Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με σχέδια αναθεωρήσεων των πολιτικών που αφορούν τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες

Η παρούσα διαβούλευση δίνει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να σχολιάσουν τα σχέδια αναθεωρήσεων των πολιτικών της ΕΚΤ όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο.

Κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους, δημοσιεύσαμε επιπλέον αντίγραφο του Οδηγού στο οποίο επισημαίνονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά). Για να δώσουμε αρκετό χρόνο ώστε να εξεταστεί το πρόσθετο αυτό έγγραφο, παρατείναμε επίσης την προθεσμία υποβολής σχολίων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης κατά μία εβδομάδα, μέχρι τις 30 Αυγούστου 2021.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα (ώρα κεντρικής Ευρώπης) της 30ής Αυγούστου 2021

Λήφθηκαν υπόψη μόνο τα σχόλια που υποβλήθηκαν εντός αυτής της προθεσμίας.

Πολιτικές της ΕΚΤ όσον αφορά τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες

Το 2016 η ΕΚΤ εναρμόνισε για πρώτη φορά τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών που παρέχονται στις εποπτικές αρχές στις χώρες που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Οι πολιτικές της ΕΚΤ που αφορούν τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες καθορίζονται σε τέσσερα κείμενα:

  • Στον οδηγό και στον κανονισμό της ΕΚΤ που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ ασκεί τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες για τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της.
  • Στη σύσταση και στην κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ με αποδέκτες τις εθνικές αρμόδιες αρχές των χωρών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, με τις οποίες οι χώρες αυτές καλούνται να υιοθετήσουν παρόμοιες πολιτικές στο πλαίσιο της άμεσης εποπτείας που ασκούν για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα.

Η ΕΚΤ προτείνει αναθεωρήσεις σε αυτά τα τέσσερα κείμενα προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νομοθετικές αλλαγές που έχουν θεσπιστεί μετά τη δημοσίευσή τους, ιδίως η δέσμη νομοθετικών διατάξεων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR II/CRD V).

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα (ώρα κεντρικής Ευρώπης) της 30ής Αυγούστου 2021

Λήφθηκαν υπόψη μόνο τα σχόλια που υποβλήθηκαν εντός αυτής της προθεσμίας.

Υποβολή σχολίων

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα (ώρα κεντρικής Ευρώπης) της 30ής Αυγούστου 2021 χρησιμοποιώντας αυτό το υπόδειγμα:

Υπόδειγμα σχολίων

Για να είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία των υποβαλλόμενων σχολίων, παρακαλείσθε να μην αλλάξετε τη δομή του υποδείγματος ή τη μορφή του αρχείου.

Παρακαλείσθε να παρέχετε, κατά περίπτωση, συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθούν μόνο τα σχόλια που θα έχουν υποβληθεί με βάση το παραπάνω υπόδειγμα.

Ηλεκτρονική υποβολή σχολίων:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στο θέμα θα πρέπει να αναφέρετε «Public consultation on draft revisions to options and discretions policies».

Ταχυδρομική υποβολή σχολίων:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on draft revisions to options and discretions policies”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, όλα τα σχόλια που θα έχουν υποβληθεί με βάση το υπόδειγμα θα δημοσιευθούν σε αυτήν τη σελίδα μαζί με σχετικό έγγραφο παρατηρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Έγγραφα
28/03/2022

Δελτίο Τύπου

 

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

 

Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 25ης Μαρτίου 2022 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/445 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2022/14)

 

Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 25ης Μαρτίου 2022 που τροποποιεί τη σύσταση ΕΚΤ/2017/10 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (ΕΚΤ/2022/13)

 

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 25ης Μαρτίου 2022 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/697 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (ΕΚΤ/2022/12)

 

Έγγραφο παρατηρήσεων – Απαντήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις αναθεωρήσεις των πολιτικών της ΕΚΤ που αφορούν τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες

 
Ληφθέντα σχόλια
20/08/2021
Σχέδιο αναθεωρημένου οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο
29/06/2021

Δελτίο Τύπου

 

Σχέδιο αναθεωρημένου οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

 

Σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/445 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

 

Σχέδιο σύστασης της ΕΚΤ που τροποποιεί τη σύσταση ΕΚΤ/2017/10 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα

 

Σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/697 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα

 

Επεξηγηματικό υπόμνημα σχετικά με την αναθεώρηση των πολιτικών της ΕΚΤ όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (μόνο στα αγγλικά)

 

Υπόδειγμα σχολίων

 
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων