijken.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders