SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Sanktioner

Formålet med sanktionerne er at straffe forseelser begået af en bank under tilsyn. De skal virke afskrækkende på både den pågældende bank og på hele banksektoren. Sanktionssager kan ikke kun indledes, mens overtrædelsen finder sted, men også efter at den er ophørt. Forældelsesfristen skal dog være overholdt.

Hvem pålægger sanktioner?

ECB kan pålægge signifikante banker bøder, når de overtræder direkte gældende EU-ret eller ECB's afgørelser eller forordninger.

I tilfælde af overtrædelser af national lov, der gennemfører EU-direktiver, kan ECB ved overtrædelser begået af fysiske personer, eller hvis der skal pålægges andre sanktioner end økonomiske, bede den kompetente nationale myndighed om at indlede passende procedurer. Den kompetente nationale myndighed gennemfører procedurerne og beslutter i overensstemmelse med gældende national lovgivning, hvilke bøder dette afføder.

OFFENTLIGGØRELSE
Afgørelser fra ECB, som pålægger bøder, offentliggøres på ECB's banktilsynswebsted. Under særlige omstændigheder kan offentliggørelsen dog ske i anonymiseret form eller udskydes.

Hvilke sanktioner kan ECB pålægge?

ECB kan pålægge banker bøder, hvis de ikke overholder EU's tilsynsmæssige krav.

Det maksimale bødeniveau

ECB kan pålægge bøder på op til 10 pct. af en banks samlede årsomsætning i det foregående regnskabsår eller på et beløb, der er det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller af det tab, der er undgået, som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes.

Effektive og forholdsmæssige sanktioner med en afskrækkende virkning

ECB sikrer, at de pålagte bøder er effektive, forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning. Ved fastsættelsen af bødeniveauet tager ECB højde for alle relevante omstændinger i forbindelse med overtrædelsen og vurderer overtrædelsens grovhed på grundlag af dens effekt og bankens forseelse. ECB tager også højde for alle skærpende eller formildende omstændigheder (fx en modvilje mod at samarbejde med ECB under udøvelsen af ECB's undersøgelsesbeføjelser eller afhjælpende foranstaltninger, som banken på eget initiativ har indført).

Læs mere om de principper, som ECB anvender, i ECB Guide to the method of setting administrative pecuniary penalties.

Undersøgelser og sanktionssager

ECB's uafhængige undersøgelsesenhed står for undersøgelsen af formodede overtrædelser af direkte gældende EU-ret og ECB's tilsynsafgørelser eller forordninger, som begås af signifikante banker under ECB's tilsyn.

Undersøgelser

Undersøgelsesenheden kan udøve de beføjelser, som er blevet overdraget til ECB ved SSM-forordningen (anmode om dokumenter, undersøge regnskaber og arkiver, anmode om forklaringer og gennemføre interview og inspektioner på stedet). Undersøgelsesenheden kan også anmode om oplysninger internt og fra de kompetente nationale myndigheder. Desuden kan undersøgelsesenheden give de kompetente nationale myndigheder instrukser om at gøre brug af deres undersøgelsesbeføjelser i henhold til national ret.

SSM-forordningen

Sanktionssager

Når undersøgelsesenheden har afsluttet sin undersøgelse, kan den indlede en sanktionssag ved at sende en meddelelse med sine klagepunkter til den berørte bank under tilsyn. Banken får mulighed for at fremsætte bemærkninger til både de fakta og klagepunkter, som undersøgelsesenheden har rejst, og til det påtænkte bødebeløb.

Hvis undersøgelsesenheden på grundlag af sin indledende analyse af fakta, den indsamlede dokumentation og den pågældende banks skriftlige bemærkninger finder, at der bør pålægges en administrativ sanktion, forelægger den et fuldstændigt udkast til afgørelse for Tilsynsrådet.

Administrativ revision

Afgørelser fra ECB, som pålægger bøder, kan revideres af Det Administrative Klagenævn efter anmodning fra den berørte bank.

Hvis en afgørelse fra ECB, som pålægger bøder, vedtages efter den administrative revision, eller hvis ECB's afgørelse ikke indbringes for Det Administrative Klagenævn, offentliggøres den på ECB's banktilsynswebsted.

Det Administrative Klagenævn
FÅ MERE AT VIDE

Relaterede emner

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing