Sankcje

Sankcje są karą dla nadzorowanego banku za nieprawidłowości w działaniu, a także mają działać odstraszająco na ten bank i cały sektor bankowy. Procedura nakładania sankcji może być rozpoczęta nie tylko w odniesieniu do naruszeń występujących obecnie, lecz także do dawniejszych, o ile nie upłynął termin przedawnienia.

Podział kompetencji do nakładania sankcji

EBC może nakładać kary pieniężne na banki istotne za naruszenie stosowanego bezpośrednio prawa unijnego lub decyzji i rozporządzeń EBC.

Natomiast gdy dojdzie do naruszenia prawa krajowego wdrażającego dyrektywy unijne lub naruszenia przepisów przez osoby fizyczne oraz w przypadku sankcji niepieniężnych, EBC może zlecić wszczęcie postępowania w tej sprawie właściwemu organowi krajowemu. Postępowania takie są wówczas prowadzone i decyzje o nałożeniu sankcji podejmowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Jakie sankcje może stosować EBC?

EBC może nakładać na banki kary pieniężne za nieprzestrzeganie unijnych wymogów ostrożnościowych.

Wysokość kar

Maksymalna kara może sięgać dwukrotności zysków, jakie bank osiągnął w wyniku naruszenia przepisów, lub strat, jakich w ten sposób uniknął, bądź 10% rocznych obrotów banku za poprzedni rok obrotowy.

Zasada proporcjonalności

Przy ustalaniu wysokości sankcji EBC kieruje się zasadą proporcjonalności (współmierności). Ocenia powagę naruszenia oraz wszelkie okoliczności obciążające lub łagodzące (np. czas trwania naruszenia, stopień odpowiedzialności, współpracę podczas postępowania wyjaśniającego, działania naprawcze podjęte przez bank oraz wcześniejsze naruszenia). Nałożone sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Postępowania wyjaśniające i procedury nakładania sankcji

W razie domniemania, że nadzorowany przez EBC bank istotny naruszył stosowane bezpośrednio prawo unijne bądź decyzję lub rozporządzenie EBC, za prowadzenie postępowania wyjaśniającego odpowiada niezależna jednostka inspekcyjna EBC.

Postępowania wyjaśniające

Jednostka inspekcyjna korzysta z uprawnień nadanych EBC w rozporządzeniu SSM (żądanie udostępnienia dokumentów, badanie ksiąg i dokumentacji, żądanie wyjaśnień, indywidualne rozmowy i kontrole na miejscu). Może także występować o informacje do innych jednostek EBC i do właściwych organów krajowych. Ponadto może zalecić właściwemu organowi krajowemu, by skorzystał z własnych uprawnień kontrolnych przewidzianych w prawie krajowym.

Rozporządzenie SSM

Procedura nałożenia sankcji

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego jednostka inspekcyjna może wszcząć procedurę nałożenia sankcji. W tym celu przekazuje bankowi wykaz zastrzeżeń. Bank ma możliwość ustosunkowania się do przedstawionych faktów i zastrzeżeń oraz do proponowanej wysokości kary.

Jeśli na podstawie własnej wstępnej analizy faktów oraz zgromadzonych dowodów i pisemnej odpowiedzi banku jednostka inspekcyjna stwierdzi, że należy zastosować sankcję administracyjną, przedkłada Radzie ds. Nadzoru kompletny projekt decyzji w tej sprawie.

Przegląd administracyjny

Bank może wystąpić o przegląd decyzji EBC w sprawie nałożenia sankcji do Administracyjnej Rady Odwoławczej.

Jeśli decyzja nie została zaskarżona do Administracyjnej Rady Odwoławczej lub po przeglądzie administracyjnym została utrzymana, następuje jej publikacja na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Administracyjna Rada Odwoławcza

Publikacja decyzji

Decyzje EBC w sprawie nałożenia sankcji są publikowane na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC (zob. link poniżej). W wyjątkowych okolicznościach informacja ta może ukazać się w formie zanonimizowanej lub z opóźnieniem.

Sankcje nadzorcze