Menu

Sabiedriskā apspriešana par pārskatītās politikas projektu attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību

Šī apspriešana nodrošina ieinteresētajām pusēm iespēju komentēt ECB pārskatītās politikas projektu attiecībā uz Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību.

Pēc ieinteresētās personas lūguma esam publicējuši norādījumu projekta papildu kopiju (pieejama tikai angļu valodā) ar izceltiem labojumiem. Lai ļautu iepazīties ar papildu dokumentu, esam pagarinājuši arī sabiedriskās apspriešanas komentāru iesniegšanas termiņu par vienu nedēļu līdz 2021. gada 30. augustam.

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 30. augusts, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

ECB politika attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību

ECB 2016. gadā pirmo reizi saskaņoja veidu, kā valstīs, kuras piedalās Vienotajā uzraudzības mehānismā uzraudzības iestādēm tiek piešķirtas un īstenotas izvēles iespējas un rīcības brīvība.

ECB politika attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību izklāstīta četros dokumentos:

  • ECB norādījumos un regulā, kur noteikts, kā ECB īsteno izvēles iespējas un rīcības brīvību attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas ir tiešā tās uzraudzībā;
  • Valstu, kuras piedalās Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM), kompetentajām iestādēm adresētajā ECB ieteikumā un ECB pamatnostādnē, kas aicina tās, veicot mazāk nozīmīgo iestāžu tiešu uzraudzību, īstenot līdzīgu politiku.

ECB ierosina labojumus šajos četros dokumentos, ņemot vērā kopš to publicēšanas pieņemtās tiesību aktu pārmaiņas, īpaši CRR II/CRD V paketes ieviešanu.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2021. gada 30. augusts, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Komentāru iesniegšana

Lūdzam komentārus iesniegt līdz 2021. gada 30. augustam, plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šo veidni:

Komentāru veidne

Lai saņemtos komentārus varētu apstrādāt automātiski, lūdzam nemainīt veidnes struktūru un faila formātu.

Ja iespējams, lūdzam sniegt atbilstošus piemērus vai datus.

Sabiedriskajā apspriešanā tiks ņemti vērā tikai tie komentāri, kas iesniegti, izmantojot veidni.


Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on draft revisions to options and discretions policies".


Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on draft revisions to options and discretions policies"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas perioda beigām visi komentāri, kas iesniegti, izmantojot veidni, tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums

Dokumenti