Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Sanktioner

Syftet med sanktioner är att bestraffa de försummelser som en bank under tillsyn gjort sig skyldig till. Syftet är att ha en avskräckande effekt både på den berörda banken och på hela banksektorn. Sanktionsförfarandet kan inledas såväl under som efter en överträdelse, så länge preskriptionstiden inte har löpt ut.

Fördelning av sanktionsuppgifter

ECB kan ålägga viten för betydande banker som bryter mot direkt tillämplig EU-lagstiftning eller ECB:s beslut och förordningar.

I fall som gäller överträdelser av nationell lagstiftning om genomförande av EU-direktiv, överträdelser som begåtts av fysiska personer eller när en icke-ekonomisk påföljd måste åläggas kan ECB begära att den berörda nationella tillsynsmyndigheten ska inleda lämpliga förfaranden. De nationella behöriga myndigheterna genomför dessa förfaranden och beslutar om resulterande påföljder i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.

OFFENTLIGGÖRANDE
ECB-beslut om att ålägga viten publiceras på ECB:s banktillsyns webbplats. I vissa undantagsfall kan dock offentliggörandet göras anonymt eller skjutas upp.

Vilka sanktionsmöjligheter har ECB?

Om banker inte följer tillsynskraven kan ECB besluta om böter.

Maximala bötesbelopp

ECB kan besluta om böter på upp till 10 procent av en banks totala årsomsättning för föregående räkenskapsår, eller två gånger beloppet för den vinst som gjorts eller de förluster som undvikits genom överträdelsen i fall där dessa kan fastställas.

Effektiva, proportionerliga och avskräckande böter

ECB säkerställer att böterna är effektiva, proportionerliga och avskräckande. När bötesbeloppet fastställs beaktar ECB alla relevanta omständigheter gällande överträdelsen och bedömer hur allvarlig den är baserat på dess konsekvenser och bankens agerande. ECB överväger även alla försvårande och förmildrande omständigheter (t.ex. ovillighet att samarbeta med ECB vid utredningen samt om banken har vidtagit korrigerande åtgärder på eget initiativ).

Mer information om de principer som ECB tillämpar finns i ECB:s vägledning för banktillsyn.

Utredningar och sanktionsförfarande

ECB:s oberoende utredningsenhet är ansvarig för utredning av överträdelser av direkt tillämplig unionsrätt och av ECB:s tillsynsbeslut och tillsynsförordningar. Överträdelserna ska ha begåtts av betydande banker som står under ECB:s tillsyn.

Utredningar

Utredningsenheten kan utöva de befogenheter som beviljats ECB genom SSM-förordningen (begära handlingar, granska räkenskaper och affärshandlingar, begära förklaringar, hålla intervjuer och genomföra inspektioner på plats). Utredningsenheten kan även begära information internt och från de nationella behöriga myndigheterna, samt, genom instruktioner, kräva att de nationella behöriga myndigheterna utnyttjar sina utredningsbefogenheter enligt nationell lagstiftning.

SSM-förordningen

Sanktionsförfarande

Efter att utredningsenheten har slutfört sin utredning kan den ta initiativ till ett sanktionsförfarande genom att rikta ett meddelande om invändningar till banken under tillsyn. Banken har möjlighet att kommentera uppgifterna, de invändningar som tagits upp av utredningsenheten och den föreslagna påföljden.

Om utredningsenheten efter sin inledande analys av omständigheter, inhämtade bevis och den berörda bankens skriftliga inlagor anser att administrativa påföljder bör åläggas, ska den lämna ett förslag till tillsynsnämnden till ett fullständigt utkast till beslut.

Administrative review

ECB:s beslut om att ålägga viten kan på begäran av den berörda banken granskas av den administrativa omprövningsnämnden.

Om ECB:s beslut om att ålägga viten har antagits, efter en administrativ granskning eller om inga invändningar av ECB:s beslut reses inför den administrativa omprövningsnämnden, kommer beslutet att publiceras på ECB:s banktillsyns webbplats.

Administrativa omprövningsnämnden
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning