Menu

Sabiedriskā apspriešana par uzraudzības maksu regulējuma grozījumiem

Apspriešanā tiek ierosinātas ECB Regulas par uzraudzības maksām pārmaiņas, ņemot vērā atsauksmes, kas saņemtas 2017. gadā pirmās sabiedriskās apspriešanas gaitā, kā arī turpmākās diskusijās. Atsauksmes tika saņemtas no sabiedrības, ECB Uzraudzības valdes un valstu kompetentajām iestādēm.

Ierosinātie ECB uzraudzības regulējuma grozījumi galvenokārt attiecas uz uzraudzības maksas aprēķināšanas grafiku un metodi visām ECB tieši un netieši uzraudzītajām bankām.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2019. gada 6. jūnijs, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Komentāru iesniegšana

Lūdzam komentārus iesniegt līdz 2019. gada 6. jūnijam, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šo veidni.

Sabiedriskās apspriešanas veidne

Ja iespējams, lūdzam sniegt atbilstošus piemērus vai datus.

 

Sabiedriskajā apspriešanā tiks ņemti vērā tikai tie komentāri, kas iesniegti, izmantojot veidnes.


Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees (2019)".


Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees (2019)"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas perioda beigām visi komentāri, kas iesniegti, izmantojot iepriekš minētās veidnes, tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums saistībā ar sabiedriskajām apspriešanām

Dokumenti
17.12.2019.

Paziņojums presei

 

Eiropas Centrālās bankas 2019. gada 5. decembra Regula (ES) 2019/2155, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2019/37)

 
Pārskatītā ECB regula par uzraudzības maksām (konsolidētā versija)

Pieejama tikai angļu valodā.

 

Eiropas Centrālās bankas 2019. gada 5. decembra Lēmums (ES) 2019/2158 par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2019/38)

 
Pārskats par atbildēm – uzraudzības maksu regulējums, sākot ar 2020. gadu

Pieejams tikai angļu valodā.

 
Saņemtie komentāri

Pieejami tikai angļu valodā.

 

Bieži uzdotie jautājumi

11.04.2019.

Paziņojums presei

 

ECB regulas par uzraudzības maksām grozījumi. Sabiedriskās apspriešanas uzsākšana par pārmaiņām ECB regulā par uzraudzības maksām, kā arī atbildes uz 2017. gadā saņemtajiem komentāriem

 

Pārskatītā ECB regula par uzraudzības maksām (konsolidētā versija)

Pieejama tikai angļu valodā.

 

Bieži uzdotie jautājumi

Atsauces dokumenti

02.06.2017.

ECB regulas par uzraudzības maksām projekta sabiedriskā apspriešana (2017)

28.03.2015.

ECB 2015. gada 11. februāra Lēmums (ES) 2015/530 par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2015/7)

27.05.2014.

ECB 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2014/41)

16.04.2014.

VUM pamatregula

15.10.2013.

VUM regula