Menu

Avalik konsultatsioon valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise põhimõtteid käsitlevate muudatuste eelnõu kohta

Konsultatsiooni eesmärk on anda huvitatud isikutele võimalus esitada märkusi muudatuste eelnõu kohta, mis käsitleb EKP kohaldatavaid põhimõtteid seoses liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisega.

Vastuseks huvitatud isikute taotlusele oleme avaldanud juhendi täiendava versiooni, milles on eelnõus tehtud muudatused esile toodud. Muudatustega versioon on kättesaadav ainult inglise keeles. Et anda selle dokumendiga tutvumiseks piisavalt aega, oleme märkuste esitamise tähtaega pikendatud ühe nädala võrra, 30. augustini 2021.

Märkusi saab esitada kuni 2021. aasta 30. augusti südaööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

EKP põhimõtted seoses valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisega

2016. aastal ühtlustas EKP esimest korda järelevalveasutustele antud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist ühtses järelevalvemehhanismis osalevates riikides.

EKP põhimõtted seoses valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisega on sätestatud neljas õiguslikus vahendis:

  • EKP juhend ja EKP määrus, milles sätestatakse, kuidas EKP kasutab valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste suhtes
  • EKP soovitus ja EKP suunis, mis on adresseeritud ühtses järelevalvemehhanismis osalevate riikide pädevatele asutustele, kellel soovitatakse kohaldada sarnaseid põhimõtteid enda otsese järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste krediidiasutuste suhtes

EKP teeb ettepaneku vaadata läbi kõnealused õiguslikud vahendid, et arvesse võtta pärast nende avaldamist vastu võetud õigusnormide muudatusi, eelkõige teist kapitalinõuete määrust (CRD II) ja viiendat kapitalinõuete direktiivi (CRD V).

Märkusi saab esitada kuni 2021. aasta 30. augusti südaööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2021. aasta 30. augusti südaööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Märkuste esitamise vorm

Esitatud märkuste automaatseks töötlemiseks palume mitte muuta vormi struktuuri ega faili vormingut.

Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.

Pärast käesoleva avaliku konsultatsiooni lõppu avaldatakse ainult eespool toodud vormi kaudu esitatud märkused.


Märkuste saatmine e-posti teel

Märkused palume saata e-aadressil: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Teemarida: Public consultation on draft revisions to options and discretions policies


Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on draft revisions to options and discretions policies”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooni lõppu avaldatakse kõik nõuetekohasel vormil esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse

Dokumendid