Menu

Offentligt samråd om ändringar i ramverket för tillsynsavgifter

Under samrådet föreslås olika ändringar av ECB:s förordning om tillsynsavgifter, med beaktande av de synpunkter som erhållits under det första offentliga samrådet om denna fråga 2017 samt under de efterföljande diskussionerna. Feedback har inkommit från allmänheten, ECB:s tillsynsnämnd och nationella behöriga myndigheter.

De föreslagna ändringarna i ECB:s ramverk för tillsynsavgifter gäller främst tidpunkt och metod för att beräkna avgiften för alla banker som står under ECB:s direkta och indirekta tillsyn.

Sista datum för inlämning av kommentarer: midnatt centraleuropeisk tid (CET) den 6 juni 2019.

Endast kommentarer som inkommer innan tidsfristen löper ut kommer att beaktas.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 6 juni 2019 i detta formulär:

Formulär för offentligt samråd

Ange i förekommande fall relevanta exempel eller uppgifter.

 

Endast kommentarer som lämnas genom formulären ovan publiceras efter det offentliga samrådet.


Kommentarer per e-post:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vänligen skriv ”Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)” som ärenderubrik.


Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggörande av kommentarer

När samrådsperioden har avslutats kommer alla kommentarer som lämnats genom ovanstående formulär att offentliggöras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy för offentliga samråd

Dokument
17/12/2019

Pressmeddelande

 

Europeiska centralbankens förordning (EU) 2019/2155 av den 5 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter (ECB/2019/37)

 
Reviderad ECB-förordning om tillsynsavgifter - konsoliderad version

(Tillgänglig endast på engelska)

 

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/2158 av den 5 december 2019 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2019/38)

 
Feedbackdokument: ramverket för tillsynsavgifter från och med 2020

(Tillgängligt endast på engelska)

 
Inkomna kommentarer

(Tillgängliga endast på engelska)

 

Vanliga frågor

2019-04-11

Pressmeddelande

 

Ändringar av ECB:s förordning om tillsynsavgifter. Lansering av ett offentligt samråd om ändringar av ECB:s förordning om tillsynsavgifter och svar på feedback från allmänheten år 2017

 

Reviderad ECB-förordning om tillsynsavgifter – konsoliderad version

(Tillgänglig endast på engelska)

 

Vanliga frågor

Referensdokument

2017-06-02

Offentligt samråd om översynen av ECB:s förordning om tillsynsavgifter (2017)

2015-03-28

ECB:s beslut (EU) 2015/530 av den 11 februari 2015 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2015/7)

2014-05-27

ECB:s förordning nr 1163/2014 av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41)

2014-04-16

Ramförordningen om SSM

2013-10-15

SSM-förordningen