Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Výzva na predloženie pripomienok k usmerneniu ECB o prahu závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti v prípade menej významných inštitúcií

20. januára 2020

  • Na zabezpečenie konzistentnosti a rovnakých podmienok v rámci jednotného mechanizmu dohľadu pre významné i menej významné inštitúcie bol stanovený prah závažnosti pre menej významné inštitúcie.
  • Usmernenie stanovuje absolútnu a relatívnu zložku prahu závažnosti.
  • ECB v tejto súvislosti vyzýva predstaviteľov odvetvia na predloženie pripomienok do pondelka 17. februára 2020.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila návrh usmernenia ECB, ktoré stanovuje prah závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti pre menej významné inštitúcie.

Usmernenie ECB, ktoré je adresované príslušným vnútroštátnym orgánom, stanovuje jednotný prah závažnosti pre všetky menej významné inštitúcie v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, v prípade retailových i neretailových expozícií, bez ohľadu na spôsob výpočtu kapitálových požiadaviek. Prah závažnosti pozostáva z absolútnej zložky, vyjadrenej ako konkrétna maximálna výška súčtu všetkých pohľadávok po termíne splatnosti voči určitému dlžníkovi, a relatívnej zložky, vyjadrenej ako percentuálny podiel odzrkadľujúci sumu kreditného záväzku po termíne splatnosti vo vzťahu k celkovej sume všetkých súvahových expozícií voči danému dlžníkovi úverovej inštitúcie, jej materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností.

Prah závažnosti pre menej významné inštitúcie bol stanovený v súlade s prahom, ktorý ECB stanovila pre významné inštitúcie v nariadení (EÚ) 2018/1845. Zabezpečuje tak konzistentnosť definície zlyhaných expozícií medzi menej významnými inštitúciami i v rámci celého jednotného mechanizmu dohľadu, čím zlepšuje ich porovnateľnosť.

Pripomienky je možné predkladať do pondelka 17. februára 2020. Prijaté pripomienky budú zohľadnené pri finalizácii usmernenia ECB. Návrh usmernenia je spolu s odpoveďami na najčastejšie otázky k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontaktná osoba pre médiá: Philippe Rispal, tel.: +49 69 1344 5482.

Poznámky:

Článok 178 ods. 2 písm. d) nariadenia o kapitálových požiadavkách (nariadenia (EÚ) č. 575/2013) od príslušného orgánu vyžaduje stanoviť prah, na základe ktorého sa bude hodnotiť závažnosť kreditného záväzku po termíne splatnosti s cieľom určiť zlyhania dlžníkov vo vzťahu k ich celkovým záväzkom a na úrovni individuálnych kreditných facilít.

Príslušné orgány by mali pri stanovovaní prahov závažnosti prihliadať na ustanovenia delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/171, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prahu závažnosti pre kreditné záväzky po termíne splatnosti.

ECB ako príslušný orgán dohľadu nad významnými inštitúciami túto možnosť využila vydaním nariadenia (EÚ) 2018/1845 (ECB/2018/26).

Hoci sú za využívanie relevantných možností a právomocí vo vzťahu k menej významným inštitúciám v prvom rade zodpovedné príslušné vnútroštátne orgány, ECB sa v súlade s jej monitorovacou úlohou podľa nariadenia (EÚ) 1024/2013 (nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu) v príslušných prípadoch snaží presadzovať jednotné využívanie možností a právomocí vo vzťahu k významným i menej významným inštitúciám. Na tento účel môže ECB okrem iných opatrení vydávať aj usmernenia príslušným vnútroštátnym orgánom s cieľom zabezpečiť účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu (článok 6 ods. 5 písm. a) a c) nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)