Menu

Публична консултация по изменения на рамката за надзорните такси

В консултацията се предлагат промени в Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси, като се вземат предвид коментарите, получени в първата публична консултация по темата през 2017 г., както и последвалите обсъждания. Коментари бяха получени от обществеността, Надзорния съвет на ЕЦБ и националните компетентни органи.

Предложените изменения на рамката на ЕЦБ за надзорните такси засягат главно графика и метода за изчисляването на таксите за всички банки под прекия и непрекия надзор на ЕЦБ.

Краен срок за изпращане на коментари: полунощ централноевропейско време на 6 юни 2019 г.

Ще се вземат под внимание единствено коментари, получени преди крайния срок.

Изпращане на коментари

Изпратете своите коментари до полунощ централноевропейско време на 6 юни 2019 г., като използвате следния образец:

Образец за публичната консултация

Където е уместно, посочете релевантни примери или данни.

 

Само коментарите, изпратени чрез посочения образец, ще бъдат публикувани след приключването на публичната консултация.


Изпращане на коментари по имейл:

Изпратете своите коментари на адрес: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Като тема посочете „Public consultation on amendments to the supervisoty fees framework (2019)“ („Публична консултация по изменения на рамката за надзорните такси (2019)“).


Изпращане на коментари по пощата:

Изпратете своите коментари на следния адрес:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Публикуване на коментарите

След изтичането на крайния срок на консултацията всички коментари, изпратени посредством горепосочения образец, ще бъдат публикувани на този уебсайт заедно с обобщаващ документ. Подробности за това как ще бъдат обработвани Вашите лични данни и коментарите ще намерите в декларацията за защита на личните данни:

Декларация за защита на личните данни при публични консултации

Документи
17.12.2019 г.

Прессъобщение

 

Регламент (ЕС) 2019/2155 на Европейската централна банка от 5 декември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси (ЕЦБ/2019/37)

 

Преработен Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси – консолидирана версия

Само на английски език.

 

Решение (ЕС) 2019/2158 на Европейската централна банка от 5 декември 2019 г. относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2019/38)

 
Обобщение на коментарите: рамка за начисляване на надзорните такси от 2020 г. нататък

Само на английски език.

 
Получени коментари

Само на английски език.

 

Често задавани въпроси

11.4.2019 г.

Прессъобщение

 

Изменения на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси. Обявяване на публична консултация по промени в Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси и отговори на коментарите, получени от обществеността през 2017 г.

 

Преработен Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси – консолидирана версия

Само на английски език.

 

Често задавани въпроси

Свързани документи

2.6.2017 г.

Публична консултация по преглед на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси (2017)

28.3.2015 г.

Решение (ЕС) 2015/530 на ЕЦБ от 11 февруари 2015 г. относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2015/7)

27.5.2014 г.

Регламент (ЕС) № 1163/2014 на ЕЦБ от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41)

16.4.2014 г.

Рамков регламент за ЕНМ

15.10.2013 г.

Регламент за ЕНМ