Menu

Avalik konsultatsioon järelevalvetasude raamistiku muutmise kohta

Konsultatsiooni eesmärk on kaaluda järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse muudatusi, võttes arvesse tagasisidet, mis saadi sellekohase esimese avaliku konsultatsiooni käigus 2017. aastal ja järgnenud arutelude ajal. Tagasisidet saadi avalikkuselt, EKP järelevalvenõukogult ja riiklikelt pädevatelt asutustelt.

EKP järelevalvetasude raamistiku kavandatavad muudatused puudutavad peamiselt EKP otsese ja kaudse järelevalve alla kuuluvate pankade järelevalvetasude arvutamise metoodikat ja ajakava.

Märkusi saab esitada kuni 2019. aasta 6. juuni südaööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2019. aasta 6. juuni südaööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Avaliku konsultatsiooni vorm

Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.

 

Pärast käesoleva avaliku konsultatsiooni lõppu avaldatakse ainult eespool toodud vormide kaudu esitatud märkused.


Märkuste saatmine e-posti teel

Märkused palume saata e-aadressil SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Teemarida: Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)


Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik nõuetekohasel vormil esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse avalikes konsultatsioonides

Dokumendid
17.12.2019

Pressiteade

 

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2019/2155, 5. detsember 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2019/37)

 
Läbivaadatud EKP määrus järelevalvetasude kohta (konsolideeritud versioon)

(ainult inglise keeles)

 

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/2158, 5. detsember 2019, iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise metoodika ja korra kohta (EKP/2019/38)

 
Tagasiside aruanne: alates 2020. aastast kohaldatav järelevalvetasude raamistik

(ainult inglise keeles)

 
Konsultatsiooni käigus esitatud märkused

(ainult inglise keeles)

 

Korduma kippuvad küsimused

11.04.2019

Pressiteade

 

Järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse muutmine. Avaliku konsultatsiooni algatamine järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse muutmise kohta ja vastused üldsuselt 2017. aastal saadud tagasisidele

 

Läbivaadatud EKP määrus järelevalvetasude kohta (konsolideeritud versioon)

(ainult inglise keeles)

 

Korduma kippuvad küsimused

Alusdokumendid ja muud materjalid

2.06.2017

Avalik konsultatsioon järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse läbivaatamise kohta (2017)

28.03.2015

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/530, 11. veebruar 2015, iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise metoodika ja korra kohta (EKP/2015/7) 

27.05.2014

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1163/2014, 22. oktoober 2014, järelevalvetasude kohta (EKP/2014/41)

16.04.2014

Ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus

15.10.2013

Ühtse järelevalvemehhanismi määrus