Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Публична консултация по проект за изменение на политиките по отношение на правата на избор и преценка

Консултацията предостави на заинтересованите страни възможност да коментират проекта за изменения на политиките на ЕЦБ по отношение на упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза.

В отговор на искане от страна на заинтересовано лице публикувахме допълнително копие на Ръководството, където са откроени предвидените промени. То е налично само на английски език. За да има време за преглед на допълнителния документ, удължихме с една седмица срока за изпращане на коментари по публичната консултация – до 30 август 2021 г.

Краен срок за изпращане на коментари: 30 август 2021 г., полунощ централноевропейско време

Бяха взети предвид единствено коментари, получени преди крайния срок.

Политики на ЕЦБ по отношение на правата на избор и преценка

През 2016 г. ЕЦБ хармонизира за първи път начина, по който правата на избор и преценка, дадени на надзорните органи, се упражняват в държавите участнички в единния надзорен механизъм.

Политиките на ЕЦБ по отношение на правата на избор и преценка са изложени в четири инструмента:

  • Ръководство на ЕЦБ и Регламент на ЕЦБ, в които се определя как ЕЦБ упражнява правата на избор и преценка спрямо значимите институции под нейния пряк надзор
  • Препоръка на ЕЦБ и Насоки на ЕЦБ, чиито адресати са националните компетентни органи в държавите участнички в единния надзорен механизъм и в които се призовава те да възприемат сходни политики в упражнявания от тях пряк надзор над по-малко значимите институции

ЕЦБ предложи изменения в тези четири инструмента, чрез които да се отразят законодателните промени, приети след публикуването им, и по-специално пакетът РКИ II/ДКИ V.

Краен срок за изпращане на коментари: 30 август 2021 г., полунощ централноевропейско време

Бяха взети предвид единствено коментари, получени преди крайния срок.

Изпращане на коментари

Изпратете своите коментари до полунощ централноевропейско време на 30 август 2021 г., като използвате следния образец:

Образец за коментари

За да могат да бъдат обработени автоматично изпратените коментари, не променяйте структурата на образеца и формата на файла.

Където е уместно, посочете релевантни примери или данни.

Само коментарите, изпратени чрез посочения образец, ще бъдат публикувани след приключването на публичната консултация.

Изпращане на коментари по имейл:

Изпратете коментарите си по имейл на: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

В полето за тема посочете „Public consultation on draft revisions to options and discretions policies“ (Публична консултация относно проект за изменение на политиките по отношение на правата на избор и преценка).

Изпращане на коментари по пощата:

Изпратете по пощата коментарите на следния адрес:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on draft revisions to options and discretions policies”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Публикуване на коментарите

След приключването на консултацията всички коментари, изпратени посредством образеца, ще бъдат публикувани на тази уебстраница заедно с обобщаващ документ. Подробности за това как ще бъдат обработвани Вашите лични данни и коментарите, ще намерите в декларацията за защита на личните данни:

Декларация за защита на личните данни
Документи
28 март 2022 г.

Прессъобщение

 

Ръководство на ЕЦБ относно правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза

 

Регламент на Европейската централна банка от 25 март 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/445 относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2022/14)

 

Препоръка на Европейската централна банка от 25 март 2022 година за изменение на Препоръка ЕЦБ/2017/10 относно общите спецификации за упражняването на някои права на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2022/13).

 

Насоки на Европейската централна банка от 25 март 2022 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2017/697 на Европейската централна банка относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2022/12).

 

Обобщение на коментарите – Отговори на публичната консултация по изменения в политиките на ЕЦБ по отношение на упражняването на правата на избор и преценка

 
Получени коментари
20 август 2021 г.
Проект за преработена версия на Ръководството на ЕЦБ относно правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза – с отбелязаните промени
29 юни 2021 г.

Прессъобщение

 

Проект за преработена версия на Ръководството на ЕЦБ относно правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза

 

Проект за Регламент на ЕЦБ за изменение на Регламент (ЕС) 2016/445 относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4)

 

Проект за Препоръка на ЕЦБ за изменение на Препоръка ЕЦБ/2017/10 относно общите спецификации за упражняването на някои права на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции

 

Проект за Насоки на ЕЦБ за изменение на Насоки (ЕС) 2017/697 на Европейската централна банка относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции

 

Обяснителен меморандум относно прегледа на политиките на ЕЦБ по отношение на упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (само на английски език)

 

Образец за коментари

 
Въпроси и отговори
Подайте сигнал