Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB lanserar offentligt samråd om ändringar i ramverket för tillsynsavgifter

11 april 2019

  • Samrådet utgör en inbjudan att lämna synpunkter på de ändringar i ECB:s förordning om tillsynsavgifter som har gjorts med stöd av synpunkterna från det första offentliga samrådet 2017
  • Alla banker gynnas av en effektivare och mer anpassad process
  • Lägre avgifter för de minsta bankerna som står under indirekt tillsyn
  • Samrådsperioden avslutas den 6 juni 2019

Europeiska centralbanken (ECB) lanserar idag ett offentligt samråd om de föreslagna ändringarna av ECB:s förordning om tillsynsavgifter. I detta samråd införlivas den feedback som inkommit under det första offentliga samrådet 2017 samt synpunkter från de nationella behöriga myndigheterna. Det aktuella samrådet avslutas den 6 juni 2019.

De föreslagna ändringarna gäller främst de enskilda avgifter som ECB ålägger de banker som står under tillsyn samt tidpunkten för uttag av dessa avgifter. Förslagen innebär framför allt att ECB ska beräkna avgifterna utifrån de faktiska tillsynskostnaderna och ta ut dem vid avgiftsperiodens slut. Detta blir effektivare än den nuvarande metoden där ECB beräknar och tar ut avgifterna under året.

Utöver detta innebär ändringarna att ECB sänker den lägsta avgiften för cirka hälften av de banker som står under indirekt tillsyn, framför allt de allra minsta bankerna, vilket minskar deras finansiella börda betydligt.

Ändringarna leder även till en förenklad avgiftsberäkning och minskar den administrativa bördan för bankerna. Enligt förslagen ska ECB återanvända redan tillgängliga tillsynsdata vid avgiftsberäkningen, förenkla vissa enheters processer för tillgångsverifiering, som i förlängningen är avgörande för fastställandet av tillsynsavgifter, samt tillhandahålla avgiftsavierna på alla officiella EU-språk.

Frågor från media kan riktas till Susanne Pihs-Lang, tfn: +49 69 1344 3586.

Bilaga:

Samrådsförfarande:

ECB kommer att beakta de kommentarer som erhållits under samrådet i den slutliga utformningen av förordningen för antagande. Samrådsdokumenten finns tillgängliga på ECB:s webbplats för banktillsyn och omfattar ett dokument rörande det offentliga samrådet, som bland annat innehåller den ändrade förordningen om tillsynsavgifter, en konsoliderad version av rättsakten, svar på den feedback som inkom under det offentliga samrådet 2017, vanliga frågor och ett formulär för offentligt samråd.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning