Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen

De ECB brengt alle onder toezicht staande banken een jaarlijkse vergoeding voor toezicht (toezichtsvergoeding) in rekening om haar kosten in verband met het bankentoezicht te dekken.

Het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen wordt gebaseerd op de werkelijke kosten, die bekend worden wanneer de ECB het betreffende boekjaar afsluit. Dat betekent dat het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoedingen en het ECB-besluit dienaangaande in maart van het volgende jaar worden gepubliceerd, tegelijk met het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden.

Besluit van de ECB betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2021

De vergoeding voor 2022 wordt in het tweede kwartaal van 2023 in rekening gebracht.

Hoofdstuk 6 van het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden bevat informatie over de werkelijke kosten en personele inzet ten behoeve van de toezichtstaken van de ECB, evenals een toelichting op het kader voor toezichtsvergoedingen voor de desbetreffende verslagperiode. Hoofdstuk 6 biedt ook een raming van de jaarkosten voor de volgende vergoedingsperiode.

Jaarverslag toezichtswerkzaamheden

Wat valt er allemaal onder de vergoeding?

Het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoedingen dekt de kosten die de ECB heeft gemaakt in verband met haar toezichtstaken voor de periode januari tot en met december van de desbetreffende vergoedingsperiode. Het totaalbedrag bestaat uit:

  • de totale kosten voor de vergoedingsperiode
  • bedragen die op grond van artikel 7 van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht zijn ontvangen of gerestitueerd en die betrekking hebben op veranderingen, zoals de toelating van nieuwe, onder toezicht komende banken, de intrekking van vergunningen, en statusveranderingen, d.w.z. banken die van belangrijk minder belangrijk worden of omgekeerd
  • eventuele oninbare vergoedingen met betrekking tot eerdere vergoedingsperioden
  • eventuele ontvangen rentebedragen in verband met te late betaling door de vergoedingsdebiteur (schuldenaar van de vergoeding)
Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht Verandering van situatie

Totaalbedrag van de jaarlijkse kosten

De kosten die de ECB jaarlijks voor het bankentoezicht maakt, bestaan hoofdzakelijk uit kosten die direct verband houden met haar toezichtstaken:

  • het direct toezicht op belangrijke banken en bankgroepen: voornamelijk de kosten in verband met de gezamenlijke toezichthoudende teams en inspecties ter plaatse
  • het indirect toezicht op minder belangrijke banken of bankgroepen: de kosten in verband met de oversight-werkzaamheden
  • horizontale taken en gespecialiseerde diensten: de kosten in verband met bijvoorbeeld het Secretariaat van de Raad van Toezicht, macroprudentiële taken, statistische diensten en specifieke juridische diensten

Voor al deze soorten taken worden ook kosten gemaakt die indirect verband houden met de toezichtstaken van de ECB, zoals de kosten van door ondersteunende functies van de ECB verleende gemeenschappelijke diensten, waaronder huisvesting, humanresourcesmanagement en IT-dienstverlening.

Organigram Jaarstukken van de ECB

Overige correcties

Elke onder toezicht staande bank of bankgroep moet een vergoeding betalen voor het (deel van het) jaar waarin ze onder toezicht staat. Doet zich een verandering voor in de situatie van een bank of bankgroep nadat de ECB de individuele toezichtkennisgeving heeft vastgesteld, dan zal deze worden verwerkt in het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtvergoeding voor de daaropvolgende vergoedingsperiode. Onder een verandering van situatie vallen de vergunningverlening voor nieuwe, onder toezicht komende banken, de intrekking van vergunningen en statusveranderingen van belangrijk naar minder belangrijk, of omgekeerd.

Verandering van situatie

De ECB neemt alle nodige maatregelen om de toezichtsvergoeding te innen bij onder toezicht staande banken en bankgroepen. De rente op te laat ontvangen bedragen en eventuele oninbare bedragen worden meegenomen bij het vaststellen van het totaalbedrag van de toezichtsvergoedingen voor het volgende jaar.

In 2021 werden geen herberekeningen voor ‘overige correcties’ uitgevoerd met betrekking tot eerdere vergoedingsperioden. Een nettocorrectie van €-47.552 heeft betrekking op ontvangen rente in verband met te late betaling, die aan afzonderlijke banken werd terugbetaald.

Totaalbedrag van de toezichtsvergoeding voor de vergoedingsperiode 2021

Het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor de vergoedingsperiode 2021 bedroeg € 577,5 miljoen (zie de onderstaande tabel). Dit was € 63,1 miljoen meer dan de € 514,3 miljoen die in 2020 in rekening werd gebracht.

Totaal in rekening gebracht Vergoedingsperiode 2021 Vergoedingsperiode 2020 Vergoedingsperiode 2019
Totaalbedrag toezichtsvergoedingen* 577,5 514,3 576,0
Werkelijke kosten 577,5 535,3 559,0
Overschot/tekort van voorgaand jaar** n.v.t. -22,0 15,3
Overige correcties -0,0 1,0 1,7
*Alle bedragen zijn in miljoenen euro’s. Totalen kunnen door afronding enigszins afwijken.
** Het voor 2020 in rekening gebrachte bedrag werd aangepast in verband met een overschot over 2019 ad € 22,0 miljoen, aangezien de vergoeding voor 2019 was berekend op basis van geraamde kosten. Vanaf de vergoedingsperiode 2021 vinden dergelijke aanpassingen niet meer plaats.

De stijging van het totaalbedrag van de toezichtsvergoedingen voor 2021 houdt vooral verband met hogere daadwerkelijke IT-uitgaven in 2021 en met het surplus over de vergoedingsperiode 2019, dat op de vergoeding voor 2020 in mindering werd gebracht. Meer informatie over de toezichtsvergoedingen voor 2021 en de vooruitzichten voor 2022 zijn te vinden in hoofdstuk 6 van het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden 2021.

Hoe wordt de rekening verdeeld tussen belangrijke en minder belangrijke banken?

Het bedrag dat via de jaarlijkse toezichtsvergoedingen in rekening wordt gebracht, is afhankelijk van het feit of de onder toezicht staande entiteit of bankgroep een belangrijke instelling (significant institution – SI) of een minder belangrijke instelling (less significant institution – LSI) is, en derhalve van de intensiteit van het toezicht door de ECB.

  Vergoedingen 2021 voor SI’s Vergoedingen 2021 voor LSI’s Totaal
Totaalbedrag toezichtsvergoedingen* 546,1 31,4 577,5
Jaarkosten 546,1 31,4 577,5
Overige correcties -0,0 -0,0 -0,0
*Alle bedragen zijn in miljoenen euro’s. Totalen kunnen door afronding enigszins afwijken.

Alle pagina's in dit deel

Whistleblowing