Menu

Offentligt samråd om föreslagna ändringar i policyn för alternativ och handlingsutrymme

Detta samråd ger intresserade parter möjlighet att kommentera föreslagna ändringar i ECB:s policy för tillämpning av de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten.

Efter en förfrågan från en intressent har vi också offentliggjort vägledningen i en version i vilken ändringsförslagen visas. Texten finns bara på engelska. För att ge tillräckligt med tid för att undersöka denna ytterligare version har vi förlängt tidsfristen för synpunkter på detta offentliga samråd med en vecka. Ny tidsfrist är den 30 augusti 2021.

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 30 augusti 2021.

Endast kommentarer som inkommer innan tidsfristen löper ut kommer att beaktas.

ECB:s policy för alternativ och handlingsutrymme

Under 2016 harmoniserade ECB för första gången hur tillsynsmyndigheternas alternativ och handlingsutrymme ska tillämpas i de länder som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen.

ECB:s policy i fråga om alternativ och handlingsutrymme fastställs i fyra instrument:

  • En ECB-handbok och en ECB-förordning, där det fastställs hur ECB tillämpar alternativ och handlingsutrymme i fråga om betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn.
  • En ECB-rekommendation och en ECB-riktlinje som riktas till nationella behöriga myndigheter i de länder som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen och där dessa myndigheter uppmanas att tillämpa en liknande policy vid sin direkta tillsyn över mindre betydande institut.

Skälet till att ECB föreslår revideringar av dessa fyra instrument är de lagändringar som antagits sedan de offentliggjordes. Det gäller i synnerhet införandet av CRR II/CRD V-paketet.

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 30 augusti 2021

Endast kommentarer som inkommer innan tidsfristen löper ut kommer att beaktas.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 30 augusti 2021 i detta formulär:

Formulär för kommentarer

För att kommentarerna ska kunna behandlas automatiskt ber vi dig att inte ändra formulärstrukturen eller filformatet.

Ange relevanta exempel eller uppgifter i förekommande fall.

Endast kommentarer som lämnas genom formuläret ovan publiceras efter det offentliga samrådet.


Kommentarer per e-post:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Skriv ”Public consultation on draft revisions to options and discretions policies” i ärenderaden.


Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on draft revisions to options and discretions policies”
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggörande av kommentarer

När samrådet har avslutats kommer alla kommentarer som lämnats genom formuläret att offentliggöras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur dina personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se integritetspolicyn:

Integritetspolicy

Dokument