Menu

Verejná konzultácia o navrhovaných zmenách politík týkajúcich sa možností a právomocí

Táto konzultácia dáva zainteresovaným stranám príležitosť predložiť svoje pripomienky k navrhovaným zmenám politík ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie.

Na žiadosť zainteresovaných strán sme zverejnili verziu všeobecných zásad s vyznačenými navrhovanými zmenami (len v angličtine). Aby mali zúčastnené strany dostatok času oboznámiť sa s príslušným dokumentom, termín na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie sme predĺžili o týždeň až do 30. augusta 2021.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 30. augusta 2021.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Politiky ECB týkajúce sa možností a právomocí

ECB začala spôsob využívania možností a právomocí zverených orgánom dohľadu v krajinách zapojených do jednotného mechanizmu dohľadu harmonizovať v roku 2016.

Politiky ECB týkajúce sa možností a právomocí sú stanovené v štyroch nástrojoch:

  • vo všeobecných zásadách ECB a v nariadení ECB, ktoré stanovujú spôsob využívania možností a právomocí zo strany ECB v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom,
  • v odporúčaní ECB a v usmernení ECB adresovaných príslušným vnútroštátnym orgánom krajín zapojených do jednotného mechanizmu dohľadu, ktoré od nich vyžadujú prijatie podobných politík v rámci priameho dohľadu nad menej významnými inštitúciami.

ECB vypracovala návrhy zmien týchto štyroch nástrojov s cieľom zohľadniť legislatívne zmeny prijaté od ich zverejnenia, predovšetkým zavedenie balíka predpisov CRR II/CRD V.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 30. augusta 2021.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 30. augusta 2021 prostredníctvom tohto formulára:

Formulár na predkladanie pripomienok

Keďže sa predložené pripomienky spracúvajú automaticky, je dôležité nemeniť štruktúru formulára ani formát súboru.

V potrebných prípadoch uveďte relevantné príklady alebo údaje.

Po ukončení verejnej konzultácie budú zverejnené len pripomienky predložené prostredníctvom uvedeného formulára.


Predkladanie pripomienok e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať e-mailom na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Ako predmet e-mailu uveďte text „Public consultation on draft revisions to options and discretions policies“.


Predkladanie pripomienok poštou:

Svoje pripomienky môžete poslať poštou na adresu:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on draft revisions to options and discretions policies“
60640 Frankfurt am Main
Nemecko

Zverejnenie pripomienok

Po uzavretí konzultácie budú všetky pripomienky predložené prostredníctvom určeného formulára spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Dokumenty