Totaalbedrag van de jaarlijkse vergoeding

Om de kosten te dekken die zij in verband met het bankentoezicht maakt, heft de ECB jaarlijks van alle onder toezicht staande banken een toezichtsvergoeding. 

Het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoeding wordt elk jaar uiterlijk 30 april gepubliceerd in de vorm van een ECB-Besluit.

Wat valt er allemaal onder de vergoeding?

Het totaalbedrag van de toezichtsvergoeding dekt de kosten die de ECB in verband met haar toezichtstaken gemaakt heeft in de desbetreffende vergoedingsperiode, d.w.z. het desbetreffende jaar. Dat bedrag is als volgt samengesteld:

 • de geraamde totale kosten voor het jaar;
 • het eventuele overschot (of tekort) van het voorgaande jaar, dat wordt gerestitueerd (of in rekening gebracht).

Onder het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoeding vallen ook:

 • bedragen die op grond van artikel 7 van de ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht zijn ontvangen of gerestitueerd en die betrekking hebben op veranderingen, zoals de toelating van onder toezicht komende banken, de intrekking van vergunningen, en statusveranderingen van belangrijke naar minder belangrijke bank of omgekeerd;
 • eventuele oninbaar gebleken vergoedingen voor eerdere vergoedingsperioden;
 • eventuele ontvangen rente in verband met te late betaling door de debiteur.

ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht

Veranderde omstandigheden

Totale jaarlijkse kosten

De jaarlijkse kosten die de ECB voor het bankentoezicht maakt, betreffen hoofdzakelijk kosten die direct verband houden met haar toezichtstaken:

 • direct toezicht op belangrijke banken en bankgroepen;
 • indirect toezicht op minder belangrijke banken en bankgroepen;
 • horizontale taken en gespecialiseerde diensten.

Onder deze kosten vallen ook kosten die indirect verband houden met de toezichtstaken van de ECB, zoals de gemeenschappelijke diensten die worden verleend door de ondersteunende functies van de ECB, zoals gebouwen, humanresourcesmanagement en IT-dienstverlening.

Organogram

Wat wordt er allemaal tot de jaarlijkse kosten gerekend?

Onder toezicht staande bank(groep)en betalen jaarlijks een toezichtsvergoeding op basis van de kosten die de ECB in het desbetreffende jaar maakt voor het vervullen van haar toezichtstaken. De vergoeding is uitgesplitst naar drie categorieën:

 • salarissen en andere beloningen
 • huur en onderhoud gebouwen
 • overige bedrijfskosten

Onder salarissen en andere beloningen vallen het salaris, overuren, toeslagen en vergoedingen na uitdiensttreding voor toezichthouders en medewerkers van de gemeenschappelijke diensten. Onder bedrijfskosten vallen kosten voor advies-, IT- en statistische diensten, afschrijvingen op vaste activa (anders dan in verband met huisvesting), zakenreizen en trainingen.

Een overschot of een tekort

Het totaalbedrag dat de ECB de banken in rekening brengt, moet de door de ECB in de desbetreffende vergoedingsperiode gemaakte kosten voor toezicht dekken, maar mag deze niet overschrijden. Omdat het ECB-Besluit over het totaalbedrag van de toezichtsvergoeding op een schatting gebaseerd is, kunnen de feitelijke kosten hoger of lager uitvallen dan het betaalde bedrag. Een eventueel overschot of tekort van het voorgaande jaar wordt van het totaalbedrag voor het volgende jaar afgetrokken c.q. daarbij opgeteld.

Jaarrekening van de ECB

Andere aanpassingen

Elke onder toezicht staande bank of bankgroep moet een vergoeding betalen voor het (deel van het) jaar waarin het onder toezicht staat. Wanneer er een verandering optreedt in de omstandigheden van een bank of bankgroep nadat de ECB de afzonderlijke toezichtkennisgevingen heeft opgesteld, zal deze worden verwerkt in het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtvergoeding voor de daaropvolgende vergoedingsperiode. Onder veranderde omstandigheden vallen de toelating van onder toezicht komende banken, de intrekking van vergunningen en statusveranderingen van belangrijk naar minder belangrijk of omgekeerd.

Veranderde omstandigheden

De ECB neemt alle nodige maatregelen om toezichtsvergoedingen te innen van onder toezicht staande banken en bankgroepen. De ontvangen rente voor te late betalingen en eventuele bedragen die oninbaar blijken, worden meegenomen bij het vaststellen van het totaalbedrag van de toezichtsvergoeding voor het volgende jaar.

In het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden staat informatie over de feitelijke kosten van de toezichtstaken alsook het kader voor toezichtsvergoedingen voor de desbetreffende verslagperiode.

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden