Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Sabiedriskā apspriešana par pārskatītās politikas projektu attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību

Šī apspriešana nodrošināja ieinteresētajām pusēm iespēju komentēt ECB pārskatītās politikas projektu attiecībā uz Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību.

Reaģējot uz ieinteresētās personas lūgumu, mēs publicējām norādījumu papildu kopiju ar izceltiem labojumiem (pieejama tikai angļu valodā). Lai dotu laiku iepazīties ar šo papildu dokumentu, mēs arī par nedēļu (līdz 2021. gada 31. augustam) pagarinājām sabiedriskās apspriešanas komentāru iesniegšanas termiņu.

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 30. augusts, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

ECB politika attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību

ECB 2016. gadā pirmo reizi saskaņoja veidu, kā valstīs, kuras piedalās Vienotajā uzraudzības mehānismā uzraudzības iestādēm tiek piešķirtas un īstenotas izvēles iespējas un rīcības brīvība.

ECB politika attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību izklāstīta četros dokumentos:

  • ECB norādījumos un regulā, kur noteikts, kā ECB īsteno izvēles iespējas un rīcības brīvību attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas ir tiešā tās uzraudzībā;
  • Valstu, kuras piedalās Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM), kompetentajām iestādēm adresētajā ECB ieteikumā un ECB pamatnostādnē, kas aicina tās, veicot mazāk nozīmīgo iestāžu tiešu uzraudzību, īstenot līdzīgu politiku.

ECB ierosināja labojumus šajos četros dokumentos, ņemot vērā kopš to publicēšanas pieņemtās tiesību aktu pārmaiņas, īpaši CRR II/CRD V paketes ieviešanu.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2021. gada 30. augusts, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika

Izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Komentāru iesniegšana

Lūdzam komentārus iesniegt līdz 2021. gada 30. augustam, plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šo veidni:

Komentāru veidne

Lai saņemtos komentārus varētu apstrādāt automātiski, lūdzam nemainīt veidnes struktūru un faila formātu.

Ja iespējams, lūdzam sniegt atbilstošus piemērus vai datus.

Sabiedriskajā apspriešanā tiks ņemti vērā tikai tie komentāri, kas iesniegti, izmantojot veidni.

Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on draft revisions to options and discretions policies".

Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on draft revisions to options and discretions policies"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas perioda beigām visi komentāri, kas iesniegti, izmantojot veidni, tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums
Dokumenti
28.03.2022.

Paziņojums presei

 

ECB Norādījumi par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību

 

Eiropas Centrālās bankas 2022. gada 25. marta regula, ar ko groza Regulu (ES) 2016/445 par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu (ECB/2022/14)

 

Eiropas Centrālās bankas 2022. gada 25. marta ieteikums, ar ko groza Ieteikumu ECB/2017/10 par kopējiem noteikumiem tam, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno dažas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2022/13)

 

Eiropas Centrālās bankas 2022. gada 25. marta norādījumi, ar ko groza Eiropas Centrālās bankas Norādījumus (ES) 2017/697 par to, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno dažas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2022/12)

 

Pārskats par atbildēm, kas saņemtas sabiedriskās apspriešanas ietvaros par ECB pārskatīto politiku attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību

 
Saņemtie komentāri
20.08.2021.
ECB Norādījumu par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību labojumu projekts (ar atzīmētajiem labojumiem projektā)
29.06.2021.

Paziņojums presei

 

ECB Norādījumu par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību labojumu projekts

 

ECB regulas projekts, ar ko groza Regulu (ES) 2016/445 par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu

 

ECB ieteikuma projekts, ar ko groza Ieteikumu ECB/2017/10 par kopējiem noteikumiem tam, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno dažas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības

 

ECB pamatnostādnes projekts, ar ko groza Pamatnostādni (ES) ECB/2017/9 par to, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības

 

Skaidrojošs memorands par ECB politikas attiecībā uz Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību pārskatīšanu (tikai angļu valodā).

 

Komentāru veidne

 
Jautājumi un atbildes
Trauksmes celšana