Menu

Julkinen kuuleminen vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä koskevien periaatteiden tarkistuksista

EKP järjestää julkisen kuulemisen unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa koskevien EKP:n periaatteiden tarkistusluonnoksista. Sidosryhmillä ja asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää luonnoksista kommentteja.

Kommentit pyydetään lähettämään viimeistään 30.8.2021 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Kuulemisen kohteena olevista EKP:n ohjeista on 20.8.2021 julkaistu englanninkielinen versio, jossa kaavaillut muutokset on korostettu kommentoinnin helpottamiseksi. Kommentointiaikaa on jatkettu 30.8.2021 saakka.

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä koskevat EKP.n periaatteet

EKP yhtenäisti jo vuonna 2016 valvontaviranomaisille sallittujen vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa maissa.

EKP:n periaatteet on kirjattu vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä koskeviin ohjeisiin ja kolmeen säädökseen:

  • EKP:n ohjeissa ja asetuksessa määritetään, miten EKP käyttää vaihtoehtoja ja harkintavaltaa merkittävien laitosten suorassa valvonnassa.
  • EKP:n suositus ja suuntaviivat on suunnattu yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, jotta ne voivat omaksua samanlaiset periaatteet vähemmän merkittävien laitosten suorassa valvonnassa.

EKP:n laatimat tarkistusehdotukset liittyvät pääasiassa viimeaikaisiin muutoksiin lainsäädännössä ja etenkin vakavaraisuusasetukseen ja ‑direktiiviin tehtyihin muutoksiin.

Kommentit pyydetään lähettämään viimeistään 30.8.2021 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Kommenttien lähettäminen

Lähetä kommenttisi viimeistään 30.8.2021 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Kommentointipohja

Jotta kommentit voidaan käsitellä automaattisesti, kommentointipohjan rakennetta tai tiedostomuotoa ei saa muuttaa.

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Vain kommentointipohjaa käyttäen lähetetyt kommentit julkaistaan kuulemisen päättymisen jälkeen.


Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään sähköpostiosoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan ”Public consultation on draft revisions to options and discretions policies”.


Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on draft revisions to options and discretions policies”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentointipohjaa käyttäen toimitetut kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke

Asiakirjat