Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Avalik konsultatsioon valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise põhimõtteid käsitlevate muudatuste eelnõu kohta

Konsultatsiooniga anti huvitatud isikutele võimalus esitada märkusi muudatuste eelnõu kohta, mis käsitleb EKP kohaldatavaid põhimõtteid seoses liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisega.

Vastuseks huvitatud isikute taotlusele avaldasime juhendi täiendava versiooni (ainult inglise keeles), milles olid eelnõus tehtud muudatused esile toodud. Et anda dokumendiga tutvumiseks piisavalt aega, pikendasime märkuste esitamise tähtaega ühe nädala võrra 30. augustini 2021.

Märkusi sai esitada kuni 2021. aasta 30. augusti südaööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse on võetud üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

EKP põhimõtted seoses valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisega

2016. aastal ühtlustas EKP esmalt järelevalveasutustele antud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist ühtses järelevalvemehhanismis osalevates riikides.

EKP põhimõtted seoses valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisega on sätestatud neljas õiguslikus vahendis:

  • EKP juhend ja EKP määrus, milles sätestatakse, kuidas EKP kasutab valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste suhtes
  • EKP soovitus ja EKP suunis, mis on adresseeritud ühtses järelevalvemehhanismis osalevate riikide pädevatele asutustele, kellel soovitatakse kohaldada sarnaseid põhimõtteid enda otsese järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste krediidiasutuste suhtes

EKP tegi ettepaneku vaadata kõnealused õiguslikud vahendid uuesti läbi, et võtta arvesse pärast nende avaldamist vastu võetud õigusnormide muudatusi, eelkõige teist kapitalinõuete määrust (CRD II) ja viiendat kapitalinõuete direktiivi (CRD V).

Märkusi sai esitada kuni 2021. aasta 30. augusti südaööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse on võetud üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2021. aasta 30. augusti südaööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Märkuste esitamise vorm

Esitatud märkuste automaatseks töötlemiseks palume mitte muuta vormi struktuuri ega faili vormingut.

Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.

Pärast käesoleva avaliku konsultatsiooni lõppu avaldatakse ainult eespool toodud vormi kaudu esitatud märkused.

Märkuste saatmine meili teel

Märkused palume saata meiliaadressil: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Teemarida: Public consultation on draft revisions to options and discretions policies

Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on draft revisions to options and discretions policies”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooni lõppu avaldatakse kõik nõuetekohasel vormil esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse
Dokumendid
28.03.2022

Pressiteade

 

EKP juhend liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta

 

Euroopa Keskpanga määrus, 25. märts 2022, millega muudetakse määrust (EL) 2016/445 liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2022/14)

 

Euroopa Keskpanga soovitus, 25. märts 2022, millega muudetakse soovitust EKP/2017/10 ühiste määratluste kohta riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes teatavate liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel (EKP/2022/13)

 

Euroopa Keskpanga suunis, 25. märts 2022, millega muudetakse Euroopa Keskpanga suunist (EL) 2017/697 ühiste määratluste kohta riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes teatavate liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel (EKP/2022/12)

 

Tagasiside aruanne: vastused avalikule konsultatsioonile muudatuste kohta EKP põhimõtetes seoses valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisega

 
Esitatud märkused
20.08.2021
Ajakohastatud EKP juhendi eelnõu liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (koos kavandatud muudatustega)
29.06.2021

Pressiteade

 

Ajakohastatud EKP juhendi eelnõu liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta

 

Eelnõu: EKP määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/445 liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta

 

Eelnõu: EKP soovitus, millega muudetakse EKP soovitust EKP/2017/10 ühiste määratluste kohta riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes teatavate liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel

 

Eelnõu: EKP suunis, millega muudetakse Euroopa Keskpanga suunist (EL) 2017/697 ühiste määratluste kohta riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes teatavate liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel

 

Selgitavad märkused EKP põhimõtete läbivaatamise kohta seoses liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisega

 

Märkuste esitamise vorm

 
Küsimused ja vastused
Rikkumisest teatamine