Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Lämplighetsbedömningar

Vid lämplighetsbedömningar bedömer man om ledamöter i ledningsorganet för ett kreditinstitut under tillsyn (och viktiga befattningshavare om detta krävs enligt nationell lagstiftning) är lämpliga för sina arbetsuppgifter.

Ett ledningsorgan måste även kunna hantera sina skyldigheter samt vara sammansatt på ett sätt som bidrar till effektiv förvaltning och välavvägt beslutsfattande.

ECB agerar grindvakt och ansvarar för att bedöma lämpligheten hos alla ledamöter i ledningsorganen för alla institut som står under ECB:s direkta tillsyn. Om kreditinstitutens ledningsorgan är ”lämpliga” blir de enskilda instituten säkrare och sundare, och detta stärker banksektorn som helhet. Det bidrar också till att stärka allmänhetens förtroende för euroområdets finansiella sektor överlag.

Översikt över lämplighetsbedömningar (syfte, kriterier och förfarande)

ECB utför lämplighetsbedömningar när ett kreditinstitut först får tillstånd att starta verksamhet. Om utnämningar av ett ledningsorgans ledamöter är en del av ett förfarande för tillståndsgivning eller kvalificerat innehav, utgör lämplighetsbedömningen en del av den övergripande bedömningen av tillståndsgivning eller kvalificerat innehav. ECB bedömer även nya ledamöters lämplighet närhelst ledningsorganets sammansättning ändras.

Mer information om dessa förfaranden finns på webbplatsen om auktorisation.

Kriterier

Vid en lämplighetsbedömning tittar ECB på fem kriterier:

  • anseende
  • erfarenhet
  • oavhängighet/intressekonflikter
  • tidsåtagande för att utöva funktionerna
  • kollektiv lämplighet
Tidsram

Nationella rättsliga tidsfrister gäller – de varierar från land till land.

Förfarande
LämplighetsbedömningLämplighetsbedömning

* eller högre chefer vid delegering

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning