Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om föreslagna ändringar i policyn för alternativ och handlingsutrymme

Detta samråd gav intresserade parter möjlighet att kommentera föreslagna ändringar i ECB:s policy för tillämpning av de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten.

Efter en förfrågan från en intressent offentliggjorde vi också vägledningen i en version i vilken ändringsförslagen visas. Texten finns bara på engelska. För att ge tillräckligt med tid för att undersöka denna ytterligare version förlängdes tidsfristen för synpunkter på detta offentliga samråd med en vecka, till den 30 augusti 2021.

Kommentarer kunde lämnas fram till midnatt CET den 30 augusti 2021.

Endast kommentarer som inkom innan tidsfristen löpte ut har beaktats.

ECB:s policy för alternativ och handlingsutrymme

Under 2016 harmoniserade ECB för första gången på vilket vis tillsynsmyndigheternas alternativ och handlingsutrymme tillämpas i de länder som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen.

ECB:s policy i fråga om alternativ och handlingsutrymme fastställs i fyra instrument:

  • En ECB-handbok och en ECB-förordning, där det fastställs hur ECB tillämpar alternativ och handlingsutrymme för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn.
  • En ECB-rekommendation och en ECB-riktlinje riktade till nationella behöriga myndigheter i de länder som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen i vilka krävs att dessa myndigheter tillämpar en liknande policy vid sin direkta tillsyn över mindre betydande institut.

Skälet till att ECB föreslog revideringar av dessa fyra instrument är de lagändringar som antagits sedan dessa offentliggjordes. Det gäller i synnerhet införandet av CRR II/CRD V-paketet.

Kommentarer kunde lämnas fram till midnatt CET den 30 augusti 2021

Endast kommentarer som inkom innan tidsfristen löpte ut har beaktats.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 30 augusti 2021 i detta formulär:

Formulär för kommentarer

För att kommentarerna ska kunna behandlas automatiskt ber vi dig att inte ändra formulärstrukturen eller filformatet.

Ange relevanta exempel eller uppgifter i förekommande fall.

Endast kommentarer som lämnas genom formuläret ovan publiceras efter det offentliga samrådet.

Kommentarer per e-post:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Skriv ”Public consultation on draft revisions to options and discretions policies” i ärenderaden.

Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on draft revisions to options and discretions policies”
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggörande av kommentarer

Efter avslutat samråd offentliggörs alla kommentarer som lämnats genom formuläret på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om behandling av personuppgifter och kommentarer, se integritetspolicyn:

Integritetspolicy
Dokument
28/03/2022

Pressmeddelande

 

ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

 

Europeiska centralbankens förordning av den 25 mars 2022 (EU) 2016/445 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten (ECB/2022/14)

 

Europeiska centralbankens rekommendation av den 25 mars 2022 om ändring av rekommendation ECB/2017/10 om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (ECB/2022/13)

 

Europeiska centralbankens riktlinje av den 25 mars 2022 om ändring av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/697 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (ECB/2022/12)

 

Feedbackdokument – Svar på det offentliga samrådet om ändringar i ECB:s policy för alternativ och handlingsutrymme

 
Erhållna kommentarer
20/08/2021
Utkast till ECB:s reviderade handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten – med markerade ändringsförslag
29/06/2021

Pressmeddelande

 

Föreslagna ändringar i ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

 

Utkast till ECB:s förordning om ändring av förordning (EU) 2016/445 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

 

Utkast till ECB:s rekommendation om ändring av rekommendation ECB/2017/10 om gemensamma specifikationer för nationella behöriga myndigheters utövande av vissa alternativ och handlingsutrymmen som finns tillgängliga i unionsrätten när det gäller mindre betydande institut

 

Utkast till ECB:s riktlinje om ändring av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/697 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut

 

Motivering till översynen av ECB:s policy för tillämpning av de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten (endast på engelska)

 

Formulär för kommentarer

 
Frågor och svar
Visselblåsning