Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Sankcje

Sankcje są karą dla nadzorowanego banku za nieprawidłowości w działaniu. Mają działać odstraszająco na dany bank oraz na cały sektor bankowy. Procedura nakładania sankcji może być rozpoczęta nie tylko w odniesieniu do naruszeń występujących obecnie, lecz także do dawniejszych, o ile nie upłynął termin przedawnienia.

Podział kompetencji do nakładania sankcji

EBC może nakładać kary pieniężne na banki istotne za naruszenie stosowanego bezpośrednio prawa unijnego lub decyzji i rozporządzeń EBC.

Natomiast gdy dojdzie do naruszenia prawa krajowego wdrażającego dyrektywy unijne lub naruszenia przepisów przez osoby fizyczne oraz w przypadku sankcji niepieniężnych, EBC może zlecić wszczęcie postępowania w tej sprawie właściwemu organowi krajowemu. Ten organ prowadzi postępowania i podejmuje decyzje o nałożeniu sankcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

PUBLIKACJA DECYZJI
Decyzje EBC w sprawie nałożenia sankcji są publikowane na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu. W wyjątkowych okolicznościach informacje mogą ukazać się w formie zanonimizowanej lub z opóźnieniem.

Jakie sankcje może stosować EBC?

EBC może nakładać na banki kary pieniężne za nieprzestrzeganie unijnych wymogów ostrożnościowych.

Maksymalna wysokość kar

Kara może sięgać 10% rocznych obrotów banku za poprzedni rok obrotowy bądź dwukrotności zysków, jakie bank osiągnął w wyniku naruszenia przepisów, lub strat, jakich w ten sposób uniknął, jeżeli można je oszacować.

Kara powinna być skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca

EBC pilnuje, żeby nakładane przez niego kary były skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Przy ustalaniu wysokości kary bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące naruszeniu wymogów oraz ocenia jego powagę na podstawie skutków naruszenia i skali nieprawidłowości w sposobie działania banku. Uwzględnia także wszelkie okoliczności obciążające (np. brak gotowości do współpracy z EBC podczas postępowania wyjaśniającego) i łagodzące (np. działania naprawcze podjęte przez bank z własnej inicjatywy).

Więcej informacji o zasadach stosowanych przez EBC przedstawia przewodnik EBC o metodzie ustalania administracyjnych kar pieniężnych.

Postępowania wyjaśniające i procedury nakładania sankcji

W razie domniemania, że nadzorowany przez EBC bank istotny naruszył stosowane bezpośrednio prawo unijne bądź decyzję lub rozporządzenie EBC, za prowadzenie postępowania wyjaśniającego odpowiada niezależna jednostka dochodzeniowa EBC.

Postępowania wyjaśniające

Jednostka dochodzeniowa korzysta z uprawnień nadanych EBC w rozporządzeniu w sprawie SSM (żądanie udostępnienia dokumentów, badanie ksiąg i dokumentacji, żądanie wyjaśnień, indywidualne rozmowy i kontrole na miejscu). Może także występować o informacje do innych jednostek EBC i do właściwych organów krajowych. Ponadto może zalecić właściwemu organowi krajowemu, by skorzystał z własnych uprawnień kontrolnych przewidzianych w prawie krajowym.

Rozporządzenie w sprawie SSM

Procedura nałożenia sankcji

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego jednostka dochodzeniowa może wszcząć procedurę nałożenia sankcji. W tym celu przekazuje bankowi wykaz zastrzeżeń. Bank ma możliwość ustosunkowania się do przedstawionych faktów i zastrzeżeń oraz do proponowanej wysokości kary.

Jeśli na podstawie własnej wstępnej analizy faktów oraz zgromadzonych dowodów i pisemnej odpowiedzi banku jednostka dochodzeniowa stwierdzi, że należy zastosować sankcję administracyjną, przedkłada Radzie ds. Nadzoru kompletny projekt decyzji w tej sprawie.

Przegląd administracyjny

Bank może wystąpić o przegląd decyzji EBC w sprawie nałożenia sankcji do Administracyjnej Rady Odwoławczej.

Jeśli decyzja nie została zaskarżona do Administracyjnej Rady Odwoławczej lub po przeglądzie administracyjnym została utrzymana, następuje jej publikacja na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Administracyjna Rada Odwoławcza
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości